- reklama -
Strona głównaEcoLifeStare auta nie tylko trują,...

Stare auta nie tylko trują, ale też dużo kosztują

Polska jest naj­więk­szym impor­te­rem pojaz­dów uży­wa­nych wśród państw Unii Europejskiej. Ma to swo­ją ciem­ną stro­nę. Stare pojaz­dy są bar­dziej pali­wo­żer­ne, więc przy wyso­kich cenach pali­wa Polacy odczu­wa­ją te kosz­ty moc­no w swo­ich budże­tach. Polacy nadal cenią die­sle, emi­sje szko­dli­wych dla zdro­wia tlen­ków azo­tu nie­wie­lu mar­twią. To nie wszyst­ko, bo kosz­tow­ne będzie teraz ogra­ni­cza­nia emi­sji dwu­tlen­ku węgla z trans­por­tu – ostrze­ga naj­now­szy raport WISE Europa. 

Z rapor­tu dowia­du­je­my się, że rząd ma duże pole do wyko­rzy­sta­nia, jeśli cho­dzi o poli­ty­kę fiskal­ną w trans­por­cie. Pilnie potrzeb­na jest dale­ko idą­ca zmia­na podej­ścia do poli­ty­ki trans­por­to­wej. Odpowiednie opo­dat­ko­wa­nie i zachę­ty finan­so­we powin­ny wspie­rać bar­dziej zrów­no­wa­żo­ny trans­port i zapew­nić do nie­go szer­szy dostęp dla Polaków – ape­lu­je WISE.

Tani import diesli, wysokie koszty zdrowotne

Od 2005 roku do kra­ju spro­wa­dzo­no nie­mal 14,5 mln aut a śred­ni wiek samo­cho­du z impor­tu to ponad 12 lat. 

Wyższa emi­syj­ność i pali­wo­chłon­ność uży­wa­nych pojaz­dów z impor­tu prze­kła­da­ją się na kosz­ty pono­szo­ne przez pol­skie spo­łe­czeń­stwo. Tylko spro­wa­dzo­ne w 2020 r. pojaz­dy w okre­sie ich wyko­rzy­sta­nia w Polsce wyge­ne­ru­ją kosz­ty zdro­wot­ne zwią­za­ne z emi­sją tlen­ków azo­tu (NOx) na pozio­mie miliar­da zło­tych – oce­nia WISE. 

Import uży­wa­nych pojaz­dów z sil­ni­ka­mi die­sla gene­ru­je nie­mal 70 proc. kosz­tów zwią­za­nych z emi­sja­mi CO2 oraz impor­tem ropy naf­to­wej a tak­że nie­mal 90 proc. kosz­tów zdro­wot­nych wyni­ka­ją­cych z emi­sji tlen­ków azo­tu, pomi­mo tego że sta­no­wią one mniej niż poło­wę spro­wa­dza­nych do Polski samochodów. 

Wynika to zarów­no z więk­szych śred­nich prze­bie­gów samo­cho­dów z sil­ni­ka­mi die­sla, jak i wyż­szych jed­nost­ko­wych emi­sji szko­dli­wych tlen­ków azotu

Stare diesle i emisje tlenków azotu

Tlenki azo­tu są jed­ny­mi z groź­niej­szych skład­ni­ków ska­ża­ją­cych atmos­fe­rę, znacz­nie bar­dziej szko­dli­we od tlen­ku węgla i dwu­tlen­ku siar­ki. Powodują cho­ro­by gór­nych dróg oddechowych.

Dopuszczalny śred­nio­rocz­ny poziom stę­że­nia NO2 w atmos­fe­rze wyno­si 40 µg/​m3, lecz nie­ste­ty zwłasz­cza w naj­więk­szych pol­skich mia­stach jest on wie­lo­krot­nie prze­kra­cza­ny. Sytuacja taka wystę­pu­je m.in. w Krakowie, Warszawie czy Wrocławiu, gdzie ruch samo­cho­do­wy jest naj­bar­dziej natę­żo­ny. Największa emi­sja NO2 jest powo­do­wa­na przez samo­cho­dy z sil­ni­kiem Diesla. Na pocie­sze­nie moż­na zazna­czyć, że Polska na tle Europy nie wypa­da pod tym wzglę­dem naj­go­rzej. Problem ten jest naj­po­waż­niej­szy w naj­bar­dziej roz­wi­nię­tych pań­stwach, takich jak np. Włochy, Niemcy czy Belgia – poda­je Airly.

Czytaj tak­że: Ranking powie­trza w euro­pej­skich miastach

Wyższe podatki nieuniknione?

Brak sys­te­mo­wych dzia­łań na rzecz zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu przy­po­mi­na man­ka­men­ty kra­jo­wej poli­ty­ki w obsza­rze ogrze­wa­nia budyn­ków. Polska poli­ty­ka publicz­na przez lata akcep­to­wa­ła wyko­rzy­sta­nie niskiej jako­ści paliw sta­łych. Doprowadziło to do utrwa­le­nia wyso­kich kosz­tów zdro­wot­nych i śro­do­wi­sko­wych ogrze­wa­nia oraz wyso­kiej ener­go­chłon­no­ści pol­skich budyn­ków, a trwa­ją­ce od kil­ku lat pró­by napra­wy sytu­acji są dużym wyzwa­niem orga­ni­za­cyj­nym oraz finan­so­wym dla rzą­du i samorządów. 

Podobnie jest w przy­pad­ku trans­por­tu: bilans kosz­tów i korzy­ści obec­ne­go mode­lu poli­ty­ki trans­por­to­wej szyb­ko się pogar­sza, a kosz­ty jej dosto­so­wa­nia do zacho­dzą­cych zmian rosną z każ­dym rokiem bra­ku sys­te­mo­wych reform – ostrze­ga raport. Można porów­nać więc do pro­ble­mu węgla sta­re die­sle i emi­sje, jakie powodują.

Transport dro­go­wy to jedy­ny duży sek­tor, w któ­rym emi­sje CO2 nie ule­gły zmniej­sze­niu w Polsce w porów­na­niu do roku 2005. Wręcz prze­ciw­nie, emi­sje wzro­sły w tym okre­sie o 85%. W uję­ciu bez­względ­nym wzrost emi­sji z trans­por­tu dro­go­we­go był w Polsce w latach 2005–2019 wyż­szy niż reduk­cja emi­sji z energetyki.

Krajowa poli­ty­ka fiskal­na wobec trans­por­tu jest zacho­waw­cza: rela­cja podat­ków od środ­ków trans­por­tu do PKB jest w Polsce zna­czą­co niż­sza niż śred­nia UE – poda­je WISE. Tego dłu­go nie da się utrzymać. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...
A jeszcze lepsze jest to...