- reklama -
Strona głównaDotacje ekologiczneJak złożyć w programie Moja...

Jak złożyć w programie Moja Woda wniosek

Ruszyła trze­cia edy­cja pro­gra­mu Moja Woda. Wnioski skła­da­my do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Wnioski wypeł­nia się przez internet. 

Nabór wnio­sków w pro­gra­mie Moja Woda roz­po­czął się 3 sierp­nia. Właściciele lub współ­wła­ści­cie­le nie­ru­cho­mo­ści z domem jed­no­ro­dzin­nym mogą uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie na insta­la­cje, któ­re pozwa­la­ją zatrzy­my­wać desz­czów­kę. Zebrane wody opa­do­we lub roz­to­po­we nie ucie­ka­ją do kana­li­za­cji, lecz słu­żą do nawad­nia­nia, pod­le­wa­nia roślin w ogro­dach oraz do innych celów byto­wych i gospodarczych.

Dotacja wyno­si 6 tys. zł i obej­mu­je do 80 proc. kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia. Obejmuje to zakup, mon­taż, budo­wę i uru­cho­mie­nie insta­la­cji nawad­nia­nia czy inne­go wyko­rzy­sty­wa­nia wód opa­do­wych. W to wli­cza­ne są tak­że kosz­ty adap­ta­cji ele­men­tów już istniejących. 

Czytaj tak­że: Jak wyko­rzy­stać wodę desz­czo­wą w domu? NCBR szu­ka chętnych

Dotacje z pro­gra­mu Moja Woda obej­mu­ją kom­po­nen­ty, któ­re słu­żą do:

  • zbie­ra­nia wód opadowych, 
  • gro­ma­dze­nia desz­czów­ki w zbior­ni­kach i tzw. „oczkach wodnych”, 
  • reten­cji wody grun­cie i na dachach 
  • wyko­rzy­sty­wa­nia zebra­nej wody za pomo­cą pomp, prze­wo­dów, fil­trów, zra­sza­czy i innych urządzeń.

Moja Woda: składasz wniosek w PDF

Aby sko­rzy­stać z pro­gra­mu Moja Woda, nale­ży zało­żyć kon­to na por­ta­lu bene­fi­cjen­ta na stro­nie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Następnie trze­ba pobrać i wypeł­nić aktyw­ny wnio­sek PDF, dostęp­ny po lewej stro­nie w zakład­ce „MOJA WODA. Po zakoń­cze­niu wypeł­nia­nia nale­ży spraw­dzić popraw­ność wpi­sa­nych danych.

Wypełniony wnio­sek wysy­ła się do WFOŚiGW przez skrzyn­kę podaw­czą, dostęp­ną na por­ta­lu bene­fi­cjen­ta. Wydrukowany for­mu­larz wnio­sku wraz z załącz­ni­ka­mi nale­ży pod­pi­sać i dostar­czyć w wer­sji papie­ro­wej do sie­dzi­by Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Budżet trze­ciej edy­cji pro­gra­mu Moja Woda ok. 100 mln zł – mówi­ła mini­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Anna Moskwa. To ozna­cza, że war­to się z tym pospieszyć. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

eVito DPD doładowane

DPD Polska zakupił...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...