- reklama -
Strona głównaŚwiatRanking powietrza w europejskich miastach....

Ranking powietrza w europejskich miastach. Polska nie wypada źle

Krakowska fir­ma Airly, dzia­ła­ją­ca w wie­lu kra­jach na świe­cie, prze­pro­wa­dzi­ła ran­king zanie­czysz­cze­nia powie­trza w naj­więk­szych mia­stach Europy. Zbadała swo­je comie­sięcz­ne rapor­ty doty­czą­ce dwóch zanie­czysz­czeń: czą­stek sta­łych PM10 oraz dwu­tlen­ku azo­tu NO2. W tym ran­kin­gu pol­skie mia­sta wypa­da­ją znacz­nie lepiej niż w innych zesta­wia­niach. Natomiast pięć z 20 miast o naj­wyż­szym pozio­mie dwu­tlen­ku azo­tu znaj­du­je się w Wielkiej Brytanii, a pra­wie poło­wa z 20 miast o naj­więk­szej gęsto­ści PM10 znaj­du­je się w Hiszpanii.

Airly dostar­cza dokład­ne, lokal­ne dane pro­gno­stycz­ne doty­czą­ce zanie­czysz­cze­nia powie­trza. Ponieważ czuj­ni­ki są małe i moż­na je umie­ścić nie­mal wszę­dzie, to dane są wyświe­tla­ne na pozio­mie uli­cy, w cza­sie rze­czy­wi­stym. System jest wygod­ny w mia­stach i przed­się­bior­stwach. Platforma Airly dzia­ła jako sys­tem ostrze­ga­nia o zanieczyszczeniach. 

Ranking przed­sta­wio­no w euro­pej­skim indek­sie pomia­ru jako­ści powie­trza CAQI, w któ­rym kon­cen­tra­cja zanie­czysz­czeń wyra­żo­na jest w mikro­gra­mach na metr sze­ścien­ny – µg/​m3. Okazało się, że w maju z mia­stach powie­trze było w prze­wa­ża­ją­cej mie­rze dobre (poni­żej 20 µg/​m3).

Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10


Pył zawie­szo­ny PM10, zwa­ny tak­że zanie­czysz­cze­niem cząst­ka­mi o śred­ni­cy do 10 mikro­me­trów, sta­no­wi mie­sza­ni­nę czą­stek sta­łych i kro­pel cie­czy znaj­du­ją­cych się w powie­trzu. Głównym źró­dłem pyłu PM10 w powie­trzu w naszych mia­stach jest emi­sja ze spa­la­nia węgla i drew­na w domo­wych pie­cach oraz z ruchu drogowego. 

Polska fir­ma poka­że Brytyjczykom zanie­czysz­cze­nie powietrza

W maju wyraź­nie widocz­ne są spad­ki stę­żeń PM10 w porów­na­niu z kwiet­niem, kie­dy nie­któ­re mia­sta zano­to­wa­ły znacz­nie wyż­sze wyni­ki. Na cze­le zesta­wie­nia zna­la­zło się mia­sto wło­skie Neapol, a bar­dzo wyso­kie stę­że­nia zano­to­wa­ły też mia­sta hisz­pań­skie: Gijon, Sevilla, Oviedo. Stężenia PM10 w pol­skich mia­stach zna­czą­co spa­dły – naj­wyż­sze były w Tychach.

1NeapolWłochy23.91
2GijonHiszpania23.73
3SevillaHiszpania20.94
4OviedoHiszpania20.19
5Bilbao Hiszpania19.24
6SantanderHiszpania18.21
7SkopjePółnocna Macedonia17.99
8SofiaBułgaria17.81
9MalagaHiszpania17.49
10AntwerpiaBelgia17.02
11GandawaBelgia 16.89
12Tychy Polska16.82
13Palma de MallorcaHiszpania16.74
14ToruńPolska 16.71
15ŁódźPolska16.57
16RotterdamHolandia16.35
17Kielce Polska16.32
18Katowice regionPolska16.24
19CzęstochowaPolska16.13
20HuelvaHiszpania15.86

Dwutlenek azotu w miastach 

Popularnym zanie­czysz­cze­niem w mia­stach jest dwu­tle­nek azo­tu NO2. Uszkadza komór­ki ukła­du odpor­no­ścio­we­go w płu­cach i powo­du­je zwięk­szo­ną podat­ność na infek­cje dróg odde­cho­wych. Może spra­wić, że ast­ma­ty­cy będą bar­dziej wraż­li­wi na aler­ge­ny, co będzie mia­ło szko­dli­wy wpływ na ich układ odde­cho­wy. Głównym źró­dłem dwu­tlen­ku azo­tu jest transport.

Ludzie muszą zmie­nić swo­je przy­zwy­cza­je­nia, zwłasz­cza jeśli cho­dzi o korzy­sta­nie z samo­cho­dów, a wła­dze lokal­ne muszą zacząć od moni­to­ro­wa­nia pro­ble­mu, a następ­nie wpro­wa­dzić odpo­wied­nią poli­ty­kę w celu zarzą­dza­nia pro­ble­ma­tycz­ny­mi punk­ta­mi – Wiktor Warchałowski, pre­zes Airly. 

1Kluż-​NapokaRumunia17.53
2Newcastle-​upon-​TyneWielka Brytania17.05
3NeapolWłochy15.88
4TimisoaraRumunia14.84
5AtenyGrecja14.57
6MarsyliaFrancja14.18
7Ploieszti Rumunia13.38
8BukaresztRumunia13.33
9Leeds Wielka Brytania13.27
10GranadaHiszpania13.24
11EdynburgWielka Brytania12.54
12KrakówPolska 12.43
13BrestFrancja12.29
14GenuaWłochy12.20
15DundeeWielka Brytania12.04
16LondonWielka Brytania11.92
17BudapesztWęgry11.16
18Slough, WindsorWielka Brytania11.13
19RoulenFrancja11.10
20WrocławPolska11.01

Airly wyko­rzy­stał dane opra­co­wa­ne przez zespół naukow­ców z Komisji Europejskiej. Wzięto pod uwa­gę tyl­ko mia­sta powy­żej 100 tys. miesz­kań­ców (co sta­no­wi oko­ło 400 loka­li­za­cji) z co naj­mniej 4 róż­ny­mi punk­ta­mi pomia­ro­wy­mi (w tym czuj­ni­ki Airly, PurpleAir i sta­cje państwowe). 

Jakość powie­trza w Europie moż­na śle­dzić też na stro­nie Europejskiej Agencji Środowiska. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Recykling do pełna

Powiecie, że to...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
A jeszcze lepsze jest to...