- reklama -
Strona głównaJedzenie szkodzi klimatowi? Sprawdź swoją...

Jedzenie szkodzi klimatowi? Sprawdź swoją wiedzę

Czy przej­ście na die­tę wegań­ską pomo­że naszej pla­ne­cie? W Polsce, podob­nie jak w innych kra­jach euro­pej­skich, nara­sta trend odcho­dze­nia od spo­ży­wa­nia mię­sa. To nie­po­koi mię­dzy inny­mi Agrounię, któ­rej lider moc­no bro­ni praw rol­ni­ków. Czy jed­nak ma rację? Czy obec­ne wzor­ce pro­du­ko­wa­nia żyw­no­ści są dobre? Warto spraw­dzić wie­dzę na ten temat. 

Ciekawy quiz na temat pro­duk­cji żyw­no­ści przy­go­to­wał UNEP – Program Środowiskowy ONZ. Wystarczy wejść na stro­nę i spraw­dzić, czy udzie­la­my popraw­nych odpo­wie­dzi. Niektóre pyta­nia mogą nas zaskoczyć. 

Emisje CO2 z rolnictwa mają znaczenie

Nie ma wąt­pli­wo­ści, że rol­nic­two przy­czy­nia się do zmian kli­ma­tu. Globalnie jest odpo­wie­dzial­ne za trzy czwar­te wyle­sia­nia, ponie­waż wyma­ga ogrom­nych ilo­ści zie­mi. Co wię­cej, prze­wi­du­je się, że do poło­wy wie­ku oko­ło 10 mln kilo­me­trów kwa­dra­to­wych lasów zosta­nie wykar­czo­wa­nych, aby zaspo­ko­ić zapo­trze­bo­wa­nie na żyw­ność. Tymczasem drze­wa są potrzeb­ne do łago­dze­nia zmian kli­ma­tu, ponie­waż maga­zy­nu­ją węgiel i uwal­nia­ją tlen.

Zwierzęta gospo­dar­skie wytwa­rza­ją 15 pro­cent wszyst­kich spo­wo­do­wa­nych przez czło­wie­ka emi­sji gazów cie­plar­nia­nych, a całe rol­nic­two powy­żej 20 proc.

Czytaj tak­że: Krowy dosta­ną masecz­ki na metan

Ponadto mar­no­wa­na żyw­ność odpo­wia­da za 8 pro­cent rocz­nych emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Co wię­cej, nie­po­trzeb­ne opa­ko­wa­nia tra­fia­ją z regu­ły na wysy­pi­ska. Około jed­na trze­cia pro­du­ko­wa­nej na świe­cie żyw­no­ści jest tra­co­na lub mar­no­wa­na. Każdego roku sta­ty­stycz­ny czło­wiek mar­nu­je śred­nio 74 kg żyw­no­ści czy­li wię­cej niż prze­cięt­na ludz­ka waga i jest to zja­wi­sko ogólnoświatowe. 

Za dużo i niezdrowo

Świat pro­du­ku­je wystar­cza­ją­cą ilość żyw­no­ści, aby wyży­wić całą ludz­kość. Nadal jed­nak pro­duk­cja i kon­sump­cja żyw­no­ści nie są tak wydaj­ne, jak powin­ny, a 3 miliar­dy ludzi na świe­cie nie ma dostę­pu do zdro­wej diety.

Gdyby użyt­ki zie­lo­ne były efek­tyw­niej wyko­rzy­sty­wa­ne jako pod­sta­wa pasz dla zwie­rząt gospo­dar­skich, to ludzie mie­li­by wystar­cza­ją­co dużo zbo­ża do wyży­wie­nia świa­to­wej popu­la­cji pro­gno­zo­wa­nej na 2050 rok. Coraz rza­dziej jed­nak mamy w kra­jach roz­wi­nię­tych do czy­nie­nia, np. z kro­wa­mi któ­re pasą się na łąkach i żywią tra­wą. Zamiast tego zamknię­te w obo­rach zwie­rzę­ta dosta­ją spe­cjal­ne pasze i kiszon­ki. Jest to wydaj­ne i poste, ale nie jest tanie i wyma­ga wie­lu inwe­sty­cji, zaś zwie­rzę­tom wca­le nie pomaga. 

Czytaj tak­że: Dieta dla pla­ne­ty zysku­je moc­ne poparcie

Zmniejszenie bio­róż­no­rod­no­ści rol­ni­czej to poważ­ny pro­blem świa­to­wy. Spośród 250 tys. zna­nych gatun­ków roślin, tyl­ko 7 tys. wyko­rzy­stu­je­my jako żyw­ność, a spo­śród nich 12 roślin upraw­nych i pięć gatun­ków zwie­rząt zapew­nia trzy czwar­te dostar­cza­nej w żyw­no­ści ener­gii. Diety ludzi na świe­cie sta­ją się coraz bar­dziej podobne. 

Dieta wegańska i różnorodna

Gdyby die­ty były bar­dziej róż­no­rod­ne, boga­te w rośli­ny i ubo­gie w tłusz­cze nasy­co­ne, rafi­no­wa­ne ziar­na, wyso­ko prze­two­rzo­ną żyw­ność i doda­wa­ne cukry to zapo­bie­gło­by czę­ści zgo­nów doro­słych (według Komisji EAT-​Lancet 19–24 proc.)

Produkcja biał­ka pocho­dze­nia roślin­ne­go wyma­ga mniej zie­mi, mniej wody i wytwa­rza mniej gazów cie­plar­nia­nych. Ponadto przej­ście na die­tę boga­tą w rośli­ny może pomóc w wyko­rzy­sta­niu gor­szych grun­tów uprawnych. 

Warto uni­kać prze­two­rzo­nej żyw­no­ści, kon­ser­wo­wa­nej che­micz­nie, pako­wa­nej w pla­stik. Takiej, któ­ra tyl­ko z zewnątrz wyglą­da ładnie. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Jesienne róże

(...) A staruszka...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...