- reklama -
Strona głównaŚwiatŚrodowisko zabójcze dla dzieci

Środowisko zabójcze dla dzieci

Każdego roku z powo­du zanie­czysz­czeń  śro­do­wi­ska na świe­cie umie­ra 1 milion 700 tys. dzie­ci poni­żej pią­te­go roku życia.  Inaczej mówiąc,  jed­no na czwo­ro umie­ra­ją­cych dzie­ci mię­dzy pierw­szym mie­sią­cem życia a pią­tym rokiem jest ofia­rą śro­do­wi­ska, w któ­rym żyje.

Takie alar­mu­ją­ce dane opu­bli­ko­wa­ła dziś Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Jako przy­czy­nę orga­ni­za­cja wymie­nia złe warun­ki, w jakich żyją dzie­ci. Zanieczyszczenie wewnątrz ich miejsc zamiesz­ka­nia i na zewnątrz – brud­na i tru­ją­ca woda, brak dostę­pu do sani­ta­ria­tów, wdy­cha­nie dymu, skan­da­licz­ne warun­ki sani­tar­ne. Alarmujące jest też, że śmier­ci u w znacz­nej czę­ści mogły­by unik­nąć, bo jest spo­wo­do­wa­na przez zna­ne i powszech­ne cho­ro­by: bie­gun­kę, mala­rię, zapa­le­nie płuc. Można im zapo­biec poprzez dostęp do czy­stej wody, lep­sze warun­ki goto­wa­nia, w tym pale­nia w domach.

Zanieczyszczone śro­do­wi­sko jest śmier­tel­ne – zwłasz­cza dla małych dzie­ci. Ich roz­wi­ja­ją­ce się dopie­ro orga­ny, układ immu­no­lo­gicz­ny, mniej­sze cia­ło, dro­gi odde­cho­we, spra­wia­ją, że są znacz­nie bar­dziej wraż­li­we na zanie­czysz­cze­nia śro­do­wi­ska – dr Margaret Chan, dyrek­tor gene­ral­na WHO.

Zanieczyszczenia tra­fia­ją do dzie­ci już w łonie mat­ki, co pod­no­si ryzy­ko wcze­śniej­sze­go poro­du. Gdy małe dzie­ci i dzie­ci w wie­ku szkol­nym są nara­żo­ne na zanie­czysz­cze­nia powie­trza na zewnątrz i wdy­cha­nie dymu wewnątrz miesz­kań, łatwiej cho­ru­ją na zapa­le­nie płuc oraz na prze­wle­kłe cho­ro­by dróg odde­cho­wych, takie jak np. ast­ma. Gdy mają do czy­nie­nia z zanie­czysz­czo­nym powie­trzem wzra­sta też ryzy­ko, że w cią­gu swo­je­go życia dozna­ją zawa­łu, uda­ru, zacho­ru­ją na raka.

Co powo­du­je naj­wię­cej śmier­ci? Oto sta­ty­sty­ki WHO:

  1. Numer jeden nale­ży bez­sprzecz­nie do cho­rób dróg odde­cho­wych – odpo­wia­da­ją za aż 570 tys. zgo­nów małych dzie­ci rocznie.
  2. Numer dwa z wyni­kiem 361 tys. zabra­nych małych ist­nień to bie­gun­ka, cho­ro­ba powo­do­wa­na przez brak dostę­pu do czy­stej wody, brak warun­ków sanitarnych.
  3.  270 tys. nie­mow­la­ków umie­ra w pierw­szym roku życia przez złe warun­ki śro­do­wi­ska, nie pozwa­la­ją­ce na ich odpo­wied­nią opie­kę; ich orga­ni­zmy nie są na tyle sil­ne, by pora­dzić sobie z zanie­czysz­cze­niem powie­trza, wody, bra­kiem czystości.
  4. 200 tys. dzie­ci umiera…

Statystyki wyda­ją się bez­dusz­ne w porów­na­niu do losu dzie­ci, któ­rym ode­bra­no pra­wo do życia, rodzin­nych dra­ma­tów. Lepiej poroz­ma­wiać z leka­rza­mi, rozej­rzeć się woko­ło i zasta­no­wić, czy moż­na coś zrobić.

WHO poda­je roz­wią­za­nia, jakie są potrzeb­ne. I nie cho­dzi tu tyl­ko o szcze­pie­nia, dostęp do lekarstw i czy­stej wody, ale tak­że dba­nie o śro­do­wi­sko, zapo­bie­ga­nie zmia­nom kli­ma­tu, zanie­czysz­cze­niom, two­rze­nie zie­lo­nych stref w mia­stach. Działania powin­ny zacząć być podej­mo­wa­ne natych­miast i trwać dłu­go. Wszyscy jeste­śmy za nie odpo­wie­dzial­ni, ponie­waż mamy wpływ na nasze otoczenie.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Master Smart Truck

Master Truck -...

Dwie wieże

Są na tym...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
A jeszcze lepsze jest to...