- reklama -
Strona głównaPoradnikDeklaracja pieca online: prawie 3...

Deklaracja pieca online: prawie 3 mln wpisów w CEEB

Do koń­ca czerw­ca 2022 roku jest czas na zło­że­nie dekla­ra­cji doty­czą­cych źró­deł cie­pła i spa­la­nia paliw w CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Rejestr pie­ców i kotłów zaczął zapeł­niać się szyb­ciej od począt­ku tego roku, bo jest to wymóg koniecz­ny do uzy­ska­nia dodat­ku osło­no­we­go. Zgłoszenia moż­na doko­nać onli­ne przez stro­nę gov​.pl, albo w urzę­dzie gminy. 

Do 7 kwiet­nia 2022 roku Polacy zło­ży­li 2,9 mln dekla­ra­cji. To ozna­cza, że zare­je­stro­wa­na zosta­ła oko­ło poło­wa ze źró­deł cie­pła, jakie mamy w domach. Przypominamy, że obo­wią­zek zgło­sze­nie pie­ca, kotła, komin­ka, kozy, pom­py cie­pła, grzej­ni­ków elek­trycz­nych czy nawet cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia wpro­wa­dzo­no w ubie­głym roku. Musi to zro­bić prak­tycz­nie każ­dy wła­ści­ciel albo zarząd­ca budyn­ku – nie­za­leż­nie od tego, jaki to jest budy­nek. Zgłoszenie obej­mu­je zarów­no domy miesz­kal­ne, blo­ki czy gara­że, kościo­ły, hote­le, skle­py albo dom­ki ogro­do­we – jeśli tyl­ko jest w nich źró­dło ciepła. 

Czytaj tak­że: Od cze­go zale­ży doda­tek osłonowy

Co waż­ne zgła­sza­my wszyst­kie źró­dła, te dzia­ła­ją­ce i nawet te, któ­re sto­ją nie­wy­ko­rzy­sty­wa­ne. W jed­nym loka­lu czy domu zda­rza się po kil­ka źró­deł, np. ogrze­wa­nie gazo­we i kominek. 

Deklaracja pieca online przez gov​.pl albo formularz CEEB

Najprostsza jest dekla­ra­cja pie­ca onli­ne. Robimy to przez stro­nę CEEB​.gov​.pl. Co waż­ne, moż­na to zro­bić prak­tycz­nie z mar­szu, ponie­waż nie potrze­bu­je­my żad­nych infor­ma­cji tech­nicz­nych. W dekla­ra­cji poda­je­my adres, typ budyn­ku (np. jed­no­ro­dzin­ny), rodzaj ogrze­wa­nia i swo­je namia­ry (imię, nazwi­sko, adres, opcjo­nal­nie tele­fon i mail). 

Natomiast jeśli ktoś woli zro­bić to papier­ko­wo, to może udać się do urzę­du gmi­ny. Możemy też ścią­gnąć PDF ze stro­ny CEEB. Do wybo­ru mamy Formularz A - budyn­ki i loka­le miesz­kal­ne i Formularz B – budyn­ki i lokal­ne niemieszkalne. 

Nie tylko kopciuchy są w rejestrze

Najczęściej Polacy reje­stru­ją kotły na pali­wa sta­łe – drew­no i węgiel. Piece te w reje­strze CEEB sta­no­wią ponad poło­wę zgło­szeń, z cze­go spo­rą część sta­no­wią z pew­no­ścią kop­ciu­chy. Jeśli doli­czyć do tego pie­ce kaflo­we, „pie­co­kuch­nie“ oraz komin­ki i kozy to wycho­dzi, że w reje­strze jest już 2,4 mln takich pie­ców, gdzie spa­la­ne jest drew­no i węgiel. To wiec jasno poka­zu­je, skąd się bie­rze smog w Polsce. 

W dekla­ra­cji wła­ści­cie­le kotłów i pie­ców na węgiel i drew­no jako jedy­ni muszą dekla­ro­wać kla­sę kotła. Brak takiej infor­ma­cji ozna­cza, ze jest to kop­ciuch, czy­li kocioł poni­żej 3 kla­sy albo bez tablicz­ki znamionowej.

Na kolej­nym miej­scu w reje­strze pie­ców i kotłów są kotły gazo­we – 0,9 mln zgło­szeń. Część Polaków zgła­sza tez ogrze­wa­nie elek­trycz­ne – pra­wie 0,4 mln wpisów. 

Jak złożyć deklarację po terminie?

Czas na zło­że­nie dekla­ra­cji to rok od 1 lip­ca 2021 roku. Data ta doty­czy sta­rych źró­deł, ist­nie­ją­cych przed 1 lip­ca 2021 r. Nowe trze­ba zgło­sić w cią­gu 14 dni od momen­tu uru­cho­mie­nia, np. zawia­do­mie­nie o zakoń­cze­niu budo­wy domu lub decy­zji o pozwo­le­niu na jego użyt­ko­wa­nie. Podobnie, mamy tyl­ko 14 dni na zło­że­nie dekla­ra­cji od wymia­ny pie­ca na nowe ogrzewanie. 

Obowiązek zło­że­nia dekla­ra­cji o źró­dłach ogrze­wa­nia i spa­la­nia paliw wpro­wa­dza usta­wa z 21 listo­pa­da 2008 r. o wspie­ra­niu ter­mo­mo­der­ni­za­cji i remon­tów. Za brak zło­że­nia dekla­ra­cji gro­zi grzyw­na, któ­ra jest wymie­rza­na na zasa­dach ogól­nych kodek­su wykro­czeń. Maksymalna grzyw­na wyno­si 5 tys. zł.

Jeżeli jed­nak zre­flek­tu­je­my się, że nie zło­ży­li­śmy dekla­ra­cji zanim wójt, bur­mistrz lub pre­zy­dent mia­sta „poweź­mie o tym infor­ma­cję“, to może­my unik­nąć kary. Wystarczy zło­żyć sto­sow­ną dekla­ra­cję  w ramach tzw. czyn­ne­go żalu.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Elektryczne ciężarówki na polskich drogach

Europejski Kongres Gospodarczy...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...