- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneProducent chipsów odmienia polskie uprawy...

Producent chipsów odmienia polskie uprawy ziemniaków

Rolnictwo to po spa­la­niu paliw naj­więk­sze źró­dło emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. To kolej­ny sek­tor, któ­ry nie unik­nie zmian, tak­że w Polsce. Przykładem mogą być dostaw­cy ziem­nia­ków do chip­sów i pro­du­cen­ci mię­sa. Wkrótce gospo­darstw, któ­re dba­ją o kli­mat, będzie coraz więcej.

Chipsy z ziemniaka ze zrównoważonych upraw

Producent popu­lar­nych chip­sów PepsiCo do koń­ca bie­żą­cej deka­dy zamie­rza zre­du­ko­wać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych o co naj­mniej 3 mln ton. Działania uję­te w pro­gra­mie podej­mo­wa­ne będą tak­że w Polsce, gdzie PepsiCo na sta­łe współ­pra­cu­je z 80 gospo­dar­stwa­mi. Dostarczają ziem­nia­ki pro­du­ko­wa­ne w 100 proc. w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny na łącz­nym obsza­rze 5800 hektarów.

Nowy wymiar rolnictwa

Koncern mówi o rol­nic­twie „rege­ne­ra­cyj­nym“, któ­re przy­czy­nia się do odbu­do­wy eko­sys­te­mów. Dzięki pre­cy­zyj­nym infor­ma­cjom rol­ni­cy uzy­ska­ją zwięk­szo­ną wydaj­ność upraw przy zasto­so­wa­niu mniej­szych ilo­ści zaso­bów naturalnych.

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

W Polsce zaj­mie się tym pięć gospo­darstw: dwa z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go i po jed­nym z wiel­ko­pol­skie­go, lubel­skie­go i zachodniopomorskiego.

W naszym gospo­dar­stwie zamon­to­wa­li­śmy 160 pane­li o łącz­nej mocy insta­la­cji pra­wie 50kW. Energia z foto­wol­ta­iki pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne nasze­go gospo­dar­stwa w oko­ło 15 proc. – Tomasz Kowalski, współ­pra­cu­ją­cy z PepsiCo w Polsce rol­nik z woj. dol­no­ślą­skie­go, pro­wa­dzą­cy upra­wy na powierzch­ni 500 ha.

W 2022 roku fir­ma zamie­rza roz­sze­rzyć sto­so­wa­nie plo­nów ogra­ni­cza­ją­cych degra­da­cję gleb oraz sta­le zwięk­szać udział ener­gii pozy­ski­wa­nej z pane­li słonecznych.

Obierki też się przydadzą

Do nawo­że­nia upraw już teraz rol­ni­cy sto­su­ją nawóz powsta­ły z obie­rzyn ziem­nia­cza­nych zbie­ra­nych w pro­ce­sie pro­duk­cji chip­sów. Tą prak­ty­kę prze­te­sto­wa­no na bry­tyj­skich polach w tym roku, a w 2022 roku zosta­nie wdro­żo­na na pozo­sta­łych ryn­kach euro­pej­skich, w tym tak­że w Polsce.

PepsiCo będzie mie­rzyć m.in. zma­ga­zy­no­wa­nie dwu­tlen­ku węgla w gle­bie i reduk­cje emi­sji. Koncern współ­pra­cu­je z Science Based Targets Network oraz World Wildlife Fund. Do 2040 r. pla­nu­je osią­gnie­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, a wcze­śniej – do 2030 r. reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w całym łań­cu­chu war­to­ści o ponad 40 proc. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

2022

Bądź zmianą, którą...

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...
A jeszcze lepsze jest to...