- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneProducent chipsów odmienia polskie uprawy...

Producent chipsów odmienia polskie uprawy ziemniaków

Rolnictwo to po spa­la­niu paliw naj­więk­sze źró­dło emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. To kolej­ny sek­tor, któ­ry nie unik­nie zmian, tak­że w Polsce. Przykładem mogą być dostaw­cy ziem­nia­ków do chip­sów i pro­du­cen­ci mię­sa. Wkrótce gospo­darstw, któ­re dba­ją o kli­mat, będzie coraz więcej.

Chipsy z ziemniaka ze zrównoważonych upraw

Producent popu­lar­nych chip­sów PepsiCo do koń­ca bie­żą­cej deka­dy zamie­rza zre­du­ko­wać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych o co naj­mniej 3 mln ton. Działania uję­te w pro­gra­mie podej­mo­wa­ne będą tak­że w Polsce, gdzie PepsiCo na sta­łe współ­pra­cu­je z 80 gospo­dar­stwa­mi. Dostarczają ziem­nia­ki pro­du­ko­wa­ne w 100 proc. w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny na łącz­nym obsza­rze 5800 hektarów.

Nowy wymiar rolnictwa

Koncern mówi o rol­nic­twie “rege­ne­ra­cyj­nym”, któ­re przy­czy­nia się do odbu­do­wy eko­sys­te­mów. Dzięki pre­cy­zyj­nym infor­ma­cjom rol­ni­cy uzy­ska­ją zwięk­szo­ną wydaj­ność upraw przy zasto­so­wa­niu mniej­szych ilo­ści zaso­bów naturalnych.

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

W Polsce zaj­mie się tym pięć gospo­darstw: dwa z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go i po jed­nym z wiel­ko­pol­skie­go, lubel­skie­go i zachodniopomorskiego.

W naszym gospo­dar­stwie zamon­to­wa­li­śmy 160 pane­li o łącz­nej mocy insta­la­cji pra­wie 50kW. Energia z foto­wol­ta­iki pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne nasze­go gospo­dar­stwa w oko­ło 15 proc. – Tomasz Kowalski, współ­pra­cu­ją­cy z PepsiCo w Polsce rol­nik z woj. dol­no­ślą­skie­go, pro­wa­dzą­cy upra­wy na powierzch­ni 500 ha.

W 2022 roku fir­ma zamie­rza roz­sze­rzyć sto­so­wa­nie plo­nów ogra­ni­cza­ją­cych degra­da­cję gleb oraz sta­le zwięk­szać udział ener­gii pozy­ski­wa­nej z pane­li słonecznych.

Obierki też się przydadzą

Do nawo­że­nia upraw już teraz rol­ni­cy sto­su­ją nawóz powsta­ły z obie­rzyn ziem­nia­cza­nych zbie­ra­nych w pro­ce­sie pro­duk­cji chip­sów. Tą prak­ty­kę prze­te­sto­wa­no na bry­tyj­skich polach w tym roku, a w 2022 roku zosta­nie wdro­żo­na na pozo­sta­łych ryn­kach euro­pej­skich, w tym tak­że w Polsce.

PepsiCo będzie mie­rzyć m.in. zma­ga­zy­no­wa­nie dwu­tlen­ku węgla w gle­bie i reduk­cje emi­sji. Koncern współ­pra­cu­je z Science Based Targets Network oraz World Wildlife Fund. Do 2040 r. pla­nu­je osią­gnie­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, a wcze­śniej – do 2030 r. reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w całym łań­cu­chu war­to­ści o ponad 40 proc. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł