- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneProducent chipsów odmienia polskie uprawy...

Producent chipsów odmienia polskie uprawy ziemniaków

Rolnictwo to po spa­la­niu paliw naj­więk­sze źró­dło emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. To kolej­ny sek­tor, któ­ry nie unik­nie zmian, tak­że w Polsce. Przykładem mogą być dostaw­cy ziem­nia­ków do chip­sów i pro­du­cen­ci mię­sa. Wkrótce gospo­darstw, któ­re dba­ją o kli­mat, będzie coraz więcej.

Chipsy z ziemniaka ze zrównoważonych upraw

Producent popu­lar­nych chip­sów PepsiCo do koń­ca bie­żą­cej deka­dy zamie­rza zre­du­ko­wać emi­sje gazów cie­plar­nia­nych o co naj­mniej 3 mln ton. Działania uję­te w pro­gra­mie podej­mo­wa­ne będą tak­że w Polsce, gdzie PepsiCo na sta­łe współ­pra­cu­je z 80 gospo­dar­stwa­mi. Dostarczają ziem­nia­ki pro­du­ko­wa­ne w 100 proc. w spo­sób zrów­no­wa­żo­ny na łącz­nym obsza­rze 5800 hektarów.

Nowy wymiar rolnictwa

Koncern mówi o rol­nic­twie „rege­ne­ra­cyj­nym“, któ­re przy­czy­nia się do odbu­do­wy eko­sys­te­mów. Dzięki pre­cy­zyj­nym infor­ma­cjom rol­ni­cy uzy­ska­ją zwięk­szo­ną wydaj­ność upraw przy zasto­so­wa­niu mniej­szych ilo­ści zaso­bów naturalnych.

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

W Polsce zaj­mie się tym pięć gospo­darstw: dwa z woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go i po jed­nym z wiel­ko­pol­skie­go, lubel­skie­go i zachodniopomorskiego.

W naszym gospo­dar­stwie zamon­to­wa­li­śmy 160 pane­li o łącz­nej mocy insta­la­cji pra­wie 50kW. Energia z foto­wol­ta­iki pokry­wa zapo­trze­bo­wa­nie ener­ge­tycz­ne nasze­go gospo­dar­stwa w oko­ło 15 proc. – Tomasz Kowalski, współ­pra­cu­ją­cy z PepsiCo w Polsce rol­nik z woj. dol­no­ślą­skie­go, pro­wa­dzą­cy upra­wy na powierzch­ni 500 ha.

W 2022 roku fir­ma zamie­rza roz­sze­rzyć sto­so­wa­nie plo­nów ogra­ni­cza­ją­cych degra­da­cję gleb oraz sta­le zwięk­szać udział ener­gii pozy­ski­wa­nej z pane­li słonecznych.

Obierki też się przydadzą

Do nawo­że­nia upraw już teraz rol­ni­cy sto­su­ją nawóz powsta­ły z obie­rzyn ziem­nia­cza­nych zbie­ra­nych w pro­ce­sie pro­duk­cji chip­sów. Tą prak­ty­kę prze­te­sto­wa­no na bry­tyj­skich polach w tym roku, a w 2022 roku zosta­nie wdro­żo­na na pozo­sta­łych ryn­kach euro­pej­skich, w tym tak­że w Polsce.

PepsiCo będzie mie­rzyć m.in. zma­ga­zy­no­wa­nie dwu­tlen­ku węgla w gle­bie i reduk­cje emi­sji. Koncern współ­pra­cu­je z Science Based Targets Network oraz World Wildlife Fund. Do 2040 r. pla­nu­je osią­gnie­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej, a wcze­śniej – do 2030 r. reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w całym łań­cu­chu war­to­ści o ponad 40 proc. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...