- reklama -
Strona głównaKlimatZmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący...

Zmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący raport IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC nie ma dobrych wia­do­mo­ści w spra­wie kli­ma­tu. Zmiany spo­wo­do­wa­ne dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka wpły­wa­ją na przy­ro­dę i ludzi sil­niej, czę­ściej i na więk­szym obsza­rze geo­gra­ficz­nym, niż wcze­śniej sądzo­no. Raport IPCC wska­zu­je na koniecz­ność szyb­kiej adap­ta­cji do zmian klimatu.

IPCC opu­bli­ko­wa­ła swój naj­now­szy raport na temat skut­ków, adap­ta­cji i zagro­żeń zwią­za­nych ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Ponad 270 uczo­nych i 675 współ­pra­cow­ni­ków z całe­go świa­ta zba­da­ło każ­dą waż­ną dla czło­wie­ka i przy­ro­dy dzie­dzi­nę. Na całym świe­cie kry­zys kli­ma­tycz­ny zagra­ża życiu i źró­dłom utrzy­ma­nia. Większa powierzch­nia lądu jest wypa­la­na przez poża­ry, a tro­pi­kal­ne cyklo­ny powo­du­ją coraz więk­sze szkody. 

Co nam zagraża?

Degradacja eko­sys­te­mów zagra­ża bez­pie­czeń­stwu żyw­no­ści i wody, pro­duk­tyw­no­ści rol­nic­twa oraz zdro­wiu fizycz­ne­mu i psy­chicz­ne­mu. Główne zagro­że­nia to: 

  • Zagłada gatun­ków. Około poło­wa bada­nych gatun­ków prze­nio­sła swo­je sie­dli­ska w kie­run­ku bie­gu­nów lub na wyż­sze wyso­ko­ści. Pierwsze wygi­nię­cie gatun­ków spo­wo­do­wa­ne zmia­na­mi kli­ma­tu mia­ło już miej­sce. W eko­sys­te­mach lądo­wych 14 proc. bada­nych gatun­ków zwie­rząt będzie praw­do­po­dob­nie nara­żo­nych na „bar­dzo wyso­kie” ryzy­ko wygi­nię­cia przy ocie­ple­niu na pozio­mie 1,5°C.
  • Topnienie lodow­ców. Skutki top­nie­nia lodow­ców i wiecz­nej zmar­z­li­ny będą wkrót­ce nieodwracalne.
  • Niedobór wody. Połowa świa­ta już teraz przez część roku żyje z „poważ­nym nie­do­bo­rem wody”.
  • Wzrost zacho­ro­wań i zgo­nów. Wzrośnie licz­ba cho­rób zakaź­nych i prze­no­szo­nych przez żywność.
  • Wydajności rol­nic­twa rośnie wol­niej, a eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we zagra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu żyw­no­ścio­we­mu milio­nów ludzi.

Raport IPCC: adaptacja zmniejszy zagrożenia

Upały wpły­wa­ją na zwięk­szo­ną śmier­tel­ność ludzi, szko­dą rafie kora­lo­wej i drze­wom, co jest zwią­za­ne z suszą. Rosną w nie­któ­rych regio­nach obsza­ry spa­lo­ne przez poża­ry. Niekorzystne oddzia­ły­wa­nia cyklo­nów tro­pi­kal­nych nasi­li­ły się z powo­du wzro­stu pozio­mu morza i wzro­stu obfi­tych opadów.

Wzrost eks­tre­mal­nych tem­pe­ra­tur powo­du­je wymie­ra­nie gatun­ków, zwięk­sza śmier­tel­ność zwie­rząt, utra­tę lasów i życia mor­skie­go, w tym wodorostów.

Co wię­cej, raport stwier­dza, że ​​tego rodza­ju zagro­że­nia będą nie­ubła­ga­nie rosły w cią­gu następ­nych dwóch dekad. Natomiast nie­któ­re zagro­że­nia moż­na zmniej­szyć, podej­mu­jąc dzia­ła­nia mają­ce na celu adap­ta­cję do zmian klimatu.

Jak zatrzymać zmiany klimatu?

Wojna w Ukrainie wkro­czy­ła na dwu­ty­go­dnio­we spo­tka­nie uczo­nych. Jak poda­je agen­cja Bloomberg, gdy dele­ga­ci kra­jo­wi do IPCC ze 195 kra­jów zatwier­dza­li w nie­dzie­lę 27 lute­go pod­su­mo­wa­nie prac, głos zabra­ła przed­sta­wi­ciel­ka Ukrainy Svitlana Krakovska. Odpowiedzieć miał jej przed­sta­wi­ciel Rosji Oleg Anisimov prze­pro­si­na­mi za inwazję. 

Zmiany kli­ma­tycz­ne wywo­ła­ne przez czło­wie­ka i woj­na z Ukrainą mają bez­po­śred­nie powią­za­nia i te same korze­nie. Są to pali­wa kopal­ne i zależ­ność ludz­ko­ści od nich 

Svitlana Krakowskiej

Unia Europejska w 2020 roku zobo­wią­za­ła się do finan­so­wa­nia dzia­łań zwią­za­nych ze zmia­ną kli­ma­tu. Przeznacza na to koło 23,4 mld euro, z cze­go oko­ło poło­wę na pomoc zagra­nicz­ną. Co wię­cej, pod­czas COP26 UE prze­zna­czy­ła 100 mln euro na Fundusz Adaptacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych. UE jest więc naj­więk­szym dar­czyń­cą Funduszu, któ­ry ofe­ru­je finan­so­wa­nie kra­jom roz­wi­ja­ją­cym się podat­nym na wpływ zmian klimatycznych.

Co to jest IPCC?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC jest orga­nem Organizacji Narodów Zjednoczonych zaj­mu­ją­cym się oce­ną nauki o zmia­nach kli­ma­tu. Opracowuje regu­lar­ne oce­ny pod­staw nauko­wych zmian kli­ma­tu, ich skut­ków i przy­szłych zagro­żeń oraz moż­li­wo­ści adap­ta­cji i łago­dze­nia. Raporty te infor­mu­ją rzą­dy o opra­co­wy­wa­niu poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, a tak­że kie­ru­ją mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nego­cja­cja­mi kli­ma­tycz­ny­mi ONZ. Są one uwa­ża­ne za naj­bar­dziej mia­ro­daj­ną oce­nę nauki o zmia­nach kli­ma­tu, ponie­waż ich two­rze­nie obej­mu­je set­ki naukow­ców jako auto­rów lub recen­zen­tów, a usta­le­nia opie­ra­ją się na sile dowo­dów i pozio­mie zgod­no­ści w całej dostęp­nej lite­ra­tu­rze naukowej.

Czytaj tak­że: Co zosta­wił szczyt kli­ma­tycz­ny COP26

Zeszłoroczny raport doty­czył fizycz­nych pod­staw zmian kli­ma­tycz­nych, pod­czas gdy nad­cho­dzą­cy raport IPCC, któ­ry ma zostać opu­bli­ko­wa­ny w przy­szłym mie­sią­cu, przyj­rzy się łago­dze­niu zmian kli­ma­tu poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i usu­wa­nie węgla z atmosfery.

Swój wkład w rapor­ty IPCC dostar­cza­ją tysią­ce osób z całe­go świata.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł