- reklama -
Strona głównaKlimatZmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący...

Zmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący raport IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC nie ma dobrych wia­do­mo­ści w spra­wie kli­ma­tu. Zmiany spo­wo­do­wa­ne dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka wpły­wa­ją na przy­ro­dę i ludzi sil­niej, czę­ściej i na więk­szym obsza­rze geo­gra­ficz­nym, niż wcze­śniej sądzo­no. Raport IPCC wska­zu­je na koniecz­ność szyb­kiej adap­ta­cji do zmian klimatu.

IPCC opu­bli­ko­wa­ła swój naj­now­szy raport na temat skut­ków, adap­ta­cji i zagro­żeń zwią­za­nych ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Ponad 270 uczo­nych i 675 współ­pra­cow­ni­ków z całe­go świa­ta zba­da­ło każ­dą waż­ną dla czło­wie­ka i przy­ro­dy dzie­dzi­nę. Na całym świe­cie kry­zys kli­ma­tycz­ny zagra­ża życiu i źró­dłom utrzy­ma­nia. Większa powierzch­nia lądu jest wypa­la­na przez poża­ry, a tro­pi­kal­ne cyklo­ny powo­du­ją coraz więk­sze szkody. 

Co nam zagraża?

Degradacja eko­sys­te­mów zagra­ża bez­pie­czeń­stwu żyw­no­ści i wody, pro­duk­tyw­no­ści rol­nic­twa oraz zdro­wiu fizycz­ne­mu i psy­chicz­ne­mu. Główne zagro­że­nia to: 

  • Zagłada gatun­ków. Około poło­wa bada­nych gatun­ków prze­nio­sła swo­je sie­dli­ska w kie­run­ku bie­gu­nów lub na wyż­sze wyso­ko­ści. Pierwsze wygi­nię­cie gatun­ków spo­wo­do­wa­ne zmia­na­mi kli­ma­tu mia­ło już miej­sce. W eko­sys­te­mach lądo­wych 14 proc. bada­nych gatun­ków zwie­rząt będzie praw­do­po­dob­nie nara­żo­nych na „bar­dzo wyso­kie” ryzy­ko wygi­nię­cia przy ocie­ple­niu na pozio­mie 1,5°C.
  • Topnienie lodow­ców. Skutki top­nie­nia lodow­ców i wiecz­nej zmar­z­li­ny będą wkrót­ce nieodwracalne.
  • Niedobór wody. Połowa świa­ta już teraz przez część roku żyje z „poważ­nym nie­do­bo­rem wody”.
  • Wzrost zacho­ro­wań i zgo­nów. Wzrośnie licz­ba cho­rób zakaź­nych i prze­no­szo­nych przez żywność.
  • Wydajności rol­nic­twa rośnie wol­niej, a eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we zagra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu żyw­no­ścio­we­mu milio­nów ludzi.

Raport IPCC: adaptacja zmniejszy zagrożenia

Upały wpły­wa­ją na zwięk­szo­ną śmier­tel­ność ludzi, szko­dą rafie kora­lo­wej i drze­wom, co jest zwią­za­ne z suszą. Rosną w nie­któ­rych regio­nach obsza­ry spa­lo­ne przez poża­ry. Niekorzystne oddzia­ły­wa­nia cyklo­nów tro­pi­kal­nych nasi­li­ły się z powo­du wzro­stu pozio­mu morza i wzro­stu obfi­tych opadów.

Wzrost eks­tre­mal­nych tem­pe­ra­tur powo­du­je wymie­ra­nie gatun­ków, zwięk­sza śmier­tel­ność zwie­rząt, utra­tę lasów i życia mor­skie­go, w tym wodorostów.

Co wię­cej, raport stwier­dza, że ​​tego rodza­ju zagro­że­nia będą nie­ubła­ga­nie rosły w cią­gu następ­nych dwóch dekad. Natomiast nie­któ­re zagro­że­nia moż­na zmniej­szyć, podej­mu­jąc dzia­ła­nia mają­ce na celu adap­ta­cję do zmian klimatu.

Jak zatrzymać zmiany klimatu?

Wojna w Ukrainie wkro­czy­ła na dwu­ty­go­dnio­we spo­tka­nie uczo­nych. Jak poda­je agen­cja Bloomberg, gdy dele­ga­ci kra­jo­wi do IPCC ze 195 kra­jów zatwier­dza­li w nie­dzie­lę 27 lute­go pod­su­mo­wa­nie prac, głos zabra­ła przed­sta­wi­ciel­ka Ukrainy Svitlana Krakovska. Odpowiedzieć miał jej przed­sta­wi­ciel Rosji Oleg Anisimov prze­pro­si­na­mi za inwazję. 

Zmiany kli­ma­tycz­ne wywo­ła­ne przez czło­wie­ka i woj­na z Ukrainą mają bez­po­śred­nie powią­za­nia i te same korze­nie. Są to pali­wa kopal­ne i zależ­ność ludz­ko­ści od nich 

Svitlana Krakowskiej

Unia Europejska w 2020 roku zobo­wią­za­ła się do finan­so­wa­nia dzia­łań zwią­za­nych ze zmia­ną kli­ma­tu. Przeznacza na to koło 23,4 mld euro, z cze­go oko­ło poło­wę na pomoc zagra­nicz­ną. Co wię­cej, pod­czas COP26 UE prze­zna­czy­ła 100 mln euro na Fundusz Adaptacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych. UE jest więc naj­więk­szym dar­czyń­cą Funduszu, któ­ry ofe­ru­je finan­so­wa­nie kra­jom roz­wi­ja­ją­cym się podat­nym na wpływ zmian klimatycznych.

Co to jest IPCC?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC jest orga­nem Organizacji Narodów Zjednoczonych zaj­mu­ją­cym się oce­ną nauki o zmia­nach kli­ma­tu. Opracowuje regu­lar­ne oce­ny pod­staw nauko­wych zmian kli­ma­tu, ich skut­ków i przy­szłych zagro­żeń oraz moż­li­wo­ści adap­ta­cji i łago­dze­nia. Raporty te infor­mu­ją rzą­dy o opra­co­wy­wa­niu poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, a tak­że kie­ru­ją mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nego­cja­cja­mi kli­ma­tycz­ny­mi ONZ. Są one uwa­ża­ne za naj­bar­dziej mia­ro­daj­ną oce­nę nauki o zmia­nach kli­ma­tu, ponie­waż ich two­rze­nie obej­mu­je set­ki naukow­ców jako auto­rów lub recen­zen­tów, a usta­le­nia opie­ra­ją się na sile dowo­dów i pozio­mie zgod­no­ści w całej dostęp­nej lite­ra­tu­rze naukowej.

Czytaj tak­że: Co zosta­wił szczyt kli­ma­tycz­ny COP26

Zeszłoroczny raport doty­czył fizycz­nych pod­staw zmian kli­ma­tycz­nych, pod­czas gdy nad­cho­dzą­cy raport IPCC, któ­ry ma zostać opu­bli­ko­wa­ny w przy­szłym mie­sią­cu, przyj­rzy się łago­dze­niu zmian kli­ma­tu poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i usu­wa­nie węgla z atmosfery.

Swój wkład w rapor­ty IPCC dostar­cza­ją tysią­ce osób z całe­go świata.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Prąd z wody

Elektrownia wodna na...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
A jeszcze lepsze jest to...