- reklama -
Strona głównaKlimatZmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący...

Zmiany klimatyczne nasilają się. Alarmujący raport IPCC

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC nie ma dobrych wia­do­mo­ści w spra­wie kli­ma­tu. Zmiany spo­wo­do­wa­ne dzia­łal­no­ścią czło­wie­ka wpły­wa­ją na przy­ro­dę i ludzi sil­niej, czę­ściej i na więk­szym obsza­rze geo­gra­ficz­nym, niż wcze­śniej sądzo­no. Raport IPCC wska­zu­je na koniecz­ność szyb­kiej adap­ta­cji do zmian klimatu.

IPCC opu­bli­ko­wa­ła swój naj­now­szy raport na temat skut­ków, adap­ta­cji i zagro­żeń zwią­za­nych ze zmia­na­mi kli­ma­tu. Ponad 270 uczo­nych i 675 współ­pra­cow­ni­ków z całe­go świa­ta zba­da­ło każ­dą waż­ną dla czło­wie­ka i przy­ro­dy dzie­dzi­nę. Na całym świe­cie kry­zys kli­ma­tycz­ny zagra­ża życiu i źró­dłom utrzy­ma­nia. Większa powierzch­nia lądu jest wypa­la­na przez poża­ry, a tro­pi­kal­ne cyklo­ny powo­du­ją coraz więk­sze szkody. 

Co nam zagraża?

Degradacja eko­sys­te­mów zagra­ża bez­pie­czeń­stwu żyw­no­ści i wody, pro­duk­tyw­no­ści rol­nic­twa oraz zdro­wiu fizycz­ne­mu i psy­chicz­ne­mu. Główne zagro­że­nia to: 

  • Zagłada gatun­ków. Około poło­wa bada­nych gatun­ków prze­nio­sła swo­je sie­dli­ska w kie­run­ku bie­gu­nów lub na wyż­sze wyso­ko­ści. Pierwsze wygi­nię­cie gatun­ków spo­wo­do­wa­ne zmia­na­mi kli­ma­tu mia­ło już miej­sce. W eko­sys­te­mach lądo­wych 14 proc. bada­nych gatun­ków zwie­rząt będzie praw­do­po­dob­nie nara­żo­nych na „bar­dzo wyso­kie” ryzy­ko wygi­nię­cia przy ocie­ple­niu na pozio­mie 1,5°C.
  • Topnienie lodow­ców. Skutki top­nie­nia lodow­ców i wiecz­nej zmar­z­li­ny będą wkrót­ce nieodwracalne.
  • Niedobór wody. Połowa świa­ta już teraz przez część roku żyje z „poważ­nym nie­do­bo­rem wody”.
  • Wzrost zacho­ro­wań i zgo­nów. Wzrośnie licz­ba cho­rób zakaź­nych i prze­no­szo­nych przez żywność.
  • Wydajności rol­nic­twa rośnie wol­niej, a eks­tre­mal­ne warun­ki pogo­do­we zagra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu żyw­no­ścio­we­mu milio­nów ludzi.

Raport IPCC: adaptacja zmniejszy zagrożenia

Upały wpły­wa­ją na zwięk­szo­ną śmier­tel­ność ludzi, szko­dą rafie kora­lo­wej i drze­wom, co jest zwią­za­ne z suszą. Rosną w nie­któ­rych regio­nach obsza­ry spa­lo­ne przez poża­ry. Niekorzystne oddzia­ły­wa­nia cyklo­nów tro­pi­kal­nych nasi­li­ły się z powo­du wzro­stu pozio­mu morza i wzro­stu obfi­tych opadów.

Wzrost eks­tre­mal­nych tem­pe­ra­tur powo­du­je wymie­ra­nie gatun­ków, zwięk­sza śmier­tel­ność zwie­rząt, utra­tę lasów i życia mor­skie­go, w tym wodorostów.

Co wię­cej, raport stwier­dza, że ​​tego rodza­ju zagro­że­nia będą nie­ubła­ga­nie rosły w cią­gu następ­nych dwóch dekad. Natomiast nie­któ­re zagro­że­nia moż­na zmniej­szyć, podej­mu­jąc dzia­ła­nia mają­ce na celu adap­ta­cję do zmian klimatu.

Jak zatrzymać zmiany klimatu?

Wojna w Ukrainie wkro­czy­ła na dwu­ty­go­dnio­we spo­tka­nie uczo­nych. Jak poda­je agen­cja Bloomberg, gdy dele­ga­ci kra­jo­wi do IPCC ze 195 kra­jów zatwier­dza­li w nie­dzie­lę 27 lute­go pod­su­mo­wa­nie prac, głos zabra­ła przed­sta­wi­ciel­ka Ukrainy Svitlana Krakovska. Odpowiedzieć miał jej przed­sta­wi­ciel Rosji Oleg Anisimov prze­pro­si­na­mi za inwazję. 

Zmiany kli­ma­tycz­ne wywo­ła­ne przez czło­wie­ka i woj­na z Ukrainą mają bez­po­śred­nie powią­za­nia i te same korze­nie. Są to pali­wa kopal­ne i zależ­ność ludz­ko­ści od nich 

Svitlana Krakowskiej

Unia Europejska w 2020 roku zobo­wią­za­ła się do finan­so­wa­nia dzia­łań zwią­za­nych ze zmia­ną kli­ma­tu. Przeznacza na to koło 23,4 mld euro, z cze­go oko­ło poło­wę na pomoc zagra­nicz­ną. Co wię­cej, pod­czas COP26 UE prze­zna­czy­ła 100 mln euro na Fundusz Adaptacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych. UE jest więc naj­więk­szym dar­czyń­cą Funduszu, któ­ry ofe­ru­je finan­so­wa­nie kra­jom roz­wi­ja­ją­cym się podat­nym na wpływ zmian klimatycznych.

Co to jest IPCC?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu IPCC jest orga­nem Organizacji Narodów Zjednoczonych zaj­mu­ją­cym się oce­ną nauki o zmia­nach kli­ma­tu. Opracowuje regu­lar­ne oce­ny pod­staw nauko­wych zmian kli­ma­tu, ich skut­ków i przy­szłych zagro­żeń oraz moż­li­wo­ści adap­ta­cji i łago­dze­nia. Raporty te infor­mu­ją rzą­dy o opra­co­wy­wa­niu poli­ty­ki kli­ma­tycz­nej, a tak­że kie­ru­ją mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nego­cja­cja­mi kli­ma­tycz­ny­mi ONZ. Są one uwa­ża­ne za naj­bar­dziej mia­ro­daj­ną oce­nę nauki o zmia­nach kli­ma­tu, ponie­waż ich two­rze­nie obej­mu­je set­ki naukow­ców jako auto­rów lub recen­zen­tów, a usta­le­nia opie­ra­ją się na sile dowo­dów i pozio­mie zgod­no­ści w całej dostęp­nej lite­ra­tu­rze naukowej.

Czytaj tak­że: Co zosta­wił szczyt kli­ma­tycz­ny COP26

Zeszłoroczny raport doty­czył fizycz­nych pod­staw zmian kli­ma­tycz­nych, pod­czas gdy nad­cho­dzą­cy raport IPCC, któ­ry ma zostać opu­bli­ko­wa­ny w przy­szłym mie­sią­cu, przyj­rzy się łago­dze­niu zmian kli­ma­tu poprzez ogra­ni­cza­nie emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i usu­wa­nie węgla z atmosfery.

Swój wkład w rapor­ty IPCC dostar­cza­ją tysią­ce osób z całe­go świata.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...