- reklama -
Strona głównaŚwiatDrzewo roku ma ponad tysiąc...

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

- reklama -

Drzewem 2021 roku został tysiąc­let­ni dąb ostro­list­ny z Aragonii w Hiszpanii, na któ­ry odda­no ponad sto tysię­cy gło­sów. Polska lipa zaję­ła miej­sce piąte. 

Legendarne drzewo roku

Dąb ostro­list­ny Lecina jest sta­rym drze­wem a jed­no­cze­śnie bar­dzo żywym. Legenda opo­wia­da o cza­sach, kie­dy cza­row­ni­ce zamiesz­ku­ją­ce góry Sierra de Guara, tań­czy­ły i świę­to­wa­ły wokół dębu. Tysiąc lat póź­niej dąb ostro­krze­wu cią­gle rośnie w małym mia­stecz­ku Alto Aragón, liczą­cym zale­d­wie 13 miesz­kań­ców. To zaska­ku­ją­ce ze wzglę­du na bli­skość domów. “Sekretem na pew­no jest opie­ka i towa­rzy­stwo sąsia­dów i te cza­row­ni­ce” – czy­ta­my na stro­nie kon­kur­su.

Drzewo uzy­ska­ło ponad 104 tys. głosów.

Zobacz gdzie rośnie dąb Lecina: 

Największy platan we Włoszech

Drugie miej­sce przy­pa­dło tysiąc­let­nie­mu pla­ta­no­wi z Kalabrii. Platan Curinga rośnie w miej­scu z wido­kiem na Morze Tyrreńskie, zawie­szo­ny nad nie­wiel­kim stru­mie­niem. Uważa się, że został zasa­dzo­ny przez mni­chów bazy­lia­nów, któ­rzy przy­by­li do Kalabrii ponad tysiąc lat temu. Pień drze­wa jest zupeł­nie pusty z otwo­rem o sze­ro­ko­ści ponad 3 metrów. Ktokolwiek do nie­go wcho­dzi, ma uczu­cie jak­by zna­lazł się w drzew­nej jaskini.

Na wło­ski pla­tan zagło­so­wa­ło ponad 78 tys. osób.

Trzecie miejsce

Trzecie miej­sce zdo­był liczą­cy 284 lata pla­tan wschod­ni z Republiki Dagestanu w Rosji. Według legen­dy, wiel­ki dowód­ca wscho­du Nadir-​shah opie­ko­wał się pęda­mi pla­ta­na zdo­bią­ce­go teren mecze­tu Juma w sta­ro­żyt­nym Derbent. Dziś drze­wo zdo­bi cen­tral­ną część świą­ty­ni. Powstają o nim legen­dy, wier­sze i obra­zy. Drzewo uzy­ska­ło 66 tys. głosów. 

Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać 

Polska lipa w konkursie

Do kon­kur­su zgło­szo­no lipę drob­no­list­ną z miej­sco­wo­ści Dulcza Wielka na Podkarpaciu. Rośnie na skra­ju wsi, w sąsiedz­twie pól. Stojąca obok kaplicz­ka św. Jana Nepomucena nada­ła miej­scu magii.

Dawnym zwy­cza­jem, gdy na świat przy­szła cór­ka, sadzo­no lipę. Tak 170 lat temu było i z tą lipą. A może to zasłu­ga ptaków?

Na drze­wo zagło­so­wa­ło ponad 35 tys. osób.

Europejskie Drzewo Roku

Co roku w kon­kur­sie Drzewo Roku w ska­li kra­jo­wej i euro­pej­skiej bie­rze udział ponad 500 tysię­cy miło­śni­ków drzew z Europy. Organizatorem kon­kur­su kon­sor­cjum sze­ściu fun­da­cji z Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji – Environmental Partnership Association. Odkąd wystar­to­wa­ło pierw­sze Europejskie Drzewo Roku w 2002 roku do akcji przy­łą­czy­ło się 3,3 milio­na Europejczyków.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Niedzica. W którą stronę patrzą Azoty?

Elektrownia Niedzica przyciąga...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...