- reklama -
Strona głównaŚwiatDrzewo roku ma ponad tysiąc...

Drzewo roku ma ponad tysiąc lat

Drzewem 2021 roku został tysiąc­let­ni dąb ostro­list­ny z Aragonii w Hiszpanii, na któ­ry odda­no ponad sto tysię­cy gło­sów. Polska lipa zaję­ła miej­sce piąte. 

Legendarne drzewo roku

Dąb ostro­list­ny Lecina jest sta­rym drze­wem a jed­no­cze­śnie bar­dzo żywym. Legenda opo­wia­da o cza­sach, kie­dy cza­row­ni­ce zamiesz­ku­ją­ce góry Sierra de Guara, tań­czy­ły i świę­to­wa­ły wokół dębu. Tysiąc lat póź­niej dąb ostro­krze­wu cią­gle rośnie w małym mia­stecz­ku Alto Aragón, liczą­cym zale­d­wie 13 miesz­kań­ców. To zaska­ku­ją­ce ze wzglę­du na bli­skość domów. „Sekretem na pew­no jest opie­ka i towa­rzy­stwo sąsia­dów i te cza­row­ni­ce“ – czy­ta­my na stro­nie kon­kur­su.

Drzewo uzy­ska­ło ponad 104 tys. głosów.

Zobacz gdzie rośnie dąb Lecina: 

Największy platan we Włoszech

Drugie miej­sce przy­pa­dło tysiąc­let­nie­mu pla­ta­no­wi z Kalabrii. Platan Curinga rośnie w miej­scu z wido­kiem na Morze Tyrreńskie, zawie­szo­ny nad nie­wiel­kim stru­mie­niem. Uważa się, że został zasa­dzo­ny przez mni­chów bazy­lia­nów, któ­rzy przy­by­li do Kalabrii ponad tysiąc lat temu. Pień drze­wa jest zupeł­nie pusty z otwo­rem o sze­ro­ko­ści ponad 3 metrów. Ktokolwiek do nie­go wcho­dzi, ma uczu­cie jak­by zna­lazł się w drzew­nej jaskini.

Na wło­ski pla­tan zagło­so­wa­ło ponad 78 tys. osób.

Trzecie miejsce

Trzecie miej­sce zdo­był liczą­cy 284 lata pla­tan wschod­ni z Republiki Dagestanu w Rosji. Według legen­dy, wiel­ki dowód­ca wscho­du Nadir-​shah opie­ko­wał się pęda­mi pla­ta­na zdo­bią­ce­go teren mecze­tu Juma w sta­ro­żyt­nym Derbent. Dziś drze­wo zdo­bi cen­tral­ną część świą­ty­ni. Powstają o nim legen­dy, wier­sze i obra­zy. Drzewo uzy­ska­ło 66 tys. głosów. 

Jak zaufać przy­ro­dzie i pozwa­lać jej się odradzać 

Polska lipa w konkursie

Do kon­kur­su zgło­szo­no lipę drob­no­list­ną z miej­sco­wo­ści Dulcza Wielka na Podkarpaciu. Rośnie na skra­ju wsi, w sąsiedz­twie pól. Stojąca obok kaplicz­ka św. Jana Nepomucena nada­ła miej­scu magii.

Dawnym zwy­cza­jem, gdy na świat przy­szła cór­ka, sadzo­no lipę. Tak 170 lat temu było i z tą lipą. A może to zasłu­ga ptaków?

Na drze­wo zagło­so­wa­ło ponad 35 tys. osób.

Europejskie Drzewo Roku

Co roku w kon­kur­sie Drzewo Roku w ska­li kra­jo­wej i euro­pej­skiej bie­rze udział ponad 500 tysię­cy miło­śni­ków drzew z Europy. Organizatorem kon­kur­su kon­sor­cjum sze­ściu fun­da­cji z Bułgarii, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji – Environmental Partnership Association. Odkąd wystar­to­wa­ło pierw­sze Europejskie Drzewo Roku w 2002 roku do akcji przy­łą­czy­ło się 3,3 milio­na Europejczyków.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

Jabłka Grójeckie, bo polskie

Jabłka ekologiczne czekają....

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...
A jeszcze lepsze jest to...