- reklama -
Strona głównaEcoRaportZłote algi. Ecoraport tygodnia

Złote algi. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Znana jest przy­czy­na wymie­ra­nia ryb w Odrze, nie jest zna­ny nato­miast stan samej rze­ki. Minister kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Anna Moskwa zapo­wie­dzia­ła prze­zna­cze­nie 250 mln zł na cyfry­za­cję sys­te­mu moni­to­ro­wa­nia jako­ści wód. 

Złote algi to gatu­nek inwa­zyj­ny, do tej pory tyl­ko kil­ku­krot­nie wykry­ty w Europie. Wiadomo, że może żyć w zbior­ni­ku wod­nym czy rze­ce, nie spra­wia­jąc pro­ble­mów. Natomiast zabój­czy jest dopie­ro jego zakwit. Aby do nie­go doszło potrze­ba odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry, zaso­le­nia, wyso­kie­go prze­wod­nic­twa elek­trycz­ne­go wody i wyso­kie­go pH. Na zaso­le­nie Odry wska­zy­wa­ły już wcze­śniej­sze bada­nia pró­bek wody. 

Od począt­ku badań noto­wa­no wyso­kie zaso­le­nie i nadal się ono utrzy­mu­je. Najwyższe, prze­kra­cza­ją­ce 5–6 – krot­nie dotych­cza­so­we wskaź­ni­ki, zaso­le­nie wystę­pu­je na Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim. Natomiast w pozo­sta­łych rejo­nach wskaź­ni­ki zaso­le­nia są prze­kro­czo­ne dwukrotnie.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 17 sierpnia

Podczas kwit­nie­nia zło­te algi wytwa­rza­ją tok­sy­ny zabój­cze dla ryb i innych orga­ni­zmów wod­nych. Są nie­groź­ne dla czło­wie­ka. Groźna może być rtęć, ale ta wystę­pu­je tyl­ko punk­to­wo w Odrze. 

Podwyższone war­to­ści rtę­ci wystą­pi­ły w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku. Jest to zja­wi­sko spo­wo­do­wa­ne osa­dza­niem się meta­li cięż­kich na dnie, co jest typo­we dla tere­nów przemysłowych.

GIOŚ

Powołany został spe­cjal­ny zespół eks­per­tów ds. ska­że­nia Odry, któ­ry wysłał prób­ki do labo­ra­to­riów w Czechach, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Tymczasem na 16 sierp­nia mini­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska zapo­wie­dzia­ła nowe pie­nią­dze na sieć sta­cji moni­to­rin­gu wód. 

W new­ral­gicz­nych i klu­czo­wych miej­scach pol­skich rzek i dopły­wów zosta­ną roz­miesz­czo­ne sta­cje monitorująco-​badawcze. Będą one pro­wa­dzi­ły 24 godzin­ny moni­to­ring z peł­nym rapor­to­wa­niem onli­ne. W razie prze­kro­cze­nia któ­re­go­kol­wiek z klu­czo­wych para­me­trów dla jako­ści wody natych­miast zosta­nie uru­cho­mio­ny alert, któ­ry tra­fi do odpo­wied­nich służb. Dzięki peł­ne­mu nad­zo­ro­wi, geo­lo­ka­li­za­cji i naj­now­szej tech­no­lo­gii już w kil­ka minut po wykry­ciu poten­cjal­ne­go ska­że­nia służ­by będą na miej­scu zagrożenia.

Anna Moskwa, mini­ster kli­ma­tu i środowiska

Anna Moskwa nie poda­ła jed­nak szcze­gó­łów, kie­dy i w jaki spo­sób dodat­ko­we fun­du­sze tra­fią na moni­to­ring rzek. 

Porozumienie wodorowe

Politechnika Wrocławska i fir­ma Hynfra, któ­ra dzia­ła na ryn­ku odna­wial­ne­go wodo­ru, roz­po­czę­ły współ­pra­cę nad uspraw­nie­niem pro­ce­su spa­la­nia wodo­ru w sil­ni­kach spa­li­no­wych. List inten­cyj­ny w tej spra­wie pod­pi­sa­li prof. Andrzej Kaźmierczak z Wydziału Mechanicznego, zastęp­ca dyrek­to­ra Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii PWr oraz pre­zes Hynfry i eks­pert ryn­ku wodo­ro­we­go Tomoho Umeda. 

Zamierzamy moc­no wspie­rać pra­ce Politechniki Wrocławskiej. Uważamy, że wszyst­kie pod­mio­ty, któ­re pra­cu­ją obec­nie nad roz­wo­jem sil­ni­ków spa­li­no­wych na wodór, są na podob­nym eta­pie roz­wo­ju i mają dość wyrów­na­ne szan­se w tym wyści­gu. A przy­kład Tesli, któ­ra star­to­wa­ła od zera poka­zu­je, że nie zawsze to naj­więk­szy musi być zwycięzca. 

Tomoho Umeda

Toyota, czo­ło­wy pro­du­cent samo­cho­dów wodo­ro­wych, rów­nież zaczę­ła badać ten kie­ru­nek, ponie­waż zaso­by meta­li i mine­ra­łów potrzeb­nych do pro­duk­cji bate­rii i ogniw pali­wo­wych skoń­czą się. Zdaniem Umedy, zaso­by litu do bate­rii mogą się skoń­czyć już w latach 40., a pla­ty­ny i iry­du do ogniw pali­wo­wych – w latach 50. 

Tania dieta wegańska

Zespół MoneyTransfers​.com porów­nał śred­nią cenę mię­sa i jego zamien­ni­ków w Polsce. Zestawił ceny woło­wi­ny, kur­cza­ka i ryby z popu­lar­ny­mi zamien­ni­ka­mi mię­sa, taki­mi jak wege „kotle­ty mie­lo­ne”, parów­ki, tofu i fasolą. 

Wnioski pokry­wa­ją się z bada­niem Uniwersytetu Oksfordzkiego z 2021 r., któ­re wyka­za­ło, że die­ty wege­ta­riań­skie i wegań­skie (wysoko-​ziarniste i wysoko-​warzywne) są śred­nio tań­sze niż die­ty fawo­ry­zu­ją­ce mię­so. Wege „mię­so” jest czę­sto dużo droż­szym zamien­ni­kiem mię­sa niż rośli­ny strącz­ko­we. Ci, któ­rzy chcą zaosz­czę­dzić pie­nią­dze na źró­dłach biał­ka, naj­le­piej zro­bią wybie­ra­jąc tań­sze dania z socze­wi­cą, faso­lą i rośli­na­mi strącz­ko­wy­mi, któ­re kosz­tu­ją oko­ło 13,25 zł. za kg. Wybierając biał­ka z roślin strącz­ko­wych mię­so­żer­cy mogą zaosz­czę­dzić ok. 68 proc. wydat­ków – poka­za­ło badanie. 

Donice z recyklingu

Stena Recycling, Castorama i Deko Eko wspól­nie zago­spo­da­ro­wa­ły folię, z któ­rej powsta­ła eko­lo­gicz­na doni­ca. Folia opa­ko­wa­nio­wa zabez­pie­cza pale­ty, kar­to­ny i poje­dyn­cze pro­duk­ty w skle­pach. Jest jej tak dużo, że pol­skich oddzia­łach sie­ci Castorama daje rocz­nie 1500 ton odpa­du. Castorama szu­ka­ła więc roz­wią­zań pozwa­la­ją­cych stwo­rzyć z odpa­du pro­dukt na pół­ki sklepowe. 

Firma Deko Eko zapro­po­no­wa­ła moż­li­we roz­wią­za­nia i zapro­jek­to­wa­ła cały pro­ces. Z kolei Stena Recycling posia­da we Wschowie jed­ną z naj­no­wo­cze­śniej­szych linii recy­klin­gu folii LDPE. Ostatecznie powsta­ła „eko logicz­na donicz­ka”, w któ­rej do 50 proc. surow­ca pocho­dzi z prze­two­rzo­nej folii LDPE. Wytworzone donicz­ki mają dosko­na­łą jakość, a cały pro­ces odby­wa się w Polsce pomię­dzy trze­ma pod­mio­ta­mi – poda­je Castorama. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...