- reklama -
Strona głównaEcoRaportZłote algi. Ecoraport tygodnia

Złote algi. Ecoraport tygodnia

- autopromocja -

Znana jest przy­czy­na wymie­ra­nia ryb w Odrze, nie jest zna­ny nato­miast stan samej rze­ki. Minister kli­ma­tu i śro­do­wi­ska Anna Moskwa zapo­wie­dzia­ła prze­zna­cze­nie 250 mln zł na cyfry­za­cję sys­te­mu moni­to­ro­wa­nia jako­ści wód. 

Złote algi to gatu­nek inwa­zyj­ny, do tej pory tyl­ko kil­ku­krot­nie wykry­ty w Europie. Wiadomo, że może żyć w zbior­ni­ku wod­nym czy rze­ce, nie spra­wia­jąc pro­ble­mów. Natomiast zabój­czy jest dopie­ro jego zakwit. Aby do nie­go doszło potrze­ba odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry, zaso­le­nia, wyso­kie­go prze­wod­nic­twa elek­trycz­ne­go wody i wyso­kie­go pH. Na zaso­le­nie Odry wska­zy­wa­ły już wcze­śniej­sze bada­nia pró­bek wody. 

Od począt­ku badań noto­wa­no wyso­kie zaso­le­nie i nadal się ono utrzy­mu­je. Najwyższe, prze­kra­cza­ją­ce 5–6 – krot­nie dotych­cza­so­we wskaź­ni­ki, zaso­le­nie wystę­pu­je na Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim. Natomiast w pozo­sta­łych rejo­nach wskaź­ni­ki zaso­le­nia są prze­kro­czo­ne dwukrotnie.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 17 sierpnia

Podczas kwit­nie­nia zło­te algi wytwa­rza­ją tok­sy­ny zabój­cze dla ryb i innych orga­ni­zmów wod­nych. Są nie­groź­ne dla czło­wie­ka. Groźna może być rtęć, ale ta wystę­pu­je tyl­ko punk­to­wo w Odrze. 

Podwyższone war­to­ści rtę­ci wystą­pi­ły w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku. Jest to zja­wi­sko spo­wo­do­wa­ne osa­dza­niem się meta­li cięż­kich na dnie, co jest typo­we dla tere­nów przemysłowych.

GIOŚ

Powołany został spe­cjal­ny zespół eks­per­tów ds. ska­że­nia Odry, któ­ry wysłał prób­ki do labo­ra­to­riów w Czechach, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Tymczasem na 16 sierp­nia mini­ster kli­ma­tu i śro­do­wi­ska zapo­wie­dzia­ła nowe pie­nią­dze na sieć sta­cji moni­to­rin­gu wód. 

W new­ral­gicz­nych i klu­czo­wych miej­scach pol­skich rzek i dopły­wów zosta­ną roz­miesz­czo­ne sta­cje monitorująco-​badawcze. Będą one pro­wa­dzi­ły 24 godzin­ny moni­to­ring z peł­nym rapor­to­wa­niem onli­ne. W razie prze­kro­cze­nia któ­re­go­kol­wiek z klu­czo­wych para­me­trów dla jako­ści wody natych­miast zosta­nie uru­cho­mio­ny alert, któ­ry tra­fi do odpo­wied­nich służb. Dzięki peł­ne­mu nad­zo­ro­wi, geo­lo­ka­li­za­cji i naj­now­szej tech­no­lo­gii już w kil­ka minut po wykry­ciu poten­cjal­ne­go ska­że­nia służ­by będą na miej­scu zagrożenia.

Anna Moskwa, mini­ster kli­ma­tu i środowiska

Anna Moskwa nie poda­ła jed­nak szcze­gó­łów, kie­dy i w jaki spo­sób dodat­ko­we fun­du­sze tra­fią na moni­to­ring rzek. 

Porozumienie wodorowe

Politechnika Wrocławska i fir­ma Hynfra, któ­ra dzia­ła na ryn­ku odna­wial­ne­go wodo­ru, roz­po­czę­ły współ­pra­cę nad uspraw­nie­niem pro­ce­su spa­la­nia wodo­ru w sil­ni­kach spa­li­no­wych. List inten­cyj­ny w tej spra­wie pod­pi­sa­li prof. Andrzej Kaźmierczak z Wydziału Mechanicznego, zastęp­ca dyrek­to­ra Centrum Technologii Wodorowych i Odnawialnych Źródeł Energii PWr oraz pre­zes Hynfry i eks­pert ryn­ku wodo­ro­we­go Tomoho Umeda. 

Zamierzamy moc­no wspie­rać pra­ce Politechniki Wrocławskiej. Uważamy, że wszyst­kie pod­mio­ty, któ­re pra­cu­ją obec­nie nad roz­wo­jem sil­ni­ków spa­li­no­wych na wodór, są na podob­nym eta­pie roz­wo­ju i mają dość wyrów­na­ne szan­se w tym wyści­gu. A przy­kład Tesli, któ­ra star­to­wa­ła od zera poka­zu­je, że nie zawsze to naj­więk­szy musi być zwycięzca. 

Tomoho Umeda

Toyota, czo­ło­wy pro­du­cent samo­cho­dów wodo­ro­wych, rów­nież zaczę­ła badać ten kie­ru­nek, ponie­waż zaso­by meta­li i mine­ra­łów potrzeb­nych do pro­duk­cji bate­rii i ogniw pali­wo­wych skoń­czą się. Zdaniem Umedy, zaso­by litu do bate­rii mogą się skoń­czyć już w latach 40., a pla­ty­ny i iry­du do ogniw pali­wo­wych – w latach 50. 

Tania dieta wegańska

Zespół MoneyTransfers​.com porów­nał śred­nią cenę mię­sa i jego zamien­ni­ków w Polsce. Zestawił ceny woło­wi­ny, kur­cza­ka i ryby z popu­lar­ny­mi zamien­ni­ka­mi mię­sa, taki­mi jak wege „kotle­ty mie­lo­ne”, parów­ki, tofu i fasolą. 

Wnioski pokry­wa­ją się z bada­niem Uniwersytetu Oksfordzkiego z 2021 r., któ­re wyka­za­ło, że die­ty wege­ta­riań­skie i wegań­skie (wysoko-​ziarniste i wysoko-​warzywne) są śred­nio tań­sze niż die­ty fawo­ry­zu­ją­ce mię­so. Wege „mię­so” jest czę­sto dużo droż­szym zamien­ni­kiem mię­sa niż rośli­ny strącz­ko­we. Ci, któ­rzy chcą zaosz­czę­dzić pie­nią­dze na źró­dłach biał­ka, naj­le­piej zro­bią wybie­ra­jąc tań­sze dania z socze­wi­cą, faso­lą i rośli­na­mi strącz­ko­wy­mi, któ­re kosz­tu­ją oko­ło 13,25 zł. za kg. Wybierając biał­ka z roślin strącz­ko­wych mię­so­żer­cy mogą zaosz­czę­dzić ok. 68 proc. wydat­ków – poka­za­ło badanie. 

Donice z recyklingu

Stena Recycling, Castorama i Deko Eko wspól­nie zago­spo­da­ro­wa­ły folię, z któ­rej powsta­ła eko­lo­gicz­na doni­ca. Folia opa­ko­wa­nio­wa zabez­pie­cza pale­ty, kar­to­ny i poje­dyn­cze pro­duk­ty w skle­pach. Jest jej tak dużo, że pol­skich oddzia­łach sie­ci Castorama daje rocz­nie 1500 ton odpa­du. Castorama szu­ka­ła więc roz­wią­zań pozwa­la­ją­cych stwo­rzyć z odpa­du pro­dukt na pół­ki sklepowe. 

Firma Deko Eko zapro­po­no­wa­ła moż­li­we roz­wią­za­nia i zapro­jek­to­wa­ła cały pro­ces. Z kolei Stena Recycling posia­da we Wschowie jed­ną z naj­no­wo­cze­śniej­szych linii recy­klin­gu folii LDPE. Ostatecznie powsta­ła „eko logicz­na donicz­ka”, w któ­rej do 50 proc. surow­ca pocho­dzi z prze­two­rzo­nej folii LDPE. Wytworzone donicz­ki mają dosko­na­łą jakość, a cały pro­ces odby­wa się w Polsce pomię­dzy trze­ma pod­mio­ta­mi – poda­je Castorama. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

Sieć sklepów Biedronka wprowadziła plan oszczędzania energii i przeszkoliła na ten temat swoich pracowników. Do oszczędzania energii zachęca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu...

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...