- reklama -
Strona głównaTechnologiePanele fotowoltaiczne z europejskich fabryk....

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. ener­gii Kadri Simson poja­wi­ła się na otwar­ciu fabry­ki pane­li sło­necz­nych w Holandii. Firma Solarge pro­du­ku­je lek­kie pane­le foto­wol­ta­icz­ne, w peł­ni nada­ją­ce się do recy­klin­gu. To już kolej­na fabry­ka foto­wol­ta­iki w Europie. Na Sycylii powsta­je giga­fa­bry­ka, gdzie euro­pej­skie pane­le foto­wol­ta­icz­ne ma pro­du­ko­wać 3Sun.

Firmy Solarge i Econcore stwo­rzy­ły pane­le foto­wol­ta­icz­ne, któ­re są o ponad poło­wę lżej­sze od tra­dy­cyj­nych. Wszystko przez zre­zy­gno­wa­nie e zbęd­ne­go alu­mi­nium i szkła. Holendrzy w swo­jej tech­no­lo­gii wyko­rzy­stu­ją poli­me­ry wzmoc­nio­ne włók­na­mi, niczym pla­ster mio­du. Materiał w 100 proc. nada­je się do recy­klin­gu i jest odpor­ny na wodę, tłuszcz i brud. Termoplastyczne poli­me­ry dostar­cza sau­dyj­ska fir­ma Sabic.

Waga prze­cięt­ne­go pane­lu foto­wol­ta­icz­ne­go wyno­si ok. 11 kg/​m2. Panele foto­wol­ta­icz­ne Solarge ważą 5 kg/​m2. To czy­ni je łatwiej­szy­mi w mon­ta­żu. Wymagają mniej surow­ców, więc ich ślad węglo­wy też jest mniejszy. 

Czytaj tak­że: Ekologiczny recy­kling pane­li słonecznych

Europejskie panele fotowoltaiczne

Na otwar­ciu fabry­ki Solarge w holen­der­skim Weert poja­wi­ła się unij­na komi­sarz ds. ener­gii Kadri Simson. Fabryka zaczy­na pro­duk­cję od 100 MW, a doce­lo­wo ma to być ok. 380 MW. 

W Europie powsta­je też ogrom­na fabry­ka pane­li foto­wol­ta­icz­nych na Sycylii. Firma Enel sta­wia dosta­ła unij­ne dofi­nan­so­wa­nie z Funduszu Innowacyjnego na pro­jekt TANGO – skrót od iTaliAN pv Giga factOry. W roz­bu­do­wa­nym zakła­dzie zapla­no­wa­no pro­duk­cję dwu­stron­nych pane­li słonecznych. 

W wyni­ku inwe­sty­cji o war­to­ści 600 mln euro, zdol­ność pro­duk­cyj­na fabry­ki wzro­śnie 15-​krotnie do 3 GW rocz­nie z obec­nych 200 MW.

3Sun będzie pro­du­ko­wać ogni­wa foto­wol­ta­icz­ne z hete­ro­złą­czem dwu­stron­nym (B‑HJT). Wychwytują wię­cej świa­tła sło­necz­ne­go, ponie­waż mogą reago­wać na świa­tło zarów­no na przed­niej, jak i tyl­nej powierzch­ni. Panele foto­wol­ta­icz­ne będą dalej roz­wi­ja­ne, aby uwzględ­nić rów­nież struk­tu­rę zwa­ną „Tandem”, któ­ra wyko­rzy­stu­je dwa uło­żo­ne w stos ogni­wa, co pozwa­la na prze­chwy­ty­wa­nie więk­szej ilo­ści świa­tła w porów­na­niu do struk­tur jed­no­ogni­wo­wych. Połączenie dwu­stron­nych pane­li foto­wol­ta­icz­nych i struk­tu­ry ogniw „Tandem” zapew­nia znacz­ną popra­wę wydaj­no­ści i pozwo­li modu­łom foto­wol­ta­icz­nym prze­kro­czyć 30 proc. spraw­no­ści – poda­je Enel.

Ogniwa fotowoltaiczne

Na tere­nie Podkarpackiego Parku Naukowo-​Technologicznego, powsta­je nowy zakład pol­skie­go pro­du­cen­ta foto­wol­ta­iki ML System. Powstaje w Zaczerniu, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie ist­nie­ją­cej już sie­dzi­by fir­my. Będzie nowo­cze­snym miej­scem wytwa­rza­nia modu­łów w opar­ciu o wyko­rzy­sta­nie tzw. stud­ni kwan­to­wych, co ma zapew­nić ich wyso­kie para­me­try i trwałość.

Dwa lata temu spół­ka uru­cho­mi­ła pierw­szą na świe­cie linię pro­duk­cyj­ną szyb z powło­ką kwan­to­wą gene­ru­ją­cych ener­gię elek­trycz­ną. Spółka ma wła­sne cen­trum badawczo-​rozwojowe i pra­cu­je nad ML System od począt­ku wła­sny­mi tech­no­lo­gia­mi, np. ogni­wa­mi tan­de­mo­wy­mi lub wielozłączowymi.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...