- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo Polski Ład wniesie do...

Co Polski Ład wniesie do ekologii

Koniec dofi­nan­so­wa­nia do kotłów węglo­wych, powszech­ne wspar­cie dla pomp cie­pła i dal­sze wspie­ra­nie foto­wol­ta­iki, kau­cje za opa­ko­wa­nia – to pro­po­nu­je pro­gram rzą­dzą­cej koali­cji Polski Ład. Program zapre­zen­to­wa­ny przez par­tię rzą­dzą­cą ozna­cza dota­cje do pro­eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji w domach, na wsi i mia­stach. Ale nie ma szcze­gó­łów nowych pro­gra­mów, o ile takie się pojawią.

Polski Ład doty­czy przede wszyst­kim finan­sów i gospo­dar­ki. Nie ma eko­lo­gii wśród pię­ciu fun­da­men­tów rzą­do­we­go pro­gra­mu, bo tu są: zdro­wie, podat­ki, inwe­sty­cje, miesz­ka­nia i eme­ry­tu­ry. Coś nie­coś zwią­za­ne­go z ochro­ną śro­do­wi­ska zna­la­zło się jed­nak w dal­szej czę­ści pro­gra­mu. A co dokładnie?

Zielone miasta bez betonozy

W pro­gra­mie czy­ta­my o set­kach „dzia­łań z zakre­su zazie­le­nia­nia miast“, eko­lo­gicz­nych tabo­rach, nisko i zero­emi­syj­nych auto­bu­sach. Mają być dopła­ty do auto­bu­sów i samo­cho­dów elek­trycz­nych i wodo­ro­wych oraz infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i tankowania.

Likwidacja beto­nu i asfal­tu w cen­trach miast ma pole­gać na nasa­dza­niu drzew, krze­wów oraz two­rze­niu mikro­par­ków, zie­lo­nych ścian i dachów. Pomoże w tym usta­no­wie­nie mini­mal­ne­go pro­cen­to­we­go udzia­łu prze­strze­ni bio­lo­gicz­nie czyn­nej w mia­stach, obej­mie też zie­lo­ne dachy i traw­ni­ki z rzad­ko koszo­ną trawą.

Zwiększymy budżet oby­wa­tel­ski do 1 proc., od 2021 r. – dodat­ko­we 0,5 proc. w budże­cie prze­zna­czy­my wyłącz­nie na miej­skie roz­wią­za­nia ekologiczne.

Polski Ład skończy z dotowaniem pieców węglowych

Na elek­trow­nie wia­tro­we i ich przy­łą­cze­nie do sie­ci ma pójść pół miliar­da euro. To może pomóc w odcho­dze­niu od pro­duk­cji ener­gii z węgla. Do tego oko­ło 120 cie­płow­ni przej­dzie moder­ni­za­cję. Ma być tysiąc zero­emi­syj­nych szkół – po ter­mo­mo­der­ni­za­cji i z eko­lo­gicz­nym ogrzewaniem.

Węgiel ma być też powo­li eli­mi­no­wa­ny jako źró­dło cie­pła w domach. Blisko milion budyn­ków ma dostać nowe, eko­lo­gicz­ne źró­dło cie­pła dzię­ki pro­gra­mo­wi Czyste Powietrze. To sztan­da­ro­wy pro­gram wal­ki ze smo­giem, z któ­re­go moż­na dostać dota­cję na wymia­nę sta­re­go kop­ciu­cha. Rząd zapo­wie­dział tu zmia­ny. Po raz pierw­szy tak otwar­cie rząd przy­znał, że prze­sta­nie dofi­nan­so­wy­wać koły węglo­we w pro­gra­mie Czyste Powietrze. Nie pada jed­nak żad­na data. Teraz na nowy piec węglo­wy, speł­nia­ją­cy wymo­gi eko­pro­jek­tu, moż­na dostać mak­sy­mal­nie 6 tys. zł.

Nowa odsło­na pro­gra­mu ma umoż­li­wić też finan­so­wa­nie inwe­sty­cji osób najuboższych.

Energia słoneczna dla każdego

Program Mój Prąd, któ­ry wpro­wa­dził dota­cje wyso­ko­ści do 5 tys. zł na wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, ma być roz­sze­rzo­ny o łado­war­ki, maga­zy­ny ener­gii i inte­li­gent­ne sys­te­my zarzą­dza­nia energią. 

Od lip­ca ruszą dota­cje do foto­wol­ta­iki w pro­gra­mie Mój Prąd

Instalacje OZE mają być też wspie­ra­ne w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych i na wsi. Więcej kon­kre­tów jed­nak nie padło.

Uprościmy zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia spół­dziel­ni ener­ge­tycz­nych, aby zwięk­szyć odpo­wie­dzial­ną i zrów­no­wa­żo­ną kon­sump­cję i pro­duk­cję ener­gii w gospo­dar­stwach rolnych. 

Na czy­stą ener­gię i czy­ste powie­trze rzad chce prze­zna­czać rocz­nie 4,1 mld zł. Suma jest taka, jak na cyfry­za­cję gospodarki. 

Woda, nowe parki narodowe i fundusz ekologii

W Polskim Ładzie nie mogło zabrak­nąć kil­ku słów o wiel­kim pro­ble­mie, jakim co roku jest susza. Mają być zachę­ty do two­rze­nia sta­wów i cie­ków wod­nych. Jest też przy­po­mnia­ny budżet pro­gra­mu Moja Woda – 100 mln zł. 

W Polsce ostat­ni park naro­do­wy powstał w 2001 r., dla­te­go Polski Ład pla­nu­je zmie­nić regu­la­cje, „aby łatwiej moż­na było powięk­szyć ist­nie­ją­ce par­ki naro­do­we i utwo­rzyć ich więcej“. 

Lakonicznie w pro­gra­mie wspo­mnia­no o powo­ła­niu fun­du­szu eko­lo­gii, któ­ry będzie pro­mo­wał edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Wzorem dla nie­go będzie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach Narodowego Instytutu Wolności. 

To nasza „zie­lo­na filo­zo­fia” – tro­ska o przy­szłość nie tyl­ko pla­ne­ty, ale też nasze­go ojczy­ste­go śro­do­wi­ska naturalnego. 

Będziemy dążyć..

Ekologia zosta­ła potrak­to­wa­na powierz­chow­nie, nie ma co doszu­ki­wać się w pro­gra­mie Polski Ład prze­ło­mu. Tu zresz­tą od daw­na pol­ską poli­ty­kę kształ­tu­je Bruksela i to wła­śnie z unij­nej kasy będą szły pie­nią­dze na więk­szość eko­lo­gicz­nych inwestycji. 

Będziemy dążyć do znacz­ne­go zmniej­sze­nia emi­sji CO2 i popra­wy jako­ści śro­do­wi­ska w Polsce.

Teraz nie ma zde­cy­do­wa­nych dzia­łań pol­skich poli­ty­ków, z pra­wej czy lewej stro­ny, na rzecz ochro­ny kli­ma­tu. Tu więc Polski Ład nie zaska­ku­je. Od daw­na było wia­do­me, że to nie na eko­lo­gii sku­pi się pro­gram rzą­dzą­cych, ale raczej na sys­te­mie podatkowym. 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przy­po­mniał w komen­ta­rzu, że w obli­czu kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go naj­lep­szą inwe­sty­cją w czło­wie­ka było­by pod­ję­cie natych­mia­sto­wych kro­ków w celu powstrzy­ma­nia wzro­stu glo­bal­nej śred­niej tem­pe­ra­tu­ry na pozio­mie 1.5 stop­nia Celsjusza. Być może w przy­szło­ści powsta­nie wła­śnie taki pro­gram, a wte­dy być może poprą go wszyst­kie opcje polityczne. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...
A jeszcze lepsze jest to...