- reklama -
Strona głównaEcoLifeCo Polski Ład wniesie do...

Co Polski Ład wniesie do ekologii

Koniec dofi­nan­so­wa­nia do kotłów węglo­wych, powszech­ne wspar­cie dla pomp cie­pła i dal­sze wspie­ra­nie foto­wol­ta­iki, kau­cje za opa­ko­wa­nia – to pro­po­nu­je pro­gram rzą­dzą­cej koali­cji Polski Ład. Program zapre­zen­to­wa­ny przez par­tię rzą­dzą­cą ozna­cza dota­cje do pro­eko­lo­gicz­nych inwe­sty­cji w domach, na wsi i mia­stach. Ale nie ma szcze­gó­łów nowych pro­gra­mów, o ile takie się pojawią.

Polski Ład doty­czy przede wszyst­kim finan­sów i gospo­dar­ki. Nie ma eko­lo­gii wśród pię­ciu fun­da­men­tów rzą­do­we­go pro­gra­mu, bo tu są: zdro­wie, podat­ki, inwe­sty­cje, miesz­ka­nia i eme­ry­tu­ry. Coś nie­coś zwią­za­ne­go z ochro­ną śro­do­wi­ska zna­la­zło się jed­nak w dal­szej czę­ści pro­gra­mu. A co dokładnie?

Zielone miasta bez betonozy

W pro­gra­mie czy­ta­my o set­kach “dzia­łań z zakre­su zazie­le­nia­nia miast”, eko­lo­gicz­nych tabo­rach, nisko i zero­emi­syj­nych auto­bu­sach. Mają być dopła­ty do auto­bu­sów i samo­cho­dów elek­trycz­nych i wodo­ro­wych oraz infra­struk­tu­ry łado­wa­nia i tankowania.

Likwidacja beto­nu i asfal­tu w cen­trach miast ma pole­gać na nasa­dza­niu drzew, krze­wów oraz two­rze­niu mikro­par­ków, zie­lo­nych ścian i dachów. Pomoże w tym usta­no­wie­nie mini­mal­ne­go pro­cen­to­we­go udzia­łu prze­strze­ni bio­lo­gicz­nie czyn­nej w mia­stach, obej­mie też zie­lo­ne dachy i traw­ni­ki z rzad­ko koszo­ną trawą.

Zwiększymy budżet oby­wa­tel­ski do 1 proc., od 2021 r. – dodat­ko­we 0,5 proc. w budże­cie prze­zna­czy­my wyłącz­nie na miej­skie roz­wią­za­nia ekologiczne.

Polski Ład skończy z dotowaniem pieców węglowych

Na elek­trow­nie wia­tro­we i ich przy­łą­cze­nie do sie­ci ma pójść pół miliar­da euro. To może pomóc w odcho­dze­niu od pro­duk­cji ener­gii z węgla. Do tego oko­ło 120 cie­płow­ni przej­dzie moder­ni­za­cję. Ma być tysiąc zero­emi­syj­nych szkół – po ter­mo­mo­der­ni­za­cji i z eko­lo­gicz­nym ogrzewaniem.

Węgiel ma być też powo­li eli­mi­no­wa­ny jako źró­dło cie­pła w domach. Blisko milion budyn­ków ma dostać nowe, eko­lo­gicz­ne źró­dło cie­pła dzię­ki pro­gra­mo­wi Czyste Powietrze. To sztan­da­ro­wy pro­gram wal­ki ze smo­giem, z któ­re­go moż­na dostać dota­cję na wymia­nę sta­re­go kop­ciu­cha. Rząd zapo­wie­dział tu zmia­ny. Po raz pierw­szy tak otwar­cie rząd przy­znał, że prze­sta­nie dofi­nan­so­wy­wać koły węglo­we w pro­gra­mie Czyste Powietrze. Nie pada jed­nak żad­na data. Teraz na nowy piec węglo­wy, speł­nia­ją­cy wymo­gi eko­pro­jek­tu, moż­na dostać mak­sy­mal­nie 6 tys. zł.

Nowa odsło­na pro­gra­mu ma umoż­li­wić też finan­so­wa­nie inwe­sty­cji osób najuboższych.

Energia słoneczna dla każdego

Program Mój Prąd, któ­ry wpro­wa­dził dota­cje wyso­ko­ści do 5 tys. zł na wła­sną insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną, ma być roz­sze­rzo­ny o łado­war­ki, maga­zy­ny ener­gii i inte­li­gent­ne sys­te­my zarzą­dza­nia energią. 

Od lip­ca ruszą dota­cje do foto­wol­ta­iki w pro­gra­mie Mój Prąd

Instalacje OZE mają być też wspie­ra­ne w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych i na wsi. Więcej kon­kre­tów jed­nak nie padło.

Uprościmy zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia spół­dziel­ni ener­ge­tycz­nych, aby zwięk­szyć odpo­wie­dzial­ną i zrów­no­wa­żo­ną kon­sump­cję i pro­duk­cję ener­gii w gospo­dar­stwach rolnych. 

Na czy­stą ener­gię i czy­ste powie­trze rzad chce prze­zna­czać rocz­nie 4,1 mld zł. Suma jest taka, jak na cyfry­za­cję gospodarki. 

Woda, nowe parki narodowe i fundusz ekologii

W Polskim Ładzie nie mogło zabrak­nąć kil­ku słów o wiel­kim pro­ble­mie, jakim co roku jest susza. Mają być zachę­ty do two­rze­nia sta­wów i cie­ków wod­nych. Jest też przy­po­mnia­ny budżet pro­gra­mu Moja Woda – 100 mln zł. 

W Polsce ostat­ni park naro­do­wy powstał w 2001 r., dla­te­go Polski Ład pla­nu­je zmie­nić regu­la­cje, “aby łatwiej moż­na było powięk­szyć ist­nie­ją­ce par­ki naro­do­we i utwo­rzyć ich więcej”. 

Lakonicznie w pro­gra­mie wspo­mnia­no o powo­ła­niu fun­du­szu eko­lo­gii, któ­ry będzie pro­mo­wał edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną wśród dzie­ci i mło­dzie­ży. Wzorem dla nie­go będzie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w ramach Narodowego Instytutu Wolności. 

To nasza „zie­lo­na filo­zo­fia” – tro­ska o przy­szłość nie tyl­ko pla­ne­ty, ale też nasze­go ojczy­ste­go śro­do­wi­ska naturalnego. 

Będziemy dążyć..

Ekologia zosta­ła potrak­to­wa­na powierz­chow­nie, nie ma co doszu­ki­wać się w pro­gra­mie Polski Ład prze­ło­mu. Tu zresz­tą od daw­na pol­ską poli­ty­kę kształ­tu­je Bruksela i to wła­śnie z unij­nej kasy będą szły pie­nią­dze na więk­szość eko­lo­gicz­nych inwestycji. 

Będziemy dążyć do znacz­ne­go zmniej­sze­nia emi­sji CO2 i popra­wy jako­ści śro­do­wi­ska w Polsce.

Teraz nie ma zde­cy­do­wa­nych dzia­łań pol­skich poli­ty­ków, z pra­wej czy lewej stro­ny, na rzecz ochro­ny kli­ma­tu. Tu więc Polski Ład nie zaska­ku­je. Od daw­na było wia­do­me, że to nie na eko­lo­gii sku­pi się pro­gram rzą­dzą­cych, ale raczej na sys­te­mie podatkowym. 

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przy­po­mniał w komen­ta­rzu, że w obli­czu kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go naj­lep­szą inwe­sty­cją w czło­wie­ka było­by pod­ję­cie natych­mia­sto­wych kro­ków w celu powstrzy­ma­nia wzro­stu glo­bal­nej śred­niej tem­pe­ra­tu­ry na pozio­mie 1.5 stop­nia Celsjusza. Być może w przy­szło­ści powsta­nie wła­śnie taki pro­gram, a wte­dy być może poprą go wszyst­kie opcje polityczne. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...

Naprawiaj ubrania, nie wyrzucaj

Firma 4 F rusza z akcją naprawiania ubrań "Naprawiamy zimę". Przez kilka dni, od czwartku 17 listopada do soboty 19 listopada, w sklepach 4F...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Nad morzem

Nad morzem jest...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...