Woda zdrowia doda

- autopromocja -

Około 71 pro­cent powierzch­ni Ziemi jest pokry­te wodą, a ponad 96 proc. tej wody wystę­pu­je w morzach i oce­anach jako woda sło­na. Woda ist­nie­je rów­nież w powie­trzu jako para wod­na (mgły, chmu­ry), w rze­kach i jezio­rach, w lodow­cach, w gle­bie (wil­got­ność gle­by), oraz w war­stwach wodo­no­śnych jako woda grun­to­wa. Woda jest tak­że w rośli­nach i zwie­rzę­tach i w naszych cia­łach (70 proc. nasze­go cia­ła to woda). 

A to ozna­cza, że wodę potrze­bu­je­my do życia. I to nie­ma­ło. Człowiek powi­nien dzien­nie wypi­jać 30 ml wody na każ­dy kilo­gram wagi cia­ła. I nie może to być sło­na woda. Woda pit­na to nie wszystko. 

Niedawno pisa­li­śmy o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie bez … śnie­gu, o pro­ble­mach przy wytwa­rza­niu sztucz­ne­go śnie­gu, z powo­du bra­ku lub bar­dzo niskie­go pozio­mu wód grun­to­wych. Tymczasem wyda­wa­ło­by się, że wody jest dużo:

Źródło wodyObjętość wody[mi3]Objętość wody [km3]Procent wody słod­kiejProcent cał­ko­wi­tej obję­to­ści wody
Oceany, morza321,000,0001,338,000,00096.5
Pokrywa lodo­wa, lodow­ce, wiecz­ne śniegi5,773,00024,064,00068.71.74
Wody pod­ziem­ne5,614,00023,400,0001.7
    słodkie2,526,00010,530,00030.10.76
    słone3,088,00012,870,0000.94
Wilgoć w glebie3,95916,5000.050.001
Wieczna zmar­z­li­na71,970300,0000.860.022
Jeziora42,320176,4000.013
    słodkie21,83091,0000.260.007
    słone20,49085,4000.006
Woda w atmosferze3,09512,9000.040.001
Bagna2,75211,4700.030.0008
Rzeki5092,1200.0060.0002
Woda w żywych komórkach2691,1200.0030.0001
Razem332,500,0001,386,000,000-100
Źródło: Gleik, P. H., 1996: Water reso­ur­ces. W: Encyclopedia of Climate and Weather, ed. S.H. Schneider, Oxford University Press, Nowy York, vol. 2, 817–823

Niestety nie. Według maga­zy­nu Nature naj­więk­sze nie­do­bo­ry wody kon­cen­tru­ją się w Afryce Północnej i Wschodniej, na Półwyspie Arabskim oraz w Azji Zachodniej, Środkowej i Południowej; a następ­nie w północno-​wschodniej Brazylii, Afryce Południowej i pół­noc­nych Chinach. Dorzecza te obej­mu­ją oko­ło 1,2 miliar­da ludzi, 12 proc. świa­to­wej pro­duk­cji roślin spo­żyw­czych i 6 proc. świa­to­we­go PKB. 

Polska jest jed­nym z kra­jów euro­pej­skich o naj­mniej­szych zaso­bach wody pit­nej w prze­li­cze­niu na miesz­kań­ca. I są to licz­by sta­le zmniej­sza­ją­ce się. Jeszcze mniej wody mają tyl­ko Malta, Czechy i Cypr. Przyczyny sta­le pogar­sza­ją­cej się sytu­acji wod­nej w Polsce, pró­bo­wał zba­dać NIK i rok temu opu­bli­ko­wał raport. Jego wnio­ski? „Skontrolowane przed­się­bior­stwa zmar­no­wa­ły ok. ⅓ wypro­du­ko­wa­nej ilo­ści wody. Problemy z jako­ścią wody wystą­pi­ły aż w 80% jednostek.“ 

Domyślacie się już dla­cze­go lepiej pod­le­wać ogró­dek desz­czów­ką z becz­ki zamiast wodą z wodociągów? 

#JednymOkiem to subiektywny przegląd wydarzeń byłego fotoreportera Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, PAPu. Teraz gdy nie muszę fotografować dziur w drodze czy twarzy polityków, fotografuję co mi się podoba i piszę co chcę. Mówią, że warto. Zapraszam. Krzysztof Skłodowski

- reklama -

Drugim okiem