- reklama -
Strona głównaTechnologiePolymateria - plastykoza

Polymateria – plastykoza

Toniemy w roz­ta­pia­ją­cych się lodow­cach i tonie­my we wszech­ogar­nia­ją­cym nas pla­sti­ku. To praw­da. Czekamy na prze­ło­mo­we tech­no­lo­gie. Jedną z nich może być polymateria. 

Wszyscy widzie­li­śmy sta­ty­sty­ki doty­czą­ce tego, jak dłu­go przed­mio­ty z two­rzyw sztucz­nych mogą roz­kła­dać się w przy­ro­dzie: 450 lat dla sztyw­nej butel­ki, 20 dla ela­stycz­nej tor­by na zaku­py. Nawet kie­dy te przed­mio­ty ule­ga­ją roz­kła­do­wi, nie zni­ka­ją cał­ko­wi­cie. W wodzie pły­wa­ją cząst­ki mikro­pla­sti­ku, któ­re odkła­da­ją się w rybach i mogą prze­do­stać się do nasze­go ukła­du pokarmowego. 

Podatki i zakazy 

Kilka lat temu nie widzie­li­śmy pro­ble­mu folió­wek, rekla­mó­wek, zaba­wek z Chin. McDonald`s wyco­fał się z nich dopie­ro po pro­te­stach w 2019 roku, teraz powo­li zmie­nia dzie­cię­ce zesta­wy. Mało tego, więk­szość pro­duk­tów w dowol­nym skle­pie spo­żyw­czym jest opa­ko­wa­na pla­sti­kiem. A nawet jeśli nie jest, to sprze­daw­ca nam zapa­ku­je zaku­py w plastik. 

Oczywiście, pew­ne dzia­ła­nia już się zaczę­ły. Od 3 lip­ca wcho­dzi zakaz wpro­wa­dza­nia na unij­ny rynek pro­duk­tów jed­no­ra­zo­wych takich jak: sztuć­ce, słom­ki, patycz­ki do balo­nów i uszów, kub­ki, tale­rzy­ki. Znikną więc one, gdy skle­py wyprze­da­dzą swój towar. To prze­pi­sy dyrek­ty­wy w spra­wie zmniej­sze­nia wpły­wu nie­któ­rych pro­duk­tów z two­rzyw sztucz­nych na śro­do­wi­sko – tzw. dyrek­ty­wa SUP (z ang. “Single Use Plastics”). 

Zakaz pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, co je zastąpi?

A gdy­by do każ­de­go pro­duk­tu opa­ko­wa­ne­go pla­sti­kiem dołą­czyć obo­wiąz­ko­wą opła­tę? To ude­rzy w kon­su­men­tów i zwięk­szy świa­do­mość kosz­tów śro­do­wi­sko­wych pla­sti­ku, któ­ra teraz naj­czę­ściej nie ist­nie­je (wywiad z Michałem Pacą). W tym kie­run­ku idzie pro­jekt nowe­li­za­cji pol­skie­go pra­wa, któ­re jest w konsultacjach. 

Za opa­ko­wa­nia z pla­sti­ku zapła­ci­my nową opłatę

My, kon­su­men­ci nie powin­ni­śmy kupo­wać rze­czy opa­ko­wa­nych pla­sti­kiem, z pla­sti­ku – aby nie two­rzyć jed­no­ra­zo­wych śmie­ci. To po pierw­sze. Po dru­gie, aby poka­zać pro­du­cen­tom i dużym sprze­daw­com, że nie chce­my, nie będzie­my kupo­wać pro­duk­tów opa­ko­wa­nych pla­sti­kiem. Proste praw­da? Tylko że cza­sa­mi, a nawet czę­sto, nie mamy wyboru…

Lego wymyśla na nowo plastik

Tu poja­wia­ją się na hory­zon­cie odmien­ne ini­cja­ty­wy. Zamiast rezy­gno­wać z pla­sti­ku, nie­któ­re fir­my sta­ra­ją się stwo­rzyć “pla­stik bez plastiku”.

Na pew­no sły­sze­li­ście o kloc­kach lego z trzci­ny cukro­wej. Sęk w tym, że to nadal pla­stik, ale wytwa­rza­ny z mniej­szym śla­dem węglo­wym, bo do jed­ne­go z eta­pów pro­duk­cji ety­le­nu uży­wa­na jest trzci­na cukro­wa zamiast ropy. Nadal nie­wie­le się zmie­ni, a klo­cek z wrzu­co­ny do morza będzie tam pły­wał praw­do­po­dob­nie przez następ­ne set­ki lat. Poszukiwania więc trwa­ją. Ostatnio duń­ski kon­cern ogło­sił, że kloc­ki lego będą też pro­du­ko­wa­ne z bute­lek, po ich recy­klin­gu. Warto zda­wać sobie spra­wę z tego, że pro­duk­cja klo­ców lego wyma­ga rocz­nie ok. 100 tys. ton plastiku.

Jest tez fir­ma, któ­ra wyna­la­zła mate­riał przy­po­mi­na­ją­cy pla­stik, ale ule­ga­ją­cy rozkładowi 

Polymateria

Brytyjska fir­ma Polymateria ogło­si­ła, że opra­co­wa­ła nową tech­no­lo­gię, któ­ra ma umoż­li­wić cał­ko­wi­tą bio­de­gra­da­cję naj­bar­dziej powszech­nych form pla­sti­ku (poli­ety­len i poli­pro­py­len) bez “nega­tyw­ne­go wpły­wu na śro­do­wi­sko”. Proces ten, nazwa­ny bio­trans­for­ma­cją, che­micz­nie prze­kształ­ca two­rzy­wa sztucz­ne, poprzez roz­bi­cie ich struk­tu­ry poli­me­ro­wej, w “bio­do­stęp­ny” wosk. Powstałe w ten spo­sób mate­ria­ły mogą być następ­nie pozo­sta­wio­ne do degra­da­cji. Testy tego pro­ce­su wyka­za­ły, że jest on w sta­nie w peł­ni bio­de­gra­do­wać sztyw­ne two­rzy­wa sztucz­ne i ela­stycz­ne folie w mniej niż rok. 

Pomysł na biz­nes zna­lazł uzna­nie. Polymateria zebra­ła 15 milio­nów fun­tów od fun­du­szu Planet First Partners, a w skład zarzą­du spół­ki weszli zna­ni mana­ge­ro­wie – byli sze­fo­wie z British Telecom, Marks & Spencer, Virgin Active Holdings.

Jeśli nic nie zrobimy, zaleje nas plastik

Ale nie cho­dzi tyl­ko o to, gdzie te two­rzy­wa tra­fia­ją, ale tak­że o wpływ na śro­do­wi­sko, jaki ma ich pro­duk­cja. Wyprodukowanie jed­nej tony pla­sti­ku gene­ru­je śred­nio do 2,5 tony dwu­tlen­ku węgla. To dla­te­go, że 90 proc. pla­sti­ku jest pro­du­ko­wa­ne z surow­ców uzy­ska­nych z kopal­nych źró­deł ropy naf­to­wej i gazu. Przewiduje się, że do 2030 roku pro­duk­cja two­rzyw sztucz­nych wzro­śnie o 60%, a do 2050 roku potroi się, więc przy­szłość rysu­je się w czar­nych barwach.

- autopromocja -
Podziel się
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Master Smart Truck

Master Truck -...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł