- reklama -
Strona głównaPoradnikWyjaśniamy, czy podzielniki ciepła są...

Wyjaśniamy, czy podzielniki ciepła są obowiązkowe

Koszty ogrze­wa­nia budyn­ków spę­dza­ją sen z powiek nie­jed­ne­mu miesz­kań­co­wi. Wszystko przez to, że w górę poszły ceny gazu i węgla. O ile wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych nie mają wąt­pli­wo­ści za co pła­cą, to w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych miesz­kań­cy mogą już się zasta­na­wiać, czy muszą sto­so­wać podziel­ni­ki ciepła. 

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia mają spra­wie­dli­wie roz­ło­żyć kosz­ty ogrze­wa­nia w sta­rych kamie­ni­cach i blo­kach. W prak­ty­ce wie­lu miesz­kań­ców skar­ży się, że pła­ci zawy­żo­ne rachun­ki za cie­pło. W dodat­ku zasta­na­wia się, czy obo­wiąz­ko­we podziel­ni­ki cie­pła rze­czy­wi­ście poma­ga­ją w usta­le­niu rze­tel­nych danych o ogrze­wa­niu. I czy spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa albo wspól­no­ta z podziel­ni­ków ogrze­wa­nia może zrezygnować.

Jak rozliczyć ciepło?

Koszty ogrze­wa­nia miesz­kań i loka­li roz­li­czać moż­na za pomo­cą: cie­pło­mie­rzy, podziel­ni­ków cie­pła lub według powierzch­ni lub kuba­tu­ry loka­li, ale tyl­ko, gdy zasto­so­wa­nie cie­pło­mie­rzy lub podziel­ni­ków kosz­tów ogrze­wa­nia jest tech­nicz­nie nie­wy­ko­nal­ne lub nieopłacalne.

Ciepłomierze, czy­li „licz­ni­ki“ cie­pła, sto­su­je się w budyn­kach, gdzie każ­dy ma oddziel­ną, wła­sną insta­la­cję połą­czo­ną z cen­tral­nym ogrze­wa­niem. Stare blo­ki mają z regu­ły wspól­ne pio­ny. Tylko nowe budyn­ki, albo takie po gene­ral­nym remon­cie, gdzie wymie­nio­no też insta­la­cję cie­płow­ni­czą, mogą mieć ciepłomierze. 

Natomiast w pozo­sta­łych budyn­kach podziel­ni­ki cie­pła sta­ją się standardem. 

Wysokość opłat powin­na być usta­la­na w taki spo­sób, aby zapew­nia­ła wyłącz­nie pokry­cie pono­szo­nych przez odbior­cę kosz­tów zaku­pu cie­pła – pra­wo ener­ge­tycz­ne, art 45a ust. 4.

Kto ustala, czy podzielniki ciepła są obowiązkowe?

To wła­ści­ciel lub zarząd­ca budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go decy­du­je, jaką meto­dę roz­li­czeń cie­pła przy­jąć. Innymi sło­wy: zarząd spół­dziel­ni albo wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej podej­mu­je tę decy­zję. Określa to w wewnętrz­nym regu­la­mi­nie. Bierze pod uwa­gę mię­dzy inny­mi moż­li­wość ste­ro­wa­nia przez wła­ści­cie­li cie­płem w loka­lach oraz ocie­ple­nie budyn­ków. Koszt mon­ta­żu podziel­ni­ków cie­pła ma być porów­na­ny do spo­dzie­wa­nych oszczęd­no­ści energii. 

Regulamin musi też dopusz­czać zamien­ne meto­dy, czy­li sto­so­wa­nie podziel­ni­ków cie­pła albo roz­li­cze­nie cie­pła według powierzchni/​kubatury miesz­ka­nia. Zarząd spół­dziel­ni czy wspól­no­ty w regu­la­mi­nie jasno okre­śla warun­ki zamien­ne­go rozliczania. 

Właściciel loka­lu może zaskar­żyć uchwa­łę w spra­wie roz­li­czeń kosz­tów cie­pła do sądu. Lepiej jed­nak poru­szyć tę kwe­stię na zebra­niu wspól­no­ty czy spółdzielni.

Jak często przeprowadza się odczyt podzielników ogrzewania?

Mieszkaniec ma obo­wią­zek udo­stęp­nić swój lokal, by moż­na było w nim zain­sta­lo­wać podziel­nik ogrze­wa­nia. Do koń­ca tego roku wła­ści­ciel lub zarząd­ca budyn­ku ma umoż­li­wiać nie­od­płat­nie uzy­ska­nie infor­ma­cji o roz­li­cze­niu cie­pła co naj­mniej raz w roku. Od stycz­nia 2022 roku ma to być nie rza­dziej niż raz na pół roku, a w przy­pad­ku otrzy­my­wa­nia elek­tro­nicz­nych roz­li­czeń na żąda­nie – nie rza­dziej niż raz na kwartał.

Czytaj tak­że: Posłowie pyta­ją o podziel­ni­ki ciepła

Wiele prze­pi­sów o roz­li­cze­niach ogrze­wa­nia wpro­wa­dzi­ła w tym roku nowe­li­za­cja zmia­na usta­wy o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Przewiduje ona, że mini­ster odpo­wie­dzial­ny za ener­gię powi­nien wydać roz­po­rzą­dze­nie, któ­re okre­śli jasno warun­ki sto­so­wa­nia podziel­ni­ków ogrzewania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...