- reklama -
Strona głównaPoradnikWyjaśniamy, czy podzielniki ciepła są...

Wyjaśniamy, czy podzielniki ciepła są obowiązkowe

Koszty ogrze­wa­nia budyn­ków spę­dza­ją sen z powiek nie­jed­ne­mu miesz­kań­co­wi. Wszystko przez to, że w górę poszły ceny gazu i węgla. O ile wła­ści­cie­le domów jed­no­ro­dzin­nych nie mają wąt­pli­wo­ści za co pła­cą, to w budyn­kach wie­lo­ro­dzin­nych miesz­kań­cy mogą już się zasta­na­wiać, czy muszą sto­so­wać podziel­ni­ki ciepła. 

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia mają spra­wie­dli­wie roz­ło­żyć kosz­ty ogrze­wa­nia w sta­rych kamie­ni­cach i blo­kach. W prak­ty­ce wie­lu miesz­kań­ców skar­ży się, że pła­ci zawy­żo­ne rachun­ki za cie­pło. W dodat­ku zasta­na­wia się, czy obo­wiąz­ko­we podziel­ni­ki cie­pła rze­czy­wi­ście poma­ga­ją w usta­le­niu rze­tel­nych danych o ogrze­wa­niu. I czy spół­dziel­nia miesz­ka­nio­wa albo wspól­no­ta z podziel­ni­ków ogrze­wa­nia może zrezygnować.

Jak rozliczyć ciepło?

Koszty ogrze­wa­nia miesz­kań i loka­li roz­li­czać moż­na za pomo­cą: cie­pło­mie­rzy, podziel­ni­ków cie­pła lub według powierzch­ni lub kuba­tu­ry loka­li, ale tyl­ko, gdy zasto­so­wa­nie cie­pło­mie­rzy lub podziel­ni­ków kosz­tów ogrze­wa­nia jest tech­nicz­nie nie­wy­ko­nal­ne lub nieopłacalne.

Ciepłomierze, czy­li „licz­ni­ki“ cie­pła, sto­su­je się w budyn­kach, gdzie każ­dy ma oddziel­ną, wła­sną insta­la­cję połą­czo­ną z cen­tral­nym ogrze­wa­niem. Stare blo­ki mają z regu­ły wspól­ne pio­ny. Tylko nowe budyn­ki, albo takie po gene­ral­nym remon­cie, gdzie wymie­nio­no też insta­la­cję cie­płow­ni­czą, mogą mieć ciepłomierze. 

Natomiast w pozo­sta­łych budyn­kach podziel­ni­ki cie­pła sta­ją się standardem. 

Wysokość opłat powin­na być usta­la­na w taki spo­sób, aby zapew­nia­ła wyłącz­nie pokry­cie pono­szo­nych przez odbior­cę kosz­tów zaku­pu cie­pła – pra­wo ener­ge­tycz­ne, art 45a ust. 4.

Kto ustala, czy podzielniki ciepła są obowiązkowe?

To wła­ści­ciel lub zarząd­ca budyn­ku wie­lo­ro­dzin­ne­go decy­du­je, jaką meto­dę roz­li­czeń cie­pła przy­jąć. Innymi sło­wy: zarząd spół­dziel­ni albo wspól­no­ty miesz­ka­nio­wej podej­mu­je tę decy­zję. Określa to w wewnętrz­nym regu­la­mi­nie. Bierze pod uwa­gę mię­dzy inny­mi moż­li­wość ste­ro­wa­nia przez wła­ści­cie­li cie­płem w loka­lach oraz ocie­ple­nie budyn­ków. Koszt mon­ta­żu podziel­ni­ków cie­pła ma być porów­na­ny do spo­dzie­wa­nych oszczęd­no­ści energii. 

Regulamin musi też dopusz­czać zamien­ne meto­dy, czy­li sto­so­wa­nie podziel­ni­ków cie­pła albo roz­li­cze­nie cie­pła według powierzchni/​kubatury miesz­ka­nia. Zarząd spół­dziel­ni czy wspól­no­ty w regu­la­mi­nie jasno okre­śla warun­ki zamien­ne­go rozliczania. 

Właściciel loka­lu może zaskar­żyć uchwa­łę w spra­wie roz­li­czeń kosz­tów cie­pła do sądu. Lepiej jed­nak poru­szyć tę kwe­stię na zebra­niu wspól­no­ty czy spółdzielni.

Jak często przeprowadza się odczyt podzielników ogrzewania?

Mieszkaniec ma obo­wią­zek udo­stęp­nić swój lokal, by moż­na było w nim zain­sta­lo­wać podziel­nik ogrze­wa­nia. Do koń­ca tego roku wła­ści­ciel lub zarząd­ca budyn­ku ma umoż­li­wiać nie­od­płat­nie uzy­ska­nie infor­ma­cji o roz­li­cze­niu cie­pła co naj­mniej raz w roku. Od stycz­nia 2022 roku ma to być nie rza­dziej niż raz na pół roku, a w przy­pad­ku otrzy­my­wa­nia elek­tro­nicz­nych roz­li­czeń na żąda­nie – nie rza­dziej niż raz na kwartał.

Czytaj tak­że: Posłowie pyta­ją o podziel­ni­ki ciepła

Wiele prze­pi­sów o roz­li­cze­niach ogrze­wa­nia wpro­wa­dzi­ła w tym roku nowe­li­za­cja zmia­na usta­wy o efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej. Przewiduje ona, że mini­ster odpo­wie­dzial­ny za ener­gię powi­nien wydać roz­po­rzą­dze­nie, któ­re okre­śli jasno warun­ki sto­so­wa­nia podziel­ni­ków ogrzewania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...

Wiosna Lato Jesień

Koniec wiosny jest...
A jeszcze lepsze jest to...