- reklama -
Strona głównaEcoLifeZakaz plastikowych jednorazówek. Co je...

Zakaz plastikowych jednorazówek. Co je zastąpi?

Kolejna bran­ża widzi schy­łek swo­je­go biz­ne­su. Tym razem rewo­lu­cja obej­mie pla­sti­ko­we opa­ko­wa­nia. W Polsce rocz­nie zuży­wa się oko­ło milio­na ton pla­sti­ko­wych opa­ko­wań. Według ofi­cjal­nych danych recy­kling objął ponad jed­ną trze­cią z nich. To zna­czy, że dwie trze­cie powin­no zostać spa­lo­ne w miej­skich spa­lar­niach odpa­dów lub cemen­tow­niach. Niestety, spo­ro z tych opa­ko­wań znaj­du­je­my potem w lasach, przy dro­dze, na pla­żach, drze­wach, łąkach – gdzie mogą pozo­stać nawet przez kil­ka­set lat.

Parlament Europejski uzgod­nił 27 mar­ca dyrek­ty­wę SUP, któ­ra od 2021 roku zaka­zu­je uży­wa­nia jed­no­ra­zo­wych pla­sti­ko­wych przedmiotów:

  • sztuć­ców (mie­sza­deł­ka, łyż­ki, łyżecz­ki, widel­ce, noże)
  • tale­rzy
  • patycz­ków do uszu
  • sło­mek
  • patycz­ków do balonów
  • pojem­ni­ków i kubecz­ków z polistyrenu

Za dzie­sięć lat 90 proc. bute­lek pla­sti­ko­wych ma być powtór­nie zbie­ra­ne. Do 2025 r. jed­na czwar­ta pla­sti­ku w takiej butel­ce ma pocho­dzić z recy­klin­gu, a pięć lat póź­niej poziom ten ma wzro­snąć do 30 proc.

Jednakże, nie­któ­rych rze­czy nie da się ponow­nie zebrać i pod­dać recy­klin­go­wi, np. fil­trów od papie­ro­sów, pod­pa­sek, mokrych chu­s­te­czek. Powinniśmy mieć świa­do­mość, że uży­wa­jąc ich przy­czy­nia­my się moc­no do zanie­czysz­cza­nia śro­do­wi­ska. Bruksela nowy­mi prze­pi­sa­mi będzie wyma­ga­ła lep­sze­go ozna­ko­wa­nia tych pro­duk­tów. Jak wska­zu­je Komisja Europejska 80 proc. śmie­ci w morzach i oce­anach to rze­czy z pla­sti­ku. Dyrektywa SUP odno­si się do 70 proc. z nich.

Ekologiczne opakowania

Wiele firm, insty­tu­cji, restau­ra­cji już wpro­wa­dza eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia. Wbrew gło­som, jakie pod­no­szą pro­du­cen­ci pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek, nie są to aż tak dro­gie rze­czy, by pod­no­sić ceny. Szybko popu­lar­ność zyska­ło zama­wia­nie napo­jów bez słom­ki. Bardzo się zdzi­wi­łam, kie­dy w jed­nej z popu­lar­nych war­szaw­skich knaj­pek – Znajomi Znajomych dosta­łam zim­ny napój z … praw­dzi­wą słom­ką ze słomy.

Z kolei war­szaw­ska piz­ze­ria Otto Pompieri wpro­wa­dzi­ła cał­ko­wi­cie bio­de­gra­do­wal­ne opa­ko­wa­nia dań na wynos szkoc­kiej fir­my Vegware. Kiedy weszłam na stro­nę tej fir­my pomy­śla­łam, że musi być chlu­bą Szkotów. Niedawno wizy­tę w jej głów­nej sie­dzi­bie zło­żył bry­tyj­ski sekre­tarz sta­nu ds. Szkocji David Mundell. Rodzinna fir­ma sprze­da­je opa­ko­wa­nia pro­du­ko­wa­ne z roślin do 70 państw świa­ta. Dba o to, by zosta­wić jak naj­mniej­szy ślad węglo­wy. Vegware w pew­nych krę­gach zaczy­na być rów­nie słyn­na co szkoc­ka whisky.

Mogę sobie wyobra­zić, jak podob­ny pol­ski start-​up wizy­tu­je nasz czo­ło­wy poli­tyk. W Polsce pomy­słów na zastą­pie­nie pla­sti­ku nie bra­ku­je i na pew­no wyma­ga­ją teraz popar­cia.   Na Politechnice Gdańskiej do pro­duk­cji opa­ko­wań zasto­so­wa­no m.in. skro­bię ter­mo­pla­stycz­ną z mąki ziem­nia­cza­nej z dodat­ka­mi pocho­dze­nia natu­ral­ne­go oraz bio­po­li­me­ru poli­lak­ty­du (PLA). 

„Jadalne“ opa­ko­wa­nia wymy­śli­ła Róża Rutkowska, absol­went­ka poznań­skiej szko­ły. SCOBY powsta­je z grzy­ba – nie tyl­ko rośnie natu­ral­nie, ale też jest cał­ko­wi­cie bio­de­gra­do­wal­ne. Miliony nie muszą być wyda­wa­ne tyl­ko na elek­trycz­ne auta czy IT. Mogą pójść wła­śnie na takie rozwiązania.

Nowoczesny kompost

Co zro­bić, gdy już dosta­nie­my na wynos jedze­nie w eko­lo­gicz­nym opa­ko­wa­niu i chce­my je wyrzu­cić? Powinniśmy wrzu­cać je do kubła z obier­ka­mi i inny­mi resz­ta­mi nada­ją­cy­mi się do kom­po­sto­wa­nia. Tak zapew­ni­ło mnie w odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie Ministerstwo Środowiska. Opakowania przy­dat­ne do odzy­sku przez kom­po­sto­wa­nie – powin­ny posia­dać zdol­ność do bio­de­gra­da­cji, nie­sta­no­wią­cą prze­szko­dy w ich selek­tyw­nym zbie­ra­niu, pro­ce­sie kom­po­sto­wa­nia lub w innych dzia­ła­niach, któ­rym są one poddawane.

Biodegradacja ozna­cza zdol­ność roz­kła­du fizycz­ne­go, che­micz­ne­go, ter­micz­ne­go i bio­lo­gicz­ne­go, zapew­nia­ją­cą osta­tecz­ny roz­kład otrzy­ma­ne­go kom­po­stu na dwu­tle­nek węgla, bio­ma­sę i wodę. Jeżeli powyż­sze warun­ki są speł­nio­ne to odpad powsta­ły z takie­go opa­ko­wa­nia jest odpa­dem bio­de­gra­do­wal­nym i powi­nien być umiesz­czo­ny w pojem­ni­ku brązowym.

Plastikowe zagłębie

Ekologiczne pomy­sły będą musia­ły się prze­bić w świe­cie, któ­ry od dzie­siąt­ków lat opie­ra się na pla­sti­ku. To na pew­no nie będzie pro­ste. W samej Europie (Unia Europejska + Norwegia i Szwajcaria) rocz­nie pro­du­ku­je się ponad 60 mln ton two­rzyw sztucz­nych. W Polsce jest to ponad 3 mln ton. Oczywiście tyl­ko część sta­no­wią jed­no­ra­zów­ki, ale nowe pra­wo z pew­no­ścią będzie budzi­ło opór, co się już dzieje.

Branża two­rzyw sztucz­nych w Polsce, przy obro­tach prze­kra­cza­ją­cych 80 mld zł rocz­nie i zatrud­nie­niu ponad 160 tys. pra­cow­ni­ków, obok prze­my­słu spo­żyw­cze­go, moto­ry­za­cyj­ne­go i meta­lo­we­go, mie­ści się w czo­łów­ce istot­nych dla roz­wo­ju gospo­dar­ki dzia­łów przemysłu.

Napisał tak w odpo­wie­dzi na inter­pe­la­cję posel­ską wice­mi­ni­ster Marcin Ociepa. Główny argu­ment jest taki, że lepiej dążyć do recy­klin­gu 100 proc. pla­sti­ku niż zastę­po­wać go alter­na­tyw­ny­mi mate­ria­ła­mi. Wyjdzie taniej. Czy więc nowi pro­du­cen­ci eko­lo­gicz­nych opa­ko­wań się prze­bi­ją? Oby. I oby poli­ty­cy dostrze­gli w nich szansę.

Stowarzyszenie PlasticsEurope, repre­zen­tu­ją­ce bran­żę two­rzyw sztucz­nych, w wyda­nym oświad­cze­niu tuż po uzgod­nie­niu dyrek­ty­wy SUP przez Parlament Europejski, wzy­wa do pod­ję­cia kolej­nych kro­ków. To ma być okre­śle­nie defi­ni­cji i kate­go­rii, pro­wa­dze­nie moni­to­rin­gu, by nie było „zakłó­ceń jed­no­li­te­go ryn­ku“. Obawy „pla­sti­kow­ców“ doty­czą zbyt dale­ko posu­nię­tych zakazów.

Jak będzie w Polsce? Moje oba­wy doty­czą dziu­ra­we­go pra­wa. Oby nie sta­ło się tak, jak z rekla­mów­ka­mi, gdzie opła­ta za tor­by jed­no­ra­zo­we zamiast przy­nieść duże docho­dy budże­to­wi i zasi­lić ochro­nę śro­do­wi­ska, tra­fi­ła do kie­sze­ni handlowców.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Alternatywna produkcja żywności. EkoRaport tygodnia

Startupy oferujące innnowacyjne produkty spożywcze, jak np. roślinne zamienniki mięsa a także ekologiczne opakowania, aplikacje, nowe technologie produkcji żywności, mogą zgłaszać się do Grupy...

Mały ale samowystarczalny. Dom naszych czasów

Tani dom, energooszczędny i samowystarczalny - to idea, którą od dawna próbują realizować projektanci. Czy można żyć w domu off-grid, bez dostępu do sieci...
211FaniLubię
112ObserwującyObserwuj
194ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy
A jeszcze lepsze jest to...