- reklama -
Strona głównaEcoLifeZa opakowania z plastiku zapłacimy...

Za opakowania z plastiku zapłacimy nową opłatę

Za jed­no­ra­zo­we opa­ko­wa­nia z pla­sti­ku przyj­dzie nam zapła­cić nawet 1 zł. Pojawił się pro­jekt usta­wy, któ­ry wpro­wa­dza zasa­dy nali­cza­nia opła­ty za opa­ko­wa­nia „na wynos“. To nie koniec zmian. Wkrótce znik­nie z ryn­ku część jed­no­ra­zo­wych pro­duk­tów z two­rzyw sztucznych. 

Zapłacisz za opakowanie z plastiku albo weźmiesz inne

Polska wpro­wa­dza te zasa­dy, bo tak wyma­ga pra­wo unij­ne, tzw. dyrek­ty­wa SUP (Single Use Plastics).

Wegańskie pro­duk­ty mogą tra­fić pod lupę 

Opłatę za jed­no­ra­zo­we opa­ko­wa­nia z two­rzyw sztucz­nych, sto­so­wa­nych np. do napo­jów czy jedze­nia na wynos, mają nali­czać kawiar­nie, bary restau­ra­cje i punk­ty han­dlo­we. Maksymalnie będzie to 1 zł od kub­ka czy opa­ko­wa­nia, ale dokład­na staw­ka zosta­nie usta­lo­na póź­niej, w roz­po­rzą­dze­niu. Przedsiębiorcy będą musie­li też zapew­nić klien­tom wybór inne­go opa­ko­wa­nia, wie­lo­krot­ne­go użyt­ku albo inne­go niż z two­rzyw sztucznych.

Koniec jednorazówek z tworzyw sztucznych

Od 3 lip­ca 2021 roku zakaz doty­czą­cy jed­no­ra­zo­wych pro­duk­tów z two­rzyw sztucz­nych obejmie :

 • patycz­ki higieniczne
 • sztuć­ce (widel­ce, noże, łyż­ki, pałeczki)
 • tale­rze
 • słom­ki
 • mie­sza­deł­ka do napojów
 • patycz­ki moco­wa­ne do balonów
 • pojem­ni­ki na posił­ki wyko­na­ne ze spie­nio­ne­go poli­sty­re­nu EPS
 • kub­ki i pojem­ni­ki na napo­je ze spie­nio­ne­go poli­sty­re­nu EPS, w tym ich zakręt­ki i wieczka.

Zakaz pla­sti­ko­wych jed­no­ra­zó­wek. Co je zastąpi?

W prak­ty­ce pro­duk­ty te nie znik­ną od razu. Zakaz doty­czy wpro­wa­dza­nia ich na rynek. To ozna­cza to, że hur­tow­ni­cy oraz deta­li­ści będą mogli jesz­cze wyprze­da­wać sta­ny maga­zy­no­we – infor­mo­wał nie­daw­no Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Przedsiębiorcy zapła­cą też – mak­sy­mal­nie 5 gro­szy – za:

 • pojem­ni­ki na posiłki
 • pojem­ni­ki na napo­je do 3 litrów, pla­sti­ko­we i wielomateriałowe
 • pacz­ki i owij­ki sto­so­wa­ne do posiłków; 
 • kub­ki na napo­je, w tym ich pokryw­ki i wieczka;
 • lek­kie pla­sti­ko­we tor­by na zakupy

Przedsiębiorcy mają też pła­cić za: edu­ka­cję eko­lo­gicz­ną, kosz­ty zbie­ra­nia odpa­dów powsta­łych z tych pro­duk­tów i ich przetwarzania.

Od tego roku pła­ci­my poda­tek od plastiku

Właściwe staw­ki zosta­ną okre­ślo­ne w roz­po­rzą­dze­niu. Taka opła­ta ma być też pła­co­na co roku. Pieniądze tra­fią do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...