- reklama -
Strona głównaTechnologieDrugie życie łopat wiatraków w...

Drugie życie łopat wiatraków w Polsce

Nie tyl­ko recy­kling łopat wia­tra­ków, ale też upcy­kling czy­li ponow­ne ich wyko­rzy­sta­nie w prze­strze­ni miej­skiej zysku­je na popu­lar­no­ści. Z łopat wia­tra­ków moż­na zro­bić meble – huś­taw­ki i ław­ki. W pol­skich mia­stach wkrót­ce będzie ich więcej. 

Firma Panattoni sta­wia nie tyl­ko ogrom­ne maga­zy­ny, ale też kon­struk­cje dla foto­wol­ta­iki i dba o prze­strzeń wokół obiek­tów. Przy swo­ich obiek­tach w Kaliszu, Krakowie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Małych Żernikach, Pruszkowie i Nadarzynie umie­ści­ła meble zro­bio­ne z łopat wia­tra­ków. Wykonawcą mebli jest Anmet, któ­ry od sied­miu lat ofe­ru­je recy­kling śmi­gieł elek­trow­ni wiatrowych. 

W sumie w 15 loka­li­za­cjach dewe­lo­pe­ra znaj­du­ją się takie meble. Panattoni sta­wia insta­la­cje foto­wol­ta­icz­ne i coraz czę­ściej pom­py cie­pła – m.in. w fabry­ce Danfoss Poland w Grodzisku Mazowieckim. Firma dostar­czy­ła kon­struk­cje do wzmoc­nio­nym dachu pod foto­wol­ta­ikę m.in. w maga­zy­nie Amazona w Świebodzinie, gdzie na powierzch­ni 200 tys. m kw. umiesz­czo­no bli­sko 4 tys. pane­li sło­necz­nych. W Żernikach i Pietrzykowicach dewe­lo­per zre­ali­zo­wał z kolei naziem­ne insta­la­cje fotowoltaiczne. 

O zasto­so­wa­niu mebli z łopat wia­tra­ków poin­for­mo­wał też dewe­lo­per miesz­kań Yareal. Zapowiedział, że meble takie poja­wią się w w oto­cze­niu budo­wa­ne­go na war­szaw­skim Bemowie osie­dla NEOWO. Pierwsze kon­struk­cje z łopat wia­tra­ków już wcze­śniej zamon­to­wa­no przy biu­rze sprze­da­ży Yareal na Bemowie. Osiedle będzie korzy­sta­ło tez z wła­snej elek­trow­ni słonecznej. 

Stacja pod­ziem­nej kolei znaj­dzie się tuż obok, w rejo­nie sąsied­niej uli­cy Rayskiego. Bliskość zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu i eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia m.in. takie jak osie­dlo­wa elek­trow­nia sło­necz­na zapew­nią naszej inwe­sty­cji zie­lo­ny cer­ty­fi­kat BREEAM z oce­ną Very Good, czy­li naj­wyż­szą jaką otrzy­ma­ły w Polsce nie­licz­ne osie­dla mieszkaniowe

Jacek Zengteler, wice­pre­zes Yareal.

Recykling łopat wiatraków

Łopaty tur­bin wia­tro­wych, z któ­rych Anmet robi meble miej­skie, słu­ży­ły przez 25 lat. ich recy­kling jest dużym wyzwa­niem, więc popu­lar­ny sta­je się też upcy­kling – nada­nie ich „dru­gie­go życia“. 

Czytaj tak­że: Wiatraki i recy­kling nie idą w parze? Sprawdzamy

Organizacja Wind Europe osza­co­wa­ła w 2020 r., że w cią­gu pię­ciu lat na rynek euro­pej­ski tra­fi 14 tys. zuży­tych łopat z tur­bin wia­tro­wych. Z powo­du zasto­so­wa­nia kom­po­zy­tów, odpor­nych na dzia­ła­nia zewnętrz­ne, recy­kling tych sta­rych łopat wia­tra­ków jest dla ich pro­du­cen­tów dużym problemem. 

Elementy te zawie­ra­ją kom­po­zy­ty, któ­re skła­da­ją się głów­nie z żywi­cy epok­sy­do­wej i włók­na szkla­ne­go. Chociaż mate­riał jest lek­ki, moc­ny i bar­dzo trwa­ły, trud­no go pod­dać recy­klin­go­wi w spo­sób opła­cal­ny i bez pozo­sta­wia­nia więk­sze­go śla­du węglo­we­go niż przy uży­ciu surow­ców pierwotnych.

Vestas

Stare łopa­ty, po roz­drob­nie­niu tra­fia­ją do w cemen­tow­ni, gdzie są prze­twa­rza­ne. Surowce cemen­to­we są czę­ścio­wo zastę­po­wa­ne włók­na­mi szkla­ny­mi i wypeł­nia­cza­mi, a frak­cja orga­nicz­na zastę­pu­je węgiel jako pali­wo. Dzięki temu pro­ce­so­wi moż­na znacz­nie zmniej­szyć emi­sję CO2 w pro­ce­sie pro­duk­cji cementu.

Powstają też alter­na­tyw­ne tech­no­lo­gie, jak recy­kling mecha­nicz­ny, sol­wo­li­za i piro­li­za. Producenci tur­bin opra­co­wu­ją tech­no­lo­gie, któ­re pozwo­lą na to, by w przy­szło­ści w peł­ni odzy­skać surow­ce z tur­bin wiatrowych. 

GE Renewable Energy nawią­zał współ­pra­cę z Veolią w celu recy­klin­gu łopat na ryn­ku ame­ry­kań­skim. W Europie GE wraz z Endesą i spół­ka­mi PreZero España i Reciclalia Composite inwe­stu­je w fabry­kę recy­klin­gu łopat wia­tra­ków w Hiszpanii. Zakład powsta­nie w tym roku i ma doce­lo­wo przyj­mo­wać do recy­klin­gu ponad 6 tys. ton włók­na szkla­ne­go i włók­na węglo­we­go z tur­bin wiatrowych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Miasto 15-​minutowe. Nie mamy więcej czasu

Urbanista Carlos Moreno,...

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....
A jeszcze lepsze jest to...