- reklama -
Strona głównaTechnologiePilot do telewizora pobierze energię...

Pilot do telewizora pobierze energię ze słońca

Źródło:Samsung

Co jesz­cze moż­na zasi­lać ener­gią sło­necz­ną? Na przy­kład pilo­ty do urzą­dzeń RTV. Wybrane mode­le tele­wi­zo­rów Samsung będą w tym roku wypo­sa­żo­ne w pilo­ta zasi­la­ne­go ener­gią sło­necz­ną. Oznacza to, że pilot nie będzie potrze­bo­wać tra­dy­cyj­nych bate­rii AAA. Naładujemy go świa­tłem lub przez port USB. 

Ta zmia­na w pro­jek­to­wa­niu pilo­ta zosta­ła zapre­zen­to­wa­na pod­czas tar­gów CES 2021.

Od 2021 roku pilot do dużej czę­ści tele­wi­zo­rów NEO QLED i Lifestyle będzie zasi­la­ny ener­gią sło­necz­ną, co pozwo­li wyeli­mi­no­wać szko­dli­we dla śro­do­wi­ska odpa­dy oraz prze­ło­ży się na wygo­dę użyt­ko­wa­nia. To dobry moment, aby przyj­rzeć się, jak zmie­ni­ło się wzor­nic­two i funk­cjo­nal­ność pilo­tów do tele­wi­zo­rów na prze­strze­ni ostat­nich lat.

Prosty pilot do telewizora 

Z jed­nej stro­ny pozwo­li to wyeli­mi­no­wać pro­duk­cję elek­tro­śmie­ci, pocho­dzą­cych z ok. 99 milio­nów bate­rii typu AAA, któ­re zosta­ły­by uży­te do obsłu­gi pilo­tów. Z dru­giej stro­ny brak bate­rii łączy się tak­że z wygo­dą użyt­ko­wa­nia oraz oszczęd­no­ścią pieniędzy.

Nowy pilot cha­rak­te­ry­zu­je się tak­że eko­lo­gicz­nym wyko­na­niem. Do jego pro­duk­cji wyko­rzy­sta­no prze­two­rzo­ne pla­sti­ko­we butel­ki, a 24 proc. mate­ria­łów pocho­dzi z recy­klin­gu. Przy tym pilot nadal cha­rak­te­ry­zu­je się mini­ma­li­stycz­nym desi­gnem, gdyż zasi­la­nie sło­necz­ne zna­la­zło się w jego tyl­nej części.

Tym samym pilot, któ­ry kie­dyś wyróż­niał się dużą licz­bą kolo­ro­wych przy­ci­sków, stał się uni­wer­sal­nym urzą­dze­niem o pro­stej, mini­ma­li­stycz­nej konstrukcji. 

Samsung bardziej eko

W przy­pad­ku tele­wi­zo­rów Samsung zapo­wia­da dosto­so­wy­wa­nie pro­duk­cji do kil­ku dłu­go­ter­mi­no­wych pro­gra­mów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Obejmują one dzia­ła­nia takie jak zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go i popra­wa efek­tyw­no­ści energetycznej. 

Czytaj: Zmniejsz zuży­cie energii

Firma będzie rów­nież zmie­rzać do ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii przez użyt­kow­ni­ków i wyko­rzy­sty­wa­nia więk­szej ilo­ści mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu w ofe­ro­wa­nych produktach.

Ekologiczne opakowania

Samsung będzie pro­jek­to­wał tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia. EW tym roku roz­sze­rzy pro­gram Ekoopakowanie na wszyst­kie mode­le tele­wi­zo­rów Lifestyle’owych z 2021 r. i więk­szość tego­rocz­nej linii Neo QLED, któ­re zapo­wie­dzia­no na tar­gach CES 2021. To zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nie pozwa­la za pomo­cą upcy­klin­gu prze­twa­rzać rok­rocz­nie do 200 tys. ton pudeł z tek­tu­ry fali­stej. Do tego ogra­ni­cze­nie tek­stu i gra­fi­ki na opa­ko­wa­niach wyeli­mi­nu­je far­bę dru­kar­ską na bazie ole­ju, któ­rej zwy­kle uży­wa się do dru­ku barw­ne­go na pudłach od tele­wi­zo­rów. To pozwo­li dodat­ko­wo zmniej­szyć ilość odpadów.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...