- reklama -
Strona głównaTechnologiePilot do telewizora pobierze energię...

Pilot do telewizora pobierze energię ze słońca

Źródło:Samsung

Co jesz­cze moż­na zasi­lać ener­gią sło­necz­ną? Na przy­kład pilo­ty do urzą­dzeń RTV. Wybrane mode­le tele­wi­zo­rów Samsung będą w tym roku wypo­sa­żo­ne w pilo­ta zasi­la­ne­go ener­gią sło­necz­ną. Oznacza to, że pilot nie będzie potrze­bo­wać tra­dy­cyj­nych bate­rii AAA. Naładujemy go świa­tłem lub przez port USB. 

Ta zmia­na w pro­jek­to­wa­niu pilo­ta zosta­ła zapre­zen­to­wa­na pod­czas tar­gów CES 2021.

Od 2021 roku pilot do dużej czę­ści tele­wi­zo­rów NEO QLED i Lifestyle będzie zasi­la­ny ener­gią sło­necz­ną, co pozwo­li wyeli­mi­no­wać szko­dli­we dla śro­do­wi­ska odpa­dy oraz prze­ło­ży się na wygo­dę użyt­ko­wa­nia. To dobry moment, aby przyj­rzeć się, jak zmie­ni­ło się wzor­nic­two i funk­cjo­nal­ność pilo­tów do tele­wi­zo­rów na prze­strze­ni ostat­nich lat.

Prosty pilot do telewizora 

Z jed­nej stro­ny pozwo­li to wyeli­mi­no­wać pro­duk­cję elek­tro­śmie­ci, pocho­dzą­cych z ok. 99 milio­nów bate­rii typu AAA, któ­re zosta­ły­by uży­te do obsłu­gi pilo­tów. Z dru­giej stro­ny brak bate­rii łączy się tak­że z wygo­dą użyt­ko­wa­nia oraz oszczęd­no­ścią pieniędzy.

Nowy pilot cha­rak­te­ry­zu­je się tak­że eko­lo­gicz­nym wyko­na­niem. Do jego pro­duk­cji wyko­rzy­sta­no prze­two­rzo­ne pla­sti­ko­we butel­ki, a 24 proc. mate­ria­łów pocho­dzi z recy­klin­gu. Przy tym pilot nadal cha­rak­te­ry­zu­je się mini­ma­li­stycz­nym desi­gnem, gdyż zasi­la­nie sło­necz­ne zna­la­zło się w jego tyl­nej części.

Tym samym pilot, któ­ry kie­dyś wyróż­niał się dużą licz­bą kolo­ro­wych przy­ci­sków, stał się uni­wer­sal­nym urzą­dze­niem o pro­stej, mini­ma­li­stycz­nej konstrukcji. 

Samsung bardziej eko

W przy­pad­ku tele­wi­zo­rów Samsung zapo­wia­da dosto­so­wy­wa­nie pro­duk­cji do kil­ku dłu­go­ter­mi­no­wych pro­gra­mów zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Obejmują one dzia­ła­nia takie jak zmniej­sze­nie śla­du węglo­we­go i popra­wa efek­tyw­no­ści energetycznej. 

Czytaj: Zmniejsz zuży­cie energii

Firma będzie rów­nież zmie­rzać do ogra­ni­cze­nia zuży­cia ener­gii przez użyt­kow­ni­ków i wyko­rzy­sty­wa­nia więk­szej ilo­ści mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu w ofe­ro­wa­nych produktach.

Ekologiczne opakowania

Samsung będzie pro­jek­to­wał tak­że eko­lo­gicz­ne opa­ko­wa­nia. EW tym roku roz­sze­rzy pro­gram Ekoopakowanie na wszyst­kie mode­le tele­wi­zo­rów Lifestyle’owych z 2021 r. i więk­szość tego­rocz­nej linii Neo QLED, któ­re zapo­wie­dzia­no na tar­gach CES 2021. To zrów­no­wa­żo­ne roz­wią­za­nie pozwa­la za pomo­cą upcy­klin­gu prze­twa­rzać rok­rocz­nie do 200 tys. ton pudeł z tek­tu­ry fali­stej. Do tego ogra­ni­cze­nie tek­stu i gra­fi­ki na opa­ko­wa­niach wyeli­mi­nu­je far­bę dru­kar­ską na bazie ole­ju, któ­rej zwy­kle uży­wa się do dru­ku barw­ne­go na pudłach od tele­wi­zo­rów. To pozwo­li dodat­ko­wo zmniej­szyć ilość odpadów.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł