- reklama -
Strona głównaEcoLifeŻabka będzie bardziej zielona. Zaczyna...

Żabka będzie bardziej zielona. Zaczyna dekarbonizację

Żabka jest pierw­szą sie­cią han­dlo­wą w Polsce i w całym regio­nie Europy Środkowo-​Wschodniej, któ­ra zwe­ry­fi­ko­wa­ła swo­je cele kli­ma­tycz­ne i dosta­ła na to potwier­dze­nie od orga­ni­za­cji Science Based Targets (SBTi). To gwa­ran­tu­je, że popu­lar­na fran­czy­za będzie mia­ła coraz mniej­szy wpływ na śro­do­wi­sko i kli­mat. Dostawcy i fran­czy­zo­bior­cy Żabki muszą być na to przygotowani. 

Coraz wię­cej firm zda­je sobie spra­wę, że do kwe­stii kli­ma­tycz­nych nale­ży pod­cho­dzić poważ­nie. Nie wystar­czy wpro­wa­dze­nie papie­ro­wych tore­bek, posta­wie­nie kil­ku uli z psz­czo­ła­mi, ogło­sze­nie pla­nu osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Jeśli nikt tego nie zwe­ry­fi­ku­je, to jest to tyl­ko obli­czo­ne na wywo­ła­nie pozy­tyw­ne­go wra­że­nia. Popularność gre­en­wa­shin­gu rośnie, ale też moż­na zauwa­żyć odwrot­ną ten­den­cję, czy­li poważ­ne­go podej­ścia do tematu.

Neutralność klimatyczna Żabki

Żabka ma 7,7 tys. skle­pów i 6,3 tys. fran­czy­zo­bior­ców. Jest więc naj­więk­szą sie­cią skle­pów w Polsce, a jej dzia­ła­nia wpły­wa­ją na tysią­ce firm w kra­ju i za granicą. 

Do 2025 roku Żabka pla­nu­je osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej jeśli cho­dzi o bez­po­śred­nie swo­je emi­sje (zakres 1) i emi­sje pośred­nie, ze swo­je­go zaku­pu ener­gii (zakres 2). Do tego obie­cu­je ogra­ni­cze­nie inten­syw­no­ści emi­sji w skle­pach w zakre­sie 3, co wpły­nie na fran­czy­zo­bior­ców oraz na dostaw­ców pro­duk­tów i usług do Żabki. 

Naukowo zatwier­dzo­ne i zwe­ry­fi­ko­wa­ne cele Żabki to reduk­cja o jed­ną czwar­tą emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w zakre­sach 1 i 2 do 2026 roku oraz obni­że­nie do tego cza­su o 70 proc. inten­syw­ność emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Strategia fir­my prze­ło­ży się na dostaw­ców. Żabka pla­nu­je dopro­wa­dzić do koń­ca 2026 roku trzy czwar­te swo­ich part­ne­rów biz­ne­so­wych do usta­le­nia nauko­wo potwier­dzo­nych celów redukcyjnych. 

Czytaj tak­że: Pierwsza pol­ska gru­pa zadba o kli­mat zgod­nie z nauką

SBTi – czyli redukcje zgodnie z nauką

Żabka nie jest pierw­szą pol­ską fir­mą, któ­ra nale­ży do SBTi, ale pierw­szą, któ­ra prze­szła pro­ce­du­rę zatwier­dze­nia celów kli­ma­tycz­nych. Niedawno do SBTi przy­stą­pi­ła spół­ka che­micz­na Ciech z gru­py Kluczyk Inwestments. 

SBTi two­rzą ją: UN Global Compact, World Resources Institute (WRI), WWF oraz Carbon Disclosure Project. Jej celem jest pro­mo­wa­nie reduk­cji śla­dów węglo­we­go w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą. Pozytywna opi­nia ozna­cza, że fir­ma dzia­ła zgod­ne z posta­no­wie­nia­mi Porozumienia Paryskiego, któ­re ma zatrzy­mać ocie­ple­nie na pozio­mie moż­li­wie nie więk­szym niż 1,5°C w porów­na­niu z epo­ką pre­in­du­strial­ną. to mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa, do któ­rej dołą­czy­ło ponad tysiąc firm z 60 krajów

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...