- reklama -
Strona głównaEcoLifeŻabka będzie bardziej zielona. Zaczyna...

Żabka będzie bardziej zielona. Zaczyna dekarbonizację

Żabka jest pierw­szą sie­cią han­dlo­wą w Polsce i w całym regio­nie Europy Środkowo-​Wschodniej, któ­ra zwe­ry­fi­ko­wa­ła swo­je cele kli­ma­tycz­ne i dosta­ła na to potwier­dze­nie od orga­ni­za­cji Science Based Targets (SBTi). To gwa­ran­tu­je, że popu­lar­na fran­czy­za będzie mia­ła coraz mniej­szy wpływ na śro­do­wi­sko i kli­mat. Dostawcy i fran­czy­zo­bior­cy Żabki muszą być na to przygotowani. 

Coraz wię­cej firm zda­je sobie spra­wę, że do kwe­stii kli­ma­tycz­nych nale­ży pod­cho­dzić poważ­nie. Nie wystar­czy wpro­wa­dze­nie papie­ro­wych tore­bek, posta­wie­nie kil­ku uli z psz­czo­ła­mi, ogło­sze­nie pla­nu osią­gnię­cia neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej. Jeśli nikt tego nie zwe­ry­fi­ku­je, to jest to tyl­ko obli­czo­ne na wywo­ła­nie pozy­tyw­ne­go wra­że­nia. Popularność gre­en­wa­shin­gu rośnie, ale też moż­na zauwa­żyć odwrot­ną ten­den­cję, czy­li poważ­ne­go podej­ścia do tematu.

Neutralność klimatyczna Żabki

Żabka ma 7,7 tys. skle­pów i 6,3 tys. fran­czy­zo­bior­ców. Jest więc naj­więk­szą sie­cią skle­pów w Polsce, a jej dzia­ła­nia wpły­wa­ją na tysią­ce firm w kra­ju i za granicą. 

Do 2025 roku Żabka pla­nu­je osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej jeśli cho­dzi o bez­po­śred­nie swo­je emi­sje (zakres 1) i emi­sje pośred­nie, ze swo­je­go zaku­pu ener­gii (zakres 2). Do tego obie­cu­je ogra­ni­cze­nie inten­syw­no­ści emi­sji w skle­pach w zakre­sie 3, co wpły­nie na fran­czy­zo­bior­ców oraz na dostaw­ców pro­duk­tów i usług do Żabki. 

Naukowo zatwier­dzo­ne i zwe­ry­fi­ko­wa­ne cele Żabki to reduk­cja o jed­ną czwar­tą emi­sji gazów cie­plar­nia­nych w zakre­sach 1 i 2 do 2026 roku oraz obni­że­nie do tego cza­su o 70 proc. inten­syw­ność emi­sji gazów cie­plar­nia­nych. Strategia fir­my prze­ło­ży się na dostaw­ców. Żabka pla­nu­je dopro­wa­dzić do koń­ca 2026 roku trzy czwar­te swo­ich part­ne­rów biz­ne­so­wych do usta­le­nia nauko­wo potwier­dzo­nych celów redukcyjnych. 

Czytaj tak­że: Pierwsza pol­ska gru­pa zadba o kli­mat zgod­nie z nauką

SBTi – czyli redukcje zgodnie z nauką

Żabka nie jest pierw­szą pol­ską fir­mą, któ­ra nale­ży do SBTi, ale pierw­szą, któ­ra prze­szła pro­ce­du­rę zatwier­dze­nia celów kli­ma­tycz­nych. Niedawno do SBTi przy­stą­pi­ła spół­ka che­micz­na Ciech z gru­py Kluczyk Inwestments. 

SBTi two­rzą ją: UN Global Compact, World Resources Institute (WRI), WWF oraz Carbon Disclosure Project. Jej celem jest pro­mo­wa­nie reduk­cji śla­dów węglo­we­go w opar­ciu o wie­dzę nauko­wą. Pozytywna opi­nia ozna­cza, że fir­ma dzia­ła zgod­ne z posta­no­wie­nia­mi Porozumienia Paryskiego, któ­re ma zatrzy­mać ocie­ple­nie na pozio­mie moż­li­wie nie więk­szym niż 1,5°C w porów­na­niu z epo­ką pre­in­du­strial­ną. to mię­dzy­na­ro­do­wa ini­cja­ty­wa, do któ­rej dołą­czy­ło ponad tysiąc firm z 60 krajów

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwestycji w domową fotowoltaikę przekonują Polaków utrzymujące się wysokie hurtowe ceny za energię elektryczną. Do tego dotacje z programu Czyste Powietrze czy Mój...

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...
- reklama -

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

Recykling do pełna

Powiecie, że to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł