- reklama -
Strona głównaEnergiaNowe panele fotowoltaiczne kupisz przez...

Nowe panele fotowoltaiczne kupisz przez internet w IKEA

Źródło:Foton Technik

Polska była jed­nym z pierw­szych kra­jów, w któ­rych IKEA zaofe­ro­wa­ła klien­tom pane­le foto­wol­ta­icz­ne. W cią­gu trzech lat nasz kraj stał się dla szwedz­kiej gru­py jed­nym z wio­dą­cych ryn­ków pod wzglę­dem licz­by wyko­na­nych insta­la­cji. Przez pewien czas ofer­ta nie była jed­nak dostęp­na. Teraz rusza nowa ofer­ta Energia Słoneczna dla Domu. Panele foto­wol­ta­icz­ne moż­na będzie kupić przez internet.

Nowy part­ner biz­ne­so­wy IKEA fir­ma Foton Technik nale­ży do Grupy inno­gy. To gru­pa, któ­ra dostar­cza tak­że ener­gię elek­trycz­ną w Warszawie. Ma na swo­im kon­cie ponad 17 tysię­cy zre­ali­zo­wa­nych insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych w całej Polsce. 

Podjęcie współ­pra­cy z Foton Technik to kolej­ny krok w demo­kra­ty­za­cji ener­gii odna­wial­nej. Naszym celem jest uczy­nie­nie jej dostęp­ną dla jak naj­więk­szej gru­py ludzi. Ważne jest dla nas rów­nież dal­sze budo­wa­nie świa­do­mo­ści naszych klien­tów na temat zna­cze­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii w dobie kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go – Karin Sköld, pre­zes IKEA Retail Polska.

Energia słoneczna dla domu

Podstawą nowej ofer­ty „IKEA. Energia Słoneczna dla Domu” jest przy­ja­zna dla klien­ta ścież­ka sprze­da­ży. Cały pro­ces – od jego roz­po­czę­cia, aż po kom­plek­so­wą reali­za­cję może odby­wać się zdal­nie. To ozna­cza, że pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na wybrać bez koniecz­no­ści odwie­dza­nia klien­ta w domu. Nowością w ofer­cie jest też to, że jest otwar­ta rów­nież dla biz­ne­so­wej czę­ści klien­tów. Firmy rów­nież poszu­ku­je moż­li­wo­ści pozy­ski­wa­nia tań­szych i zrów­no­wa­żo­nych źró­deł energii.

Misją naszej fir­my jest prze­ko­na­nie Polaków, że inwe­sty­cja w ener­gię odna­wial­ną jest opła­cal­nym roz­wią­za­niem, któ­re ma pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Oferujemy pro­duk­ty i usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści – Michał Skorupa, Prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.

Serwis gwarancyjny IKEA

Poprzedni part­ner IKEA w foto­wol­ta­ice, fir­ma Geo Solar, nadal będzie świad­czył ser­wis gwa­ran­cyj­ny dla klien­tów, dla któ­rych zre­ali­zo­wał usłu­gę sprze­da­ży oraz mon­ta­żu pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Bezpłatna gwa­ran­cja obej­mu­je modu­ły foto­wol­ta­icz­ne (25 lat), falow­nik (10 lat), a tak­że 5 lat na jakość wyko­na­nia oraz ilość pro­du­ko­wa­nej ener­gii (pro­gno­za oraz moni­to­ring). Ewentualne rekla­ma­cje zwią­za­ne z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną nale­ży skła­dać do gwa­ran­ta, czy­li fir­my Geo Solar.

Czytaj: Co się dzie­je, gdy śnieg napa­da na pane­le słoneczne

W roku finan­so­wym 2019 ponad 30 mln osób odwie­dzi­ło pol­skie skle­py IKEA, a stro­na IKEA​.pl odno­to­wa­ła ponad 118 mln wizyt. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Sosna zwyczajnie może zniknąć z lasów?

W ciągu 50 lat, w pesymistycznym scenariuszu sosna, świerk i brzoza mogą całkowicie zniknąć z terenu Polski. Takie będą konsekwencje zmian klimatu. Sosna zwyczajna (pinus sylvestris) jest...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów to dużo, czy za dużo? A może jeszcze za mało? Liczba ludności ma znaczenie dla planety. Według szacunków ONZ, ósmy miliard ludzkość...
211FaniLubię
111ObserwującyObserwuj
193ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...