- reklama -
Strona głównaEnergiaNowe panele fotowoltaiczne kupisz przez...

Nowe panele fotowoltaiczne kupisz przez internet w IKEA

Źródło:Foton Technik

Polska była jed­nym z pierw­szych kra­jów, w któ­rych IKEA zaofe­ro­wa­ła klien­tom pane­le foto­wol­ta­icz­ne. W cią­gu trzech lat nasz kraj stał się dla szwedz­kiej gru­py jed­nym z wio­dą­cych ryn­ków pod wzglę­dem licz­by wyko­na­nych insta­la­cji. Przez pewien czas ofer­ta nie była jed­nak dostęp­na. Teraz rusza nowa ofer­ta Energia Słoneczna dla Domu. Panele foto­wol­ta­icz­ne moż­na będzie kupić przez internet.

Nowy part­ner biz­ne­so­wy IKEA fir­ma Foton Technik nale­ży do Grupy inno­gy. To gru­pa, któ­ra dostar­cza tak­że ener­gię elek­trycz­ną w Warszawie. Ma na swo­im kon­cie ponad 17 tysię­cy zre­ali­zo­wa­nych insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych w całej Polsce. 

Podjęcie współ­pra­cy z Foton Technik to kolej­ny krok w demo­kra­ty­za­cji ener­gii odna­wial­nej. Naszym celem jest uczy­nie­nie jej dostęp­ną dla jak naj­więk­szej gru­py ludzi. Ważne jest dla nas rów­nież dal­sze budo­wa­nie świa­do­mo­ści naszych klien­tów na temat zna­cze­nia odna­wial­nych źró­deł ener­gii w dobie kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go – Karin Sköld, pre­zes IKEA Retail Polska.

Energia słoneczna dla domu

Podstawą nowej ofer­ty „IKEA. Energia Słoneczna dla Domu” jest przy­ja­zna dla klien­ta ścież­ka sprze­da­ży. Cały pro­ces – od jego roz­po­czę­cia, aż po kom­plek­so­wą reali­za­cję może odby­wać się zdal­nie. To ozna­cza, że pane­le foto­wol­ta­icz­ne moż­na wybrać bez koniecz­no­ści odwie­dza­nia klien­ta w domu. Nowością w ofer­cie jest też to, że jest otwar­ta rów­nież dla biz­ne­so­wej czę­ści klien­tów. Firmy rów­nież poszu­ku­je moż­li­wo­ści pozy­ski­wa­nia tań­szych i zrów­no­wa­żo­nych źró­deł energii.

Misją naszej fir­my jest prze­ko­na­nie Polaków, że inwe­sty­cja w ener­gię odna­wial­ną jest opła­cal­nym roz­wią­za­niem, któ­re ma pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko natu­ral­ne. Oferujemy pro­duk­ty i usłu­gi naj­wyż­szej jako­ści – Michał Skorupa, Prezes Zarządu FOTON Technik, Grupa innogy.

Serwis gwarancyjny IKEA

Poprzedni part­ner IKEA w foto­wol­ta­ice, fir­ma Geo Solar, nadal będzie świad­czył ser­wis gwa­ran­cyj­ny dla klien­tów, dla któ­rych zre­ali­zo­wał usłu­gę sprze­da­ży oraz mon­ta­żu pane­li foto­wol­ta­icz­nych. Bezpłatna gwa­ran­cja obej­mu­je modu­ły foto­wol­ta­icz­ne (25 lat), falow­nik (10 lat), a tak­że 5 lat na jakość wyko­na­nia oraz ilość pro­du­ko­wa­nej ener­gii (pro­gno­za oraz moni­to­ring). Ewentualne rekla­ma­cje zwią­za­ne z insta­la­cją foto­wol­ta­icz­ną nale­ży skła­dać do gwa­ran­ta, czy­li fir­my Geo Solar.

Czytaj: Co się dzie­je, gdy śnieg napa­da na pane­le słoneczne

W roku finan­so­wym 2019 ponad 30 mln osób odwie­dzi­ło pol­skie skle­py IKEA, a stro­na IKEA​.pl odno­to­wa­ła ponad 118 mln wizyt. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów
A jeszcze lepsze jest to...