- reklama -
Strona głównaEcoLifeAlert o smogu dostaniesz przez...

Alert o smogu dostaniesz przez SMS

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wpro­wa­dza nowe ostrze­że­nia. Alert RCB otrzy­ma­ją oso­by na tere­nie powia­tów, gdzie pro­gno­zo­wa­ne będzie prze­kro­cze­nie pozio­mu alar­mo­we­go dla pyłu zawie­szo­ne­go PM10. To przy­po­mi­na, jak bar­dzo smog jest nie­bez­piecz­ny dla zdrowia.

Teraz nie ma ostrze­żeń przed bar­dzo złym sta­nem powie­trza, ale wie­le osób spraw­dza to w apli­ka­cjach. Gdy zaczy­na się sezon grzew­czy jakość powie­trza w Polsce znacz­nie się pogar­sza. Smog doty­czy tere­nów, gdzie sto­su­je się indy­wi­du­al­ne ogrze­wa­nie. Paląc w sta­rych kotłach, kop­ciu­chach, komin­kach węglem, śmie­cia­mi czy kiep­skim drew­nem tru­je­my sie­bie i bliskich. 

Alert poprzez SMS 

To się zmie­ni. Osoby prze­by­wa­ją­ce na tere­nie obję­tym Alertem RCB będą otrzy­my­wa­ły SMS o treści:

Uwaga! Dziś (data) pro­gno­zo­wa­na jest zła jakość powie­trza w zakre­sie pyłu zawie­szo­ne­go. Zrezygnuj z aktyw­no­ści na zewnątrz.

Jednocześnie rząd zazna­cza, że treść ostrze­że­nia może ulec nie­wiel­kim zmia­nom. To praw­do­po­dob­nie ozna­cza, że w przy­szło­ści w aler­tach może poja­wić się na przy­kład proś­ba, by nie uży­wać kominków.

RCB opu­bli­ku­je też komu­ni­ka­ty na stro­nie gov​.pl/​rcb i pro­fi­lach w mediach społecznościowych.

RCB sprawdzi jakość powietrza

Ostrzeżenia będą wysy­ła­ne, gdy pro­gno­za Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wska­że zagro­że­nie prze­kro­cze­nia śred­nio­do­bo­we­go stę­że­nia pyłu zawie­szo­ne­go PM10 powy­żej 150 µg/​m3. Wartość ta pocho­dzi z roz­po­rzą­dze­nia Ministra Środowiska z 2019 r. w spra­wie pozio­mów nie­któ­rych sub­stan­cji w powietrzu. 

Warto pod­kre­ślić, że alert doty­czy tyl­ko stę­że­nia pyłu PN10, nie innych zanie­czysz­czeń. W dodat­ku doty­czy war­to­ści śred­nio­do­bo­wej trzy­krot­nie wyż­szej niż dopusz­czal­ny poziom PM 10 w powie­trzu, któ­ry wyno­si 50 µg/​m3. Polska od lat nie speł­nia jed­nak tej nor­my, a pol­skie poziom infor­mo­wa­nia usta­lo­no dopie­ro na 100 µg/​m3, a alar­mu – na 150 µg/​m3, więc nie będzie to czę­sto, może kli­ka dni w roku. 

GIOŚ spo­rzą­dza pro­gno­zę na pod­sta­wie pomia­rów ze sta­cji Państwowego Monitoringu Środowiska, pro­gnoz mete­oro­lo­gicz­nych oraz pro­gnoz zanie­czysz­cze­nia powie­trza od Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj tak­że: Lepsze powie­trze w mia­stach, ale do ide­ału daleko

Polski smog to nie tylko PM10

Pył zawie­szo­ny jest mie­sza­ni­ną czą­stek sta­łych i kro­pe­lek cie­czy o śred­ni­cy nie prze­kra­cza­ją­cej 10 mikro­me­trów. Znajdują się w nim na przy­kład związ­ki siar­ki, azo­tu, związ­ki orga­nicz­ne (w tym wie­lo­pier­ście­nio­we węglo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne), meta­le cięż­kie, diok­sy­ny. Zawierać więc może sub­stan­cje rako­twór­cze ale tak­że aler­ge­ny, takie jak pył­ki roślin i zarod­ni­ki grzybów.

Polski smog skła­da się więc z wie­lu sub­stan­cji. W rapor­cie za ubie­gły rok GIOŚ poda­je, że w oce­nia­nych 39 pol­skich stre­fach z 45 odno­to­wa­no prze­kro­cze­nie war­to­ści nor­ma­tyw­nych stę­żeń dla jed­ne­go lub wię­cej zanie­czysz­cze­nia. W przy­pad­ku PM10 nor­mę śred­nio­do­bo­wa mia­ło prze­kro­czo­ne 16 stref, czy­li oko­ło jed­na trze­cia w Polsce. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...
A jeszcze lepsze jest to...