- reklama -
Strona głównaEcoLifeAlert o smogu dostaniesz przez...

Alert o smogu dostaniesz przez SMS

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wpro­wa­dza nowe ostrze­że­nia. Alert RCB otrzy­ma­ją oso­by na tere­nie powia­tów, gdzie pro­gno­zo­wa­ne będzie prze­kro­cze­nie pozio­mu alar­mo­we­go dla pyłu zawie­szo­ne­go PM10. To przy­po­mi­na, jak bar­dzo smog jest nie­bez­piecz­ny dla zdrowia.

Teraz nie ma ostrze­żeń przed bar­dzo złym sta­nem powie­trza, ale wie­le osób spraw­dza to w apli­ka­cjach. Gdy zaczy­na się sezon grzew­czy jakość powie­trza w Polsce znacz­nie się pogar­sza. Smog doty­czy tere­nów, gdzie sto­su­je się indy­wi­du­al­ne ogrze­wa­nie. Paląc w sta­rych kotłach, kop­ciu­chach, komin­kach węglem, śmie­cia­mi czy kiep­skim drew­nem tru­je­my sie­bie i bliskich. 

Alert poprzez SMS 

To się zmie­ni. Osoby prze­by­wa­ją­ce na tere­nie obję­tym Alertem RCB będą otrzy­my­wa­ły SMS o treści:

Uwaga! Dziś (data) pro­gno­zo­wa­na jest zła jakość powie­trza w zakre­sie pyłu zawie­szo­ne­go. Zrezygnuj z aktyw­no­ści na zewnątrz.

Jednocześnie rząd zazna­cza, że treść ostrze­że­nia może ulec nie­wiel­kim zmia­nom. To praw­do­po­dob­nie ozna­cza, że w przy­szło­ści w aler­tach może poja­wić się na przy­kład proś­ba, by nie uży­wać kominków.

RCB opu­bli­ku­je też komu­ni­ka­ty na stro­nie gov​.pl/​rcb i pro­fi­lach w mediach społecznościowych.

RCB sprawdzi jakość powietrza

Ostrzeżenia będą wysy­ła­ne, gdy pro­gno­za Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wska­że zagro­że­nie prze­kro­cze­nia śred­nio­do­bo­we­go stę­że­nia pyłu zawie­szo­ne­go PM10 powy­żej 150 µg/​m3. Wartość ta pocho­dzi z roz­po­rzą­dze­nia Ministra Środowiska z 2019 r. w spra­wie pozio­mów nie­któ­rych sub­stan­cji w powietrzu. 

Warto pod­kre­ślić, że alert doty­czy tyl­ko stę­że­nia pyłu PN10, nie innych zanie­czysz­czeń. W dodat­ku doty­czy war­to­ści śred­nio­do­bo­wej trzy­krot­nie wyż­szej niż dopusz­czal­ny poziom PM 10 w powie­trzu, któ­ry wyno­si 50 µg/​m3. Polska od lat nie speł­nia jed­nak tej nor­my, a pol­skie poziom infor­mo­wa­nia usta­lo­no dopie­ro na 100 µg/​m3, a alar­mu – na 150 µg/​m3, więc nie będzie to czę­sto, może kli­ka dni w roku. 

GIOŚ spo­rzą­dza pro­gno­zę na pod­sta­wie pomia­rów ze sta­cji Państwowego Monitoringu Środowiska, pro­gnoz mete­oro­lo­gicz­nych oraz pro­gnoz zanie­czysz­cze­nia powie­trza od Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj tak­że: Lepsze powie­trze w mia­stach, ale do ide­ału daleko

Polski smog to nie tylko PM10

Pył zawie­szo­ny jest mie­sza­ni­ną czą­stek sta­łych i kro­pe­lek cie­czy o śred­ni­cy nie prze­kra­cza­ją­cej 10 mikro­me­trów. Znajdują się w nim na przy­kład związ­ki siar­ki, azo­tu, związ­ki orga­nicz­ne (w tym wie­lo­pier­ście­nio­we węglo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne), meta­le cięż­kie, diok­sy­ny. Zawierać więc może sub­stan­cje rako­twór­cze ale tak­że aler­ge­ny, takie jak pył­ki roślin i zarod­ni­ki grzybów.

Polski smog skła­da się więc z wie­lu sub­stan­cji. W rapor­cie za ubie­gły rok GIOŚ poda­je, że w oce­nia­nych 39 pol­skich stre­fach z 45 odno­to­wa­no prze­kro­cze­nie war­to­ści nor­ma­tyw­nych stę­żeń dla jed­ne­go lub wię­cej zanie­czysz­cze­nia. W przy­pad­ku PM10 nor­mę śred­nio­do­bo­wa mia­ło prze­kro­czo­ne 16 stref, czy­li oko­ło jed­na trze­cia w Polsce. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Małe jest piękne

Ten znikający punkt...

2022

Bądź zmianą, którą...
A jeszcze lepsze jest to...