- reklama -
Strona głównaEcoLifeAlert o smogu dostaniesz przez...

Alert o smogu dostaniesz przez SMS

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wpro­wa­dza nowe ostrze­że­nia. Alert RCB otrzy­ma­ją oso­by na tere­nie powia­tów, gdzie pro­gno­zo­wa­ne będzie prze­kro­cze­nie pozio­mu alar­mo­we­go dla pyłu zawie­szo­ne­go PM10. To przy­po­mi­na, jak bar­dzo smog jest nie­bez­piecz­ny dla zdrowia.

Teraz nie ma ostrze­żeń przed bar­dzo złym sta­nem powie­trza, ale wie­le osób spraw­dza to w apli­ka­cjach. Gdy zaczy­na się sezon grzew­czy jakość powie­trza w Polsce znacz­nie się pogar­sza. Smog doty­czy tere­nów, gdzie sto­su­je się indy­wi­du­al­ne ogrze­wa­nie. Paląc w sta­rych kotłach, kop­ciu­chach, komin­kach węglem, śmie­cia­mi czy kiep­skim drew­nem tru­je­my sie­bie i bliskich. 

Alert poprzez SMS 

To się zmie­ni. Osoby prze­by­wa­ją­ce na tere­nie obję­tym Alertem RCB będą otrzy­my­wa­ły SMS o treści:

Uwaga! Dziś (data) pro­gno­zo­wa­na jest zła jakość powie­trza w zakre­sie pyłu zawie­szo­ne­go. Zrezygnuj z aktyw­no­ści na zewnątrz.

Jednocześnie rząd zazna­cza, że treść ostrze­że­nia może ulec nie­wiel­kim zmia­nom. To praw­do­po­dob­nie ozna­cza, że w przy­szło­ści w aler­tach może poja­wić się na przy­kład proś­ba, by nie uży­wać kominków.

RCB opu­bli­ku­je też komu­ni­ka­ty na stro­nie gov​.pl/​rcb i pro­fi­lach w mediach społecznościowych.

RCB sprawdzi jakość powietrza

Ostrzeżenia będą wysy­ła­ne, gdy pro­gno­za Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) wska­że zagro­że­nie prze­kro­cze­nia śred­nio­do­bo­we­go stę­że­nia pyłu zawie­szo­ne­go PM10 powy­żej 150 µg/​m3. Wartość ta pocho­dzi z roz­po­rzą­dze­nia Ministra Środowiska z 2019 r. w spra­wie pozio­mów nie­któ­rych sub­stan­cji w powietrzu. 

Warto pod­kre­ślić, że alert doty­czy tyl­ko stę­że­nia pyłu PN10, nie innych zanie­czysz­czeń. W dodat­ku doty­czy war­to­ści śred­nio­do­bo­wej trzy­krot­nie wyż­szej niż dopusz­czal­ny poziom PM 10 w powie­trzu, któ­ry wyno­si 50 µg/​m3. Polska od lat nie speł­nia jed­nak tej nor­my, a pol­skie poziom infor­mo­wa­nia usta­lo­no dopie­ro na 100 µg/​m3, a alar­mu – na 150 µg/​m3, więc nie będzie to czę­sto, może kli­ka dni w roku. 

GIOŚ spo­rzą­dza pro­gno­zę na pod­sta­wie pomia­rów ze sta­cji Państwowego Monitoringu Środowiska, pro­gnoz mete­oro­lo­gicz­nych oraz pro­gnoz zanie­czysz­cze­nia powie­trza od Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Czytaj tak­że: Lepsze powie­trze w mia­stach, ale do ide­ału daleko

Polski smog to nie tylko PM10

Pył zawie­szo­ny jest mie­sza­ni­ną czą­stek sta­łych i kro­pe­lek cie­czy o śred­ni­cy nie prze­kra­cza­ją­cej 10 mikro­me­trów. Znajdują się w nim na przy­kład związ­ki siar­ki, azo­tu, związ­ki orga­nicz­ne (w tym wie­lo­pier­ście­nio­we węglo­wo­do­ry aro­ma­tycz­ne), meta­le cięż­kie, diok­sy­ny. Zawierać więc może sub­stan­cje rako­twór­cze ale tak­że aler­ge­ny, takie jak pył­ki roślin i zarod­ni­ki grzybów.

Polski smog skła­da się więc z wie­lu sub­stan­cji. W rapor­cie za ubie­gły rok GIOŚ poda­je, że w oce­nia­nych 39 pol­skich stre­fach z 45 odno­to­wa­no prze­kro­cze­nie war­to­ści nor­ma­tyw­nych stę­żeń dla jed­ne­go lub wię­cej zanie­czysz­cze­nia. W przy­pad­ku PM10 nor­mę śred­nio­do­bo­wa mia­ło prze­kro­czo­ne 16 stref, czy­li oko­ło jed­na trze­cia w Polsce. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Słynne krzywe buraki

Były krzywe. Rolnik obawiał się, że nikt ich nie kupi. Są pyszne!
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł