- reklama -
Strona głównaEnergiaPodlaska gmina daje klimatyczny przykład...

Podlaska gmina daje klimatyczny przykład innym

- reklama -

Michałowo poka­zy­wa­ło innym gmi­nom na Podlasiu, jak wyglą­da trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na. Są tu cen­ne przy­rod­ni­czo tere­ny, jest bio­ga­zow­nia i efek­tyw­na sieć cie­płow­ni­cza. Według pla­nów, neu­tral­ność kli­ma­tycz­na w gmi­nie zosta­nie osią­gnię­ta w 2025 roku. Uda się? 

Michałowo od dłuż­sze­go cza­su aktyw­nie inwe­stu­je w odna­wial­ne źró­dła ener­gii w cie­płow­nic­twie i tym wyróż­nia się na tle innych gmin, nie tyl­ko na Podlasiu ale też w Polsce. Pomaga w tym Klaster Energii Energyregion Michałowo, fir­my IEN Energy i Zielona Energia. 

Pierwszy krok – własna biogazownia i sieć

W gmi­nie Michałowo dzia­ła już jed­na bio­ga­zow­nia, a dru­ga ma roz­po­cząć pra­cę w paź­dzier­ni­ku tego roku. Jest też sieć cie­płow­ni­cza, sta­le roz­bu­do­wy­wa­na, do któ­rej pod­łą­cza­ne są stop­nio­wo kolej­ne budyn­ki. Pierwszy odci­nek, któ­ry powstał w roku 2015, zasi­la w cie­pło Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Szkołą Podstawową. Zbudował go lokal­ny przed­się­bior­ca, któ­ry jed­no­cze­śnie jest wytwór­cą cie­pła z OZE.

W roku 2018 samo­rząd zde­cy­do­wał o roz­bu­do­wie sie­ci cie­płow­ni­czej. Obecnie cie­pło z sie­ci pły­nie do urzę­du mia­sta, ośrod­ka zdro­wia, ośrod­ka kul­tu­ry, przed­szko­la, szko­ły i liceum. 

To nie lada wyczyn, budo­wa sie­ci cie­płow­ni­czej w małej gmi­nie – Daniel Raczkiewicz, IEN Energy.

Krok drugi – przyłączenia do sieci i OZE

Kolejnym przed­się­wzię­ciem powin­no być zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go poprzez zamknię­cie pier­ście­nia sie­ci, wię­cej cie­pła z OZE na ter­nie gmi­ny, dal­szy roz­wój sie­ci cie­płow­ni­czej w kie­run­ku kolej­nych przyłączeń. 

Na Mazowszu zbu­do­wa­li nowa elektrociepłownię 

Strategia zakła­da zamknię­cie struk­tu­ry sie­ci cie­płow­ni­czej do koń­ca 2022 roku. Następnie na przy­łą­cze­nie budyn­ków gmin­nych, wie­lo­ro­dzin­nych i indy­wi­du­al­nych będzie trzy lata. 

Neutralność klimatyczna za pieniądze unijne

Michałowo korzy­sta z fun­du­szy unij­nych. Burmistrz Marek Nazarko z inwe­sty­cji gmin­nych wymienił:

  • insta­la­cje OZE na potrze­by wła­sne gmi­ny (dofi­nan­so­wa­nie z RPO – 1,1 mln zł)
  • efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie oświe­tle­nie w gmi­nie (dofi­nan­so­wa­nie – 300 tys. z RPO)
  • sieć ciepl­nej wraz z sys­tem pomia­ru zanie­czysz­czeń (4,2 mln zł dofi­nan­so­wa­nia z RPO)
  • Zachowanie cen­nych zaso­bów przy­rod­ni­czych na tere­nie zbior­ni­ka Siemianówka (7 mln zł dofi­nan­so­wa­nia z RPO)

OZE, biogaz i stacje ładowania

Gmina pla­nu­je rów­nież budo­wę małej bio­ga­zow­ni w Bondarach, takiej któ­ra mogła­by zasi­lać w cie­pło dom opie­ki spo­łecz­nej i oko­licz­ne budyn­ki mieszkalne.

Centrum Pokazowe OZE obej­mie przed­szko­le, któ­re będzie w budyn­ku pasyw­nym, Centrum Aktywnośći Lokalnej i Centrum konferencyjno-​wystawiennicze. Warto przy tym wspo­mnieć, że z bio­ga­zow­ni korzy­sta­ją pry­wat­ni przed­się­bior­cy. Wśród nich jest fir­ma TMK Projekt, któ­ra wła­śnie uru­cho­mi­ła pierw­szą w gmi­nie sta­cję łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych oraz fir­ma EKO Dane, któ­ra budu­je tu Centrum Przetwarzania Danych.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...
A jeszcze lepsze jest to...