- reklama -
Strona głównaEnergiaPodlaska gmina daje klimatyczny przykład...

Podlaska gmina daje klimatyczny przykład innym

Michałowo poka­zy­wa­ło innym gmi­nom na Podlasiu, jak wyglą­da trans­for­ma­cja ener­ge­tycz­na. Są tu cen­ne przy­rod­ni­czo tere­ny, jest bio­ga­zow­nia i efek­tyw­na sieć cie­płow­ni­cza. Według pla­nów, neu­tral­ność kli­ma­tycz­na w gmi­nie zosta­nie osią­gnię­ta w 2025 roku. Uda się? 

Michałowo od dłuż­sze­go cza­su aktyw­nie inwe­stu­je w odna­wial­ne źró­dła ener­gii w cie­płow­nic­twie i tym wyróż­nia się na tle innych gmin, nie tyl­ko na Podlasiu ale też w Polsce. Pomaga w tym Klaster Energii Energyregion Michałowo, fir­my IEN Energy i Zielona Energia. 

Pierwszy krok – własna biogazownia i sieć

W gmi­nie Michałowo dzia­ła już jed­na bio­ga­zow­nia, a dru­ga ma roz­po­cząć pra­cę w paź­dzier­ni­ku tego roku. Jest też sieć cie­płow­ni­cza, sta­le roz­bu­do­wy­wa­na, do któ­rej pod­łą­cza­ne są stop­nio­wo kolej­ne budyn­ki. Pierwszy odci­nek, któ­ry powstał w roku 2015, zasi­la w cie­pło Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz ze Szkołą Podstawową. Zbudował go lokal­ny przed­się­bior­ca, któ­ry jed­no­cze­śnie jest wytwór­cą cie­pła z OZE.

W roku 2018 samo­rząd zde­cy­do­wał o roz­bu­do­wie sie­ci cie­płow­ni­czej. Obecnie cie­pło z sie­ci pły­nie do urzę­du mia­sta, ośrod­ka zdro­wia, ośrod­ka kul­tu­ry, przed­szko­la, szko­ły i liceum. 

To nie lada wyczyn, budo­wa sie­ci cie­płow­ni­czej w małej gmi­nie – Daniel Raczkiewicz, IEN Energy.

Krok drugi – przyłączenia do sieci i OZE

Kolejnym przed­się­wzię­ciem powin­no być zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa ener­ge­tycz­ne­go poprzez zamknię­cie pier­ście­nia sie­ci, wię­cej cie­pła z OZE na ter­nie gmi­ny, dal­szy roz­wój sie­ci cie­płow­ni­czej w kie­run­ku kolej­nych przyłączeń. 

Na Mazowszu zbu­do­wa­li nowa elektrociepłownię 

Strategia zakła­da zamknię­cie struk­tu­ry sie­ci cie­płow­ni­czej do koń­ca 2022 roku. Następnie na przy­łą­cze­nie budyn­ków gmin­nych, wie­lo­ro­dzin­nych i indy­wi­du­al­nych będzie trzy lata. 

Neutralność klimatyczna za pieniądze unijne

Michałowo korzy­sta z fun­du­szy unij­nych. Burmistrz Marek Nazarko z inwe­sty­cji gmin­nych wymienił:

  • insta­la­cje OZE na potrze­by wła­sne gmi­ny (dofi­nan­so­wa­nie z RPO – 1,1 mln zł)
  • efek­tyw­ne ener­ge­tycz­nie oświe­tle­nie w gmi­nie (dofi­nan­so­wa­nie – 300 tys. z RPO)
  • sieć ciepl­nej wraz z sys­tem pomia­ru zanie­czysz­czeń (4,2 mln zł dofi­nan­so­wa­nia z RPO)
  • Zachowanie cen­nych zaso­bów przy­rod­ni­czych na tere­nie zbior­ni­ka Siemianówka (7 mln zł dofi­nan­so­wa­nia z RPO)

OZE, biogaz i stacje ładowania

Gmina pla­nu­je rów­nież budo­wę małej bio­ga­zow­ni w Bondarach, takiej któ­ra mogła­by zasi­lać w cie­pło dom opie­ki spo­łecz­nej i oko­licz­ne budyn­ki mieszkalne.

Centrum Pokazowe OZE obej­mie przed­szko­le, któ­re będzie w budyn­ku pasyw­nym, Centrum Aktywnośći Lokalnej i Centrum konferencyjno-​wystawiennicze. Warto przy tym wspo­mnieć, że z bio­ga­zow­ni korzy­sta­ją pry­wat­ni przed­się­bior­cy. Wśród nich jest fir­ma TMK Projekt, któ­ra wła­śnie uru­cho­mi­ła pierw­szą w gmi­nie sta­cję łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych oraz fir­ma EKO Dane, któ­ra budu­je tu Centrum Przetwarzania Danych.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak,...
A jeszcze lepsze jest to...