- reklama -
Strona głównaEnergiaCo nas naprawdę nakręci

Co nas naprawdę nakręci

O kry­zy­sie wie­ku śred­nie­go napi­sa­no już wszyst­ko: roz­pra­wy, pio­sen­ki, arty­ku­ły.  Nakręcono fil­my, na smut­no i weso­ło. Synonimem kry­zy­su czter­dziest­ki stał się szyb­ki, spor­to­wy samo­chód. Teraz może to być auto elektryczne.

Niedawno pod­czas prze­rwy na cie­ka­wej kon­fe­ren­cji o czy­stych tech­no­lo­giach, wda­łam się w pasjo­nu­ją­cą roz­mo­wę z gru­pą inte­li­gent­nych męż­czyzn. Rozmowa doty­czy­ła samochodów.

- Co Pan sądzi o elek­trycz­nych autach? – zagaiłam.

- To pieśń przy­szło­ści – odpa­lił mój roz­mów­ca zachowawczo.

- O, mój syn chciał, bym takie kupił – oczy jed­ne­go z panów zapa­li­ły się żywo.

- Jeździłem naj­now­szym, elek­trycz­nym BMW, to potwór!

- Dwie sekun­dy do setki.

- Ale jaki cichy!

Rozmowa toczy­ła się wart­ko, każ­dy  miał coś do powie­dze­nia. Wszyscy kie­dyś sie­dzie­li­śmy w elek­trycz­nym samo­cho­dzie, wszy­scy  byli­śmy pod wra­że­niem mocy, kom­for­tu, tech­no­lo­gii. Każdy chciał­by je mieć, ale nikt się nie odwa­żył. W przy­pad­ku moich roz­mów­ców, człon­ków top-​managementu –  nie cho­dzi­ło wca­le o cenę.

- Brakuje infrastruktury.

-  Kupiłem coś bar­dziej klasycznego.

I tak wła­śnie wyglą­da kry­zys wie­ku śred­nie­go. Na razie. Bo już nie­dłu­go, jestem o tym prze­ko­na­na, będzie­my mogli kupo­wać samo­cho­dy elek­trycz­ne, któ­re sta­ną się bar­dziej dostęp­ne.  Niemcy prze­zna­cza­ją wła­śnie miliard euro na dopła­ty do takich aut, by nie być w tyle za inny­mi pań­stwa­mi. W sta­nach USA i w Wielkiej Brytania zachę­ty dla kie­row­ców już przy­no­szą efek­ty. Auta elek­trycz­ne sta­ją się coraz tań­sze i mają coraz więk­szy zasięg, ich sprze­daż rośnie. W przy­pad­ku Tesli moż­na nawet mówić o rewo­lu­cji na mia­rę wpro­wa­dze­nia sto lat temu pierw­sze­go samo­cho­du Forda. Kiedyś ta rewo­lu­cja z pew­no­ścią dotrze do nas,

Tak więc obie­cu­ję sobie, że JA nie stchó­rzę i kolej­ne auto, jakie kupię, będzie zasi­la­ne prą­dem. Wręcz nie mogę się tego doczekać.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Antyutopia przyszłości

Organizacja ds. Wyżywienia...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...
A jeszcze lepsze jest to...