- reklama -
Strona głównaPoradnikOrganiczne? Niekonieczne. Ale umyte

Organiczne? Niekonieczne. Ale umyte

Bawi mnie, jak ktoś kupu­je orga­nicz­ne awo­ka­do. Uwielbiam awo­ka­do, naj­le­piej kupio­ne na uli­cy, gdzie cały dzień stoi w opa­rach lon­dyń­skich spa­lin – moż­na dostać dwa za fun­ta. Truskawki też tam są, ale tych nigdy bym nie kupi­ła. Jabłek też pra­wie nie jem, ani z uli­cy, ani ze skle­pu, bo nie stać mnie na organiczne.

O co cho­dzi w tej sałat­ce owo­co­wej? O to, że orga­nicz­ne orga­nicz­ne­mu nie­rów­ne. Niektóre owo­ce i warzy­wa są peł­ne che­mii. Nie tyl­ko dużo jej dosta­ją, ale też łatwo ją zacho­wu­ją. Innych pesty­cy­dy się nie ima­ją. Oto mała ścią­ga na zakupy:

Najbardziej pry­ska­ne są:

 1. Jabłka – śred­nio moż­na zna­leźć na nich pozo­sta­ło­ści ok. 45 pesty­cy­dów. Większość tra­fia tak­że do soków i przetworów.
 2. Truskawki – są podat­ne na grzy­by, a więc obfi­cie pryskane.
 3. Winogrona – to tak­że rodzyn­ki i wino.
 4. Brzoskwinie i nektarynki.
 5. Seler bul­wia­sty i naciowy.
 6. Szpinak – naj­nie­bez­piecz­niej­szy spo­śród warzyw liścia­stych. Im więk­sza powierzch­nia liścia i luź­niej­sza struk­tu­ra, tym łatwiej takie warzy­wa przyj­mu­ją chemię.
 7. Papryka.
 8. Ogórek.
 9. Pomidor i jego przetwory.
 10. Ziemniaki (ale nie bataty).
 11. Orzechy – pesty­cy­dy dobrze odkła­da­ją się w tłusz­czach, a orze­chy kupu­je­my przede wszyst­kim dla cen­nych kwa­sów tłusz­czo­wych. Orzechy wło­skie i ner­kow­ca (naj­bar­dziej ata­ko­wa­ne przez szkod­ni­ki) i orzesz­ki ziem­ne (rosną­ce w zie­mi i nara­żo­ne na pleśń) są pry­ska­ne najmocniej
 12. Kawa i kakao – czę­sto pocho­dzą z kra­jów, w któ­rych nor­my rol­nic­twa nie są tak restryk­cyj­ne, jak w UE i USA. Ponadto, ich zia­ren nie może­my umyć w domu.
 13. Tłuste mię­so – zwie­rzę­ta kar­mio­ne są prze­cież paszą „wyro­śnię­tą“ na pesty­cy­dach. Te – na szczę­ście – nie odkła­da­ją się w mię­śniach, ale w tkan­ce tłusz­czo­wej już tak. Dlatego boczek i udka z kur­cza­ka to naj­bar­dziej nasy­co­ne pesty­cy­da­mi mię­so na rynku.

No to co, kupo­wać tyl­ko pro­duk­ty rol­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go? Nie wygłu­piaj­my się. Oto bez­piecz­na i nisko­bu­dże­to­wa lista zakupów:

Najmniej ska­żo­ne są:

 1. Awokado.
 2. Kukurydza, tak­że mody­fi­ko­wa­na genetycznie.
 3. Ananas.
 4. Kapusta.
 5. Cebula.
 6. Fasolka i groszek.
 7. Szparagi.
 8. Bakłażan.
 9. Kalafior.
 10. Owoce cytru­so­we.
 11. Kiwi.
 12. Mango.
 13. Papaja.
 14. Melon i arbuz.

Mamy więc cał­kiem nie­zły wybór warzyw i owo­ców, któ­re nie naru­sza­ją ani zdro­wia, ani kie­sze­ni. Jednak jeśli nie wyobra­ża­my sobie ani życia bez pomi­do­ra, ani pła­ce­nia za pomi­do­ra eko­lo­gicz­ne­go, to nale­ży pamię­tać o jed­nym. Warzyw mycie wydłu­ża życie!

W owo­cach i warzy­wach naj­wię­cej pesty­cy­dów zacho­wu­je się w skór­ce, więc jeśli nie chce­my jej obie­rać, trze­ba ją dokład­nie umyć. Myć trze­ba też powierzch­nię warzyw bez wyraź­nej skór­ki, takich jak sała­ta czy jago­dy. Nawet jeśli wyglą­da­ją na czy­ste, na bank zosta­ły spry­ska­ne che­mią. Nie zna­czy to, że kupo­wa­nie pro­duk­tów orga­nicz­nych zwal­nia z obo­wiąz­ku mycia. Na takiej żyw­no­ści rów­nież znaj­du­je się brud z zie­mi (naj­częst­sze źró­dło bak­te­rii E coli), wydzie­li­ny ludz­kie (wszyst­ko, co zbie­racz mógł mieć na rękach), odcho­dy zwie­rząt i pta­ków oraz spa­li­ny z transportu.

Czym myć? Skoro już oszczę­dza­my pie­nią­dze, nie wypeł­nia­jąc całej lodów­ki orga­nicz­ną żyw­no­ścią, to nie będzie­my ich prze­cież wyda­wać na pły­ny do mycia jedze­nia. Ale, jak się oka­zu­je, woda też nie wystar­czy. Logika jest pro­sta: pesty­cy­dy mają być nie­zmy­wal­ne przez desz­cze. To ozna­cza, że przy­naj­mniej nie­któ­re z nich zacho­wa­ją się na warzy­wach i owo­cach umy­tych wodą.

W inter­ne­cie moż­na zna­leźć takie roz­wią­za­nie: płu­ka­nie pro­duk­tów przez 3 minu­ty w wodzie ze szklan­ką octu, potem przez 3 minu­ty w wodzie z łyż­ką sody, wresz­cie spłu­ka­nie. Trochę to cza­so­chłon­ne, nie wspo­mi­na­jąc o tym, że po kil­ku dniach ode­chce nam się wcho­dzić do kuch­ni, tak będzie pach­nia­ła octem. Autorzy tego pomy­słu zale­ca­ją oszczę­dzić czas i umyć wszyst­kie warzy­wa na zaś, w jed­nej misce. Niestety, to pro­sta recep­ta na wyrzu­ce­nie jedze­nia, bo po kon­tak­cie z wodą rośli­ny szyb­ciej gniją.

Najprostsze roz­wią­za­nie: natu­ral­ny spray do mycia warzyw i owoców:

- szklan­ka wody

- sok z połów­ki cytry­ny (dezyn­fe­ku­je i ład­nie pachnie)

- dwie łyż­ki octu jabł­ko­we­go lub win­ne­go (roz­pusz­cza woski, usu­wa pozo­sta­ło­ści chemii)

Wlewamy do butel­ki ze spray­em i mie­sza­my. Spryskane pro­duk­ty zosta­wia­my na pięć minut i dokład­nie płu­cze­my, naj­le­piej szo­ru­jąc skór­kę szczoteczką.

Na koniec dobra rada: war­to użyć (dokład­nie umy­tej) butel­ki po pły­nie do mycia okien lub łazie­nek, z zacho­wa­ną naklej­ką. Nie ma to wpły­wu na jakość mycia, ale moż­na zro­bić nie­zły kawał gościom, któ­rzy przy obie­dzie zapy­ta­ją: „to czym ty myjesz warzy­wa, jak nie wodą”?

- autopromocja -
Karolina Kozmana
Karolina Kozmanahttp://medium.com/@k.kozmana
Mieszkam w Londynie i pracuję dla jednej z firm "big tech". Studiowałam Gender, Development & Globalisation na London School of Economics & Political Science. W Warszawie ukończyłam Kulturoznawstwo i Polonistykę, współpracowałam z fundacją Culture Shock i pisałam do miesięcznika UW/ażaj. Interesuje mnie, jak nowe społeczeństwo buduje relacje ze środowiskiem.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Grzyb dobry, zły, brzydki

Strona pierwsza, popularna Trwa...

2022

Bądź zmianą, którą...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...