- reklama -
Strona głównaEnergiaNa Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Na Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Przejście na zero­emi­syj­ne źró­dła cie­pła nie jest w Polsce pro­ste, dla­te­go mia­sta przy nowych inwe­sty­cjach chęt­nie się­ga­ją teraz po gaz ziem­ny. Takie roz­wią­za­nie wybra­ła Warszawa, prze­sta­wia­jąc Elektrociepłownię Żerań z węgla na gaz. Mińsk Mazowiecki wybu­do­wał zupeł­nie nową jed­nost­kę z dwo­ma sil­ni­ka­mi gazowymi.

Mniej węgla, większa efektywność

Elektrociepłownia w Mińsku Mazowieckim na wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji pozwo­li na zna­czą­cy spa­dek emi­sji pyłów, gazów cie­plar­nia­nych oraz zuży­cia ener­gii pier­wot­nej. Nowy obiekt zasi­li 41-​tysięczne mia­sto w ener­gię elek­trycz­ną i ciepl­ną. W reali­za­cji pro­jek­tu pomo­gła fir­ma SUEZ Consulting – SAFEGE, któ­ra nad­zo­ro­wa­ła budo­wę elektrociepłowni. 

Celem inwe­sty­cji było ogra­ni­cze­nie wyko­rzy­sta­nia pali­wa węglo­we­go oraz zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści. Dzięki temu zmniej­szo­no zna­czą­co emi­sję pyłów i gazów cie­plar­nia­nych – w prze­li­cze­niu na CO2 o co naj­mniej 35 tys. ton. Natomiast zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii pier­wot­nej wynie­sie co naj­mniej 113, 7 tys. GJ/​rok.

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Wytworzona ener­gia elek­trycz­na zosta­nie prze­ka­za­na do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej ope­ra­to­ra sys­te­mu dys­try­bu­cyj­ne­go PGE Dystrybucja. Z kolei cie­pło będzie prze­ka­zy­wa­ne do sie­ci cie­płow­ni­czej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim.

Na czym polega kogeneracja?

Kogeneracja to rów­no­cze­sne wytwa­rza­nie cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie tego same­go pro­ce­su. Metodę moż­na w skró­cie zapi­sać jako „2 w 1”, ale przede wszyst­kim, z uwa­gi na wyso­ką sku­tecz­ność w ogra­ni­cza­niu emi­sji pro­duk­tów spa­la­nia do atmos­fe­ry. Na obiekt z ukła­dem koge­ne­ra­cyj­nym w Mińsku Mazowieckim skła­da­ją się dwa jed­na­ko­we tło­ko­we sil­ni­ki gazo­we, co daje moc w podziale:

  • moc ciepl­na elek­tro­cie­płow­ni: 6,56 MW
  • moc elek­trycz­na elek­tro­cie­płow­ni: 6,41 MW.

Projekt uzy­skał pra­wie 9 mln zł z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a do tego ponad 12 mln zł pożycz­ki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Las

Lasy gospodarcze (użytkowe)...

Jak osuszyć las?

1975 "Jak wiadomo, zagadnienie wpływu lasu na bilans wodny wywołuje wiele kontrowersyjnych wypowiedzi,...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...
A jeszcze lepsze jest to...