- reklama -
Strona głównaEnergiaNa Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Na Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Przejście na zero­emi­syj­ne źró­dła cie­pła nie jest w Polsce pro­ste, dla­te­go mia­sta przy nowych inwe­sty­cjach chęt­nie się­ga­ją teraz po gaz ziem­ny. Takie roz­wią­za­nie wybra­ła Warszawa, prze­sta­wia­jąc Elektrociepłownię Żerań z węgla na gaz. Mińsk Mazowiecki wybu­do­wał zupeł­nie nową jed­nost­kę z dwo­ma sil­ni­ka­mi gazowymi.

Mniej węgla, większa efektywność

Elektrociepłownia w Mińsku Mazowieckim na wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji pozwo­li na zna­czą­cy spa­dek emi­sji pyłów, gazów cie­plar­nia­nych oraz zuży­cia ener­gii pier­wot­nej. Nowy obiekt zasi­li 41-​tysięczne mia­sto w ener­gię elek­trycz­ną i ciepl­ną. W reali­za­cji pro­jek­tu pomo­gła fir­ma SUEZ Consulting – SAFEGE, któ­ra nad­zo­ro­wa­ła budo­wę elektrociepłowni. 

Celem inwe­sty­cji było ogra­ni­cze­nie wyko­rzy­sta­nia pali­wa węglo­we­go oraz zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści. Dzięki temu zmniej­szo­no zna­czą­co emi­sję pyłów i gazów cie­plar­nia­nych – w prze­li­cze­niu na CO2 o co naj­mniej 35 tys. ton. Natomiast zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii pier­wot­nej wynie­sie co naj­mniej 113, 7 tys. GJ/​rok.

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Wytworzona ener­gia elek­trycz­na zosta­nie prze­ka­za­na do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej ope­ra­to­ra sys­te­mu dys­try­bu­cyj­ne­go PGE Dystrybucja. Z kolei cie­pło będzie prze­ka­zy­wa­ne do sie­ci cie­płow­ni­czej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim.

Na czym polega kogeneracja?

Kogeneracja to rów­no­cze­sne wytwa­rza­nie cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie tego same­go pro­ce­su. Metodę moż­na w skró­cie zapi­sać jako „2 w 1”, ale przede wszyst­kim, z uwa­gi na wyso­ką sku­tecz­ność w ogra­ni­cza­niu emi­sji pro­duk­tów spa­la­nia do atmos­fe­ry. Na obiekt z ukła­dem koge­ne­ra­cyj­nym w Mińsku Mazowieckim skła­da­ją się dwa jed­na­ko­we tło­ko­we sil­ni­ki gazo­we, co daje moc w podziale:

  • moc ciepl­na elek­tro­cie­płow­ni: 6,56 MW
  • moc elek­trycz­na elek­tro­cie­płow­ni: 6,41 MW.

Projekt uzy­skał pra­wie 9 mln zł z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a do tego ponad 12 mln zł pożycz­ki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Nad morzem

Nad morzem jest...

Ząb zupa dąb

Klimat się nie...

Koszenie Bramka Remis

Koszenie traw to...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł