- reklama -
Strona głównaEnergiaNa Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Na Mazowszu zbudowali nową elektrociepłownię

Przejście na zero­emi­syj­ne źró­dła cie­pła nie jest w Polsce pro­ste, dla­te­go mia­sta przy nowych inwe­sty­cjach chęt­nie się­ga­ją teraz po gaz ziem­ny. Takie roz­wią­za­nie wybra­ła Warszawa, prze­sta­wia­jąc Elektrociepłownię Żerań z węgla na gaz. Mińsk Mazowiecki wybu­do­wał zupeł­nie nową jed­nost­kę z dwo­ma sil­ni­ka­mi gazowymi.

Mniej węgla, większa efektywność

Elektrociepłownia w Mińsku Mazowieckim na wyso­ko­spraw­nej koge­ne­ra­cji pozwo­li na zna­czą­cy spa­dek emi­sji pyłów, gazów cie­plar­nia­nych oraz zuży­cia ener­gii pier­wot­nej. Nowy obiekt zasi­li 41-​tysięczne mia­sto w ener­gię elek­trycz­ną i ciepl­ną. W reali­za­cji pro­jek­tu pomo­gła fir­ma SUEZ Consulting – SAFEGE, któ­ra nad­zo­ro­wa­ła budo­wę elektrociepłowni. 

Celem inwe­sty­cji było ogra­ni­cze­nie wyko­rzy­sta­nia pali­wa węglo­we­go oraz zwięk­sze­nie efek­tyw­no­ści. Dzięki temu zmniej­szo­no zna­czą­co emi­sję pyłów i gazów cie­plar­nia­nych – w prze­li­cze­niu na CO2 o co naj­mniej 35 tys. ton. Natomiast zmniej­sze­nie zuży­cia ener­gii pier­wot­nej wynie­sie co naj­mniej 113, 7 tys. GJ/​rok.

Szkoła jesz­cze bar­dziej ekologiczna

Wytworzona ener­gia elek­trycz­na zosta­nie prze­ka­za­na do sie­ci elek­tro­ener­ge­tycz­nej ope­ra­to­ra sys­te­mu dys­try­bu­cyj­ne­go PGE Dystrybucja. Z kolei cie­pło będzie prze­ka­zy­wa­ne do sie­ci cie­płow­ni­czej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowieckim.

Na czym polega kogeneracja?

Kogeneracja to rów­no­cze­sne wytwa­rza­nie cie­pła i ener­gii elek­trycz­nej w trak­cie tego same­go pro­ce­su. Metodę moż­na w skró­cie zapi­sać jako „2 w 1”, ale przede wszyst­kim, z uwa­gi na wyso­ką sku­tecz­ność w ogra­ni­cza­niu emi­sji pro­duk­tów spa­la­nia do atmos­fe­ry. Na obiekt z ukła­dem koge­ne­ra­cyj­nym w Mińsku Mazowieckim skła­da­ją się dwa jed­na­ko­we tło­ko­we sil­ni­ki gazo­we, co daje moc w podziale:

  • moc ciepl­na elek­tro­cie­płow­ni: 6,56 MW
  • moc elek­trycz­na elek­tro­cie­płow­ni: 6,41 MW.

Projekt uzy­skał pra­wie 9 mln zł z Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), a do tego ponad 12 mln zł pożycz­ki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...
A jeszcze lepsze jest to...