- reklama -

Od czego zależy dofinansowanie do pompy ciepła

Czy dota­cje do pom­py cie­pła zale­żą od docho­du? Takie pyta­nie zadał nam czy­tel­nik. Wyjaśniamy, jakie warun­ki trze­ba speł­nić, aby dostać na pom­py cie­pła dofi­nan­so­wa­nie. 2021 rok może oka­zać się prze­ło­mo­wy dla tej tech­no­lo­gii, któ­ra wyprze­dza nowe kotły na węgiel. 

Wysokość docho­du ma rze­czy­wi­ście wpływ na wiel­kość dofi­nan­so­wa­nia z pro­gra­mu Czyste Powietrze. Z tego pro­gra­mu wypła­ca­ne są dota­cje przy wymia­nie kop­ciu­cha na bar­dziej eko­lo­gicz­ne ogrze­wa­nie, do któ­re­go zali­cza się też pom­pa cie­pła. Dofinansowanie przy­słu­gu­je tyl­ko oso­bom, któ­re mają rocz­ne docho­dy poni­żej 100 tys. zł. Co waż­ne, liczy się dochód ze wszyst­kich źró­deł, ale doty­czy to tyl­ko wnio­sko­daw­cy, a to ozna­cza, że nie wli­cza się w limit docho­dów współmałżonka. 

Dotacja do pompy ciepła przy dochodzie do 100 tys. złotych

Dotacja do pom­py cie­pła uza­leż­nio­na jest od jej rodza­ju. Im lep­sza kla­sa efek­tyw­no­ści – tym wyż­szy poziom dofi­nan­so­wa­nia. Podwyższona kla­sa efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej ozna­cza mini­mum A++.

Przy docho­dach rocz­nych do 100 tys. zł dofi­nan­so­wa­nie do pom­py cie­pła w 2021 roku wynosi:

  • 9 tys. zł, ale nie wię­cej niż 30 proc. kosz­tów w przy­pad­ku pom­py powietrze-woda
  • 13,5 tys. zł, nie wię­cej niż 45 proc. kosz­tów w przy­pad­ku pom­py powietrze-​woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści energetycznej
  • 3 tys. zł, nie wię­cej niż 30 proc. kosz­tów, przy pom­pach powietrze-powietrze
  • 20 250 zł, nie wię­cej niż 45 proc. kosz­tów przy grun­to­wych pom­pach cie­pła o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści energetycznej.

Mniejszy dochód – wyższe dofinansowanie 

Przy wymia­nie kop­ciu­cha uboż­sze oso­by mogą sta­rać się o wyż­sze dota­cje. Dotyczy to osób o mie­sięcz­nym docho­dzie na jed­ną oso­bę 1564 zł w gospo­dar­stwie wie­lo­oso­bo­wym i 2189 zł w gospo­dar­stwie jed­no­oso­bo­wym. Trzeba na to wziąć zaświad­cze­nie z urzę­du gminy.

Przy tych docho­dach z pro­gra­mu Czyste Powietrze dota­cja do pom­py cie­pła wyno­si 60 proc. kosz­tów. Limity wynoszą:

  • 18 tys. zł w przy­pad­ku pom­py powietrze-woda
  • 6 tys. zł przy pom­pach powietrze-powietrze
  • 27 tys. przy grun­to­wych pom­pach cie­pła o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści energetycznej.

Dotacje niezależne od dochodów

Oprócz ogól­no­pol­skie­go pro­gra­mu Czyste Powietrze, tak­że gmi­ny przy­zna­ją do wymia­ny kop­ciu­chów dofi­nan­so­wa­nie. Pompy cie­pła gmi­ny dotu­ją nie­za­leż­nie od docho­du miesz­kań­ców. Warto więc spraw­dzić ofer­tę dota­cji na wymia­nę pie­ców i eko­lo­gicz­ne inwe­sty­cje w lokal­nym urzędzie.

Na przy­kład w Warszawie na grun­to­wą pom­pę cie­pła moż­na dostać przy wymia­nie kop­ciu­cha do 40 tys. zł, nie wię­cej iż 6 tys, z na kW, zaś w przy­pad­ku pom­py powietrze-​woda dofi­nan­so­wa­nie wyno­si do 30 tys. zł, nie wię­cej niż 5 tys zł na kW. 

Czytaj tak­że: BOŚ poka­zu­je warun­ki kre­dy­tu z dota­cją na pom­py ciepła

Pompy ciepła – dofinansowanie 2021 r. w nowych domach?

Dofinansowanie do mon­ta­żu pom­py cie­pła skie­ro­wa­ne jest do osób, któ­re wymie­nia­ją sta­ry piec. A co z dota­cja­mi do pom­py cie­pła w nowych domach? Taki pro­gram, robo­czo nazy­wa­ny Moje Ciepło, ma zostać uru­cho­mio­ny przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale naj­szyb­ciej sta­nie się to na jesie­ni 2021 roku. Oficjalnych infor­ma­cji na ten temat jesz­cze nie ma. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...