- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneW Poznaniu ruszył ogromny akumulator...

W Poznaniu ruszył ogromny akumulator ciepła

Akumulator cie­pła w Poznaniu jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Polsce. Przechowa nad­wyż­ki ener­gii niczym wiel­ki maga­zyn cie­pła, któ­re odda do sie­ci cie­płow­ni­czej przy wzro­ście zapo­trze­bo­wa­nia miesz­kań­ców na energię. 

Veolia Energia Poznań na tere­nie Elektrociepłowni Karolin wybu­do­wa­ła aku­mu­la­tor cie­pła. To zbior­nik w kształ­cie wal­ca, któ­ry może pomie­ścić 24 tys. m3 wody. Dla porów­na­nia tyle mie­ści się w ośmiu base­nach olim­pij­skich. Pod wzglę­dem pojem­no­ści więk­szy zbior­nik cie­pła ma war­szaw­ska Elektrociepłownia Siekierki (30 tys. m3). Akumulatory są też w Bielsku-​Białej (20 tys. m3), Elektrowni Ostrołęka (13 tys. m3) i Elektrociepłowni Toruń (12 tys. m3).

Do czego służy akumulator ciepła

Akumulator popra­wi bez­pie­czeń­stwo dostaw i efek­tyw­ność miej­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej. W Poznaniu zma­ga­zy­nu­je bli­sko 4 tys. GJ ener­gii. Veolia Energia Poznań zaopa­tru­je w cie­pło ponad poło­wę miesz­kań­ców miasta.

Najważniejszym zobo­wią­za­niem Grupy Veolia w Polsce jest osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r. Veolia wdra­ża plan trans­for­ma­cji eko­lo­gicz­nej,  któ­ry zakła­da zmia­nę mik­su pali­wo­we­go i cał­ko­wi­te­go odej­ścia od węgla, a tak­że popra­wę efek­tyw­no­ści – Frédéric Faroche, pre­zes Veolia w Polsce.

Jak działa akumulator ciepła?

Temperatura wody w aku­mu­la­to­rze cie­pła wyno­si 98˚C. Gorąca woda jest poda­wa­na do gór­nej czę­ści zbior­ni­ka, przy jed­no­cze­snym odbio­rze zim­nej wody z dol­nej jego czę­ści. W ten spo­sób war­stwa pośred­nia mię­dzy gorą­cą i zim­ną wodą prze­su­wa się do dol­nej czę­ści zbior­ni­ka. Zwiększa to ilość cie­pła zma­ga­zy­no­wa­ne­go w aku­mu­la­to­rze, a poziom wody w zbior­ni­ku prak­tycz­nie się nie zmienia. 

Natomiast roz­ła­do­wa­nie aku­mu­la­to­ra odby­wa się przez odbiór gorą­cej wody z gór­nej czę­ści i poda­wa­nie schło­dzo­nej wody do dol­nej czę­ści zbior­ni­ka. Wówczas war­stwa pośred­nia prze­su­wa się w ku górze. Optymalizację pra­cy zbior­ni­ka zapew­nia spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie i układ sterowania. 

Magazynowanie cie­pła umoż­li­wi nam zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa dostaw cie­pła i pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej w tych okre­sach, kie­dy jest naj­bar­dziej potrzeb­na miesz­kań­com – Dalida Gepfert, pre­zes Veolii Energii Poznań.

Magazyn energii cieplnej

Akumulator wyrów­nu­je pra­cę elek­tro­cie­płow­ni w cyklu dobo­wym, ponie­waż umoż­li­wia zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej w kogeneracji. 

Taki sys­tem aku­mu­la­cji cie­pła umoż­li­wia tak­że unik­nię­cie koniecz­no­ści uży­cia urzą­dzeń szczy­to­wych, czy­li takich o dużej mocy, któ­re wspo­ma­ga­ją wytwa­rza­nie cie­pła, kie­dy gwał­tow­nie wzra­sta na nie zapo­trze­bo­wa­nie miesz­kań­ców – Jan Pic, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. tech­nicz­nych Veolii Energii Poznań.

Budowa aku­mu­la­to­ra cie­pła uzy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie z unij­nych fun­du­szy. Inwestycja kosz­to­wa­ła 41,7 mln zł, a dofi­nan­so­wa­nie wynio­sło bli­sko 21 mln zł.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Ślady na Ziemi

Pole uprawne. Zadbane....

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł