- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneW Poznaniu ruszył ogromny akumulator...

W Poznaniu ruszył ogromny akumulator ciepła

Akumulator cie­pła w Poznaniu jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Polsce. Przechowa nad­wyż­ki ener­gii niczym wiel­ki maga­zyn cie­pła, któ­re odda do sie­ci cie­płow­ni­czej przy wzro­ście zapo­trze­bo­wa­nia miesz­kań­ców na energię. 

Veolia Energia Poznań na tere­nie Elektrociepłowni Karolin wybu­do­wa­ła aku­mu­la­tor cie­pła. To zbior­nik w kształ­cie wal­ca, któ­ry może pomie­ścić 24 tys. m3 wody. Dla porów­na­nia tyle mie­ści się w ośmiu base­nach olim­pij­skich. Pod wzglę­dem pojem­no­ści więk­szy zbior­nik cie­pła ma war­szaw­ska Elektrociepłownia Siekierki (30 tys. m3). Akumulatory są też w Bielsku-​Białej (20 tys. m3), Elektrowni Ostrołęka (13 tys. m3) i Elektrociepłowni Toruń (12 tys. m3).

Do czego służy akumulator ciepła

Akumulator popra­wi bez­pie­czeń­stwo dostaw i efek­tyw­ność miej­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej. W Poznaniu zma­ga­zy­nu­je bli­sko 4 tys. GJ ener­gii. Veolia Energia Poznań zaopa­tru­je w cie­pło ponad poło­wę miesz­kań­ców miasta.

Najważniejszym zobo­wią­za­niem Grupy Veolia w Polsce jest osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r. Veolia wdra­ża plan trans­for­ma­cji eko­lo­gicz­nej,  któ­ry zakła­da zmia­nę mik­su pali­wo­we­go i cał­ko­wi­te­go odej­ścia od węgla, a tak­że popra­wę efektywności.

Frédéric Faroche, pre­zes Veolia w Polsce.

Jak działa akumulator ciepła?

Temperatura wody w aku­mu­la­to­rze cie­pła wyno­si 98˚C. Gorąca woda jest poda­wa­na do gór­nej czę­ści zbior­ni­ka, przy jed­no­cze­snym odbio­rze zim­nej wody z dol­nej jego czę­ści. W ten spo­sób war­stwa pośred­nia mię­dzy gorą­cą i zim­ną wodą prze­su­wa się do dol­nej czę­ści zbior­ni­ka. Zwiększa to ilość cie­pła zma­ga­zy­no­wa­ne­go w aku­mu­la­to­rze, a poziom wody w zbior­ni­ku prak­tycz­nie się nie zmienia. 

Natomiast roz­ła­do­wa­nie aku­mu­la­to­ra odby­wa się przez odbiór gorą­cej wody z gór­nej czę­ści i poda­wa­nie schło­dzo­nej wody do dol­nej czę­ści zbior­ni­ka. Wówczas war­stwa pośred­nia prze­su­wa się w ku górze. Optymalizację pra­cy zbior­ni­ka zapew­nia spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie i układ sterowania. 

Magazynowanie cie­pła umoż­li­wi nam zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa dostaw cie­pła i pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej w tych okre­sach, kie­dy jest naj­bar­dziej potrzeb­na mieszkańcom.

Dalida Gepfert, pre­zes Veolii Energii Poznań.

Magazyn energii cieplnej

Akumulator wyrów­nu­je pra­cę elek­tro­cie­płow­ni w cyklu dobo­wym, ponie­waż umoż­li­wia zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej w kogeneracji. 

Taki sys­tem aku­mu­la­cji cie­pła umoż­li­wia tak­że unik­nię­cie koniecz­no­ści uży­cia urzą­dzeń szczy­to­wych, czy­li takich o dużej mocy, któ­re wspo­ma­ga­ją wytwa­rza­nie cie­pła, kie­dy gwał­tow­nie wzra­sta na nie zapo­trze­bo­wa­nie mieszkańców.

Jan Pic, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. tech­nicz­nych Veolii Energii Poznań.

Budowa aku­mu­la­to­ra cie­pła uzy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie z unij­nych fun­du­szy. Inwestycja kosz­to­wa­ła 41,7 mln zł, a dofi­nan­so­wa­nie wynio­sło bli­sko 21 mln zł.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje z maską

Opadły nasze maski,...

Punkt krytyczny

"Kryzys nam się...

Osiem miliardów, jedna ludzkość

Czy osiem miliardów...
A jeszcze lepsze jest to...