- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologiczneW Poznaniu ruszył ogromny akumulator...

W Poznaniu ruszył ogromny akumulator ciepła

Akumulator cie­pła w Poznaniu jest dru­gim pod wzglę­dem wiel­ko­ści w Polsce. Przechowa nad­wyż­ki ener­gii niczym wiel­ki maga­zyn cie­pła, któ­re odda do sie­ci cie­płow­ni­czej przy wzro­ście zapo­trze­bo­wa­nia miesz­kań­ców na energię. 

Veolia Energia Poznań na tere­nie Elektrociepłowni Karolin wybu­do­wa­ła aku­mu­la­tor cie­pła. To zbior­nik w kształ­cie wal­ca, któ­ry może pomie­ścić 24 tys. m3 wody. Dla porów­na­nia tyle mie­ści się w ośmiu base­nach olim­pij­skich. Pod wzglę­dem pojem­no­ści więk­szy zbior­nik cie­pła ma war­szaw­ska Elektrociepłownia Siekierki (30 tys. m3). Akumulatory są też w Bielsku-​Białej (20 tys. m3), Elektrowni Ostrołęka (13 tys. m3) i Elektrociepłowni Toruń (12 tys. m3).

Do czego służy akumulator ciepła

Akumulator popra­wi bez­pie­czeń­stwo dostaw i efek­tyw­ność miej­skiej sie­ci cie­płow­ni­czej. W Poznaniu zma­ga­zy­nu­je bli­sko 4 tys. GJ ener­gii. Veolia Energia Poznań zaopa­tru­je w cie­pło ponad poło­wę miesz­kań­ców miasta.

Najważniejszym zobo­wią­za­niem Grupy Veolia w Polsce jest osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do 2050 r. Veolia wdra­ża plan trans­for­ma­cji eko­lo­gicz­nej,  któ­ry zakła­da zmia­nę mik­su pali­wo­we­go i cał­ko­wi­te­go odej­ścia od węgla, a tak­że popra­wę efektywności.

Frédéric Faroche, pre­zes Veolia w Polsce.

Jak działa akumulator ciepła?

Temperatura wody w aku­mu­la­to­rze cie­pła wyno­si 98˚C. Gorąca woda jest poda­wa­na do gór­nej czę­ści zbior­ni­ka, przy jed­no­cze­snym odbio­rze zim­nej wody z dol­nej jego czę­ści. W ten spo­sób war­stwa pośred­nia mię­dzy gorą­cą i zim­ną wodą prze­su­wa się do dol­nej czę­ści zbior­ni­ka. Zwiększa to ilość cie­pła zma­ga­zy­no­wa­ne­go w aku­mu­la­to­rze, a poziom wody w zbior­ni­ku prak­tycz­nie się nie zmienia. 

Natomiast roz­ła­do­wa­nie aku­mu­la­to­ra odby­wa się przez odbiór gorą­cej wody z gór­nej czę­ści i poda­wa­nie schło­dzo­nej wody do dol­nej czę­ści zbior­ni­ka. Wówczas war­stwa pośred­nia prze­su­wa się w ku górze. Optymalizację pra­cy zbior­ni­ka zapew­nia spe­cja­li­stycz­ne opro­gra­mo­wa­nie i układ sterowania. 

Magazynowanie cie­pła umoż­li­wi nam zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa dostaw cie­pła i pro­duk­cję ener­gii elek­trycz­nej w tych okre­sach, kie­dy jest naj­bar­dziej potrzeb­na mieszkańcom.

Dalida Gepfert, pre­zes Veolii Energii Poznań.

Magazyn energii cieplnej

Akumulator wyrów­nu­je pra­cę elek­tro­cie­płow­ni w cyklu dobo­wym, ponie­waż umoż­li­wia zwięk­sze­nie pro­duk­cji ener­gii elek­trycz­nej i ciepl­nej w kogeneracji. 

Taki sys­tem aku­mu­la­cji cie­pła umoż­li­wia tak­że unik­nię­cie koniecz­no­ści uży­cia urzą­dzeń szczy­to­wych, czy­li takich o dużej mocy, któ­re wspo­ma­ga­ją wytwa­rza­nie cie­pła, kie­dy gwał­tow­nie wzra­sta na nie zapo­trze­bo­wa­nie mieszkańców.

Jan Pic, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. tech­nicz­nych Veolii Energii Poznań.

Budowa aku­mu­la­to­ra cie­pła uzy­ska­ła dofi­nan­so­wa­nie z unij­nych fun­du­szy. Inwestycja kosz­to­wa­ła 41,7 mln zł, a dofi­nan­so­wa­nie wynio­sło bli­sko 21 mln zł.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Słoneczniki Helianthus Klytia

Przed kwitnieniem głowy...

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...
A jeszcze lepsze jest to...