- reklama -
Strona głównaEcoRaportNie tylko Biedronka oszczędza energię....

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

- autopromocja -

Sieć skle­pów Biedronka wpro­wa­dzi­ła plan oszczę­dza­nia ener­gii i prze­szko­li­ła na ten temat swo­ich pra­cow­ni­ków. Do oszczę­dza­nia ener­gii zachę­ca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W ostat­nim cza­sie ruszy­ło kil­ka z kam­pa­nii rekla­mu­ją­cych oszczę­dza­nie ener­gii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pro­wa­dzi kam­pa­nię spo­łecz­ną „Oszczędzamy ener­gię“. Spoty może­my zoba­czyć mię­dzy inny­mi w telewizji.

Czytaj tak­że: Ile zaosz­czę­dzi­my na wymia­nie oświetlenia

E.On – sprze­daw­ca ener­gii elek­trycz­nej dzia­ła­ją­cy w Warszawie – pro­wa­dzi kam­pa­nię szko­da prą­du. Interaktywna stro­na zawie­ra kal­ku­la­tor i zachę­ca do spraw­dze­nia, jak moż­na zmniej­szyć pobór ener­gii elektrycznej.

Veolia, sprze­daw­ca cie­pła min. w Poznaniu, Łodzi i Warszawie – roz­po­czę­ła kam­pa­nię doty­czą­cą oszczę­dza­nia ener­gii ciepl­nej „Stopień mniej zna­czy wię­cej“.

Zmniejszenie tem­pe­ra­tu­ry ogrze­wa­nia nawet o jeden sto­pień przy­no­si oszczęd­no­ści, jest korzyst­ne dla zdro­wia, i ma pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko. Oznacza to w prak­ty­ce 5 – 8% oszczę­dzo­ne­go cie­pła, zmniej­sze­nie nega­tyw­nych efek­tów prze­grze­wa­nia orga­ni­zmu i reduk­cję emi­sji pocho­dzą­cych ze spa­la­nia paliw.

Veolia Polska

Biedronka informuje, że oszczędza energię

Konsumenci zauwa­ży­li już w nie­któ­rych skle­pach przy­ga­szo­ne oświe­tle­nie. Nie wszyst­kie sie­ci han­dlo­we jed­nak infor­mu­ją o tym, że zaczę­ły zwra­cać uwa­gę na pobór prą­du. Biedronka jest tu wyjąt­kiem. Sieć poin­for­mo­wa­ła, że wyko­rzy­stu­je ener­gię odpowiedzialnie. 

W prak­ty­ce ozna­cza to, że przy­ga­sza oświe­tle­nie pod­czas towa­ro­wa­nia skle­pów i wyłą­cza je, gdy skle­py są zamknię­te. Natomiast oświe­tle­nie par­kin­gów i logo­ty­pów zewnętrz­nych dzia­ła tyl­ko po zmro­ku. Biedronka prze­szko­li­ła też pra­cow­ni­ków. Kierownicy otrzy­ma­li zale­ce­nie wyłą­cza­nia oświe­tle­nia w biu­rach, sto­łów­kach i toa­le­tach, gdy nie są uży­wa­ne. Wentylacja, kli­ma­ty­za­cja i ogrze­wa­nie mają dzia­łać w opar­ciu o usta­lo­ne para­me­try. Drzwi rega­łów chłod­ni­czych i mroź­ni pozo­sta­ją zamknię­te, gdy nie są uży­wa­ne – poda­ła sieć. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

- reklama -
Raportujemy

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Europejski rynek infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wzrośnie niemal siedmiokrotnie do końca tej dekady, wynika z analiz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia. Eksperci firmy...
energetycznie

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...

Czas wymienić kopciuchy. Do kiedy trzeba to zrobić?

Stare piece bez certyfikatów czyli kopciuchy muszą trafić na złom. Wojewódzkie uchwały antysmogowe wprowadzają zakazy ich używania. Mieszkańcy mogą korzystać z wysokich dopłat, by...
A jeszcze lepsze jest to...