- reklama -
Strona głównaEcoRaportNie tylko Biedronka oszczędza energię....

Nie tylko Biedronka oszczędza energię. EkoRaport tygodnia

- autopromocja -

Sieć skle­pów Biedronka wpro­wa­dzi­ła plan oszczę­dza­nia ener­gii i prze­szko­li­ła na ten temat swo­ich pra­cow­ni­ków. Do oszczę­dza­nia ener­gii zachę­ca też E.On, Veolia i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W ostat­nim cza­sie ruszy­ło kil­ka z kam­pa­nii rekla­mu­ją­cych oszczę­dza­nie ener­gii. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pro­wa­dzi kam­pa­nię spo­łecz­ną „Oszczędzamy ener­gię“. Spoty może­my zoba­czyć mię­dzy inny­mi w telewizji.

Czytaj tak­że: Ile zaosz­czę­dzi­my na wymia­nie oświetlenia

E.On – sprze­daw­ca ener­gii elek­trycz­nej dzia­ła­ją­cy w Warszawie – pro­wa­dzi kam­pa­nię szko­da prą­du. Interaktywna stro­na zawie­ra kal­ku­la­tor i zachę­ca do spraw­dze­nia, jak moż­na zmniej­szyć pobór ener­gii elektrycznej.

Veolia, sprze­daw­ca cie­pła min. w Poznaniu, Łodzi i Warszawie – roz­po­czę­ła kam­pa­nię doty­czą­cą oszczę­dza­nia ener­gii ciepl­nej „Stopień mniej zna­czy wię­cej“.

Zmniejszenie tem­pe­ra­tu­ry ogrze­wa­nia nawet o jeden sto­pień przy­no­si oszczęd­no­ści, jest korzyst­ne dla zdro­wia, i ma pozy­tyw­ny wpływ na śro­do­wi­sko. Oznacza to w prak­ty­ce 5 – 8% oszczę­dzo­ne­go cie­pła, zmniej­sze­nie nega­tyw­nych efek­tów prze­grze­wa­nia orga­ni­zmu i reduk­cję emi­sji pocho­dzą­cych ze spa­la­nia paliw.

Veolia Polska

Biedronka informuje, że oszczędza energię

Konsumenci zauwa­ży­li już w nie­któ­rych skle­pach przy­ga­szo­ne oświe­tle­nie. Nie wszyst­kie sie­ci han­dlo­we jed­nak infor­mu­ją o tym, że zaczę­ły zwra­cać uwa­gę na pobór prą­du. Biedronka jest tu wyjąt­kiem. Sieć poin­for­mo­wa­ła, że wyko­rzy­stu­je ener­gię odpowiedzialnie. 

W prak­ty­ce ozna­cza to, że przy­ga­sza oświe­tle­nie pod­czas towa­ro­wa­nia skle­pów i wyłą­cza je, gdy skle­py są zamknię­te. Natomiast oświe­tle­nie par­kin­gów i logo­ty­pów zewnętrz­nych dzia­ła tyl­ko po zmro­ku. Biedronka prze­szko­li­ła też pra­cow­ni­ków. Kierownicy otrzy­ma­li zale­ce­nie wyłą­cza­nia oświe­tle­nia w biu­rach, sto­łów­kach i toa­le­tach, gdy nie są uży­wa­ne. Wentylacja, kli­ma­ty­za­cja i ogrze­wa­nie mają dzia­łać w opar­ciu o usta­lo­ne para­me­try. Drzwi rega­łów chłod­ni­czych i mroź­ni pozo­sta­ją zamknię­te, gdy nie są uży­wa­ne – poda­ła sieć. 

Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
- reklama -
Raportujemy

Co zamiast węgla? Ecoraport tygodnia

Zasoby węgla nie są niewyczerpywalne. Ich koniec przyspiesza transformacja energetyczna i przestawianie energetyki na odnawialne źródła. Taka też przyszłość stoi przed największą w Europie...

Przyszłość aut elektrycznych. EcoRaport tygodnia

Europejski rynek infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych wzrośnie niemal siedmiokrotnie do końca tej dekady, wynika z analiz Bain & Company. Przedstawiamy Ecoraport tygodnia. Eksperci firmy...
energetycznie

Dofinansowanie do pieca gazowego w 2023 roku wzrosło

W 2023 roku można uzyskać wyższe dotacje do wymiany kopciucha, w tym na gazowe kotły kondensacyjne. Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze na takie inwestycje...

Jakie piece trzeba będzie zarejestrować ?

Centralny rejestr pieców i kotłów ma ruszyć już od lipca tego roku. Trzeba będzie zgłosić wszystkie źródła ciepła: na gaz, węgiel czy prąd. Nie...
A jeszcze lepsze jest to...