- reklama -
Strona głównaEcoLifeGreenpeace konsultuje nową wizję. Jaka...

Greenpeace konsultuje nową wizję. Jaka będzie?

Jedna z naj­bar­dziej zna­nych na świe­cie orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nych po raz kolej­ny przy­sła­ła mi maila: wciąż cze­ka­my na Twój głos w kon­sul­ta­cjach! – napi­sa­li.  Sprawdziłam więc o co cho­dzi, bo dzia­ła­nia eko­lo­gów śle­dzę od dawna.

Ważniejszy dobrobyt czy wzrost?

Greenpeace chce się dowie­dzieć, co powin­no zna­leźć się w „wizji prze­mian nasze­go kra­ju“. Organizacja przy­go­to­wa­ła pro­po­zy­cję Zielonego Państwa Dobrobytu i przed­sta­wia ją skró­to­wo do oce­ny. Ekolodzy nie owi­ja­ją w baweł­nę: „sku­pie­nie na wzro­ście PKB i nie­usta­ją­cej nad­kon­sump­cji tyl­ko pogar­sza naszą sytu­ację – jest jak doci­ska­nie gazu w aucie, któ­re zbli­ża się do beto­no­wej ścia­ny“ – czy­tam we wstępie.

Pytania łatwe mie­sza­ją się z trud­ny­mi. Trochę mydło i powi­dło. Czy jesteś gotów do ogra­ni­cze­nia spo­ży­cia mię­sa o poło­wę? Jaka zmia­na jest nie­zbęd­na, by sku­tecz­niej chro­nić naj­cen­niej­sze przy­rod­ni­czo miej­sca? Jakie roz­wią­za­nia wspo­mo­gły­by odej­ście Polski od węgla do 2030 roku i umoż­li­wi­ły spra­wie­dli­wą trans­for­ma­cję ener­ge­tycz­ną? Pewnie wie­le osób chcia­ło­by znać odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia. W dodat­ku nie zawsze jest wybór opcji „nie wiem“ albo „żad­na z powyż­szych odpowiedzi“.

Ocenę tego doku­men­tu pozo­sta­wiam każ­de­mu, kto go prze­czy­ta. Nie ma w nim zbyt wie­lu szcze­gó­łów, trud­no też o spój­ność, lecz – według zapo­wie­dzi – wizja ma być uzu­peł­nia­na. „Dzięki zgło­szo­nym przez Ciebie uwa­gom, wizja ta będzie rosła i roz­wi­ja­ła się“ – zapew­nił mnie Greenpeace po otrzy­ma­niu już uwag. Organizacja zachę­ca do powia­do­mie­nia o kon­sul­ta­cjach bli­skich i zna­jo­mych.

Jaka będzie zielona strategia Polski?

No wła­śnie, jaka będzie wizja/​strategia wycho­dze­nia z obec­nej sytu­acji? Czy docze­ka­my się stra­te­gicz­ne­go doku­men­tu doty­czą­ce­go neu­tral­no­ści klimatycznej?

Obecny rząd kie­ru­je się Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, do któ­rej jed­nak coraz rza­dziej nawią­zu­ją w publicz­nych wypo­wie­dziach człon­ko­wie rzą­du. Jeden z pod­sta­wo­wych celów: trwa­ły wzrost gospo­dar­czy wyraź­nie gry­zie się z tym, co mamy teraz za oknem. Światła dzien­ne­go nie ujrza­ła jak dotąd Krajowa Strategia Niskoemisyjna, któ­rą w ubie­głym roku zapo­wia­da­ła mini­ster Jadwiga Emilewicz. Nieoficjalnie krą­żą infor­ma­cje, że doku­ment nie spodo­bał się i jest popra­wia­ny, albo po pro­stu cze­ka na oce­nę innych człon­ków rzą­du (resor­tu kli­ma­tu). W efek­cie nie mamy kon­kret­nej wizji czy też pla­nu docho­dze­nia do neu­tral­no­ści klimatycznej.

Polska przy oka­zji wycho­dze­nia z pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa chce wzmoc­nie­nia inwe­sty­cji w prze­my­śle odna­wial­nych źró­deł ener­gii i pobu­dze­nia „eko­lo­gicz­ne­go wzro­stu gospo­dar­cze­go“. List pod­pi­sa­ła nie tyl­ko Polska i wysła­ła go do Komisji Europejskiej. Zastanawiające, jak wie­le decy­zji doty­czą­cych zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju pozo­sta­wia­my Brukseli. Tu toczą się pra­ce nad Green Deal – Zielonym Ładem i zamiast osłab­nąć, będą raczej coraz moc­niej­sze. Tu moż­na spo­dzie­wać się kon­kret­nych rezultatów.

Przestawienie gospo­da­rek po pan­de­mii na bar­dziej przy­ja­zne dla chro­nie­nia kli­ma­tu to nie wyzwa­nie tyl­ko duża szan­sa. I o tym mówią eko­lo­dzy. Politycy tak­że nie powin­ni się bać o tym mówić. I zamiast mówić tyl­ko o powro­cie do wzro­stu gospo­dar­cze­go przy­go­to­wać taką stra­te­gię rzą­do­wą, któ­ra będzie dobra dla wszyst­kich – ludzi, świa­ta natu­ry, planety.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
A jeszcze lepsze jest to...