- reklama -
Strona głównaInwestycje ekologicznePolska turbina wiatrowa na sklepie...

Polska turbina wiatrowa na sklepie Żabki

W ramach pro­jek­tu Żabka Eko Smart, któ­ry jest kuź­nią roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, na skle­pie Żabka w Łodzi zamon­to­wa­na zosta­ła pol­ska tur­bi­na wia­tro­wa pio­no­wej kon­struk­cji. Sieć popu­lar­nych skle­pów testo­wać będzie róż­ne roz­wią­za­nia – w tym tur­bi­ny wia­tro­we –  pod warun­kiem, że usy­tu­owa­nie loka­lu na to pozwo­li. Testy w ramach pro­jek­tu Żabka Eko Smart odpo­wie­dzą na pyta­nia, czy oraz kie­dy tur­bi­ny mogą poten­cjal­nie zna­leźć się na dachach budyn­ków, w któ­rych znaj­du­ją się sklepy.

W Łodzi dzia­ła już dru­ga w Polsce Żabka Eko Smart. Pierwszy taki sklep sieć uru­cho­mi­ła we wrze­śniu tego roku w Poznaniu. W skle­pie zasto­so­wa­no naj­now­sze sys­te­my oczysz­cza­nia powie­trza (Safe Air). Energooszczędne lodów­ki, w któ­rych czyn­ni­kiem chło­dzą­cym jest dwu­tle­nek węgla (CO₂), mini­ma­li­zu­ją wpływ na śro­do­wi­sko poprzez wie­lo­krot­nie mniej­szy efekt cie­plar­nia­ny. Sklep zasi­la czy­sta ener­gią wytwa­rza­na przez tur­bi­nę wia­tro­wą oraz pane­le foto­wol­ta­icz­ne na dachu. Przed skle­pem sta­nę­ła ław­ka solar­na, na któ­rej moż­na nała­do­wać tele­fon.

Pionowa polska turbina wiatrowa 

Testowana tur­bi­na wia­tro­wa na dachu skle­pu Żabka Eko Smart w Łodzi przy ul. Okrzei 38 powsta­ła we współ­pra­cy z inży­nie­ra­mi Politechniki Rzeszowskiej. Jej pro­du­cen­tem jest fir­ma Ecorote, nato­miast dostaw­cą BrasiT. 98 proc. surow­ców uży­tych do pro­duk­cji tego urzą­dze­nia ma pol­skie pocho­dze­nie. Turbina o mocy 1 kW, w dzień i w nocy pro­du­ku­je czy­stą, zie­lo­ną ener­gię, któ­rą sklep maga­zy­nu­je w aku­mu­la­to­rach. Energia słu­ży np. do łado­wa­nia znaj­du­ją­cych się w skle­pie urzą­dzeń bezprzewodowych. 

Dodatkowo na dachu pla­ców­ki w Łodzi zamon­to­wa­no 24 pane­li fotowoltaicznych. 

Podkreślamy, że pro­wa­dzo­ne przez nas testy mają cha­rak­ter labo­ra­to­ryj­ny i są czę­ścią więk­sze­go pro­jek­tu mają­ce­go na celu poszu­ki­wa­nie przez Żabkę odna­wial­nych źró­deł energii.

Żabka.

Czystsze powietrze i recykling

System Safe Air w skle­pie pochła­nia naj­mniej­sze czą­stecz­ki, w tym wiru­sy i bak­te­rie, ponie­waż zasto­so­wa­ne fil­try HEPA H14 zapew­nia­ją 99,995 proc. sku­tecz­no­ści. Ułożona przy budyn­ku anty­smo­go­wa kost­ka zmniej­sza o poło­wę, porów­na­niu z asfal­tem, stę­że­nie tlen­ków azo­tu w powietrzu. 

W skle­pie blat przy kawo­ma­cie wyko­na­no z połą­czo­nych żywi­cą fusów i łusek kawo­wych. Energooszczędne lodów­ki mają izo­la­cję z mat z kono­pi siew­nych, któ­re są w peł­ni biodegradowalne.

Przed łódz­ką Żabką Eko Smart nie zabra­kło EKOmatu. Z zebra­nych w ten spo­sób zuży­tych opa­ko­wań powsta­ną nowe, np. pro­duk­ty mar­ki Od Nowa mają opa­ko­wa­nia, któ­rych ślad węglo­wy jest mniej­szy o jed­ną trze­cią. Ponadto para­go­ny z tego skle­pu dru­ko­wa­ne są na papie­rze nada­ją­cym się do recy­klin­gu, więc moż­na wrzu­cać do kosza z makulaturą.

Przed skle­pem jest też sto­jak na rowe­ro­wy, a nie­da­le­ko – tak­że sta­cja napra­wy rowerów.

Żabki Eko Smart wpi­su­ją się w Strategię Odpowiedzialności Grupy Żabka, któ­rej jed­ny­mi z głów­nych celów są tro­ska o śro­do­wi­sko natu­ral­ne, w tym osią­gnię­cie neu­tral­no­ści kli­ma­tycz­nej do koń­ca 2025 r. i zre­du­ko­wa­nie inten­syw­no­ści emi­sji w skle­pach o 70 proc. do koń­ca 2026 roku.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...
A jeszcze lepsze jest to...