- reklama -
Strona głównaOszczędzanie energiiElektryczny dom: płyta indukcyjna zamiast...

Elektryczny dom: płyta indukcyjna zamiast gazowej

W miesz­ka­niach i domach nie musi­my uży­wać węgla i gazu, wręcz prze­ciw­nie – odej­ście od spa­la­nia paliw ogra­ni­czy szko­dli­we emi­sje. Elektryfikacja domów, czy­li prze­sta­wie­nie ogrze­wa­nia, pod­grze­wa­nia wody i goto­wa­nia na prąd to rosną­cy trend. Jednym z naj­prost­szych przy­kła­dów może być kuchen­ka gazo­wa, któ­rą zastę­pu­je w domach pły­ta indukcyjna. 

Budynki odpo­wia­da­ją za oko­ło 40 proc. zuży­wa­nej ener­gii w Unii Europejskiej. To ozna­cza, że zmia­na użyt­ko­wa­nia ener­gii w domach jest koniecz­na, by pomóc w wal­ce z klimatem. 

Jak działa płyta indukcyjna?

Płyty induk­cyj­ne wytwa­rza­ją pole, któ­re prze­no­si ener­gię na dno magne­tycz­nych garn­ków i patel­ni. Energia jest roz­pro­wa­dza­na rów­no­mier­nie, potra­wy i pły­ny pod­grze­wa­ją się więc szyb­ko. To spra­wia, że pły­ty induk­cyj­ne nie tra­cą ener­gii i są bar­dziej efek­tyw­ne od kuche­nek gazo­wych i elektrycznych. 

W kuchen­kach elek­trycz­nych prąd pod­grze­wa pal­nik, a ten prze­ka­zu­je cie­pło do garn­ka. Gotując na gazie zuży­je­my wię­cej ener­gii, bo jak poka­za­ło bada­nie, prze­cięt­na kuchen­ka induk­cyj­na przy pod­grze­wa­niu zuży­wa od poło­wy do dwóch trze­cich ener­gii potrzeb­nej do kuchen­ki gazowej. 

Nowoczesne gotowanie

Kuchenki indyk­cyj­ne są bez­piecz­niej­sze, nie ma ryzy­ka popa­rzeń, ani ryzy­ka ulat­nia­ją­cych się nie­bez­piecz­nych gazów. 

Gotowanie na gazie i szko­dli­we emisje

Są pro­ste w obsłu­dze i czyste. 

Dokładniej gotu­ją, a w dodat­ku cie­pło dłu­go utrzy­mu­je się na gru­bym dnie.

Boisz się, że trze­ba kupić nowe garn­ki i patel­nie? Koszt nie jest duży. Niemal wszyst­kie sprze­da­wa­ne patel­nie i garn­ki są już z dnem ferromagnetycznym. 

Te nowo­cze­sne urzą­dze­nia dzia­ła­ją na dotyk, zupeł­nie jak smart­fon. Łatwo się więc przyzwyczaisz. 

Co to za energia? 

Między baj­ki trze­ba wło­żyć uprze­dze­nia, że w miesz­ka­niu potrzeb­ne są trzy fazy, by pod­łą­czyć induk­cję. Niemal wszyst­kie sprze­da­wa­ne pły­ty induk­cyj­ne moż­na pod­łą­czyć i do 230 V (jed­na faza) i do 400 V (trzy fazy). To nie powin­no być wymówką.

Malkontenci zawsze maru­dzą, że pol­ski miks ener­ge­tycz­ny jest opar­ty na węglu, więc gdzie tu eko­lo­gia? Tymczasem udział węgla regu­lar­nie spa­da. Ba, moż­na nawet powie­dzieć, że szyb­ko, choć oczy­wi­ście mogło­by to postę­po­wać znacz­nie szyb­ciej. W ostat­nim roku pol­ski prąd w 69 proc. pocho­dził z węgla, a rok wcze­śniej – w 73 proc. W tym cza­sie udział ener­gii z odna­wial­nych źró­deł wzrósł z 16 proc. do 19 proc. I rośnie nadal. A pra­wie pół milio­na Polaków pro­du­ku­je już swój wła­sny prąd ze słońca. 

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -
A jeszcze lepsze jest to...