- reklama -
Strona głównaTechnologieWiatraki i recykling nie idą...

Wiatraki i recykling nie idą w parze? Sprawdzamy

- reklama -

Pełen recy­kling łopat tur­bin wia­tro­wych to marze­nie bran­ży ener­ge­tycz­nej. Obecne tech­no­lo­gie są ener­go­chłon­ne i nie zapew­nia­ją odpo­wied­nie­go odzy­sku surow­ców, a będzie to sta­no­wi­ło coraz więk­szy pro­blem, bo wia­tra­ki się sta­rze­ją. Duński Vestas ogło­sił zupeł­nie nowy spo­sób na recy­kling łopat wia­tro­wych, co może uwol­nić bran­żę od kło­po­tli­wych odpadów. 

Zdjęcie łopat wia­tro­wych skła­do­wa­nych na polach w ame­ry­kań­skim sta­nie Wyoming obie­gło w ubie­głym roku świat. Nagłówki w mediach mówi­ły jasno: łopa­ty wia­tra­ków nie nada­ją się do recy­klin­gu. Amerykański stan pozwa­la na skła­do­wa­nie takich odpa­dów, bo też jest to naj­tań­szy spo­sób na każ­de śmie­ci. W Unii Europejskiej prze­pi­sy są znacz­nie bar­dziej restryk­cyj­ne i takich zdjęć nie zobaczymy. 

Producenci tur­bin wia­tro­wych od lat sta­ra­ją się zna­leźć spo­sób na zago­spo­da­ro­wa­nie sta­rych łopat wia­tra­ków. Mają z tym pro­blem, ponie­waż przy pro­duk­cji łopat uwzględ­nio­no przede wszyst­kim, by były lek­kie i bar­dzo wytrzy­ma­łe. To drew­no bal­sa sple­cio­ne z włók­nem szkla­nym lub węglo­wym, a całość spa­ja żywi­ca epoksydowa. 

Łopaty wia­tra­ka moż­na mie­lić i spa­lać w wyso­kich tem­pe­ra­tu­rach. Jest to jed­nak dro­gi pro­ces i wyma­ga posia­da­nia skom­pli­ko­wa­nych urzą­dzeń. W dodat­ku nie zapew­nia odzy­sku surowców.

Kluczową cechą mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych jest ich wyjąt­ko­we połą­cze­nie niskiej wagi i wyso­kiej wytrzy­ma­ło­ści. Reguluje to moc­ne połą­cze­nie dwóch róż­nych mate­ria­łów – włók­na i żywi­cy epok­sy­do­wej. Dylemat pole­ga na tym, że ta moc­na więź jest rów­nież cechą utrud­nia­ją­cą recy­kling tych mate­ria­łów dr Simon Frølich, Duński Instytut Technologiczny.

Chemiczny recykling żywicy

Nowa ini­cja­ty­wa Vestas i pro­du­cen­ta żywic epok­sy­do­wych Olin zamie­rza przed­sta­wić kom­plek­so­we roz­wią­za­nie recy­klin­gu łopat. W cią­gu trzech lat ma być goto­we do zasto­so­wa­nia w przemyśle. 

Po pierw­sze, kom­po­zy­ty ter­mo­utwar­dzal­ne są roz­kła­da­ne na włók­no i żywi­cę epok­sy­do­wą. Po dru­gie, dzię­ki nowa­tor­skie­mu cyklo­wi che­micz­ne­mu, żywi­ca epok­sy­do­wa jest dalej roz­bi­ja­na na pod­sta­wo­we skład­ni­ki. Odzyskana żywi­ca będzie mia­ła taką samą jakość jak mate­riał ory­gi­nal­ny, więc będzie moż­na ją ponow­nie wpro­wa­dzić do pro­duk­cji nowych łopat tur­bin. ​​Vestas zapo­wie­dzia­ło pro­duk­cję tur­bin bez­od­pa­do­wych do 2040 r.

Projekt nazy­wa się CETEC. Zaangażowali się w nie­go się duń­ski fun­dusz Innovation Fund Denmark (IFD), Vestas, Olin, Duński Instytut Technologiczny (DTI) oraz Uniwersytet w Aarhus.

W peł­ni opra­co­wa­ne roz­wią­za­nie może mieć rów­nież wpływ na inne bran­że, któ­re w pro­duk­cji wyko­rzy­stu­ją kom­po­zy­ty ter­mo­utwar­dzal­ne, takie jak moto­ry­za­cja i lotnictwo.

Wiatraki się starzeją 

Recykling bran­ża wia­tro­wa trak­tu­je poważ­nie, bo prze­pi­sy unij­ne tego moc­no wyma­ga­ją. Turbiny mają żywot­ność oko­ło 25 lat, po tym cza­sie są roz­bie­ra­ne, a inwe­sto­rzy mogą prze­pro­wa­dzić tak zwa­ny repo­we­ring – czy­li w miej­sce sta­re­go wia­tra­ka posta­wić nowo­cze­śniej­szy. To jed­nak nie­mal budo­wa od podstaw.

Obecnie od 85% do 90% tur­bi­ny wia­tro­wej moż­na pod­dać recy­klin­go­wi – Wind Europe.

Zajmująca się recy­klin­giem meta­li fir­ma Boliden odzy­sku­je 95 proc. mie­dzi z wia­tra­ków na lądzie. VALOMAG prze­pro­wa­dza recy­kling magne­sów trwa­łych. Geocycle obec­ny też w Polsce, zaj­mu­je się recy­klin­giem beto­nu uży­wa­ne­go w wia­tra­kach. Ponadto w pro­duk­cji cemen­tu moż­na wyko­rzy­stać kom­po­zy­ty z łopat wiatraków.

Największa far­ma wia­tro­wa w Polsce

Wiatraki z recyklingu i drewna

W ramach pro­jek­tu Zebra wyko­na­no łopa­ty wia­tra­ków w peł­ni nada­ją­ce się do recy­klin­gu. Wykorzystano w nich żywi­cę ter­mo­pla­stycz­ną, dobrze zna­ną ze swo­ich wła­ści­wo­ści recy­klin­go­wych poprzez depo­li­me­ry­za­cję lub rozpuszczenie.

Szwedzki Modvion budu­je nato­miast drew­nia­ne wie­że wia­tra­ków. Trwają też pra­ce nad nowy­mi tech­no­lo­gia­mi, zapew­nia­ją­cy­mi wydaj­niej­szą pro­duk­cję ener­gii bez nad­mier­ne­go korzy­sta­nia z meta­li ziem rzad­kich. SuperNode sto­su­je mate­ria­ły nad­prze­wo­dzą­ce, a Greenspur pla­nu­je wyko­rzy­stać magne­sy fer­ry­to­we w tur­bi­nach offshore.

Jednak głow­nie wyzwa­nie to recy­kling mate­ria­łów kom­po­zy­to­wych sto­so­wa­nych w łopa­tach tur­bin wiatrowych.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...
A jeszcze lepsze jest to...