- reklama -
Strona głównaEnergiaFotowoltaika w programie Czyste Powietrze...

Fotowoltaika w programie Czyste Powietrze coraz bardziej popularna

Do inwe­sty­cji w domo­wą foto­wol­ta­ikę prze­ko­nu­ją Polaków utrzy­mu­ją­ce się wyso­kie hur­to­we ceny za ener­gię elek­trycz­ną. Do tego dota­cje z pro­gra­mu Czyste Powietrze czy Mój Prąd 4.0 skra­ca­ją okres zwro­tu z inwestycji.

Dofinansowanie fotowoltaiki w programie Czyste Powietrze

Już ponad jed­na trze­cia wnio­sków skła­da­nych w pro­gra­mie Czyste Powietrze doty­czy insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. W maju na 14 tys. zło­żo­nych wnio­sków o dota­cję 35 proc. doty­czy­ło tak­że domo­wej foto­wol­ta­iki. Do woje­wódz­kich fun­du­szy ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej wpły­nę­ło w maju ponad 4,8 tys. takich wniosków.

W pro­gra­mie Czyste Powietrze foto­wol­ta­ika jest wspie­ra­na przy wymia­nie sta­rych pie­ców na nowe ogrze­wa­nie speł­nia­ją­ce stan­dar­dy emi­syj­no­ści, np. kotły na pel­let, kotły gazo­we, pom­py cie­pła. Te ostat­nie urzą­dze­nia biją rekor­dy popu­lar­no­ści. To też jeden z powo­dów, dla któ­re­go wzra­sta licz­ba domo­wych insta­la­cji słonecznych.

Dofinansowanie w Czystym Powietrzu pokry­wa mak­sy­mal­nie poło­wę kosz­tów foto­wol­ta­iki. Można otrzy­mać do 5 tys. zł na insta­la­cję o mocy 2–10 kW. Wnioskodawca musi mieć umo­wę kom­plek­so­wą na dosta­wę i dys­try­bu­cję ener­gii elek­trycz­nej. Warunkiem sko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu jest posia­da­nie docho­dów nie­prze­kra­cza­ją­cych 100 tys. zł rocznie.

Program Mój Prąd 4.0

Znacznie mniej wnio­sków niż w Czystym Powietrzu zło­żo­no w pro­gra­mie Mój Prąd 4.0. W maju było to poni­żej tysią­ca. Z pro­gra­mu Mój Prąd 4.0 moż­na otrzy­mać dofi­nan­so­wa­nie do 50 proc. kosz­tów inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę o mocy 2–10 kW. Poziom dota­cji wyno­si mak­sy­mal­nie 4 tys. zł przy inwe­sty­cji w samą foto­wol­ta­ikę albo 5 tys. zł przy jed­no­cze­snej inwe­sty­cji w maga­zyn ener­gii.

Z dofi­nan­so­wa­nia mogą sko­rzy­stać wyłącz­nie oso­by, któ­re roz­li­cza­ją się w sys­te­mie net-​billingu. Część pro­su­men­tów rezy­gnu­je więc z sys­te­mu opu­stów i prze­cho­dzi na net bil­ling – wyni­ka ze sta­ty­styk Mojego Prądu.

Czytaj tak­że: Co się zmie­nia w roz­li­cze­niu foto­wol­ta­iki od 1 lip­ca 2022 r.

Opłacalność fotowoltaiki w systemie net-billingu

Net bil­ling pole­ga na roz­li­cza­niu ener­gii pro­su­men­ta war­to­ścio­wo, nie ilo­ścio­wo. Nadal moż­na ode­brać wypra­co­wa­ną nad­wyż­kę finan­so­wą za ener­gię i to bez tra­ce­nia na opu­stach. Jeśli na depo­zy­cie pro­su­menc­kim po 12 mie­sią­cach nadal jest nad­wyż­ka, to pro­su­ment może ją wypła­cić, ale wyso­kość nad­pła­ty zwra­ca­nej przez sprze­daw­cę nie może prze­kro­czyć 20 proc. war­to­ści ener­gii elek­trycz­nej w mie­sią­cu kalen­da­rzo­wym, któ­re­go doty­czy zwrot nad­pła­ty. To ozna­cza, że nie opła­ca się już insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej prze­wy­mia­ro­wy­wać. Najwięcej na tego typu inwe­sty­cji mogą zyskać gospo­dar­stwa domo­we, któ­re zmak­sy­ma­li­zu­ją tzw. auto­kon­sump­cję – wska­zu­je w porad­ni­ku “Fotowoltaika w świe­tle nowych korzy­ści” Tauron. 

Okres zwro­tu inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę zale­ży bez­po­śred­nio od wyso­ko­ści nakła­dów finan­so­wych, któ­re ponie­sie­my. A te mogą się zna­czą­co róż­nić – w zależ­no­ści od rodza­ju wybra­nych pane­li, falow­ni­ka czy kosz­tów mon­ta­żu. Duże zna­cze­nie dla obli­cze­nia zwro­tu z inwe­sty­cji ma tak­że spo­sób finan­so­wa­nia, a tak­że dota­cje uzy­ska­ne na inwestycję.

„Fotowoltaika w świe­tle nowych korzyści“

Energia pro­su­men­ta wpro­wa­dza­na do sie­ci, a wiec już po auto­kon­sump­cji, jest roz­li­cza­na według śred­niej ryn­ko­wej ceny mie­sięcz­nej. Cena za lipiec poda­na przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne wyno­si 659,29 zł/​MWh. Jest więc wyż­sza od ceny w obec­nie obo­wią­zu­ją­cych tary­fach, po jakich ener­gia jest sprze­da­wa­na dla gospo­darstw domo­wych. Jak oce­nia fir­ma Vosti, sto­pa zwro­tu inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę jest obec­nie na pozio­mie oko­ło 20 proc. To ozna­cza, że aktu­al­na sto­pa zwro­tu w net-​bilingu jest naj­krót­sza w historii.

- autopromocja -
Podaj dalej
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Szatańskie ceny

Ceny paliw idą...

Master Smart Truck

Master Truck -...
A jeszcze lepsze jest to...