- reklama -
Strona głównaEmisja CO2 na świecieDwutlenek węgla podaruj w prezencie

Dwutlenek węgla podaruj w prezencie

Szwajcarski start-​up ClimeWorks pro­wa­dzi ogrom­ny pro­jekt Orca, któ­re­go celem jest wychwy­ty­wa­nie CO2. Buduje na Islandii potęż­ną maszy­nę, któ­ra bez­po­śred­nio z atmos­fe­ry wychwy­ci dwu­tle­nek węgla, a następ­nie zma­ga­zy­nu­je go pod zie­mią. Właśnie prze­czy­ta­łam ich rekla­mę – wychwy­co­ne CO2 moż­na „poda­ro­wać“ w pre­zen­cie dowol­nej oso­bie w dowol­nym cza­sie. Można kupić abo­na­ment, może to być jed­no­ra­zo­wy pre­zent – wybie­ra się ilość CO2 i sumę do wpła­ty. Można też zre­zy­gno­wać w dowol­nym cza­sie. Projekt wspar­ło ponad 3,5 tys. osób. Warto?

Jak złapać dwutlenek węgla?

Climeworks jest jed­ną z pierw­szych i naj­bar­dziej zna­nych firm, któ­re bez­po­śred­nio wychwy­tu­ją z ota­cza­ją­ce­go nas powie­trza dwu­tle­nek węgla w celu jego prze­cho­wy­wa­nia lub dal­sze­go wyko­rzy­sta­nia. Trzy lata temu start-​up zbu­do­wał w Szwajcarii pierw­szą maszy­nę, teraz ma 16 pro­jek­tów w całej Europie.  Technologia ma być komer­cyj­na, czy­li ma się w jakiś spo­sób opła­cać. Szwajcarzy pra­cu­ją nad tym już od 11 lat, zebra­li spo­ro fun­du­szy. Zdjęcia maszy­ny zapie­ra­ją dech w pier­siach.  Rzeczywiście, ostro wzię­li się do roboty.

Warto mieć na uwa­dze, że ta tech­no­lo­gia, nazwa­na po angiel­sku Direct Air Capture – DAC, sama nie ura­tu­je świa­ta przed zmia­na­mi kli­ma­tycz­ny­mi. Może jed­nak w tym pomóc. Wychwytywanie CO2 to też roz­wią­za­nie sto­so­wa­ne u źró­dła – w kom­plek­sach prze­my­sło­wych jest to Carbon Dioxide Removal (CDR).

Jak złapać CO2?

Technologa Climeworks pole­ga na chwy­ta­niu dwu­tlen­ku węgla na powierzch­ni mate­ria­łu fil­tru­ją­ce­go. Gdy ten mate­riał jest peł­ny, kolek­tor zamy­ka się, a tem­pe­ra­tu­ra rośnie. Wtedy w zamknię­ciu uwal­nia się dwu­tle­nek węgla o wyso­kiej czy­sto­ści i wyso­kim stężeniu.

Inny start-​up Carbon Engineering wyko­rzy­stu­je roz­twór wodo­ro­tlen­ku pota­su do wią­za­nia czą­ste­czek CO2 zasy­sa­nych przez wen­ty­la­to­ry. Są wią­za­ne w tym cie­kłym roz­two­rze jako sól węgla­no­wa. W wyni­ku kolej­nych pro­ce­sów che­micz­nych wytwa­rza się czy­sty dwu­tle­nek węgla w posta­ci gazo­wej. W obu pro­ce­sach powie­trze jest uwal­nia­ne z powro­tem do atmos­fe­ry przy znacz­nie niż­szych – choć zazwy­czaj nie zero­wych – pozio­mach dwu­tlen­ku węgla.

Plusy i minusy pozbywania się CO2

Nowoczesnym tech­no­lo­giom pozby­wa­nia się CO2 z atmos­fe­ry przyj­rza­ła się tak­że Komisja Europejska. W krót­kim porad­ni­ku pod­su­mo­wa­ła plu­sy i minu­sy. Technologie DAC zuży­wa­ją dużo wody a wychwy­ty­wa­nie CO2 pochła­nia spo­ro ener­gii.  Potrzebują więc ener­gii odna­wial­nej albo cie­pła odpa­do­we­go. Koszt też jest nie­ma­ły i wyno­si 80–200 euro za tonę, choć jesz­cze kli­ka lat temu było to znacz­nie wię­cej. No i pozo­sta­je pyta­nie, co robić dalej z tym wychwy­co­nym z atmos­fe­ry dwu­tlen­kiem węgla. Gaz może być mie­sza­ny z wodą i pom­po­wa­ny głę­bo­ko pod zie­mię. Firma Carbfix zatła­cza CO2 do jaskiń, gdzie gaz reagu­je ze ska­łą bazal­to­wą i sam sta­je się kamie­niem w cią­gu kil­ku lat.

Jeśli szyb­ko nie zacznie­my na serio ogra­ni­czać emi­sji gazów cie­plar­nia­nych takie tech­no­lo­gie sta­ną się jed­nak nie­zbęd­ne. Dlatego inwe­sto­rów i entu­zja­stów poszu­ku­ją­cych roz­wią­zań dla kry­zy­su kli­ma­tycz­ne­go nie brakuje.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...

Zima pokazała zęby

Jak zwykle, piękne. Po...

Ceny paliw elektryzują

Ceny paliw elektryzują...
A jeszcze lepsze jest to...