- reklama -
Strona głównaEnergiaW tej branży nie ma...

W tej branży nie ma kryzysu. Zarabiają i zatrudniają

Zmiana pra­cy nigdy nie jest pro­sta, a poszu­ki­wa­nie nowe­go zaję­cia to praw­dzi­wa udrę­ka. Wszyscy, któ­rzy myślą o nowym zaję­ciu powin­ni skie­ro­wać swo­ją uwa­gę na ener­ge­ty­kę sło­necz­ną. Sektor ten roz­wi­ja się jak nigdy przed­tem. A pra­cę znaj­dą nie tyl­ko face­ci od kon­struk­cji, elek­try­ki i inży­nie­ro­wie. Potrzebni są też huma­ni­ści, spe­cja­li­ści od mediów, sprzedawcy. 

Kiedy kry­zys spo­wo­do­wa­ny koro­na­wi­ru­sem dał się we zna­ki nie­mal całej gospo­dar­ce, pro­du­cen­ci i insta­la­to­rzy sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych led­wo go odczu­li. W ich przy­pad­ku nie­pew­ność doty­czy­ła tyl­ko cen pro­duk­tów spro­wa­dza­nych z Chin i tego, czy nie będzie zakłó­ceń w dosta­wach. Panele foto­wol­ta­icz­ne docie­ra­ją spo­koj­nie do Europy, a bran­ża w Polsce zara­bia coraz wię­cej i zatrud­nia nowe osoby.

– Aż mi głu­pio, kie­dy zna­jo­mi narze­ka­ją na brak zle­ceń i klien­tów, a ja w tym cza­sie zara­biam jak nigdy – usły­sza­łam nie­daw­no od oso­by pra­cu­ją­cej u pol­skie­go pro­du­cen­ta sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych. Co cie­ka­we, jest to fir­ma z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści w regio­nie, gdzie bez­ro­bo­cie zawsze było wysokie. 

Zmiana pracy: z telewizji do fotowoltaiki 

Zanim pomy­śli­cie: to nie dla mnie, nie jestem inży­nie­rem, przy­to­czę inny przy­kład. Niedawno ode­bra­łam tele­fon od nowej oso­by odpo­wie­dzial­nej za kon­tak­ty z media­mi w fir­mie Edison Energia, któ­ra moc­no zaist­nia­ła na ryn­ku insta­la­cji sło­necz­nych. Podekscytowanym gło­sem nowy rzecz­nik poin­for­mo­wał mnie, że wcze­śniej pra­co­wał w Discovery TVN. 

– To tak jak ja – wypa­li­łam. A ponie­waż Discovery TVN jest dużym kon­cer­nem, to od razu dopy­ta­łam się: 

– W któ­rym dziale? 

– W TVN Turbo. 

Jak wyja­śnił mój roz­mów­ca, w jego przy­pad­ku zmia­na pra­cy wyni­ka­ła po pro­stu z chę­ci zmia­ny. W TVN Turbo pra­co­wał bar­dzo długo. 

Od produkcji ciasteczek do energii ze słońca 

Szansę na zmia­nę losu widzą też całe przed­się­bior­stwa. Spółka Ciasteczka z Kraków poin­for­mo­wa­ła nie­daw­no o zmia­nie stra­te­gii i prze­ję­ciu udzia­łów w spół­ce Semper Power. Obie fir­my po połą­cze­niu przed­sta­wią nową stra­te­gię doty­czą­cą inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę. Kurs Ciasteczek na gieł­dzie NewConnect wystrze­lił.

Dobrą pas­sę spół­ek foto­wol­ta­icz­nych na gieł­dzie widać gołym okiem. A kto tego nie dostrze­ga, może spraw­dzić w indek­sie opra­co­wa­nym przez Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Czy to ma przyszłość? 

Żywiołowy roz­wój ener­ge­ty­ki sło­necz­nej zosta­nie na pew­no bar­dziej ure­gu­lo­wa­ny. Już teraz poja­wia­ją się gło­sy, że za dużo i za szyb­ko przy­by­wa mikro­in­sta­la­cji na domach indy­wi­du­al­nych. Najpóźniej w stycz­niu skoń­czą się dota­cje z pro­gra­mu Mój Prąd. Teraz moż­na dostać do 5 tys. zł dota­cji na wła­sną insta­la­cję o mocy 2–20 kW. Wszystko odby­wa się on-​line, przy mini­mum for­mal­no­ści.

To nie prze­szko­dzi jed­nak w roz­wo­ju bran­ży, bo już zaczy­na się zło­ty okres budo­wa­nia dużych farm foto­wol­ta­icz­nych. Na pew­no przy­da­dzą się oso­by od pozy­ski­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Potrzebni będą też ser­wi­san­ci coraz to licz­niej­szych insta­la­cji PV. Firmy wyspe­cja­li­zo­wa­ne w foto­wol­ta­ice odkry­wa­ją też nowe sek­to­ry do inwe­sty­cji: pom­py cie­pła, maga­zy­ny ener­gii, elek­tro­mo­bil­ność. Polska dosyć póź­no przy­łą­czy­ła się sło­necz­nej rewo­lu­cji, ale teraz szyb­ko nad­ra­bia stra­co­ny czas.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

AutoEcosystem

Jednymokiem - Ecosystem Drogowy

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...