- reklama -
Strona głównaEnergiaW tej branży nie ma...

W tej branży nie ma kryzysu. Zarabiają i zatrudniają

Zmiana pra­cy nigdy nie jest pro­sta, a poszu­ki­wa­nie nowe­go zaję­cia to praw­dzi­wa udrę­ka. Wszyscy, któ­rzy myślą o nowym zaję­ciu powin­ni skie­ro­wać swo­ją uwa­gę na ener­ge­ty­kę sło­necz­ną. Sektor ten roz­wi­ja się jak nigdy przed­tem. A pra­cę znaj­dą nie tyl­ko face­ci od kon­struk­cji, elek­try­ki i inży­nie­ro­wie. Potrzebni są też huma­ni­ści, spe­cja­li­ści od mediów, sprzedawcy. 

Kiedy kry­zys spo­wo­do­wa­ny koro­na­wi­ru­sem dał się we zna­ki nie­mal całej gospo­dar­ce, pro­du­cen­ci i insta­la­to­rzy sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych led­wo go odczu­li. W ich przy­pad­ku nie­pew­ność doty­czy­ła tyl­ko cen pro­duk­tów spro­wa­dza­nych z Chin i tego, czy nie będzie zakłó­ceń w dosta­wach. Panele foto­wol­ta­icz­ne docie­ra­ją spo­koj­nie do Europy, a bran­ża w Polsce zara­bia coraz wię­cej i zatrud­nia nowe osoby.

– Aż mi głu­pio, kie­dy zna­jo­mi narze­ka­ją na brak zle­ceń i klien­tów, a ja w tym cza­sie zara­biam jak nigdy – usły­sza­łam nie­daw­no od oso­by pra­cu­ją­cej u pol­skie­go pro­du­cen­ta sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych. Co cie­ka­we, jest to fir­ma z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści w regio­nie, gdzie bez­ro­bo­cie zawsze było wysokie. 

Zmiana pracy: z telewizji do fotowoltaiki 

Zanim pomy­śli­cie: to nie dla mnie, nie jestem inży­nie­rem, przy­to­czę inny przy­kład. Niedawno ode­bra­łam tele­fon od nowej oso­by odpo­wie­dzial­nej za kon­tak­ty z media­mi w fir­mie Edison Energia, któ­ra moc­no zaist­nia­ła na ryn­ku insta­la­cji sło­necz­nych. Podekscytowanym gło­sem nowy rzecz­nik poin­for­mo­wał mnie, że wcze­śniej pra­co­wał w Discovery TVN. 

– To tak jak ja – wypa­li­łam. A ponie­waż Discovery TVN jest dużym kon­cer­nem, to od razu dopy­ta­łam się: 

– W któ­rym dziale? 

– W TVN Turbo. 

Jak wyja­śnił mój roz­mów­ca, w jego przy­pad­ku zmia­na pra­cy wyni­ka­ła po pro­stu z chę­ci zmia­ny. W TVN Turbo pra­co­wał bar­dzo długo. 

Od produkcji ciasteczek do energii ze słońca 

Szansę na zmia­nę losu widzą też całe przed­się­bior­stwa. Spółka Ciasteczka z Kraków poin­for­mo­wa­ła nie­daw­no o zmia­nie stra­te­gii i prze­ję­ciu udzia­łów w spół­ce Semper Power. Obie fir­my po połą­cze­niu przed­sta­wią nową stra­te­gię doty­czą­cą inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę. Kurs Ciasteczek na gieł­dzie NewConnect wystrze­lił.

Dobrą pas­sę spół­ek foto­wol­ta­icz­nych na gieł­dzie widać gołym okiem. A kto tego nie dostrze­ga, może spraw­dzić w indek­sie opra­co­wa­nym przez Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Czy to ma przyszłość? 

Żywiołowy roz­wój ener­ge­ty­ki sło­necz­nej zosta­nie na pew­no bar­dziej ure­gu­lo­wa­ny. Już teraz poja­wia­ją się gło­sy, że za dużo i za szyb­ko przy­by­wa mikro­in­sta­la­cji na domach indy­wi­du­al­nych. Najpóźniej w stycz­niu skoń­czą się dota­cje z pro­gra­mu Mój Prąd. Teraz moż­na dostać do 5 tys. zł dota­cji na wła­sną insta­la­cję o mocy 2-​20 kW. Wszystko odby­wa się on-​line, przy mini­mum for­mal­no­ści.

To nie prze­szko­dzi jed­nak w roz­wo­ju bran­ży, bo już zaczy­na się zło­ty okres budo­wa­nia dużych farm foto­wol­ta­icz­nych. Na pew­no przy­da­dzą się oso­by od pozy­ski­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Potrzebni będą też ser­wi­san­ci coraz to licz­niej­szych insta­la­cji PV. Firmy wyspe­cja­li­zo­wa­ne w foto­wol­ta­ice odkry­wa­ją też nowe sek­to­ry do inwe­sty­cji: pom­py cie­pła, maga­zy­ny ener­gii, elek­tro­mo­bil­ność. Polska dosyć póź­no przy­łą­czy­ła się sło­necz­nej rewo­lu­cji, ale teraz szyb­ko nad­ra­bia stra­co­ny czas.

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Right to repair czyli antykonsumpcjonizm

Pogląd, że ciągłe...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł