- reklama -
Strona głównaEnergiaW tej branży nie ma...

W tej branży nie ma kryzysu. Zarabiają i zatrudniają

Zmiana pra­cy nigdy nie jest pro­sta, a poszu­ki­wa­nie nowe­go zaję­cia to praw­dzi­wa udrę­ka. Wszyscy, któ­rzy myślą o nowym zaję­ciu powin­ni skie­ro­wać swo­ją uwa­gę na ener­ge­ty­kę sło­necz­ną. Sektor ten roz­wi­ja się jak nigdy przed­tem. A pra­cę znaj­dą nie tyl­ko face­ci od kon­struk­cji, elek­try­ki i inży­nie­ro­wie. Potrzebni są też huma­ni­ści, spe­cja­li­ści od mediów, sprzedawcy. 

Kiedy kry­zys spo­wo­do­wa­ny koro­na­wi­ru­sem dał się we zna­ki nie­mal całej gospo­dar­ce, pro­du­cen­ci i insta­la­to­rzy sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych led­wo go odczu­li. W ich przy­pad­ku nie­pew­ność doty­czy­ła tyl­ko cen pro­duk­tów spro­wa­dza­nych z Chin i tego, czy nie będzie zakłó­ceń w dosta­wach. Panele foto­wol­ta­icz­ne docie­ra­ją spo­koj­nie do Europy, a bran­ża w Polsce zara­bia coraz wię­cej i zatrud­nia nowe osoby.

– Aż mi głu­pio, kie­dy zna­jo­mi narze­ka­ją na brak zle­ceń i klien­tów, a ja w tym cza­sie zara­biam jak nigdy – usły­sza­łam nie­daw­no od oso­by pra­cu­ją­cej u pol­skie­go pro­du­cen­ta sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych. Co cie­ka­we, jest to fir­ma z nie­wiel­kiej miej­sco­wo­ści w regio­nie, gdzie bez­ro­bo­cie zawsze było wysokie. 

Zmiana pracy: z telewizji do fotowoltaiki 

Zanim pomy­śli­cie: to nie dla mnie, nie jestem inży­nie­rem, przy­to­czę inny przy­kład. Niedawno ode­bra­łam tele­fon od nowej oso­by odpo­wie­dzial­nej za kon­tak­ty z media­mi w fir­mie Edison Energia, któ­ra moc­no zaist­nia­ła na ryn­ku insta­la­cji sło­necz­nych. Podekscytowanym gło­sem nowy rzecz­nik poin­for­mo­wał mnie, że wcze­śniej pra­co­wał w Discovery TVN. 

– To tak jak ja – wypa­li­łam. A ponie­waż Discovery TVN jest dużym kon­cer­nem, to od razu dopy­ta­łam się: 

– W któ­rym dziale? 

– W TVN Turbo. 

Jak wyja­śnił mój roz­mów­ca, w jego przy­pad­ku zmia­na pra­cy wyni­ka­ła po pro­stu z chę­ci zmia­ny. W TVN Turbo pra­co­wał bar­dzo długo. 

Od produkcji ciasteczek do energii ze słońca 

Szansę na zmia­nę losu widzą też całe przed­się­bior­stwa. Spółka Ciasteczka z Kraków poin­for­mo­wa­ła nie­daw­no o zmia­nie stra­te­gii i prze­ję­ciu udzia­łów w spół­ce Semper Power. Obie fir­my po połą­cze­niu przed­sta­wią nową stra­te­gię doty­czą­cą inwe­sty­cji w foto­wol­ta­ikę. Kurs Ciasteczek na gieł­dzie NewConnect wystrze­lił.

Dobrą pas­sę spół­ek foto­wol­ta­icz­nych na gieł­dzie widać gołym okiem. A kto tego nie dostrze­ga, może spraw­dzić w indek­sie opra­co­wa­nym przez Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Czy to ma przyszłość? 

Żywiołowy roz­wój ener­ge­ty­ki sło­necz­nej zosta­nie na pew­no bar­dziej ure­gu­lo­wa­ny. Już teraz poja­wia­ją się gło­sy, że za dużo i za szyb­ko przy­by­wa mikro­in­sta­la­cji na domach indy­wi­du­al­nych. Najpóźniej w stycz­niu skoń­czą się dota­cje z pro­gra­mu Mój Prąd. Teraz moż­na dostać do 5 tys. zł dota­cji na wła­sną insta­la­cję o mocy 2–20 kW. Wszystko odby­wa się on-​line, przy mini­mum for­mal­no­ści.

To nie prze­szko­dzi jed­nak w roz­wo­ju bran­ży, bo już zaczy­na się zło­ty okres budo­wa­nia dużych farm foto­wol­ta­icz­nych. Na pew­no przy­da­dzą się oso­by od pozy­ski­wa­nia nie­ru­cho­mo­ści. Potrzebni będą też ser­wi­san­ci coraz to licz­niej­szych insta­la­cji PV. Firmy wyspe­cja­li­zo­wa­ne w foto­wol­ta­ice odkry­wa­ją też nowe sek­to­ry do inwe­sty­cji: pom­py cie­pła, maga­zy­ny ener­gii, elek­tro­mo­bil­ność. Polska dosyć póź­no przy­łą­czy­ła się sło­necz­nej rewo­lu­cji, ale teraz szyb­ko nad­ra­bia stra­co­ny czas.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...
1 KOMENTARZ

Komantowanie zamknięte

A jeszcze lepsze jest to...