- reklama -

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób naj­uboż­szych, któ­re w dodat­ku sko­rzy­sta­ją z pre­fi­nan­so­wa­nia, czy­li z zalicz­ki na inwe­sty­cje w domu jed­no­ro­dzin­nym. Na czym pole­ga ten program?

Poziom dota­cji do inwe­sty­cji w wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cje nie zmie­nia się. Wszystkie dotych­cza­so­we limi­ty na pom­py cie­pła, kotły gazo­we, kotły na pel­let, foto­wol­ta­ikę czy ter­mo­mo­der­ni­za­cję pozo­sta­ją w mocy. Zmienia się tyl­ko ogól­na kwo­ta, jaką moż­na otrzy­mać i czas, kie­dy jest wypła­ca­ne dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny kop­ciu­cha, foto­wol­ta­iki i termomodernizacji.

Czyste Powietrze: progi dochodowe w 2022 r.

Dofinansowanie w ramach nowe­go nabo­ru wnio­sków pro­gra­mu przy­słu­gu­je tyl­ko oso­bom o niskich docho­dach. Progi docho­do­we Czyste Powietrze Plus nie zmie­ni­ły się i wyno­szą tak jak dotych­czas przy pod­wyż­szo­nym pozio­mie dofi­nan­so­wa­nia (część II i III pro­gra­mu). Co waż­ne, zaświad­cze­nie o docho­dach wyda­je wójt, bur­mistrz lub pre­zy­den­ta mia­sta, czy­li trze­ba takie zaświad­cze­nie posia­dać z urzę­du gminy.

Dofinansowanie do 70 proc. do mak­sy­mal­nie 47 tys. zł przy­słu­gu­je, gdy prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ne­go człon­ka gospo­dar­stwa domo­we­go nie prze­kra­cza kwoty:

  • 1564 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Dodatkowo oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą nie mogą mieć przy­cho­du więk­sze­go nić 30-​krotniość mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za płace.

Natomiast 90 proc. dota­cji i mak­sy­mal­nie 79 tys. zł przy­słu­gu­je, gdy oso­ba ma usta­lo­ne pra­wo do zasił­ku sta­łe­go, zasił­ku okre­so­we­go, zasił­ku rodzin­ne­go lub spe­cjal­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go. Zasiłek musi przy­słu­gi­wać w każ­dym z kolej­nych 6 mie­się­cy poprze­dza­ją­cych mie­siąc zło­że­nia wnio­sku o zaświad­cze­nie oraz co naj­mniej do dnia zło­że­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie. Ten poziom dofi­nan­so­wa­nia dosta­ną też oso­by, któ­rych prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na gło­wę nie przekracza: 

  • 900 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Osoby pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność nie mogą mieć przy­cho­dów wyż­szych niż 20-​krotność mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pracę. 

Nowe warunki: umowa z wykonawcą

Podstawowym warun­kiem, by uzy­skać wyż­sze kwo­ty, jest wybra­nie opcji pre­fi­nan­so­wa­nia. Trzeba przed­sta­wić umo­wę z wyko­naw­cą, na któ­re­go rachu­nek wpły­ną pie­nią­dze z pro­gra­mu Czyste Powietrze Plus. Z wyprze­dze­niem będzie moż­na w ten spo­sób otrzy­mać do 50 proc. prze­wi­dzia­nej kwo­ty dota­cji. Wojewódzki fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW) mają prze­le­wać pie­nią­dze bez­po­śred­nio na rachu­nek wyko­naw­cy robót w ter­mi­nie do 14 dni od daty zawar­cia umo­wy o dofinansowanie.

Wzór umo­wy z wyko­naw­cą naj­le­piej pobrać w WFOŚiGW.

Czytaj tak­że: Pół milio­na od TAURONA na wymia­nę ogrzewania

Jak złożyć wniosek w Czyste Powietrze Plus? 

Wnioski skła­da się jak dotych­czas w regio­nal­nych WFOŚiGW tyl­ko przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

  • w wer­sji elek­tro­nicz­nej, gdy wnio­sko­daw­ca dys­po­nu­je pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym (pod­pis kwa­li­fi­ko­wa­ny lub pro­fil zaufany),
  • w przy­pad­ku bra­ku pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go, koniecz­ne jest wydru­ko­wa­nie wnio­sku i dostar­cze­nie go w wer­sji papierowej 

Wersje papie­ro­we moż­na zanieść oso­bi­ście do WFOŚiGW, wysłać pocz­tą albo zło­żyć w urzę­dzie gmi­ny, jeśli pod­pi­sa­ła ona poro­zu­mie­nie o przy­stą­pie­niu do pro­gra­mu Czyste Powietrze.

Jeżeli ktoś zło­żył wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie przed 15 lip­ca 2022 r., ale nie zawarł umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie, może wyco­fać wnio­sek i zło­żyć go ponow­nie na nowych warunkach.

- autopromocja -
Podziel się
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

Plażarty biegowe

Ach, gdyby tak...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł