- reklama -

Jakie są warunki Czyste Powietrze Plus. Przedstawiamy szczegóły

Od poło­wy lip­ca moż­na dostać na wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cję wyż­sze dota­cje. Czyste Powietrze Plus to pro­gram skie­ro­wa­ny tyl­ko do wybra­nej gru­py osób naj­uboż­szych, któ­re w dodat­ku sko­rzy­sta­ją z pre­fi­nan­so­wa­nia, czy­li z zalicz­ki na inwe­sty­cje w domu jed­no­ro­dzin­nym. Na czym pole­ga ten program?

Poziom dota­cji do inwe­sty­cji w wymia­nę kop­ciu­cha i ter­mo­mo­der­ni­za­cje nie zmie­nia się. Wszystkie dotych­cza­so­we limi­ty na pom­py cie­pła, kotły gazo­we, kotły na pel­let, foto­wol­ta­ikę czy ter­mo­mo­der­ni­za­cję pozo­sta­ją w mocy. Zmienia się tyl­ko ogól­na kwo­ta, jaką moż­na otrzy­mać i czas, kie­dy jest wypła­ca­ne dofi­nan­so­wa­nie do wymia­ny kop­ciu­cha, foto­wol­ta­iki i termomodernizacji.

Czyste Powietrze: progi dochodowe w 2022 r.

Dofinansowanie w ramach nowe­go nabo­ru wnio­sków pro­gra­mu przy­słu­gu­je tyl­ko oso­bom o niskich docho­dach. Progi docho­do­we Czyste Powietrze Plus nie zmie­ni­ły się i wyno­szą tak jak dotych­czas przy pod­wyż­szo­nym pozio­mie dofi­nan­so­wa­nia (część II i III pro­gra­mu). Co waż­ne, zaświad­cze­nie o docho­dach wyda­je wójt, bur­mistrz lub pre­zy­den­ta mia­sta, czy­li trze­ba takie zaświad­cze­nie posia­dać z urzę­du gminy.

Dofinansowanie do 70 proc. do mak­sy­mal­nie 47 tys. zł przy­słu­gu­je, gdy prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na jed­ne­go człon­ka gospo­dar­stwa domo­we­go nie prze­kra­cza kwoty:

  • 1564 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
  • 2189 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Dodatkowo oso­by pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gospo­dar­czą nie mogą mieć przy­cho­du więk­sze­go nić 30-​krotniość mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za płace.

Natomiast 90 proc. dota­cji i mak­sy­mal­nie 79 tys. zł przy­słu­gu­je, gdy oso­ba ma usta­lo­ne pra­wo do zasił­ku sta­łe­go, zasił­ku okre­so­we­go, zasił­ku rodzin­ne­go lub spe­cjal­ne­go zasił­ku opie­kuń­cze­go. Zasiłek musi przy­słu­gi­wać w każ­dym z kolej­nych 6 mie­się­cy poprze­dza­ją­cych mie­siąc zło­że­nia wnio­sku o zaświad­cze­nie oraz co naj­mniej do dnia zło­że­nia wnio­sku o dofi­nan­so­wa­nie. Ten poziom dofi­nan­so­wa­nia dosta­ną też oso­by, któ­rych prze­cięt­ny mie­sięcz­ny dochód na gło­wę nie przekracza: 

  • 900 zł w gospo­dar­stwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospo­dar­stwie jednoosobowym.

Osoby pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność nie mogą mieć przy­cho­dów wyż­szych niż 20-​krotność mini­mal­ne­go wyna­gro­dze­nia za pracę. 

Nowe warunki: umowa z wykonawcą

Podstawowym warun­kiem, by uzy­skać wyż­sze kwo­ty, jest wybra­nie opcji pre­fi­nan­so­wa­nia. Trzeba przed­sta­wić umo­wę z wyko­naw­cą, na któ­re­go rachu­nek wpły­ną pie­nią­dze z pro­gra­mu Czyste Powietrze Plus. Z wyprze­dze­niem będzie moż­na w ten spo­sób otrzy­mać do 50 proc. prze­wi­dzia­nej kwo­ty dota­cji. Wojewódzki fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej (WFOŚiGW) mają prze­le­wać pie­nią­dze bez­po­śred­nio na rachu­nek wyko­naw­cy robót w ter­mi­nie do 14 dni od daty zawar­cia umo­wy o dofinansowanie.

Wzór umo­wy z wyko­naw­cą naj­le­piej pobrać w WFOŚiGW.

Czytaj tak­że: Pół milio­na od TAURONA na wymia­nę ogrzewania

Jak złożyć wniosek w Czyste Powietrze Plus? 

Wnioski skła­da się jak dotych­czas w regio­nal­nych WFOŚiGW tyl­ko przez Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD).

  • w wer­sji elek­tro­nicz­nej, gdy wnio­sko­daw­ca dys­po­nu­je pod­pi­sem elek­tro­nicz­nym (pod­pis kwa­li­fi­ko­wa­ny lub pro­fil zaufany),
  • w przy­pad­ku bra­ku pod­pi­su elek­tro­nicz­ne­go, koniecz­ne jest wydru­ko­wa­nie wnio­sku i dostar­cze­nie go w wer­sji papierowej 

Wersje papie­ro­we moż­na zanieść oso­bi­ście do WFOŚiGW, wysłać pocz­tą albo zło­żyć w urzę­dzie gmi­ny, jeśli pod­pi­sa­ła ona poro­zu­mie­nie o przy­stą­pie­niu do pro­gra­mu Czyste Powietrze.

Jeżeli ktoś zło­żył wnio­sek o dofi­nan­so­wa­nie przed 15 lip­ca 2022 r., ale nie zawarł umo­wy o dofi­nan­so­wa­nie, może wyco­fać wnio­sek i zło­żyć go ponow­nie na nowych warunkach.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cygnus Cygnus

Łabędzie krzykliwe, (Cygnus...

Piękno swoistość przemijanie

Postimpresjoniści starali się...

Krab pod Grunwaldem 2023

Wielki mistrz pruski...
A jeszcze lepsze jest to...