- reklama -

Rusza Mój Prąd 5.0. Dla kogo jest dofinansowanie?

Rusza nowa edy­cja pro­gra­mu Mój Prąd. Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2023 r. będzie przy­słu­gi­wa­ło tyl­ko przy roz­li­cze­niu ener­gii na zasa­dach net-​billingu. Wysokość dota­cji i zasa­dy Mój Prąd 5.0 są podob­ne, jak w poprzed­niej edy­cji tego pro­gra­mu. Doszły też nowe dopła­ty – do kolek­to­rów sło­necz­nych i pomp ciepła. 

Dofinansowanie do foto­wol­ta­iki w 2023 r. obej­mie insta­la­cje o mocy od 2 do 10 kW. Wszystkie wydat­ki zwią­za­ne z jej zaku­pem i mon­ta­żem mikro­in­sta­la­cji PV oraz urzą­dzeń dodat­ko­wych, jak rów­nież przy­łą­cze­nie mikro­in­sta­la­cji PV do sie­ci i uru­cho­mie­nie urzą­dzeń dodat­ko­wych muszą zawie­rać się w okre­sie od 01 lute­go 2020 r. do dnia zło­że­nia wniosku.

Czytaj tak­że: Dofinansowanie do pie­ca gazo­we­go w 2023 roku wzrosło

Wnioski moż­na skła­dać naj­póź­niej do 22 grud­nia 2023 r., o ile budżet pro­gra­mu star­czy do tego cza­su. Prawdopodobieństwo, że wyczer­pie się wcze­śniej, jest spo­re i to mimo zare­zer­wo­wa­nia 955 mln zł. Pieniądze muzą zostać wyda­ne w tym roku, ponie­waż są to fun­du­sze unij­ne jesz­cze ze „sta­rej“ perspektywy.

Mój Prąd 5.0: dla kogo są dotacje

Oprócz osób, któ­re chcą teraz zain­we­sto­wać w foto­wol­ta­ikę, z pro­gra­mu mogą sko­rzy­stać też ci, któ­rzy już foto­wo­ta­ikę mają. Liczy się data tej inwe­sty­cji oraz korzy­sta­nie z sys­te­mu net-​billingu. Kto korzy­sta z syte­mu opu­stów, aby dostać dota­cję, teraz musi przejść na inny sys­tem roz­li­czeń: net bil­ling. Mój Prąd 5.0 nie jest dla osób, któ­re chcą przy sta­rym sys­te­mie roz­li­czeń postać. 

Należy więc roz­wa­żyć, czy rezy­gna­cja z opu­stów jest war­ta dota­cji. W tym przy­pad­ku dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki wyno­si do 6 tys. zł, lub do 7 tys., gdy wybie­ra się dodat­ko­we urzą­dze­nia. Dotacje 

Dodatkowe dofinansowanie do fotowoltaiki w 2023 r.

Także pro­su­men­ci, któ­rzy już wzię­li dota­cje do foto­wol­ta­iki, mogą dostać dodat­ko­we dofi­nan­so­wa­nie w tym roku. Oprócz przej­ścia na net bil­ling, wyko­na­nia inwe­sty­cji po 1 lute­go 2020 r, do dofi­nan­so­wa­nia trze­ba zgło­sić co naj­mniej jed­no dodat­ko­we urzą­dze­nie, na któ­re też przy­słu­gu­je dotacja: 

 • pom­pę ciepła
 • maga­zyn ener­gii elektrycznej
 • maga­zyn ener­gii cieplnej
 • kolek­tor słoneczny
 • sys­tem zarzą­dza­nia energią.

Wówczas dofi­nan­so­wa­nie do foto­wol­ta­iki wyno­si 3 tys. zł.

Maksymalny limit: 58 tys. zł

Dotacja pokry­wa zawsze nie wię­cej niż poło­wę kosz­tów inwe­sty­cji. Maksymalne limi­ty dofi­nan­so­wa­nia wynoszą:

 • maga­zyn cie­pła: 5 tys. zł;
 • maga­zyn ener­gii elek­trycz­nej: 16 tys. zł
 • pom­pa cie­pła powietrze/​woda o pod­wyż­szo­nej kla­sie efek­tyw­no­ści ener­ge­tycz­nej: 19,4 tys. zł;
 • pom­pa cie­pła powietrze/​woda: 12,6 tys. zł;
 • pom­py cie­pła typu powietrze/​powietrze: 4,4 tys. zł
 • grun­to­we pom­py cie­pła – 28,5 tys. zł;
 • sys­tem zarzą­dza­nia ener­gią HEMS/​EMS: 3 tys. zł
 • kolek­to­ry sło­necz­ne do cie­płej wody użyt­ko­wej: 3,5 tys. zł.

Wnioski skła­da się elek­tro­nicz­nie za pośred­nic­twem Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg,...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...