- reklama -
Strona głównaPoradnikDziałkę możesz wydzierżawić pod fotowoltaikę

Działkę możesz wydzierżawić pod fotowoltaikę

Uruchomiona w listo­pa­dzie kam­pa­nia infor­ma­cyj­na PGE Energia Odnawialna któ­rej celem jest dzier­ża­wa tere­nów pod foto­wol­ta­ikę przy­no­si wymier­ne efek­ty. Fotowoltaika przy­cią­gnę­ła ponad 600 wła­ści­cie­li grun­tów, któ­rzy zgło­si­li się przez spe­cjal­ną info­li­nię i zakład­kę na stro­nie inter­ne­to­wej spół­ki. Niektórzy z nich zło­ży­li ofer­ty dzier­ża­wy tere­nów o powierzch­niach prze­kra­cza­ją­cych 100 ha.

Dostajemy ofer­ty z całej Polski. Na razie je wery­fi­ku­je­my, ale już moż­na powie­dzieć, że wie­le z nich ma szan­sę na reali­za­cję. Co waż­ne duża część zgło­szo­nych tere­nów to grun­ty o powierzch­niach pozwa­la­ją­cych na budo­wę insta­la­cji sło­necz­nych o mocach kil­ku­na­stu lub nawet kil­ku­dzie­się­ciu mega­wa­tów, a na tych szcze­gól­nie nam zale­ży – Marcin Karlikowski, pre­zes PGE Energia Odnawialna

Infolinia PGE Energia Odnawialna dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00. Dzwoniąc pod nr tele­fo­nu 22 340 82 01 moż­na uzy­skać infor­ma­cje o Programie PV Grupy PGE, dowie­dzieć się na czym pole­ga dzier­ża­wa oraz zgło­sić chęć udo­stęp­nie­nia posia­da­ne­go grun­tu pod insta­la­cję słoneczną.

Fotowoltaika potrzebuje ziemi

Dodatkowo, każ­da oso­ba może samo­dziel­nie zgło­sić zain­te­re­so­wa­nie współ­pra­cą z PGE przy reali­za­cji pro­jek­tów sło­necz­nych. Wystarczy wypeł­nić for­mu­larz poprzez zakład­kę na stro­nie inter­ne­to­wej www​.pge​eo​.pl.

Z punk­tu widze­nia Grupy naj­ko­rzyst­niej­sze pod wzglę­dem inwe­sty­cyj­nym są nie­za­cie­nio­ne, pła­skie dział­ki o dużych powierzch­niach. Powinny być poło­żo­ne na grun­tach czwar­tej, pią­tej i szó­stej kla­sy. Kolejny waru­nek to dostęp do dro­gi, zlo­ka­li­zo­wa­ne w pobli­żu sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej lub linii elektroenergetycznej.

Dzierżawa 2 tys. ha

Zgodnie z nową stra­te­gią, Grupa PGE osią­gnie neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną do 2050 r. Zostanie to osią­gnię­te poprzez reali­za­cję inwe­sty­cji w nisko i zero­emi­syj­ne źró­dła ener­gii oraz infra­struk­tu­rę sie­cio­wą. Jednym z ele­men­tów pla­nu inwe­sty­cyj­ne­go jest Program PV Grupy PGE. W cią­gu deka­dy PGE zbu­du­je insta­la­cje sło­necz­ne o łącz­nej mocy 3 GW i umoc­ni pozy­cję lide­ra ryn­ku OZE w Polsce. Dotychczas zabez­pie­czo­no na ten cel ponad 2000 ha grun­tów, na któ­rych będzie moż­na zbu­do­wać far­my sło­necz­ne o mocy prze­szło 1250 MW.

Czytaj: W tej bran­ży nie ma kryzysu

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spół­ka PGE Energia Odnawialna, jest obec­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem zie­lo­nej ener­gii Polsce. Posiada 17 farm wia­tro­wych, 29 elek­trow­ni wod­nych, 4 elek­trow­nie szczytowo-​pompowe oraz 5 farm foto­wol­ta­icz­nych. Łączna moc zain­sta­lo­wa­na wszyst­kich obiek­tów wyno­si 2326,25 MW.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

W sierpniu wchodzi zakaz sprzedaży popularnych lamp z rtęcią

Od 25 sierpnia 2023 roku w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz wprowadzania na rynek popularnych podłużnych lamp T5 i T8. Oświetlenie fluorescencyjne zawiera rtęć....

Tauron wspiera dobre nawyki energetyczne

Blisko 1730 kilowatogodzin prądu rocznie zużywają średnio mieszkańcy dużych polskich miast, a ponad 60 procent klientów TAURONA nie przekracza rocznie zużycia 2000 kilowatogodzin prądu -  wynika z danych energetycznego lidera. W...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
209ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....

Pure Polish na bombie

Sezon wyścigów konnych...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
A jeszcze lepsze jest to...