- reklama -
Strona głównaPoradnikDziałkę możesz wydzierżawić pod fotowoltaikę

Działkę możesz wydzierżawić pod fotowoltaikę

Uruchomiona w listo­pa­dzie kam­pa­nia infor­ma­cyj­na PGE Energia Odnawialna któ­rej celem jest dzier­ża­wa tere­nów pod foto­wol­ta­ikę przy­no­si wymier­ne efek­ty. Fotowoltaika przy­cią­gnę­ła ponad 600 wła­ści­cie­li grun­tów, któ­rzy zgło­si­li się przez spe­cjal­ną info­li­nię i zakład­kę na stro­nie inter­ne­to­wej spół­ki. Niektórzy z nich zło­ży­li ofer­ty dzier­ża­wy tere­nów o powierzch­niach prze­kra­cza­ją­cych 100 ha.

Dostajemy ofer­ty z całej Polski. Na razie je wery­fi­ku­je­my, ale już moż­na powie­dzieć, że wie­le z nich ma szan­sę na reali­za­cję. Co waż­ne duża część zgło­szo­nych tere­nów to grun­ty o powierzch­niach pozwa­la­ją­cych na budo­wę insta­la­cji sło­necz­nych o mocach kil­ku­na­stu lub nawet kil­ku­dzie­się­ciu mega­wa­tów, a na tych szcze­gól­nie nam zale­ży – Marcin Karlikowski, pre­zes PGE Energia Odnawialna

Infolinia PGE Energia Odnawialna dzia­ła od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9.00–16.00. Dzwoniąc pod nr tele­fo­nu 22 340 82 01 moż­na uzy­skać infor­ma­cje o Programie PV Grupy PGE, dowie­dzieć się na czym pole­ga dzier­ża­wa oraz zgło­sić chęć udo­stęp­nie­nia posia­da­ne­go grun­tu pod insta­la­cję słoneczną.

Fotowoltaika potrzebuje ziemi

Dodatkowo, każ­da oso­ba może samo­dziel­nie zgło­sić zain­te­re­so­wa­nie współ­pra­cą z PGE przy reali­za­cji pro­jek­tów sło­necz­nych. Wystarczy wypeł­nić for­mu­larz poprzez zakład­kę na stro­nie inter­ne­to­wej www​.pge​eo​.pl.

Z punk­tu widze­nia Grupy naj­ko­rzyst­niej­sze pod wzglę­dem inwe­sty­cyj­nym są nie­za­cie­nio­ne, pła­skie dział­ki o dużych powierzch­niach. Powinny być poło­żo­ne na grun­tach czwar­tej, pią­tej i szó­stej kla­sy. Kolejny waru­nek to dostęp do dro­gi, zlo­ka­li­zo­wa­ne w pobli­żu sta­cji trans­for­ma­to­ro­wej lub linii elektroenergetycznej.

Dzierżawa 2 tys. ha

Zgodnie z nową stra­te­gią, Grupa PGE osią­gnie neu­tral­ność kli­ma­tycz­ną do 2050 r. Zostanie to osią­gnię­te poprzez reali­za­cję inwe­sty­cji w nisko i zero­emi­syj­ne źró­dła ener­gii oraz infra­struk­tu­rę sie­cio­wą. Jednym z ele­men­tów pla­nu inwe­sty­cyj­ne­go jest Program PV Grupy PGE. W cią­gu deka­dy PGE zbu­du­je insta­la­cje sło­necz­ne o łącz­nej mocy 3 GW i umoc­ni pozy­cję lide­ra ryn­ku OZE w Polsce. Dotychczas zabez­pie­czo­no na ten cel ponad 2000 ha grun­tów, na któ­rych będzie moż­na zbu­do­wać far­my sło­necz­ne o mocy prze­szło 1250 MW.

Czytaj: W tej bran­ży nie ma kryzysu

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spół­ka PGE Energia Odnawialna, jest obec­nie naj­więk­szym pro­du­cen­tem zie­lo­nej ener­gii Polsce. Posiada 17 farm wia­tro­wych, 29 elek­trow­ni wod­nych, 4 elek­trow­nie szczytowo-​pompowe oraz 5 farm foto­wol­ta­icz­nych. Łączna moc zain­sta­lo­wa­na wszyst­kich obiek­tów wyno­si 2326,25 MW.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Gęsta atmosfera

Kiedyś za wszelkie...

Lepsze życie cytryn

Cytryny nie pochodzą...
A jeszcze lepsze jest to...