- reklama -
Strona głównaPoradnikWkrótce ruszy spis pieców 2021....

Wkrótce ruszy spis pieców 2021. Kogo obejmie?

W tym roku 1 lip­ca zaczy­na się spis pie­ców. Centralny rejestr pie­ców i kotłów ma pomoc w wal­ce ze smo­giem. To ozna­cza obo­wią­zek zgło­sze­nia, czym ogrze­wa­ny domy, miesz­ka­nia i inne loka­le. Dotyczy to każ­de­go, kto ogrze­wa miesz­ka­nie, domek na dział­ce, warsz­tat, garaż, biu­ro, albo inne budyn­ki nie­miesz­kal­ne. Kto w prak­ty­ce będzie musiał skła­dać dekla­ra­cję i gdzie? Wyjaśniamy.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszy od 1 lip­ca 2021 roku. Wtedy roz­po­czy­na się ewi­den­cja pie­ców, kotłów i wszel­kich innych źró­deł ogrze­wa­nia. Obowiązku skła­da­nia dekla­ra­cji pil­nu­je Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. To na stro­nie tego urzę­du znaj­dzie­my wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce tego, jak ma wyglą­dać reje­stra­cja pie­ca węglo­we­go, gazo­we­go, komin­ka i innych źró­deł ciepła.

Czytaj: Jakie pie­ce trze­ba będzie zarejestrować?

Kogo obejmie rejestr pieców i kotłów?

Deklaracje doty­czą­ce ogrze­wa­nia wypeł­nia wła­ści­ciel budyn­ku. Są dwa for­mu­la­rze – dla budyn­ków miesz­kal­nych i nie­miesz­kal­nych. Jeśli więc jeste­śmy wła­ści­cie­lem domu czy dom­ku let­ni­sko­we­go, to spra­wa jest jasna – wypeł­nia­my for­mu­larz dla budyn­ku mieszkalnego. 

Jeśli mamy miesz­ka­nie w blo­ku, kamie­ni­cy czy innym budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym, to spis pie­ców prze­pro­wa­dzi zarząd­ca. To ozna­cza, że spół­dziel­nia albo wspól­no­ta wypeł­ni dekla­ra­cję w imie­niu wszyst­kich miesz­kań­ców. Tak jest, gdy budy­nek ma jed­no źró­dło ogrze­wa­nia, np. cały blok pod­łą­czo­ny jest do sie­ci cie­płow­ni­czej. Zdarza się jed­nak, że w jed­nym blo­ku nie ma wspól­ne­go ogrze­wa­nia, wte­dy zarząd­ca zbie­ra infor­ma­cje od wszyst­kich i wypeł­nia dekla­ra­cję. W for­mu­la­rzu moż­na zgło­sić wie­le źródeł. 

Może się też zda­rzyć, że mimo wspól­ne­go ogrze­wa­nia dla wszyst­kich miesz­kań­ców blo­ku czy kamie­ni­cy, ktoś na wła­sną rękę zamon­to­wał sobie dodat­ko­we źró­dło, np. komi­nek czy kozę. Wtedy musi to zgło­sić zarząd­cy, któ­ry wypeł­nia dekla­ra­cję do CEEB. Jeśli nato­miast zarząd­ca nic nie wie o dodat­ko­wym źró­dle cie­pła, wła­ści­ciel miesz­ka­nia musi sam to zgło­sić do urzędu. 

Jakie budynki obejmie spis pieców 2021?

Centralny rejestr pie­ców i kotłów doty­czy wszyst­kich budyn­ków, gdzie sto­su­je się ogrze­wa­nie. Liczą się też wszyst­kie źró­dła spa­la­nia paliw do mocy 1 MW (1000 kW). Ewidencja pie­ców obej­mie nastę­pu­ją­ce budyn­ki i lokal­ne niemieszkalne:

 • Biura
 • Muzea i biblioteki
 • Piekarnie, wędzar­nie, budyn­ki i loka­le gastronomiczne
 • Szkoły i insty­tu­cje badawcze
 • Budynki /​ loka­le handlowo-usługowe
 • Szpitale i zakła­dy opie­ki medycznej
 • Dworce i terminale1
 • Budynki /​ loka­le kul­tu­ry fizycznej
 • Garaże
 • Szklarnie, tune­le foliowe 
 • Kotłownie, cie­płow­nie i elektrociepłownie 
 • Gospodarstwa rol­ne
 • Budynki /​ loka­le przemysłowe
 • Kościoły i miej­sca kul­tu religijnego 
 • Zbiorniki, silo­sy i budyn­ki /​ loka­le magazynowe
 • Obiekty budow­la­ne wpi­sa­ne do reje­stru zabyt­ków i obję­te indy­wi­du­al­ną ochro­ną konserwatorską
 • Ogólnodostępne obiek­ty kulturalne
 • Pozostałe budyn­ki /​ loka­le nie­miesz­kal­ne, gdzie indziej nie wymienione

Ile jest czasu na zarejestrowanie pieca, kominka czy kotła?

W przy­pad­ku już ist­nie­ją­cych źró­deł ogrze­wa­nia czas na ich reje­stra­cję wyno­si 12 mie­się­cy. Liczy się to od 1 lip­ca 2021 roku. Natomiast w nowo zbu­do­wa­nych budyn­kach, gdzie po 1 lip­ca uru­cho­mio­no źró­dło cie­pła, czas ten wyno­si tyl­ko 14 dni. 

Jeśli wła­ści­ciel lub zarząd­ca zanie­dba reje­stra­cję pie­ców i ogrze­wa­na, może zapła­cić grzyw­nę do 5 tys. zł. 

Po co jest tworzona ewidencja pieców?

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków wpro­wa­dzi­ła zmia­na usta­wy o wspie­ra­niu ter­mo­mo­der­ni­za­cji i remon­tów. Spis pie­ców jest pierw­szym kro­kiem do stwo­rze­nia więk­szej bazy.

Celem zbie­ra­nia infor­ma­cji o budyn­kach jest stwo­rze­nie kom­plet­nej bazy danych, na pod­sta­wie któ­rej gmi­na będzie mogła reali­zo­wać poli­ty­ki mają­ce na celu popra­wę jako­ści powietrza.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Centralny rejestr pie­ców i kotłów będą two­rzy­li urzęd­ni­cy gmin i miast. Można więc wypeł­nić dekla­ra­cję papie­ro­wą i wysłać ją albo zanieść do gmi­ny. Można też będzie zło­żyć dekla­ra­cję przez inter­net, na stro­nie GUNB. Rejestr pie­ców ma ruszyć 1 lipca. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Rybnik, węgiel, smog

W Rybniku smog....

Jesienne róże

(...) A staruszka...
A jeszcze lepsze jest to...