- reklama -
Strona głównaPoradnikWkrótce ruszy spis pieców 2021....

Wkrótce ruszy spis pieców 2021. Kogo obejmie?

W tym roku 1 lip­ca zaczy­na się spis pie­ców. Centralny rejestr pie­ców i kotłów ma pomoc w wal­ce ze smo­giem. To ozna­cza obo­wią­zek zgło­sze­nia, czym ogrze­wa­ny domy, miesz­ka­nia i inne loka­le. Dotyczy to każ­de­go, kto ogrze­wa miesz­ka­nie, domek na dział­ce, warsz­tat, garaż, biu­ro, albo inne budyn­ki nie­miesz­kal­ne. Kto w prak­ty­ce będzie musiał skła­dać dekla­ra­cję i gdzie? Wyjaśniamy.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ruszy od 1 lip­ca 2021 roku. Wtedy roz­po­czy­na się ewi­den­cja pie­ców, kotłów i wszel­kich innych źró­deł ogrze­wa­nia. Obowiązku skła­da­nia dekla­ra­cji pil­nu­je Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. To na stro­nie tego urzę­du znaj­dzie­my wszyst­kie infor­ma­cje doty­czą­ce tego, jak ma wyglą­dać reje­stra­cja pie­ca węglo­we­go, gazo­we­go, komin­ka i innych źró­deł ciepła.

Czytaj: Jakie pie­ce trze­ba będzie zarejestrować?

Kogo obejmie rejestr pieców i kotłów?

Deklaracje doty­czą­ce ogrze­wa­nia wypeł­nia wła­ści­ciel budyn­ku. Są dwa for­mu­la­rze – dla budyn­ków miesz­kal­nych i nie­miesz­kal­nych. Jeśli więc jeste­śmy wła­ści­cie­lem domu czy dom­ku let­ni­sko­we­go, to spra­wa jest jasna – wypeł­nia­my for­mu­larz dla budyn­ku mieszkalnego. 

Jeśli mamy miesz­ka­nie w blo­ku, kamie­ni­cy czy innym budyn­ku wie­lo­ro­dzin­nym, to spis pie­ców prze­pro­wa­dzi zarząd­ca. To ozna­cza, że spół­dziel­nia albo wspól­no­ta wypeł­ni dekla­ra­cję w imie­niu wszyst­kich miesz­kań­ców. Tak jest, gdy budy­nek ma jed­no źró­dło ogrze­wa­nia, np. cały blok pod­łą­czo­ny jest do sie­ci cie­płow­ni­czej. Zdarza się jed­nak, że w jed­nym blo­ku nie ma wspól­ne­go ogrze­wa­nia, wte­dy zarząd­ca zbie­ra infor­ma­cje od wszyst­kich i wypeł­nia dekla­ra­cję. W for­mu­la­rzu moż­na zgło­sić wie­le źródeł. 

Może się też zda­rzyć, że mimo wspól­ne­go ogrze­wa­nia dla wszyst­kich miesz­kań­ców blo­ku czy kamie­ni­cy, ktoś na wła­sną rękę zamon­to­wał sobie dodat­ko­we źró­dło, np. komi­nek czy kozę. Wtedy musi to zgło­sić zarząd­cy, któ­ry wypeł­nia dekla­ra­cję do CEEB. Jeśli nato­miast zarząd­ca nic nie wie o dodat­ko­wym źró­dle cie­pła, wła­ści­ciel miesz­ka­nia musi sam to zgło­sić do urzędu. 

Jakie budynki obejmie spis pieców 2021?

Centralny rejestr pie­ców i kotłów doty­czy wszyst­kich budyn­ków, gdzie sto­su­je się ogrze­wa­nie. Liczą się też wszyst­kie źró­dła spa­la­nia paliw do mocy 1 MW (1000 kW). Ewidencja pie­ców obej­mie nastę­pu­ją­ce budyn­ki i lokal­ne niemieszkalne:

 • Biura
 • Muzea i biblioteki
 • Piekarnie, wędzar­nie, budyn­ki i loka­le gastronomiczne
 • Szkoły i insty­tu­cje badawcze
 • Budynki /​ loka­le handlowo-usługowe
 • Szpitale i zakła­dy opie­ki medycznej
 • Dworce i terminale1
 • Budynki /​ loka­le kul­tu­ry fizycznej
 • Garaże
 • Szklarnie, tune­le foliowe 
 • Kotłownie, cie­płow­nie i elektrociepłownie 
 • Gospodarstwa rol­ne
 • Budynki /​ loka­le przemysłowe
 • Kościoły i miej­sca kul­tu religijnego 
 • Zbiorniki, silo­sy i budyn­ki /​ loka­le magazynowe
 • Obiekty budow­la­ne wpi­sa­ne do reje­stru zabyt­ków i obję­te indy­wi­du­al­ną ochro­ną konserwatorską
 • Ogólnodostępne obiek­ty kulturalne
 • Pozostałe budyn­ki /​ loka­le nie­miesz­kal­ne, gdzie indziej nie wymienione

Ile jest czasu na zarejestrowanie pieca, kominka czy kotła?

W przy­pad­ku już ist­nie­ją­cych źró­deł ogrze­wa­nia czas na ich reje­stra­cję wyno­si 12 mie­się­cy. Liczy się to od 1 lip­ca 2021 roku. Natomiast w nowo zbu­do­wa­nych budyn­kach, gdzie po 1 lip­ca uru­cho­mio­no źró­dło cie­pła, czas ten wyno­si tyl­ko 14 dni. 

Jeśli wła­ści­ciel lub zarząd­ca zanie­dba reje­stra­cję pie­ców i ogrze­wa­na, może zapła­cić grzyw­nę do 5 tys. zł. 

Po co jest tworzona ewidencja pieców?

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków wpro­wa­dzi­ła zmia­na usta­wy o wspie­ra­niu ter­mo­mo­der­ni­za­cji i remon­tów. Spis pie­ców jest pierw­szym kro­kiem do stwo­rze­nia więk­szej bazy.

Celem zbie­ra­nia infor­ma­cji o budyn­kach jest stwo­rze­nie kom­plet­nej bazy danych, na pod­sta­wie któ­rej gmi­na będzie mogła reali­zo­wać poli­ty­ki mają­ce na celu popra­wę jako­ści powietrza.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Centralny rejestr pie­ców i kotłów będą two­rzy­li urzęd­ni­cy gmin i miast. Można więc wypeł­nić dekla­ra­cję papie­ro­wą i wysłać ją albo zanieść do gmi­ny. Można też będzie zło­żyć dekla­ra­cję przez inter­net, na stro­nie GUNB. Rejestr pie­ców ma ruszyć 1 lipca. 

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dla kogo jest dodatek do gazu? Wyjaśniamy

Ośrodki pomocy społecznej są oblegane przez osoby, które zgłaszają się po dofinansowanie do ogrzewania. Nie wszystkim przysługują takie dopłaty. Tak jest w przypadku ogrzewania...

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Kto pyta?

Ludzie, na całym...

Aparat nie robi zdjęć

Znacie to powiedzenie?...

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...
A jeszcze lepsze jest to...