- reklama -
Strona głównaTechnologiePremiera iPhone 15 to wstęp...

Premiera iPhone 15 to wstęp do ekotelefonu

Bez tele­fo­nu nie­wie­le już zro­bi­my. Pomaga nam już dosłow­nie w każ­dej dzie­dzi­nie życia – od pra­cy po odpo­czy­nek, od nauki po rozrywkę.

Pierwsze iPhony były w zasa­dzie jed­no­ra­zo­wy­mi urzą­dze­nia­mi. Smartfony mia­ły przy­lu­to­wa­ną na sta­łe bate­rię, kosz­tow­ne wymia­ny czę­ści (tyl­ko w ser­wi­sie) nie­jed­no­krot­nie pod­wa­ża­ły eko­no­micz­ny sens napra­wy, ponie­waż taniej moż­na było kupić nowy apa­rat. To spo­wo­do­wa­ło, że każ­de­go roku oko­ło 150 milio­nów smart­fo­nów jest … wyrzucanych. 

Problem dostrze­gli unij­ni urzęd­ni­cy, któ­rzy pro­wa­dzi­li wymo­gi doty­czą­ce pra­wa do napra­wy oraz nowe wymo­gi doty­czą­ce ładowarek.

Wspólna ładowarka w krajach UE

Do koń­ca 2024 r. wszyst­kie tele­fo­ny komór­ko­we, table­ty i apa­ra­ty sprze­da­wa­ne w UE będą musia­ły być wypo­sa­żo­ne w port łado­wa­nia USB typu C. Od wio­sny 2026 roku obo­wią­zek obej­mie laptopy. 

Apple przy­śpie­szy­ło pra­ce nad zamia­ną por­tu łado­wa­nia z Lightning na USB‑C i nowy model Iphone będzie miał już zmie­nio­ne złą­cze. To, oprócz nowe­go sys­te­mu iOS 17, naj­więk­sza widocz­na zmia­na. Posiadacze smart­fo­nów fir­my Samsung będą mogli łado­wać tele­fo­ny fir­my Apple i na odwrót. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści wszyst­kie urzą­dze­nia zasi­la­ne prą­dem będą wypo­sa­żo­ne w złą­cze USB‑C.

Premiera iPhone 15 będzie 12 wrze­śnia. Od tej daty Apple koń­czy sprze­daż skó­rza­nych pokrow­ców na iPhony. 

Right to repair czyli prawo do naprawy 

W przy­szło­ści posia­da­cze smar­fo­nów łatwo wymie­nią w nich bate­rie. Najpóźniej w 2027 r. użyt­kow­ni­cy koń­co­wi mają mieć moż­li­wość wymia­ny wszyst­kich bate­rii prze­no­śnych wmon­to­wa­nych do urzą­dzeń. Wymiana bate­rii ma być moż­li­wa bez koniecz­no­ści sto­so­wa­nia spe­cja­li­stycz­nych narzę­dzi i bez uży­cia cie­pła lub roz­pusz­czal­ni­ków, wyma­ga­nych obec­nie do odkle­ja­nia od sie­bie elementów. 

Wprowadzono też wymóg wymia­ny ogniw w smart­fo­nach przez pięć lat po wyco­fa­niu ich z rynku. 

Czytaj dalej: Jak same­mu napra­wić Iphone’a? Apple Right to Repair

Producenci nie będą mogli tak­że uży­wać opro­gra­mo­wa­nia blo­ku­ją­ce­go dzia­ła­nie bate­rii zain­sta­lo­wa­nych przez oso­by trze­cie. Ten obo­wią­zek ma wejść w życie dopie­ro za czte­ry lata, ale ruch Right to repa­ir już teraz mówi o wiel­kim kro­ku w stro­nę konsumenta.

Ładowanie czystą energią

Od 2017 roku, czy­li od pre­mie­ry mode­lu Iphone X, Apple roz­po­czął wyścig, któ­ry ma zapro­wa­dzić fir­mę do peł­nej nie­za­leż­no­ści ener­ge­tycz­nej i mate­ria­ło­wej w 2030 r. 

W obec­nej wer­sji 16 i przy­szłej 17 sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go iOS znaj­dzie­my cie­ka­wą funk­cję: „Clean Energy Charging“. To opcja łado­wa­nia tele­fo­nu czy­stą ener­gią, któ­ra poma­ga zmniej­szyć ślad węglo­wy. Oprogramowanie wybie­ra czas, gdy w sie­ci dostęp­na jest odna­wial­na ener­gia elek­trycz­na. Apple otrzy­mu­je pro­gno­zę emi­syj­no­ści mik­su ener­ge­tycz­ne­go w lokal­nej sie­ci ener­ge­tycz­nej i wybie­ra czas łado­wa­nia, gdy jest wystar­cza­ją­co dużo ener­gii sło­necz­nej, wia­tro­wej i z elek­trow­ni wodnych.

Czytaj dalej: Najnowszy iPhone. Ekologiczna rewo­lu­cja

Jeśli ener­gia z OZE nie jest dostęp­na, wów­czas łado­wa­nie zosta­nie zatrzy­ma­ne. Ponowne wzno­wie­nie łado­wa­nia nastę­pu­je, gdy źró­dła OZE dostar­cza­ją do sie­ci czy­stą ener­gię elek­trycz­nej. Niestety ta funk­cja dostep­na jest tyl­ko na tery­to­rium Ameryki Północnej.

Telefon gra fair czyli Fairphone

Na ryn­ku ist­nie­je już smart­fon, w któ­rym może­my wymie­nić dosłow­nie każ­dy ele­ment, samo­dziel­nie i z pomo­cą jedy­nie śru­bo­krę­ta – Fairphone. Wykonano go z mate­ria­łów pocho­dzą­cych z recy­klin­gu i pocho­dzą­cych ze spra­wie­dli­we­go han­dlu. Propaguje uczci­wą pła­cę w łań­cu­chu dostaw i wyko­rzy­stu­je opro­gra­mo­wa­nie Android 13, 14 i 15. I jest tań­szy niż naj­now­szy iPhone.

- autopromocja -
Krzysztof Skłodowski
Krzysztof Skłodowskihttps://sklodowski.pl
Jestem fotografem, fotoreporterem. Zapraszam: sklodowski.pl
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Sosna na Sokolicy

Podobno ma 500...

Teza Antyteza Rower

Rowerowa "Warszawska Masa...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...