- reklama -
Strona głównaEcoLifeSłoneczny pociąg z Warszawy do...

Słoneczny pociąg z Warszawy do Ustki powraca w wakacje 2023 r.

To kul­to­wy pociąg, któ­rym moż­na się dostać w wakacje z Mazowsza bez­po­śred­nio nad Bałtyk i za nie­wiel­ką cenę. Stanowi więc wygod­ną alter­na­ty­wę dla jaz­dy samo­cho­dem, zwłasz­cza teraz – gdy z popu­lar­na „sió­dem­ka“ jest czę­ścio­wo roz­ko­pa­na. Bilety na pociąg Słoneczny w 2023 r. kosz­tu­ją mak­sy­mal­nie 75 zł. W podróż nad morze moż­na wybrać się tym pocią­giem już od pierw­sze­go dnia wakacji.

Koleje Mazowieckie poin­for­mo­wa­ły, że w okre­sie 24 czerw­ca – 3 wrze­śnia 2023 r. kur­so­wać będą spe­cjal­ne pociągi:

  • Słoneczny w rela­cji Warszawa – Ustka – Warszawa (codzien­nie);
  • Słoneczny Bis w rela­cji Warszawa – Gdynia Główna – Warszawa (w week­en­dy i święta).

Pociąg Słoneczny prze­wo­zi tury­stów ze sto­li­cy do nad­mor­skich miej­sco­wo­ści od 2005 roku. Sezonowo korzy­sta z nie­go nawet 100 tys. pasa­że­rów. Koleje Mazowieckie nie uru­cho­mi­ły tej tra­sy tyl­ko w 2020 i 2021 roku, pod­czas pan­de­mii. Na to połą­cze­nie cze­ka wie­lu turystów.

Bilety na pociąg Słoneczny w 2023 r. z tygodniowym wyprzedzeniem

Za bilet nor­mal­ny w pocią­gu Słoneczny z Warszawy do Ustki zapła­ci­my 75 zł, bilet w pocią­gu Słoneczny Bis z Warszawy do Gdyni kosz­tu­je 60 zł. Za bilet nor­mal­ny z Gdyni do Ustki cena wyno­si 27 zł. 

Oczywiście przy­słu­gu­ją też kole­jar­skie zniż­ki. Poniżej przed­sta­wia­my ceny bile­tów na wakacje 2023 r. w tabeli: 

Sprzedaż roz­po­czy­na się na 7 dni przed datą podró­ży. To ozna­cza, że sprze­daż pierw­szych bile­tów na sobo­tę 24 czerw­ca roz­pocz­nie się 18 czerw­ca. Koleje Mazowieckie infor­mu­ją, że Wspólny Bilet nie upraw­nia do prze­jaz­du pocią­giem Słoneczny i Słoneczny Bis.

Czytaj tak­że: Białe pla­że nad Bałtykiem znikają

Poranny rozkład jazdy pociągu Słoneczny

Przez dwa pierw­sze dni pociąg Słoneczny star­tu­je z Warszawy Centralnej, a potem już z Zachodniej. Po dro­dze zatrzy­mu­je się na Mazowszu w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, Ciechanowie i Mławie. Pociąg ma dwa przy­stan­ki na Warmii i Mazurach – w Działdowie i Iławie. Na Pomorzu sta­je w Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym, Gdańsku Wrzeszczu, Sopocie, Gdyni Głównej. Z Trójmiasta jedzie do Wejherowa, Lęborka, Słupska i w Ustce jest według roz­kła­du ok. 11.38.

Słoneczny w dro­gę powrot­ną z Ustki do Warszawy wyru­sza o 12.50. W Warszawie Zachodniej jest ok. 19.13. – poda­je roz­kład jaz­dy.

W week­en­dy Słoneczny Bis wyru­sza z Warszawy Zachodniej o 9.52 i w Gdyni Głównej koń­czy kurs czte­ry godzi­ny póź­niej. W pierw­szy week­end waka­cji wyru­szy o 10.18 z Warszawy Centralnej. 

Ale war­to pamię­tać, że bile­ty na pociąg Słoneczny i Słoneczny Bis moż­na kupić wyłącz­nie w jed­ną stro­nę. Koleje Mazowieckie zazna­cza­ją na bile­cie odpo­wied­nio: Oferta spe­cjal­na Słoneczny, Oferta spe­cjal­na Słoneczny Bis.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...

Extinction Rebellion przepytało Rafała Trzaskowskiego

Przedstawicielki ruchu Exinction Rebellion (XR) spotkały się w poniedziałek 18 września z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Do spotkania w Ratuszu Miasta nie doszłoby, gdyby...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Jakim ludziom?

jakim ludziom przeszkadzają drzewa?

Srebrna Góra jest zielona

Największa winnica w...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...