- reklama -
Strona głównaEnergiaPowstaje największa farma wiatrowa w...

Powstaje największa farma wiatrowa w Polsce

Wokół gmi­ny Banie na Pomorzu Zachodnim powsta­je ogrom­ny kom­pleks wia­tra­ków. Część już pra­cu­je, a kolej­ne tur­bi­ny wia­tro­we suk­ce­syw­nie sta­wia izra­el­ski inwe­stor. Po ich odda­niu może oka­zać się, że będzie to naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce. 

Farma budowana etapami

W Baniach i sąsied­nich gmi­nach od daw­na pla­no­wa­no ogrom­ną far­mę wia­tro­wą. Inwestycja powsta­je eta­pa­mi. Najpierw zbu­do­wa­no 53 wia­tra­ki o o mocy 106 MW, a teraz powsta­je część trze­cia. Farma Banie III liczy 37 tur­bin wia­tro­wych o łącz­nej mocy 81,4 MW. To nie wszyst­ko, bo jest też czwar­ta część inwe­sty­cji – far­ma Banie IV, na któ­rą skła­da się 16 tur­bin o mocy 56 MW. Gdy to zsu­mu­je­my, to mamy łącz­nie 106 tur­bin wia­tro­wych i ponad 243 MW mocy. Wszystkie nale­żą do izra­el­skiej Grupy Energix. 

O far­mach Banie poin­for­mo­wa­ła fir­ma Axpo Polska, któ­ra han­dlu­je ener­gią. Współpracuje z gru­pą Energix od cza­su jej wej­ścia na pol­ski rynek, ponad sześć lat temu. Obie fir­my pod­pi­sa­ły dłu­go­ter­mi­no­we umo­wy zaku­pu ener­gii z farm wia­tro­wych (PPA).

Gdzie jest największa farma wiatrowa?

Jako naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce zapo­wia­da­ła się elek­trow­nia Potęgowo na Pomorzu w oko­li­cach Słupska. Składać się będzie na nią 81 tur­bin o łącz­nej mocy oko­ło 220 MW. To zna­czy, że od Bani jest mniejsza. 

Natomiast pod wzglę­dem licz­by wia­tra­ków w jed­nej gmi­nie praw­do­po­dob­nie wygry­wa Darłowo, gdzie na róż­ne far­my skła­da się w sumie 114 wia­tro­wych turbin. 

Wiatraków budu­je się coraz wię­cej, więc być może wkrót­ce usły­szy­my o kolej­nej, naj­więk­szej inwe­sty­cji. Jest to tym bar­dziej praw­do­po­dob­ne, że rząd zamie­rza zli­be­ra­li­zo­wać obec­ne dra­koń­skie prze­pi­sy, zabra­nia­ją­ce budo­wy wia­tra­ków w odle­gło­ści od budyn­ków mniej­szej niż 10-​krotność turbiny.

Kupują zieloną energię

Transakcja umac­nia Axpo w roli jed­ne­go z czo­ło­wych odbior­ców ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w Polsce. Firma poda­je, że jej aktu­al­ny port­fel obej­mu­je ponad 1 GW zain­sta­lo­wa­nej mocy.

Energix może aktyw­nie decy­do­wać, czy ener­gia gene­ro­wa­na przez far­my wia­tro­we będzie roz­li­cza­na w opar­ciu o rynek spot, czy też jej cena będzie zabez­pie­cza­na pro­duk­ta­mi ter­mi­no­wy­mi. Taka struk­tu­ra jest odpo­wied­nia zarów­no dla farm wia­tro­wych dzia­ła­ją­cych w ramach poprzed­nie­go sys­te­mu wspar­cia (zie­lo­ne cer­ty­fi­ka­ty), jak i dla pro­jek­tów aukcyjnych.

Umowy PPA są coraz popu­lar­niej­sze. Dotychczas takich poro­zu­mień ogło­szo­no 11, w tym 6 dla farm wia­tro­wych i pięć dla insta­la­cji sło­necz­nych – poda­je resort roz­wo­ju. Istnieje wie­le warian­tów takich umów, przy czym głów­ny podział jest na kon­trak­ty z fizycz­ną dosta­wą ener­gii i tzw. wir­tu­al­ne, gdzie poro­zu­mie­nie ma cha­rak­ter czy­sto finan­so­wy. Obydwie te for­mu­ły pozwa­la­ją na roz­wój nowych mocy wytwórczych.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Przyczyny globalnego ocieplenia

Na jednym zdjęciu. Największy...
A jeszcze lepsze jest to...