- reklama -
Strona głównaEnergiaPowstaje największa farma wiatrowa w...

Powstaje największa farma wiatrowa w Polsce

- reklama -

Wokół gmi­ny Banie na Pomorzu Zachodnim powsta­je ogrom­ny kom­pleks wia­tra­ków. Część już pra­cu­je, a kolej­ne tur­bi­ny wia­tro­we suk­ce­syw­nie sta­wia izra­el­ski inwe­stor. Po ich odda­niu może oka­zać się, że będzie to naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce. 

Farma budowana etapami

W Baniach i sąsied­nich gmi­nach od daw­na pla­no­wa­no ogrom­ną far­mę wia­tro­wą. Inwestycja powsta­je eta­pa­mi. Najpierw zbu­do­wa­no 53 wia­tra­ki o o mocy 106 MW, a teraz powsta­je część trze­cia. Farma Banie III liczy 37 tur­bin wia­tro­wych o łącz­nej mocy 81,4 MW. To nie wszyst­ko, bo jest też czwar­ta część inwe­sty­cji – far­ma Banie IV, na któ­rą skła­da się 16 tur­bin o mocy 56 MW. Gdy to zsu­mu­je­my, to mamy łącz­nie 106 tur­bin wia­tro­wych i ponad 243 MW mocy. Wszystkie nale­żą do izra­el­skiej Grupy Energix. 

O far­mach Banie poin­for­mo­wa­ła fir­ma Axpo Polska, któ­ra han­dlu­je ener­gią. Współpracuje z gru­pą Energix od cza­su jej wej­ścia na pol­ski rynek, ponad sześć lat temu. Obie fir­my pod­pi­sa­ły dłu­go­ter­mi­no­we umo­wy zaku­pu ener­gii z farm wia­tro­wych (PPA).

Gdzie jest największa farma wiatrowa?

Jako naj­więk­sza far­ma wia­tro­wa w Polsce zapo­wia­da­ła się elek­trow­nia Potęgowo na Pomorzu w oko­li­cach Słupska. Składać się będzie na nią 81 tur­bin o łącz­nej mocy oko­ło 220 MW. To zna­czy, że od Bani jest mniejsza. 

Natomiast pod wzglę­dem licz­by wia­tra­ków w jed­nej gmi­nie praw­do­po­dob­nie wygry­wa Darłowo, gdzie na róż­ne far­my skła­da się w sumie 114 wia­tro­wych turbin. 

Wiatraków budu­je się coraz wię­cej, więc być może wkrót­ce usły­szy­my o kolej­nej, naj­więk­szej inwe­sty­cji. Jest to tym bar­dziej praw­do­po­dob­ne, że rząd zamie­rza zli­be­ra­li­zo­wać obec­ne dra­koń­skie prze­pi­sy, zabra­nia­ją­ce budo­wy wia­tra­ków w odle­gło­ści od budyn­ków mniej­szej niż 10-​krotność turbiny.

Kupują zieloną energię

Transakcja umac­nia Axpo w roli jed­ne­go z czo­ło­wych odbior­ców ener­gii ze źró­deł odna­wial­nych w Polsce. Firma poda­je, że jej aktu­al­ny port­fel obej­mu­je ponad 1 GW zain­sta­lo­wa­nej mocy.

Energix może aktyw­nie decy­do­wać, czy ener­gia gene­ro­wa­na przez far­my wia­tro­we będzie roz­li­cza­na w opar­ciu o rynek spot, czy też jej cena będzie zabez­pie­cza­na pro­duk­ta­mi ter­mi­no­wy­mi. Taka struk­tu­ra jest odpo­wied­nia zarów­no dla farm wia­tro­wych dzia­ła­ją­cych w ramach poprzed­nie­go sys­te­mu wspar­cia (zie­lo­ne cer­ty­fi­ka­ty), jak i dla pro­jek­tów aukcyjnych.

Umowy PPA są coraz popu­lar­niej­sze. Dotychczas takich poro­zu­mień ogło­szo­no 11, w tym 6 dla farm wia­tro­wych i pięć dla insta­la­cji sło­necz­nych – poda­je resort roz­wo­ju. Istnieje wie­le warian­tów takich umów, przy czym głów­ny podział jest na kon­trak­ty z fizycz­ną dosta­wą ener­gii i tzw. wir­tu­al­ne, gdzie poro­zu­mie­nie ma cha­rak­ter czy­sto finan­so­wy. Obydwie te for­mu­ły pozwa­la­ją na roz­wój nowych mocy wytwórczych.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Drugie życie łopat wiatraków w Polsce

Nie tylko recykling łopat wiatraków, ale też upcykling czyli ponowne ich wykorzystanie w przestrzeni miejskiej zyskuje na popularności. Z łopat wiatraków można zrobić meble...

Zmierz Pan gaz!

Jak zmierzyć coś, czego nie widać? Polecamy wizytę w Muzeum Gazowni Warszawskiej, które doskonale prezentuje, czym jeszcze do niedawna był gaz w polskich domach...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Chmury nad miastem

Być może kiedyś...

Ceny paliw w polu

Dokładnie rok temu,...

Widok z okna

Kupujemy domy z...
A jeszcze lepsze jest to...