- reklama -
Strona głównaEnergiaGdzie po dotacje na własną...

Gdzie po dotacje na własną energię?

Dotacje do OZE, czy­li odna­wial­nych źró­deł ener­gii, są jesz­cze do wzię­cia. Systemy foto­wol­ta­icz­ne, kolek­to­ry sło­necz­ne, pom­py cie­pła moż­na zain­sta­lo­wać we wła­snym domu i dostać na to dota­cję.  Zła wia­do­mość jest taka, że dota­cje do OZE nie są dostęp­ne wszę­dzie. Chcecie mieć wła­sną ener­gię? Własną mini-​elektrownię sło­necz­ną? Przeczytajcie, jak zdo­być na to pieniądze.

W Warszawie wnio­ski moż­na skła­dać do 31 mar­ca, o ile się pla­nu­je inwe­sty­cję we wła­sne OZE  jesz­cze w tym roku.

Miasto dopła­ca 40 proc. do kosz­tów inwe­sty­cji. W przy­pad­ku kolek­to­rów sło­necz­nych jest to mak­sy­mal­nie 15 tys. zł. dla osób fizycz­nych i osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Dla wspól­not miesz­ka­nio­wych kwo­ta wyno­si 40 tys. zł. Dotacja do sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych to tak­że mak­sy­mal­nie 15 tys. zł, ale do pomp cie­pła – już 40 tys. zł. Jest więc o co się sta­rać. Program jest finan­so­wa­ny z budże­tu mia­sta, a to ozna­cza, że wnio­ski skła­da się w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Jeśli inwe­sty­cja będzie robio­na w roku przy­szłym, wnio­ski będzie moż­na skła­dać od 1 wrze­śnia do koń­ca grudnia.

Wiele regio­nów chce prze­zna­czyć fun­du­sze unij­ne na inwe­sty­cje w OZE. W zorien­to­wa­niu się, gdzie są dostęp­ne dota­cje, poma­ga  rzą­do­wa wyszu­ki­war­ka. Jak się oka­zu­je, o unij­ne dota­cje na OZE nie moż­na bez­po­śred­nio wystą­pić jako oso­ba fizycz­na, ale wnio­ski mogą skła­dać głów­nie samo­rzą­dy, wspól­no­ty miesz­ka­nio­we, spół­dziel­nie, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, a cza­sa­mi tak­że przed­się­bior­cy i gru­py pro­du­cen­tów rol­nych.  Tak więc jeśli chce­cie zało­żyć zwy­kle sola­ry w swo­im domu czy kupić pom­pę cie­pła, to o unij­ne fun­du­sze nale­ży przede wszyst­kim zapy­tać te wymie­nio­ne insty­tu­cje. W dodat­ku pro­gra­my czę­sto są połą­czo­ne z koniecz­no­ścią wymia­ny sta­re­go źró­dła cie­pła, czy­li pieca.

Pozostają jesz­cze woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Każdy z nich ma wła­sne pro­gra­my, a dota­cje połą­czo­ne z pożycz­ka­mi roz­cho­dzą się nie­mal na pniu. Tak było w tym roku na Mazowszu, gdzie nabór wnio­sków ogło­szo­no 9 stycz­nia i już po dwóch tygo­dniach cala pula przy­zna­nych fun­du­szy zosta­ła wyczerpana.

Na uwa­gę zasłu­gu­je woje­wódz­two warmińsko-​mazurskie, gdzie uru­cho­mio­no nowy pro­gram EWA - z któ­re­go oso­by fizycz­ne mogą wziąć pożycz­ki na OZE i nie tyl­ko na to. Pożyczki mają sta­łe opro­cen­to­wa­nie 2 proc. w ska­li roku,  moż­na je wziąć mak­sy­mal­nie na pięć lat, przy czym są czę­ścio­wo uma­rzal­ne przy ter­mi­no­wych spła­tach. Potrzebny jest wkład wła­sny – 10 proc.  Fundusz w Olsztynie zastrze­ga, że jest pio­nie­rem we wpro­wa­dza­niu tego typu finansowania.

Inne fun­du­sze wpro­wa­dza­ją obec­nie pro­gra­my na wymia­nę prze­sta­rza­łych źró­deł cie­pła i ter­mo­mo­der­ni­za­cję – sło­wem na wal­kę ze smo­giem.  I tak na począt­ku mar­ca z takim pro­gra­mem skie­ro­wa­nym do miej­sco­wo­ści powy­żej pię­ciu tysię­cy miesz­kań­ców i uzdro­wisk ruszy­ło woje­wódz­two łódz­kie. Ocieplając dom albo wymie­nia­jąc sta­ry piec moż­na kupić pom­pę cie­pła, kolek­to­ry czy pane­le foto­wol­ta­icz­na i dostać na to 40 proc. dotacji.

Od kie­dy jed­nak został zakoń­czo­ny pro­gram „Prosument“, nie wpro­wa­dzo­no powszech­ne­go dofi­nan­so­wa­nia OZE w pry­wat­nych domach. Ten cie­szą­cy się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem pro­gram nie ma więc swo­je­go następcy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Bocian, wczesny sztandar wiosny

Jeszcze pada śnieg, jeszcze są przymrozki, jednak od wieków bociany wyznaczają czas, gdy przychodzi wiosna. Tam, gdzie rzeka Biebrza wpada do Narwi, w miejscowości...

Banki wznawiają w 2023 r. kredyty Czyste Powietrze

Od początku roku w programie Czyste Powietrze obowiązuje wyższe dofinansowanie do wymiany pieca i do termomodernizacji domu. Sprawdzamy, jakie banki mają kredyt Czyste Powietrze...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Woda zdrowia doda

Około 71 procent...

Tiry na tory

Transport intermodalny (popularne...

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
A jeszcze lepsze jest to...