- reklama -
Strona głównaEnergiaGdzie po dotacje na własną...

Gdzie po dotacje na własną energię?

Dotacje do OZE, czy­li odna­wial­nych źró­deł ener­gii, są jesz­cze do wzię­cia. Systemy foto­wol­ta­icz­ne, kolek­to­ry sło­necz­ne, pom­py cie­pła moż­na zain­sta­lo­wać we wła­snym domu i dostać na to dota­cję.  Zła wia­do­mość jest taka, że dota­cje do OZE nie są dostęp­ne wszę­dzie. Chcecie mieć wła­sną ener­gię? Własną mini-​elektrownię sło­necz­ną? Przeczytajcie, jak zdo­być na to pieniądze.

W Warszawie wnio­ski moż­na skła­dać do 31 mar­ca, o ile się pla­nu­je inwe­sty­cję we wła­sne OZE  jesz­cze w tym roku.

Miasto dopła­ca 40 proc. do kosz­tów inwe­sty­cji. W przy­pad­ku kolek­to­rów sło­necz­nych jest to mak­sy­mal­nie 15 tys. zł. dla osób fizycz­nych i osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Dla wspól­not miesz­ka­nio­wych kwo­ta wyno­si 40 tys. zł. Dotacja do sys­te­mów foto­wol­ta­icz­nych to tak­że mak­sy­mal­nie 15 tys. zł, ale do pomp cie­pła – już 40 tys. zł. Jest więc o co się sta­rać. Program jest finan­so­wa­ny z budże­tu mia­sta, a to ozna­cza, że wnio­ski skła­da się w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Jeśli inwe­sty­cja będzie robio­na w roku przy­szłym, wnio­ski będzie moż­na skła­dać od 1 wrze­śnia do koń­ca grudnia.

Wiele regio­nów chce prze­zna­czyć fun­du­sze unij­ne na inwe­sty­cje w OZE. W zorien­to­wa­niu się, gdzie są dostęp­ne dota­cje, poma­ga  rzą­do­wa wyszu­ki­war­ka. Jak się oka­zu­je, o unij­ne dota­cje na OZE nie moż­na bez­po­śred­nio wystą­pić jako oso­ba fizycz­na, ale wnio­ski mogą skła­dać głów­nie samo­rzą­dy, wspól­no­ty miesz­ka­nio­we, spół­dziel­nie, orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we, a cza­sa­mi tak­że przed­się­bior­cy i gru­py pro­du­cen­tów rol­nych.  Tak więc jeśli chce­cie zało­żyć zwy­kle sola­ry w swo­im domu czy kupić pom­pę cie­pła, to o unij­ne fun­du­sze nale­ży przede wszyst­kim zapy­tać te wymie­nio­ne insty­tu­cje. W dodat­ku pro­gra­my czę­sto są połą­czo­ne z koniecz­no­ścią wymia­ny sta­re­go źró­dła cie­pła, czy­li pieca.

Pozostają jesz­cze woje­wódz­kie fun­du­sze ochro­ny śro­do­wi­ska i gospo­dar­ki wod­nej. Każdy z nich ma wła­sne pro­gra­my, a dota­cje połą­czo­ne z pożycz­ka­mi roz­cho­dzą się nie­mal na pniu. Tak było w tym roku na Mazowszu, gdzie nabór wnio­sków ogło­szo­no 9 stycz­nia i już po dwóch tygo­dniach cala pula przy­zna­nych fun­du­szy zosta­ła wyczerpana.

Na uwa­gę zasłu­gu­je woje­wódz­two warmińsko-​mazurskie, gdzie uru­cho­mio­no nowy pro­gram EWA - z któ­re­go oso­by fizycz­ne mogą wziąć pożycz­ki na OZE i nie tyl­ko na to. Pożyczki mają sta­łe opro­cen­to­wa­nie 2 proc. w ska­li roku,  moż­na je wziąć mak­sy­mal­nie na pięć lat, przy czym są czę­ścio­wo uma­rzal­ne przy ter­mi­no­wych spła­tach. Potrzebny jest wkład wła­sny – 10 proc.  Fundusz w Olsztynie zastrze­ga, że jest pio­nie­rem we wpro­wa­dza­niu tego typu finansowania.

Inne fun­du­sze wpro­wa­dza­ją obec­nie pro­gra­my na wymia­nę prze­sta­rza­łych źró­deł cie­pła i ter­mo­mo­der­ni­za­cję – sło­wem na wal­kę ze smo­giem.  I tak na począt­ku mar­ca z takim pro­gra­mem skie­ro­wa­nym do miej­sco­wo­ści powy­żej pię­ciu tysię­cy miesz­kań­ców i uzdro­wisk ruszy­ło woje­wódz­two łódz­kie. Ocieplając dom albo wymie­nia­jąc sta­ry piec moż­na kupić pom­pę cie­pła, kolek­to­ry czy pane­le foto­wol­ta­icz­na i dostać na to 40 proc. dotacji.

Od kie­dy jed­nak został zakoń­czo­ny pro­gram „Prosument“, nie wpro­wa­dzo­no powszech­ne­go dofi­nan­so­wa­nia OZE w pry­wat­nych domach. Ten cie­szą­cy się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem pro­gram nie ma więc swo­je­go następcy.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Krzyże naszych czasów

Od czasów odkrycia...

Fotokataliza Katowic

Katowicki artysta Jan...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...