- reklama -
Strona głównaKlimatTopnienie lodu przyspiesza. I to...

Topnienie lodu przyspiesza. I to bardzo

Pierwszy zespół badaw­czy prze­pro­wa­dził bada­nie glo­bal­nej utra­ty lodu przy uży­ciu danych sate­li­tar­nych. Okazuje się, że tem­po, w jakim lód zni­ka na całej pla­ne­cie, przy­spie­sza.

Największy szczyt Ziemi

Badanie obej­mu­je okres 23 lat. W tym cza­sie zni­kło 28 bilio­nów ton lodu. Ta ilość odpo­wia­da tafli lodu o gru­bo­ści 100 metrów pokry­wa­ją­cej całą Wielką Brytanię. 

Połowa wszyst­kich strat pocho­dzi­ła z lodu na lądzie. Wszystkie regio­ny lodow­co­we na całym świe­cie tra­cą lód. 

Chociaż w każ­dym bada­nym przez nas regio­nie utra­ci­li­śmy lód, stra­ty z lądo­lo­dów Antarktydy i Grenlandii wzro­sły naj­bar­dziej – powie­dział głów­ny autor bada­nia Thomas Slater, z Centrum Obserwacji i Modelowania Polarnego w Leeds

Tempo zni­ka­nia lodu na Ziemi wyno­si­ło 0,8 bilio­na ton rocz­nie w latach 90. A w roku 2017 wzro­sło już do 1,3 bln ton. 

Aby spoj­rzeć na to z per­spek­ty­wy, jeden bilion ton lodu moż­na trak­to­wać jako kost­kę lodu o wymia­rach 10x10x10 km, któ­ra była­by wyż­sza niż Mount Everest.

Czytaj: Dwutlenek węgla poda­ruj w prezencie

Pokrywy lodo­we są teraz zgod­ne z naj­gor­szy­mi sce­na­riu­sza­mi ocie­ple­nia kli­ma­tu przed­sta­wio­ny­mi przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC).

Topnienie lodu wpływa na morza

W ten spo­sób zaob­ser­wo­wa­no, że poziom mórz na świe­cie pod­niósł się o 35 mili­me­trów. To dla­te­go, że top­nie­nie lodu z lądo­lo­dów i lodow­ców zwięk­sza poziom wód i ryzy­ko zala­nia tere­nów przy­brzeż­nych. Natomiast utra­ta lodu mor­skie­go nie przy­czy­nia się bez­po­śred­nio do wzro­stu pozio­mu morza. Ma za to moc­ny wpływ pośred­ni. Jedną z klu­czo­wych ról lodu jest odbi­ja­nie pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go z powro­tem w kosmos. To poma­ga utrzy­mać Arktykę w chłodzie.

W mia­rę kur­cze­nia się lodu mor­skie­go oce­any i atmos­fe­ra pochła­nia­ją wię­cej ener­gii sło­necz­nej, co powo­du­je szyb­sze ocie­ple­nie Arktyki niż gdzie­kol­wiek indziej na naszej pla­ne­cie – Isobel Lawrence z Centrum Obserwacji i Modelowania Polarnego

Pierwsze takie badanie

Badanie jest pierw­szym tego rodza­ju prze­pro­wa­dzo­nym za pomo­cą obser­wa­cji sate­li­tar­nych. Obejmuje 215 tys. lodow­ców gór­skich roz­sia­nych po całej pla­ne­cie, polar­ne pokry­wy lodo­we na Grenlandii i Antarktydzie, szel­fy lodo­we pły­wa­ją­ce wokół Antarktydy oraz lód mor­ski dry­fu­ją­cy na Oceanie Arktycznym i Południowym.

Zespół naukow­ców pod kie­row­nic­twem Uniwersytetu w Leeds w Wielkiej Brytanii wyko­rzy­stał infor­ma­cje z sate­li­tów ESA ERS, Envisat i CryoSat, a tak­że misji Copernicus Sentinel‑1 i Sentinel‑2. Artykuł na ten temat został opu­bli­ko­wa­ny w „The Cryospher“.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
217ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Cztery pory zimy

Patrzaj, jako śnieg...

Koniec lodu, koniec zimy

Jeziora zawsze zamarzają...

Martwa Natura

Jednym okiem, to cykl fotograficznych felietonów fotografa Krzysztofa Skłodowskiego. Osobisty punkt widzenia zestawia z krótkim komentarzem.
A jeszcze lepsze jest to...