- reklama -
Strona głównaEcoLifeBrzydkie, ale zdrowe. Sieć wprowadza...

Brzydkie, ale zdrowe. Sieć wprowadza prawdziwe polskie warzywa

W skle­pach Kaufland w Polsce klien­ci mogą zna­leźć nową linię pro­duk­tów Naturalsi. Obejmuje ona owo­ce i warzy­wa, któ­re pocho­dzą od pol­skich rol­ni­ków i swo­im wyglą­dem odbie­ga­ją od ide­ału. Sieć zde­cy­do­wa­ła się wpro­wa­dzić ten asor­ty­ment, aby wspie­rać lokal­nych dostaw­ców i nie­mar­no­wa­nie żywności.

W Kauflandzie moż­na kupić pol­ską mar­chew, pie­trusz­kę, bura­ki, ziem­nia­ki, seler, a tak­że grusz­ki i jabł­ka, któ­re nie są “ide­al­ne”. Sieć dołą­cza się tym samym do rodzą­ce­go się tren­du sta­wia­nia na natu­ral­ne pro­duk­ty. Wygląd nie zawsze świad­czy o jako­ści. Naturalne warzy­wa mogą wyglą­dać gorzej, są krzy­we albo ułom­ne, jed­nak ich jakość jest wysoka. 

Przypomnijmy, że w ubie­głym roku gło­śna była akcja zwią­za­na z krzy­wy­mi bura­ka­mi. Rolnik z Polski nie mógł sprze­dać swo­ich warzyw wła­śnie dla­te­go, że ich wygląd był dale­ki od ide­ału. Zamiast okrą­głych buracz­ków zebrał powy­krę­ca­ne, podłuż­ne zie­mio­pło­dy. Ostatecznie jego pro­duk­cję kupił Lidl, któ­ry nie omiesz­kał infor­mo­wać klien­tów o tym, że jest to pro­dukt polski. 

Czytaj tak­że: Słynne krzy­we buraki

Świadomi kon­su­men­ci z Warszawy i oko­lic zna­ją też fir­mę zie­lo­na skrzyn­ka, któ­ra ma w swo­jej ofer­cie Brzydki Box. “Warzywa i owo­ce z tego boxa nie są ani rów­ne, ani zgrab­ne, ale są tak samo świe­że i smacz­ne, jak ich pro­por­cjo­nal­ni i jed­no­staj­nie wybar­wie­ni kole­dzy. Box przy­go­to­wa­ny z myślą o warzy­wo­żer­cach, któ­rzy doce­nia­ją smak i ukry­te pięk­no wszyst­kich warzyw, nawet tych, dla któ­rych zabra­kło­by miej­sca na skle­po­wej pół­ce :)” – prze­ko­nu­je fir­ma. W Brzydkim Boksie nigdy nie wia­do­mo, co się tra­fi, co jest dodat­ko­wą atrak­cją dla zamawiającego. 

 Na koniec war­to dodać, że powy­krę­ca­ne i brzyd­kie warzy­wa i owo­ce to wspa­nia­ła zaba­wa dla dzieci.

– Dlaczego to jabł­ko ma takie krop­ki – zapy­ta­ło mnie ostat­nio dziecko. 

– Bo się sta­rze­je, to natu­ral­ne – odpowiedziałam. 

Tak napraw­dę coraz trud­nej jest spo­tkać powy­krę­ca­ne, dziw­ne i śmiesz­ne warzy­wa. Oby zupeł­nie nie znik­nę­ły i było ich w skle­pach pod dostatkiem!

- autopromocja -
Podziel się
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Kary za zaśmiecanie zabolą. EcoRaport tygodnia

Senat przyjął nowelizację prawa, która podwyższa kary za zaśmiecanie miejsc publicznych. Najniższa grzywna wyniesie 500 zł. Kara za wywożenie śmieci do lasu i ich...

Podatek od samochodu zmieni nawyki Polaków

Samochody używane są coraz droższe. Płacimy podwójnie - kupując auto, a potem zostawiając spore sumy na stacjach paliw. Czy podatek od samochodu spalinowego zachęci...
- reklama -

Poranne białe…

"Spo­za prze­łę­czy lecą...

Grzmi i burzy

W czasach, nie...

Działki na sprzedaż

Sprzedam działki w lesie
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
A jeszcze lepsze jest to...
Następny artykuł