- reklama -
Strona głównaPoradnikJak rozpoznać polskie truskawki

Jak rozpoznać polskie truskawki

Źródło:PAP Mediaroom
- reklama -

Polskie tru­skaw­ki inten­syw­nie pach­ną, a ich szy­puł­ki są świe­że, soczy­ście zie­lo­ne, sztyw­ne i deli­kat­nie odsta­ją od owo­cu. Koszt pro­duk­cji spra­wia, że są droż­sze od impor­to­wa­nych z połu­dnia Europy i pół­noc­nej Afryki. W maju kosz­tu­ją od kil­ku­na­stu do dwu­dzie­stu zło­tych za kilogram.

Truskawki to ulu­bio­ny owoc wie­lu Polaków i naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny owoc sezo­no­wy. Polskie tru­skaw­ki wio­sen­ne są upra­wia­ne w szklar­niach i mają smak tych polo­wych. Dla wie­lu jest on wspo­mnie­niem dzie­ciń­stwa. Owoce są śred­nio jędr­ne, soczy­ste, lek­ko poziom­ko­we i kwaskowate.

Warto wie­dzieć, że pol­skie tru­skaw­ki, upra­wia­ne w stre­fie kli­ma­tu umiar­ko­wa­ne­go, są uzna­wa­ne za wyjąt­ko­wo smacz­ne. To więc kolej­ny argu­ment za tym, by już wcze­sną wio­sną szu­kać ich w skle­pach i na bazarach.

Jak rozpoznać polskie truskawki?

Barwa i kształt są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla danej odmia­ny, ale gene­ral­nie pol­skie tru­skaw­ki mają stoż­ko­wa­ty lub ser­co­wa­ty kształt. Postrzegamy go jako zna­ny, tra­dy­cyj­ny. Dojrzałe owo­ce mają kolor jasno­czer­wo­ny i błysz­czą­cy. Są duże i pach­ną. Najbardziej inten­syw­ny zapach poczu­je­my przy szy­puł­ce, któ­ra jest świe­ża i soczy­ście zie­lo­na, sztyw­na i deli­kat­nie odsta­je od owo­cu. Dlatego pro­du­cen­ci mówią, że szy­puł­ka zawsze praw­dę powie.

Prześwietlamy naj­po­pu­lar­niej­sze pol­skie owoce

Jak rozpoznać truskawki z importu?

Z kolei tru­skaw­ki impor­to­wa­ne mają kształt bar­dziej podłuż­ny. Kolor jest jaśniej­szy przy szy­puł­ce, ponie­waż owo­ce zbie­ra­no „na bla­do”. Dlatego nie jest ona świe­ża i sztyw­na, nie odsta­je już od owo­cu. Na przy­kład szy­puł­ki tru­ska­wek maro­kań­skich są nie­pro­por­cjo­nal­nie duże i długie.

„Zbierana dzi­siaj, jutro ona będzie na pół­ce. Nie mija nawet doba. Można ją poznać po sma­ku, jędr­no­ści i po szy­puł­ce. Szypułka po czte­rech dnia trans­por­tu, z dale­kich kra­jów, nie jest świe­ża, jest zmę­czo­na. Różnica jest też taka, że my zbie­ra­my tru­skaw­kę czer­wo­ną, taką jaka powin­na być. Jej smak pocho­dzi w 100 proc. od słoń­ca. Importowana zbie­ra­na jest »na bla­do«, żeby wytrzy­ma­ła podróż. Dokładnie tak jak bana­ny. Dlatego w Europie nie zna­my dobre­go sma­ku bana­na. Gdybyśmy poje­cha­li tam, gdzie one rosną pozna­li­by­śmy smak, któ­ry przy­po­mi­na miód roz­pły­wa­ją­cy się w ustach. Trzeba to wie­dzieć” – prze­ko­nu­ją Aldona i Jarosław Radola, któ­rzy od kil­ku lat pro­wa­dzą gospo­dar­stwo szklar­nio­we, w któ­rym upra­wia­ją truskawki.

Świeże polskie truskawki

Truskawka ma w szklar­niach ide­al­ny kli­mat. Dojrzewa od stycz­nia, dla­te­go już w kwiet­niu i maju jest goto­wa do zerwa­nia. Polskie tru­skaw­ki pro­du­cen­ci odda­ją w dniu zerwa­nia, mak­sy­mal­nie na dru­gi dzień rano, wte­dy po dobrym schłodzeniu. 

Tak świe­że­go towa­ru w mar­ke­cie życzy­li­by­śmy wszyst­kim. Nie musi podró­żo­wać przez pół świa­ta, nie pozo­sta­wia śla­du węglo­we­go – Wiesława i Zenon Janiak, pio­nie­rzy upra­wy w szklarniach.

Współpraca poma­ga budo­wać nawyk świa­do­mych zaku­pów i codzien­nej kon­sump­cji pol­skich owo­ców jago­do­wych. Działania lide­rów wspie­ra pro­jekt „Czas na pol­skie super­o­wo­ce!”, inte­gru­ją­cy pro­du­cen­tów i prze­twór­ców sfi­nan­so­wa­no ze środ­ków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w ramach reali­za­cji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Warunki programu Moje Ciepło wykluczają deweloperów

Uruchomiony w ubiegłym roku program Moje Ciepło przyznaje dotacje na instalacje pompy ciepła w nowym domu. Wnioski składane w 2023 roku obowiązują już wyższe...

Planeta Ziemia. To zdjęcie ma już 50 lat

W 1972 roku, z odległości około 45 tys. km, załoga Apollo 17 wykonała jedno z najsłynniejszych zdjęć planety Ziemi, jakie kiedykolwiek wykonano - Blue...
212FaniLubię
115ObserwującyObserwuj
201ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Roślinny serwis Mercedesa

W serwisie Mercedes-Benz...

Waste to Energy

Spalarnia śmieci powstaje...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...