- reklama -
Strona głównaPoradnikJak rozpoznać polskie truskawki

Jak rozpoznać polskie truskawki

Źródło:PAP Mediaroom

Polskie tru­skaw­ki inten­syw­nie pach­ną, a ich szy­puł­ki są świe­że, soczy­ście zie­lo­ne, sztyw­ne i deli­kat­nie odsta­ją od owo­cu. Koszt pro­duk­cji spra­wia, że są droż­sze od impor­to­wa­nych z połu­dnia Europy i pół­noc­nej Afryki. W maju kosz­tu­ją od kil­ku­na­stu do dwu­dzie­stu zło­tych za kilogram.

Truskawki to ulu­bio­ny owoc wie­lu Polaków i naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny owoc sezo­no­wy. Polskie tru­skaw­ki wio­sen­ne są upra­wia­ne w szklar­niach i mają smak tych polo­wych. Dla wie­lu jest on wspo­mnie­niem dzie­ciń­stwa. Owoce są śred­nio jędr­ne, soczy­ste, lek­ko poziom­ko­we i kwaskowate.

Warto wie­dzieć, że pol­skie tru­skaw­ki, upra­wia­ne w stre­fie kli­ma­tu umiar­ko­wa­ne­go, są uzna­wa­ne za wyjąt­ko­wo smacz­ne. To więc kolej­ny argu­ment za tym, by już wcze­sną wio­sną szu­kać ich w skle­pach i na bazarach.

Jak rozpoznać polskie truskawki?

Barwa i kształt są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla danej odmia­ny, ale gene­ral­nie pol­skie tru­skaw­ki mają stoż­ko­wa­ty lub ser­co­wa­ty kształt. Postrzegamy go jako zna­ny, tra­dy­cyj­ny. Dojrzałe owo­ce mają kolor jasno­czer­wo­ny i błysz­czą­cy. Są duże i pach­ną. Najbardziej inten­syw­ny zapach poczu­je­my przy szy­puł­ce, któ­ra jest świe­ża i soczy­ście zie­lo­na, sztyw­na i deli­kat­nie odsta­je od owo­cu. Dlatego pro­du­cen­ci mówią, że szy­puł­ka zawsze praw­dę powie.

Prześwietlamy naj­po­pu­lar­niej­sze pol­skie owoce

Jak rozpoznać truskawki z importu?

Z kolei tru­skaw­ki impor­to­wa­ne mają kształt bar­dziej podłuż­ny. Kolor jest jaśniej­szy przy szy­puł­ce, ponie­waż owo­ce zbie­ra­no „na bla­do”. Dlatego nie jest ona świe­ża i sztyw­na, nie odsta­je już od owo­cu. Na przy­kład szy­puł­ki tru­ska­wek maro­kań­skich są nie­pro­por­cjo­nal­nie duże i długie.

„Zbierana dzi­siaj, jutro ona będzie na pół­ce. Nie mija nawet doba. Można ją poznać po sma­ku, jędr­no­ści i po szy­puł­ce. Szypułka po czte­rech dnia trans­por­tu, z dale­kich kra­jów, nie jest świe­ża, jest zmę­czo­na. Różnica jest też taka, że my zbie­ra­my tru­skaw­kę czer­wo­ną, taką jaka powin­na być. Jej smak pocho­dzi w 100 proc. od słoń­ca. Importowana zbie­ra­na jest »na bla­do«, żeby wytrzy­ma­ła podróż. Dokładnie tak jak bana­ny. Dlatego w Europie nie zna­my dobre­go sma­ku bana­na. Gdybyśmy poje­cha­li tam, gdzie one rosną pozna­li­by­śmy smak, któ­ry przy­po­mi­na miód roz­pły­wa­ją­cy się w ustach. Trzeba to wie­dzieć” – prze­ko­nu­ją Aldona i Jarosław Radola, któ­rzy od kil­ku lat pro­wa­dzą gospo­dar­stwo szklar­nio­we, w któ­rym upra­wia­ją truskawki.

Świeże polskie truskawki

Truskawka ma w szklar­niach ide­al­ny kli­mat. Dojrzewa od stycz­nia, dla­te­go już w kwiet­niu i maju jest goto­wa do zerwa­nia. Polskie tru­skaw­ki pro­du­cen­ci odda­ją w dniu zerwa­nia, mak­sy­mal­nie na dru­gi dzień rano, wte­dy po dobrym schłodzeniu. 

Tak świe­że­go towa­ru w mar­ke­cie życzy­li­by­śmy wszyst­kim. Nie musi podró­żo­wać przez pół świa­ta, nie pozo­sta­wia śla­du węglo­we­go – Wiesława i Zenon Janiak, pio­nie­rzy upra­wy w szklarniach.

Współpraca poma­ga budo­wać nawyk świa­do­mych zaku­pów i codzien­nej kon­sump­cji pol­skich owo­ców jago­do­wych. Działania lide­rów wspie­ra pro­jekt „Czas na pol­skie super­o­wo­ce!”, inte­gru­ją­cy pro­du­cen­tów i prze­twór­ców sfi­nan­so­wa­no ze środ­ków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw w ramach reali­za­cji przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw.

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Tam, gdzie rosną szmaciaki

Siedzuń (sparassis), strzępiak, strzępulec, orysz, orosz, baran, kwoka, kozia broda. Te wszystkie określenia dotyczą jednego grzyba. Rośnie od lipca do października, pojedynczo, u podstawy...

Zamiast fabryki FSO osiedle z zieloną energią

W Warszawie na terenach po Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu powstanie ogromne osiedle przyjazne dla mieszkańców. W planach jest aż 12 tys. mieszkań z...
213FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
216ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Nakomiady jak malowane

Właściciele zespołu pałacowego,...

Podwodne rowery

Amsterdam jest stworzony...

Big Air Shougang

Wielkie Sztuczne Widowisko....
A jeszcze lepsze jest to...