- reklama -
Strona głównaEnergiaNajlepsze warunki do produkcji energii...

Najlepsze warunki do produkcji energii z fotowoltaiki

- reklama -

Polacy poszu­ku­ją rze­tel­nej wie­dzy o foto­wol­ta­ice. Pojawia się wie­le róż­nych pytań, np. o to, jak dzia­ła­ją pane­le foto­wol­ta­icz­ne, kie­dy pro­du­ku­ją prąd. Im wię­cej powsta­je takich insta­la­cji na budyn­kach i grun­tach – tym więk­sze będzie zain­te­re­so­wa­nie tą technologią. 

W Polsce już co 12 budy­nek ma insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną – poda­je Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Liczba domo­wych i przy­do­mo­wych mikro­in­sta­la­cji zbli­ża się do pół miliona. 

Rusza sło­necz­ny sezon. Ile wyda­my na foto­wol­ta­ikę?

Polska ma odpowiednie warunki?

TAURON, któ­ry w ubie­głym roku przy­łą­czył do swo­jej sie­ci elek­tro­energ­tycz­nej 98 tys. mikro­in­sta­la­cji, stwo­rzył porad­nik, w któ­rym odpo­wia­da na naj­częst­sze pyta­nia o foto­wol­ta­ikę. Obala też w nim mity, jakie naro­sły wokół tej technologii.

Jednym z bar­dzo utrwa­lo­nych mitów jest stwier­dze­nie, że w Polsce nie ma odpo­wied­nich warun­ków pogo­do­wych dla takich instalacji. 

Nic bar­dziej myl­ne­go. Warunki panu­ją­ce w naszym kra­ju uzna­je się za opty­mal­ne dla dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki. To spra­wia, że tego typu inwe­sty­cje w naszej stre­fie kli­ma­tycz­nej są opła­cal­ne – TAURON, “100 pytań o fotowoltaikę”.

Szacuje się, że śred­nia licz­ba godzin sło­necz­nych w naszym kra­ju waha się w prze­dzia­le 1300–1900 godzin. Najlepsze warun­ki pogo­do­we do pro­duk­cji ener­gii z foto­wol­ta­iki panu­ją w Polsce w okre­sie od kwiet­nia do wrze­śnia. W tym okre­sie noto­wa­ne jest aż 80 proc. rocz­ne­go pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. Małopolska i Podkarpacie to rejo­ny, w któ­rym nasło­necz­nie­nie jest największe.

Co jeśli słońce nie świeci?

Instalacja foto­wol­ta­icz­na będzie wytwa­rzać ener­gię nie tyl­ko w cał­ko­wi­cie sło­necz­ne dni. Przy mniej­szym nasło­necz­nie­niu insta­la­cja dzia­ła, ale pro­du­ku­je mniej ener­gii. Natomiast nie pro­du­ku­je jej nocą. Wpływ na efek­tyw­ność foto­wol­ta­iki ma też tem­pe­ra­tu­ra, ponie­waż pane­le zbu­do­wa­ne są z krze­mu, któ­ry pod wpły­wem tem­pe­ra­tu­ry zmie­nia swo­je właściwości. 

Jak czy­ta­my w porad­ni­ku TAURONA o foto­wol­ta­ice, pane­le foto­wol­ta­icz­ne naj­le­piej pra­cu­ją w tem­pe­ra­tu­rze oko­ło 20–25°C. To ozna­cza, że taki opty­mal­ny czas na pro­duk­cję ener­gii wca­le nie musi przy­pa­dać w szczy­cie lata. Fotowoltaika potrze­bu­je dużo świa­tła sło­necz­ne­go, a nie upal­nych dni.

Rośnie produkcja energii ze słońca

O rosną­cej roli ener­gii sło­necz­nej infor­mu­ją też Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE 28 kwiet­nia poda­ły infor­ma­cję o kolej­nym pol­skim rekor­dzie w pro­duk­cji ener­gii ze słoń­ca. W połu­dnie foto­wol­ta­ika pra­co­wa­ła z mocą ponad 3,1 GW. Tym samym słoń­ce mia­ło ok. 15 proc. udzia­łu w pro­duk­cji ener­gii. Już 10 maja pobi­ło kolej­ny rekord. 

Moce ener­ge­ty­ki sło­necz­nej nadal rosną. Polacy nie tra­cą zapa­łu i zain­te­re­so­wa­nia inwe­sty­cja­mi we wła­sne mikro­in­sta­la­cje. Wraz z coraz lep­szym nasło­necz­nie­niem i jed­no­cze­śnie nadal rela­tyw­nie niski­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi, któ­re rów­nież sprzy­ja­ją foto­wol­ta­ice, może­my być pew­ni, że PSE nie­dłu­go poin­for­mu­je o kolej­nych rekor­dach w pro­duk­cji ener­gii ze słońca.

- autopromocja -
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Podziel się
Czytaj także

Dodatek do ogrzewania elektrycznego na wniosek

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza dopłaty do prądu. Wszyscy skorzystają na niższych taryfach, ale tylko do pewnego limitu zużycia energii. Projekt też wprowadza...

Autobusy wodorowe z Polski. EcoRaport tygodnia

Coraz więcej polskich miast zamawia autobusy wodorowe. Solaris zaprezentował na targach w Berlinie Urbino 18 hydrogen - drugi, przegubowy autobus wodorowy, jaki będzie produkował. Urbino...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Gaz Węgiel Para

Gaz w ruch,...

Zieleń (wy)bucha

Jeżeli nie radzicie...

Płyńcie bezpiecznie

do swych przystani. Sezon...
A jeszcze lepsze jest to...