- reklama -
Strona głównaEnergiaNajlepsze warunki do produkcji energii...

Najlepsze warunki do produkcji energii z fotowoltaiki

Polacy poszu­ku­ją rze­tel­nej wie­dzy o foto­wol­ta­ice. Pojawia się wie­le róż­nych pytań, np. o to, jak dzia­ła­ją pane­le foto­wol­ta­icz­ne, kie­dy pro­du­ku­ją prąd. Im wię­cej powsta­je takich insta­la­cji na budyn­kach i grun­tach – tym więk­sze będzie zain­te­re­so­wa­nie tą technologią. 

W Polsce już co 12 budy­nek ma insta­la­cję foto­wol­ta­icz­ną – poda­je Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV. Liczba domo­wych i przy­do­mo­wych mikro­in­sta­la­cji zbli­ża się do pół miliona. 

Rusza sło­necz­ny sezon. Ile wyda­my na foto­wol­ta­ikę?

Polska ma odpowiednie warunki?

TAURON, któ­ry w ubie­głym roku przy­łą­czył do swo­jej sie­ci elek­tro­energ­tycz­nej 98 tys. mikro­in­sta­la­cji, stwo­rzył porad­nik, w któ­rym odpo­wia­da na naj­częst­sze pyta­nia o foto­wol­ta­ikę. Obala też w nim mity, jakie naro­sły wokół tej technologii.

Jednym z bar­dzo utrwa­lo­nych mitów jest stwier­dze­nie, że w Polsce nie ma odpo­wied­nich warun­ków pogo­do­wych dla takich instalacji. 

Nic bar­dziej myl­ne­go. Warunki panu­ją­ce w naszym kra­ju uzna­je się za opty­mal­ne dla dzia­ła­nia foto­wol­ta­iki. To spra­wia, że tego typu inwe­sty­cje w naszej stre­fie kli­ma­tycz­nej są opła­cal­ne – TAURON, „100 pytań o fotowoltaikę“.

Szacuje się, że śred­nia licz­ba godzin sło­necz­nych w naszym kra­ju waha się w prze­dzia­le 1300–1900 godzin. Najlepsze warun­ki pogo­do­we do pro­duk­cji ener­gii z foto­wol­ta­iki panu­ją w Polsce w okre­sie od kwiet­nia do wrze­śnia. W tym okre­sie noto­wa­ne jest aż 80 proc. rocz­ne­go pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go. Małopolska i Podkarpacie to rejo­ny, w któ­rym nasło­necz­nie­nie jest największe.

Co jeśli słońce nie świeci?

Instalacja foto­wol­ta­icz­na będzie wytwa­rzać ener­gię nie tyl­ko w cał­ko­wi­cie sło­necz­ne dni. Przy mniej­szym nasło­necz­nie­niu insta­la­cja dzia­ła, ale pro­du­ku­je mniej ener­gii. Natomiast nie pro­du­ku­je jej nocą. Wpływ na efek­tyw­ność foto­wol­ta­iki ma też tem­pe­ra­tu­ra, ponie­waż pane­le zbu­do­wa­ne są z krze­mu, któ­ry pod wpły­wem tem­pe­ra­tu­ry zmie­nia swo­je właściwości. 

Jak czy­ta­my w porad­ni­ku TAURONA o foto­wol­ta­ice, pane­le foto­wol­ta­icz­ne naj­le­piej pra­cu­ją w tem­pe­ra­tu­rze oko­ło 20–25°C. To ozna­cza, że taki opty­mal­ny czas na pro­duk­cję ener­gii wca­le nie musi przy­pa­dać w szczy­cie lata. Fotowoltaika potrze­bu­je dużo świa­tła sło­necz­ne­go, a nie upal­nych dni.

Rośnie produkcja energii ze słońca

O rosną­cej roli ener­gii sło­necz­nej infor­mu­ją też Polskie Sieci Elektroenergetyczne. PSE 28 kwiet­nia poda­ły infor­ma­cję o kolej­nym pol­skim rekor­dzie w pro­duk­cji ener­gii ze słoń­ca. W połu­dnie foto­wol­ta­ika pra­co­wa­ła z mocą ponad 3,1 GW. Tym samym słoń­ce mia­ło ok. 15 proc. udzia­łu w pro­duk­cji ener­gii. Już 10 maja pobi­ło kolej­ny rekord. 

Moce ener­ge­ty­ki sło­necz­nej nadal rosną. Polacy nie tra­cą zapa­łu i zain­te­re­so­wa­nia inwe­sty­cja­mi we wła­sne mikro­in­sta­la­cje. Wraz z coraz lep­szym nasło­necz­nie­niem i jed­no­cze­śnie nadal rela­tyw­nie niski­mi tem­pe­ra­tu­ra­mi, któ­re rów­nież sprzy­ja­ją foto­wol­ta­ice, może­my być pew­ni, że PSE nie­dłu­go poin­for­mu­je o kolej­nych rekor­dach w pro­duk­cji ener­gii ze słońca.

- autopromocja -
Podaj dalej
Magda Skłodowska
Magda Skłodowskahttps://ecoreporters.pl
Ekologią interesuję się od początku mojej pracy zawodowej, obecnie współtworzę portal WysokieNapiecie.pl. W swojej karierze pracowałam jako wydawca portalu tvn24bis.pl, byłam dziennikarką "Rzeczpospolitej" i "Pulsu Biznesu". Pełniłam funkcję rzecznika prasowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymałam wyróżnienie Towarowej Giełdy Energii w konkursie dla mediów Platynowe Megawaty oraz wyróżnienie Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.
Czytaj także

Bateria bez litu. Northvolt ogłasza przełom

Szwedzka firma Northvolt wprowadzi na rynek baterię sodowo-jonową, która nie potrzebuje żadnych krytycznych minerałów. To może uniezależnić produkcję baterii od dostawców z Azji. Ogniwo...

Internetowe oszustwo na Black Week

Koniec listopada to czas promocji w sklepach i początek zakupów przed sezonem świątecznym. Black Friday, czyli piątek przypadający po Dniu Dziękczynienia (w tym roku...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
218ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -
A jeszcze lepsze jest to...