- reklama -
Strona głównaPoradnikPodzielniki i liczniki ciepła w...

Podzielniki i liczniki ciepła w 2022 r. Co trzeba wiedzieć

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia i licz­ni­ki cie­pła co sezon budzą kon­tro­wer­sje. Także w 2022 roku mamy donie­sie­nia o oso­bach, któ­re zapła­ci­ły nie­spra­wie­dli­wą cenę za ogrze­wa­nie. Ten sezon zaczy­na się jed­nak ina­czej – od infor­ma­cji o miesz­kan­ce blo­ku w Gdyni, któ­ra oszczę­dza­ła ener­gię i dosta­ła za to “domiar” na rachun­ku od spół­dziel­ni. Dlaczego?

W 2022 roku obo­wią­zu­je już roz­po­rzą­dze­nie Ministra Klimatu i Środowiska, któ­re regu­lu­je zasa­dy mon­to­wa­nia i roz­li­cza­nia podziel­ni­ków kosz­tów ogrze­wa­nia, wodo­mie­rzy i cie­pło­mie­rzy. To ma pomóc wła­ści­cie­lom budyn­ków w decy­zjach, czy mon­to­wać podziel­ni­ki cie­pła, czy nie i jak nali­czać opła­ty za cie­pło. Przypominamy, podziel­ni­ki kosz­tów ogrze­wa­nia nie są licz­ni­ka­mi, tyl­ko pomoc­nym urzą­dze­niem w blo­kach, gdzie przez miesz­ka­nia bie­gnie jeden pion ciepl­ny. Natomiast licz­ni­ki cie­pła – cie­pło­mie­rze mon­tu­je się już w nowych budyn­kach, gdzie każ­dy lokal ma jed­no­punk­to­wy układ zasi­la­nia w ciepło. 

Podzielniki ciepła – kiedy można je montować?

To mon­taż podziel­ni­ków budzi naj­wię­cej zastrze­żeń. W prak­ty­ce zale­ży on od tech­nicz­nych i eko­no­micz­nych warun­ków, któ­re muszą być speł­nio­ne łącznie:

  • wystę­pu­je tech­nicz­na moż­li­wość ich zastosowania 
  • ana­li­za eko­no­micz­na dla okre­su pię­cio­let­nie­go wyka­zu­je oszczęd­ność ener­gii wyż­szą od kosz­tu zaku­pu, mon­ta­żu i eks­plo­ata­cji tych urządzeń,
  • ilość cie­pła dostar­czo­ne­go do budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go nie prze­kra­cza 0,4 GJ/​m3 (midx3)
  • zosta­ły zain­sta­lo­wa­ne zawo­ry z gło­wi­ca­mi ter­mo­sta­tycz­ny­mi na grzejnikach 
  • węzły ciepl­ne umoż­li­wia­ją zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie strat ciepła.

Czytaj tak­że: Wyjaśniamy, czy podziel­ni­ki cie­pła są obowiązkowe

Nie tylko liczniki ciepła decydują o rachunku

To spół­dziel­nia (wspól­no­ta) okre­śla w regu­la­mi­nie zasa­dy roz­li­cza­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Taki regu­la­min musi też poda­wać mak­sy­mal­ny koszt zaku­pu cie­pła i mini­mal­ny koszt w prze­li­cze­niu na metr ogrze­wa­ne­go miesz­ka­nia. Chodzi o to, by spryt­ni wła­ści­cie­le miesz­kań poło­żo­nych cen­tral­nie w budyn­kach nie zakrę­ca­li kalo­ry­fe­rów, grze­jąc się cie­płem zza ścian, jakie dostar­cza­ją im sąsiedzi. 

W ostat­nich latach zda­rza­ło się, że nie­któ­rzy miesz­kań­cy pła­ci­li po kil­ka tysię­cy zło­tych za ogrze­wa­nie, pod­czas gdy inni mie­li niskie rachun­ki. Ustalone w roz­po­rzą­dze­niu zasa­dy temu mają zapo­biec. Mieszkanka blo­ku z Gdyni, któ­ra dopła­ci­ła do czyn­szu za ogrze­wa­nie, tak napraw­dę zapła­ci­ła mini­mal­ną staw­kę, usta­lo­ną w regulaminie.

Co jeśli miesz­ka­niec nie chce korzy­stać z podziel­ni­ków? Regulamin roz­li­czeń powi­nien dopusz­czać moż­li­wość zamien­ne­go roz­li­cza­nia opłat za cie­pło dla loka­li na pod­sta­wie ich powierzch­ni lub kuba­tu­ry oraz okre­ślać warun­ki sto­so­wa­nia zamien­ne­go rozliczania. 

Jednocześnie za odmo­wę mon­ta­żu podziel­ni­ków, licz­ni­ków cie­pła czy wodo­mie­rzy wła­ści­ciel budyn­ku może obcią­żyć miesz­kań­ca opła­ta­mi według śred­nich kosz­tów ogrzewania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Marnowanie żywności: nie wyrzucajmy dyń

Po Halloween w Wielkiej Brytanii marnowanych jest około 8 milionów dyń. W Polsce kupowanie dyń na dekoracyjne lampiony również zyskuje na popularności. A przecież...

Jak sprawdzić, czy złożyliście deklaracje o ogrzewaniu

Osoby, które złożyły deklarację o ogrzewaniu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dostają potwierdzenie. Choć wpis trzeba było zrobić do połowy 2022 roku dopiero teraz...
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Dotacje do fotowoltaiki i pomp ciepła w 2021 roku

Program Mój Prąd, który wyczerpał się w ubiegłym roku, nie ma na razie kontynuacji. To nie znaczy, że nie można jeszcze znaleźć dofinansowania do...
- reklama -

Moskwa idzie na dno

Wszyscy już znamy...

EarthHour

EarthHour. Gasimy światła, te elektryczne.

Fikus psikus czyste powietrze

Czy rośliny czyszczają...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...