- reklama -
Strona głównaPoradnikPodzielniki i liczniki ciepła w...

Podzielniki i liczniki ciepła w 2022 r. Co trzeba wiedzieć

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia i licz­ni­ki cie­pła co sezon budzą kon­tro­wer­sje. Także w 2022 roku mamy donie­sie­nia o oso­bach, któ­re zapła­ci­ły nie­spra­wie­dli­wą cenę za ogrze­wa­nie. Ten sezon zaczy­na się jed­nak ina­czej – od infor­ma­cji o miesz­kan­ce blo­ku w Gdyni, któ­ra oszczę­dza­ła ener­gię i dosta­ła za to „domiar“ na rachun­ku od spół­dziel­ni. Dlaczego?

W 2022 roku obo­wią­zu­je już roz­po­rzą­dze­nie Ministra Klimatu i Środowiska, któ­re regu­lu­je zasa­dy mon­to­wa­nia i roz­li­cza­nia podziel­ni­ków kosz­tów ogrze­wa­nia, wodo­mie­rzy i cie­pło­mie­rzy. To ma pomóc wła­ści­cie­lom budyn­ków w decy­zjach, czy mon­to­wać podziel­ni­ki cie­pła, czy nie i jak nali­czać opła­ty za cie­pło. Przypominamy, podziel­ni­ki kosz­tów ogrze­wa­nia nie są licz­ni­ka­mi, tyl­ko pomoc­nym urzą­dze­niem w blo­kach, gdzie przez miesz­ka­nia bie­gnie jeden pion ciepl­ny. Natomiast licz­ni­ki cie­pła – cie­pło­mie­rze mon­tu­je się już w nowych budyn­kach, gdzie każ­dy lokal ma jed­no­punk­to­wy układ zasi­la­nia w ciepło. 

Podzielniki ciepła – kiedy można je montować?

To mon­taż podziel­ni­ków budzi naj­wię­cej zastrze­żeń. W prak­ty­ce zale­ży on od tech­nicz­nych i eko­no­micz­nych warun­ków, któ­re muszą być speł­nio­ne łącznie:

  • wystę­pu­je tech­nicz­na moż­li­wość ich zastosowania 
  • ana­li­za eko­no­micz­na dla okre­su pię­cio­let­nie­go wyka­zu­je oszczęd­ność ener­gii wyż­szą od kosz­tu zaku­pu, mon­ta­żu i eks­plo­ata­cji tych urządzeń,
  • ilość cie­pła dostar­czo­ne­go do budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go nie prze­kra­cza 0,4 GJ/​m3 (midx3)
  • zosta­ły zain­sta­lo­wa­ne zawo­ry z gło­wi­ca­mi ter­mo­sta­tycz­ny­mi na grzejnikach 
  • węzły ciepl­ne umoż­li­wia­ją zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie strat ciepła.

Czytaj tak­że: Wyjaśniamy, czy podziel­ni­ki cie­pła są obowiązkowe

Nie tylko liczniki ciepła decydują o rachunku

To spół­dziel­nia (wspól­no­ta) okre­śla w regu­la­mi­nie zasa­dy roz­li­cza­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Taki regu­la­min musi też poda­wać mak­sy­mal­ny koszt zaku­pu cie­pła i mini­mal­ny koszt w prze­li­cze­niu na metr ogrze­wa­ne­go miesz­ka­nia. Chodzi o to, by spryt­ni wła­ści­cie­le miesz­kań poło­żo­nych cen­tral­nie w budyn­kach nie zakrę­ca­li kalo­ry­fe­rów, grze­jąc się cie­płem zza ścian, jakie dostar­cza­ją im sąsiedzi. 

W ostat­nich latach zda­rza­ło się, że nie­któ­rzy miesz­kań­cy pła­ci­li po kil­ka tysię­cy zło­tych za ogrze­wa­nie, pod­czas gdy inni mie­li niskie rachun­ki. Ustalone w roz­po­rzą­dze­niu zasa­dy temu mają zapo­biec. Mieszkanka blo­ku z Gdyni, któ­ra dopła­ci­ła do czyn­szu za ogrze­wa­nie, tak napraw­dę zapła­ci­ła mini­mal­ną staw­kę, usta­lo­ną w regulaminie.

Co jeśli miesz­ka­niec nie chce korzy­stać z podziel­ni­ków? Regulamin roz­li­czeń powi­nien dopusz­czać moż­li­wość zamien­ne­go roz­li­cza­nia opłat za cie­pło dla loka­li na pod­sta­wie ich powierzch­ni lub kuba­tu­ry oraz okre­ślać warun­ki sto­so­wa­nia zamien­ne­go rozliczania. 

Jednocześnie za odmo­wę mon­ta­żu podziel­ni­ków, licz­ni­ków cie­pła czy wodo­mie­rzy wła­ści­ciel budyn­ku może obcią­żyć miesz­kań­ca opła­ta­mi według śred­nich kosz­tów ogrzewania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Nowe warunki programu Ciepłe Mieszkanie w 2023 r.

Pod koniec września rusza program Ciepłe Mieszkanie 2. Warunki skorzystania z tego programu w porównaniu z ubiegłym rokiem są lepsze. Przede wszystkim wprowadzono w...

Tysiące drzew i oszczędności z e‑faktury od Taurona

Przejście na e-fakturę to jeden z najprostszych sposobów na uzyskanie ponad 125 złotych obniżki rachunku za prąd - przypominają eksperci TAURONA. Wybierając elektroniczną fakturę...
214FaniLubię
122ObserwującyObserwuj
215ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...

Baldurek pstrokaty

Baldurek pstrokaty, strangalia plamista, pętlak...

Elektryczna ewolucja już tu jest

EV Experience przyciąga...
A jeszcze lepsze jest to...