- reklama -
Strona głównaPoradnikPodzielniki i liczniki ciepła w...

Podzielniki i liczniki ciepła w 2022 r. Co trzeba wiedzieć

Podzielniki kosz­tów ogrze­wa­nia i licz­ni­ki cie­pła co sezon budzą kon­tro­wer­sje. Także w 2022 roku mamy donie­sie­nia o oso­bach, któ­re zapła­ci­ły nie­spra­wie­dli­wą cenę za ogrze­wa­nie. Ten sezon zaczy­na się jed­nak ina­czej – od infor­ma­cji o miesz­kan­ce blo­ku w Gdyni, któ­ra oszczę­dza­ła ener­gię i dosta­ła za to „domiar“ na rachun­ku od spół­dziel­ni. Dlaczego?

W 2022 roku obo­wią­zu­je już roz­po­rzą­dze­nie Ministra Klimatu i Środowiska, któ­re regu­lu­je zasa­dy mon­to­wa­nia i roz­li­cza­nia podziel­ni­ków kosz­tów ogrze­wa­nia, wodo­mie­rzy i cie­pło­mie­rzy. To ma pomóc wła­ści­cie­lom budyn­ków w decy­zjach, czy mon­to­wać podziel­ni­ki cie­pła, czy nie i jak nali­czać opła­ty za cie­pło. Przypominamy, podziel­ni­ki kosz­tów ogrze­wa­nia nie są licz­ni­ka­mi, tyl­ko pomoc­nym urzą­dze­niem w blo­kach, gdzie przez miesz­ka­nia bie­gnie jeden pion ciepl­ny. Natomiast licz­ni­ki cie­pła – cie­pło­mie­rze mon­tu­je się już w nowych budyn­kach, gdzie każ­dy lokal ma jed­no­punk­to­wy układ zasi­la­nia w ciepło. 

Podzielniki ciepła – kiedy można je montować?

To mon­taż podziel­ni­ków budzi naj­wię­cej zastrze­żeń. W prak­ty­ce zale­ży on od tech­nicz­nych i eko­no­micz­nych warun­ków, któ­re muszą być speł­nio­ne łącznie:

  • wystę­pu­je tech­nicz­na moż­li­wość ich zastosowania 
  • ana­li­za eko­no­micz­na dla okre­su pię­cio­let­nie­go wyka­zu­je oszczęd­ność ener­gii wyż­szą od kosz­tu zaku­pu, mon­ta­żu i eks­plo­ata­cji tych urządzeń,
  • ilość cie­pła dostar­czo­ne­go do budyn­ku wie­lo­lo­ka­lo­we­go nie prze­kra­cza 0,4 GJ/​m3 (midx3)
  • zosta­ły zain­sta­lo­wa­ne zawo­ry z gło­wi­ca­mi ter­mo­sta­tycz­ny­mi na grzejnikach 
  • węzły ciepl­ne umoż­li­wia­ją zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie strat ciepła.

Czytaj tak­że: Wyjaśniamy, czy podziel­ni­ki cie­pła są obowiązkowe

Nie tylko liczniki ciepła decydują o rachunku

To spół­dziel­nia (wspól­no­ta) okre­śla w regu­la­mi­nie zasa­dy roz­li­cza­nia kosz­tów ogrze­wa­nia. Taki regu­la­min musi też poda­wać mak­sy­mal­ny koszt zaku­pu cie­pła i mini­mal­ny koszt w prze­li­cze­niu na metr ogrze­wa­ne­go miesz­ka­nia. Chodzi o to, by spryt­ni wła­ści­cie­le miesz­kań poło­żo­nych cen­tral­nie w budyn­kach nie zakrę­ca­li kalo­ry­fe­rów, grze­jąc się cie­płem zza ścian, jakie dostar­cza­ją im sąsiedzi. 

W ostat­nich latach zda­rza­ło się, że nie­któ­rzy miesz­kań­cy pła­ci­li po kil­ka tysię­cy zło­tych za ogrze­wa­nie, pod­czas gdy inni mie­li niskie rachun­ki. Ustalone w roz­po­rzą­dze­niu zasa­dy temu mają zapo­biec. Mieszkanka blo­ku z Gdyni, któ­ra dopła­ci­ła do czyn­szu za ogrze­wa­nie, tak napraw­dę zapła­ci­ła mini­mal­ną staw­kę, usta­lo­ną w regulaminie.

Co jeśli miesz­ka­niec nie chce korzy­stać z podziel­ni­ków? Regulamin roz­li­czeń powi­nien dopusz­czać moż­li­wość zamien­ne­go roz­li­cza­nia opłat za cie­pło dla loka­li na pod­sta­wie ich powierzch­ni lub kuba­tu­ry oraz okre­ślać warun­ki sto­so­wa­nia zamien­ne­go rozliczania. 

Jednocześnie za odmo­wę mon­ta­żu podziel­ni­ków, licz­ni­ków cie­pła czy wodo­mie­rzy wła­ści­ciel budyn­ku może obcią­żyć miesz­kań­ca opła­ta­mi według śred­nich kosz­tów ogrzewania. 

- autopromocja -
Redakcja EcoReporters
Redakcja EcoReportershttps://ecoreporters.pl
Miejsce, gdzie znajdziesz informacje ze świata ekologii, opinie i analizy. Wszystko o czym powinniście wiedzieć, co się dzieje w świecie #eco. Bez #fakenews. Tylko dla tych, którzy na serio podchodzą do wiedzy o środowisku, w jakim żyjemy.
Podziel się
Czytaj także

Największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze

Transformacja klimatyczno-energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Jej skuteczność zależy od zaangażowania wszystkich interesariuszy. W Warszawie odbywa się Polski...

Cieplejsze domy z fotowoltaiką

Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie rewizji dyrektywy budynkowej (EPBD). Za kilka lat wszystkie nowe budynki będą zeroemisyjne. Wejdzie też obowiązek montowania instalacji słonecznych. Jak...
212FaniLubię
117ObserwującyObserwuj
202ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

Wspólnota

Wytrwałość, nieodmienność, konsekwentność,...

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Wiosna zaczyna się od kwiatów

Orlen bez paliwa

Przyszłość jest na...
ZOSTAW KOMENTARZ
Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

A jeszcze lepsze jest to...