- reklama -
Strona głównaŚwiatBoom na wina ekologiczne

Boom na wina ekologiczne

Tendencja do poszu­ki­wa­nia bar­dziej eko­lo­gicz­nych pro­duk­tów dotar­ła też do świa­ta win. Nadeszła fala trun­ków eko­lo­gicz­nych, a naj­wię­cej pro­du­ku­je się ich w hisz­pań­skiej Kastylii La Manczy. Wino orga­nicz­ne ma podob­ny smak, a korzy­ści dla śro­do­wi­ska są nie do przecenienia. 

Gdy zapy­ta­łam zna­jo­me­go, któ­ry w wiej­skiej La Manczy ma swo­ją nie­wiel­ką win­ni­cę, o ostat­ni trend czy­li eko-​winogrona, Manuel nie krył zdzi­wie­nia: – Przecież ja innych nie upra­wia­łem. Podobnie jak moi rodzi­ce i dziad­ko­wie, po któ­rych prze­ją­łem pola.

Bez pestycydów, na rodzimych drożdżach

Manuel nie sto­su­je żad­nych pesty­cy­dów. Winnice eko­lo­gicz­ne zacho­wu­ją bio­róż­no­rod­ność, któ­ra zapo­bie­ga roz­wo­jo­wi szkod­ni­ków. Winogrona zbie­ra ręcz­nie. Produkcja wina odby­wa się w spo­sób tra­dy­cyj­ny: nie doda­je siar­cza­nów, uży­wa rodzi­mych droż­dży, wino nie jest fil­tro­wa­ne za pomo­cą chemikaliów. 

Czytaj: Wioskę w Hiszpanii sprze­dam w dobrej cenie

W La Manczy (cen­tral­na Hiszpania) w wie­lu win­ni­cach w eko­lo­gicz­ny spo­sób upra­wia się wino­gro­na od poko­leń. Tylko do tej pory nikt tego nie kon­tro­lo­wał i nie nada­wał cer­ty­fi­ka­tów. Nikt też tego typu win nie szu­kał w skle­pach. Teraz, jak przy­szła moda na żyw­ność eko­lo­gicz­ną, oka­za­ło się, że Kastylia La Mancza jest lide­rem wśród hisz­pań­skich i euro­pej­skich regio­nów w pro­duk­cji wina orga­nicz­ne­go (57 tysię­cy hek­ta­rów), zaraz po niej jest Katalonia (ok. 15 tysię­cy hek­ta­rów). Należy dodać, że hisz­pań­ska Kastylia La Mancza jest regio­nem o naj­więk­szym zagęsz­cze­niu win­nic na świecie.

Hiszpania zdominowała rynek 

Według publi­ka­cji Schweizerische Weinzeitung obser­wu­je się eko­lo­gicz­ny boom w prze­my­śle winiar­skim: w cią­gu 16 lat euro­pej­ski obszar eko­lo­gicz­nych win­nic zwięk­szył się pięciokrotnie. 

Hiszpania jest naj­waż­niej­szym kra­jem pod wzglę­dem eko­lo­gicz­nej pro­duk­cji wina, ponie­waż aż 11,6 pro­cent tutej­szych win­nic jest prze­zna­czo­nych na upra­wę orga­nicz­ną. To obec­nie kraj o naj­więk­szej powierzch­ni cer­ty­fi­ko­wa­nych eko­lo­gicz­nych winnic. 

Hiszpania zaj­mu­je też pierw­sze miej­sce w eks­por­cie eko-​wina. Prawie 70 pro­cent kra­jo­wej pro­duk­cji tra­fia za gra­ni­cę. A popyt nie prze­sta­je rosnąć. Każdy ama­tor wina musi przy­znać, że ostat­nio czę­ściej spo­ty­ka na pół­kach skle­po­wych wina orga­nicz­ne. Pewnie nie­jed­no­krot­nie zasta­na­wia­li­ście się nad różnicą.

Wina ekologiczne – co je wyróżnia?

Wino orga­nicz­ne to takie, któ­re zdo­by­wa cer­ty­fi­kat za skład. Musi być zro­bio­ne wyłącz­nie z eko­lo­gicz­nych wino­gron, upra­wia­nych bez pesty­cy­dów. Wyróżnia się wyso­kim stop­niem sta­ran­no­ści w pro­duk­cji. To ozna­cza, że ma cecho­wać się jak naj­mniej­szą inter­wen­cją czło­wie­ka w cały pro­ces. Zazwyczaj nie doda­je się związ­ków siar­ki, któ­re prze­dłu­ża­ją żywot­ność wina. Po sfer­men­to­wa­niu nie doda­je się żad­nych chemikaliów. 

Czytaj: Sekret dłu­go­wiecz­no­ści Hiszpanów

Jak sma­ku­je? To pod­sta­wo­we pyta­nie ama­to­rów wina. Enolog, som­me­lier na pew­no od razu wyczu­je róż­ni­cę mię­dzy winem orga­nicz­nym a zwy­kłym. Podobno nuty fer­men­ta­cyj­ne są wyraź­niej wyczu­wal­ne, jest inten­syw­niej­sze w sma­ku. Wizualnie też się nie­co róż­nią – wina eko­lo­gicz­ne mogą mieć tro­chę osadu. 

Czy wino organiczne jest dobre?

Jednak, jak przy­zna­ją fachow­cy, zarów­no wśród win orga­nicz­nych jak i pro­du­ko­wa­nych bez zacho­wa­nia zasad eko­lo­gicz­nych, są te bar­dzo dobre jak i gorzej oceniane.

Zdaniem Manuela, w tej całej eko­lo­gii cho­dzi o sza­cu­nek do zie­mi, do win­ni­cy, któ­ra co roku rodzi słod­kie owo­ce odwdzię­cza­jąc się za zacho­wa­nie tra­dy­cji i respek­to­wa­nie przy­ro­dy. – Dlatego wino­gro­na orga­nicz­ne to nie kwe­stia mody, ale nasz obo­wią­zek posza­no­wa­nia zie­mi, któ­ra nas kar­mi i daje nam pra­cę – doda­je Manuel.

- autopromocja -
Marzena Olechowska
Marzena Olechowskahttps://hiszpania-intymnie.blogspot.com/
Dziennikarz, autorka przewodnika po hiszpańskiej Castilla La Mancha ("Hiszpania, jakiej nie znacie. Kastylia-La Mancha. W krainie błędnych rycerzy i wiatraków"), autorka bloga o tym regionie i miłośniczka koni. Przewodnik turystyczny po hiszpańskiej La Manczy.
Podziel się
Czytaj także

Program Moja Woda w 2023 r. ruszy po wakacjach

Właściciele domów z ogrodami już nie mogą się doczekać uruchomienia programu, z którego będą mogli wziąć dofinansowanie do oczka wodnego i innych zbiorników na...

Panele fotowoltaiczne z europejskich fabryk. Solarge dołącza do 3Sun

Komisarz ds. energii Kadri Simson pojawiła się na otwarciu fabryki paneli słonecznych w Holandii. Firma Solarge produkuje lekkie panele fotowoltaiczne, w pełni nadające się...
212FaniLubię
119ObserwującyObserwuj
210ObserwującyObserwuj
energetycznie

Zakaz dla kotłów na pellet w uchwale antysmogowej budzi sprzeciw

Nie tylko węgiel jest niemile widziany w uchwałach antysmogowych. Jak się okazuje, także piece na pellet mogą dostać zakaz wykorzystywania. Duży polski producent kotłów...

Zielona energia w każdej godzinie

Polenergia, spółka kontrolowana przez Dominikę Kulczyk, chwali się, że dostarczy klientom indywidualnym i biznesowym energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Certyfikat TÜV SÜD potwierdza, że...
- reklama -

COVID Morze Mewa

Restauracje w Międzyzdrojach...

Polski ziemniak pochodzi z Peru

Fioletowe ziemniaki pochodzą...

Wakacje marzeń, czyli sam na sam ze sobą

Planowanie wakacji najlepiej...
A jeszcze lepsze jest to...